Korkaram yitmiş iken savrulduğum deryâ nedür
İzlerem cüz-î irâdem mevte dek rûyâ nedür
Var olup âdem ademden düştüğüm sevdâ nedür
Öyle ser-mestem ki idrâk etmezem dünyâ nedür
Men kimem sâkî olan kimdür mey û sahbâ nedür

Geh olur yardan bilâpervâ ki dermân isterem
Geh olur aşkın merâmından hakir nâm isterem
Hışmı celb etmiş sözüm sanman ki men ram isterem
Gerçi cânândan dil-i şeydâ içün kâm isterem
Sorsa cânân bilmezem kâm-ı dil-i şeydâ nedür

Kendi yok olmuş yanıp tâ nûra etmiş imtisal
Mum ne dem yanmazsa kim pervâne itmez ittisal
İşbu göstermiş bedenler rûha hâlimden misal
Vasldan çün aşık-ı müstâğni eyler bir visal
Aşıka maşukdan her dem bu istiğnâ nedür

Öğretür hakkelyakîn öğrendiğin tavzif değül
Gösterür ârif olandan beklenen târif değül
Bir tefekkür etmemişsen geldiğin teşrif değül
Hikmet-i dünyâ vü mâfiha bilen ârif degül
Arif oldur bilmeye dünyâ vü mâfiha nedür

Ebr-i müstakbel içinden savrulan her şebnemi
Dûd-u mâzîden kopup gönlünde gezmiş özlemi
Dün bugün her gün ve dâhî her sükût her söylemi
Ah u feryâdun Fuzûlî incidübdür âlemi
Ger belâ-yı ışk ile hoşnûd isen gavga nedür

Reklamlar

Bir Cevap Yazın