Kategori: MAKALE

İŞ-siz KALMADAN ÖNCE

Ge­çmişte Et­hem Er­koç ho­cam­la aya­küs­tü soh­bet eder­ken, öğ­ren­ci­le­rim­le kar­şı­laş­tı­ğım­da; ”Şim­di ne iş ya­pı­yor­sun?” di­ye so­rar­ken kor­ku­yo­rum. Aca­ba ”Ho­cam boş­ta­yım, iş…

Kurumsallaşma Nedir?

Siz hangi taraftasınız; kurumsallaştırabildiklerimizden misiniz, yoksa kurumsallaştıramadıklarımızdan mısınız? Günümüz iş dünyasında oldukça sık duyduğumuz; bazılarımızın anlayıp özümsediği, bazılarımızın anladığını zannettiği,…