Loading

20 Kasım 2022 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 32019

YÖNETMELİK

Ankara Bilim Üniversitesinden: ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ankara Bilim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde yürütülen yüksek lisans ve doktora programlarından oluşan lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Ankara Bilim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde yürütülen lisansüstü programlara öğrenci kabul ve kayıt işlemlerini, bu programlardaki eğitim ve öğretimin yürütülmesi ve mezuniyet koşullarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

c) Azami süre: Bilimsel hazırlık programları için bir yılı (iki yarıyılı), tezsiz yüksek lisans programları için üç yarıyılı, tezli yüksek lisans programları için altı yarıyılı, doktora programlarına tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için on iki yarıyılı, lisans derecesi ile kabul edilenler için on dört yarıyılı,

ç) EABD: Enstitü Anabilim Dallarını,

d) EABDB: Enstitü Anabilim Dalı Başkanlıklarını,

e) Enstitü: Ankara Bilim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünü,

f) Enstitü Kurulu: Ankara Bilim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Kurulunu,

g) Enstitü Yönetim Kurulu: Ankara Bilim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Yönetim Kurulunu,

ğ) GMAT: Uluslararası Graduate Management Admission Test sınavını,

h) GRE: Uluslararası Graduate Record Examinations sınavını,

ı) İntihal: Başkalarının özgün fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

i) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Ankara Bilim Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,

j) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

k) Program süresi: Bilimsel hazırlık programları için bir yılı (iki yarıyılı), tezsiz yüksek lisans programları için iki yarıyılı, tezli yüksek lisans programları için dört yarıyılı, doktora programlarına tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyılı, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyılı,

l) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar

Eğitim ve öğretim dili

MADDE 5- (1) Üniversitenin lisansüstü programlarında eğitim ve öğretim dili Türkçe ve İngilizcedir. Bununla birlikte Senato onayı ile yeni Türkçe ve İngilizce programlar da açılabilir. İngilizce olan programlarda Türkçe veya başka bir dilde yapılması zorunlu olan dersler Senato tarafından belirlenir.

(2) İngilizce yüksek lisans ve doktora programlarına başvuru için adaylar İngilizce yeterliklerini belgelemek zorundadır. Türkçe tezli/tezsiz yüksek lisans programlarında ilgili EABDB’nin önerisi, Enstitü Kurulu kararı ve Senato onayı olmak kaydıyla yabancı dil koşulu aranabilir. Bu kapsamda ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınav sonuçları da kabul edilir. İngilizce dil koşulu gerektiren yüksek lisans programlarında dil yeterliklerini belgeleyemeyen adayların İngilizce dil yeterlikleri Üniversite tarafından yapılacak İngilizce yeterlik sınavı ile tespit edilir.

(3) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 60 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur. Asgari puanlar girilecek programların özelliklerine göre daha yüksek olabilir.

(4) Resmî dili İngilizce olan bir ülkenin İngilizce eğitim veren bir yükseköğretim kurumundan mezun olanlardan İngilizce yeterlik belgesi istenmez.

(5) Dil hazırlık sınıfında okuyup, iki yılın sonunda yeterli puanı alamayan öğrencilerin ilişiği kesilir.

Eğitim ve öğretim süresi

MADDE 6- (1) Lisansüstü programların süreleri bu Yönetmeliğin ilgili maddelerinde tanımlandığı şekilde geçerlidir.

(2) Öğrencilerin lisansüstü programına ilk kayıt yaptırdığı tarihten itibaren kayıtlı olduğu veya kayıt yenilememe nedeni ile kayıtsız olarak geçirdiği tüm yarıyıllar program süresine dâhildir.

(3) Senatonun belirlediği şartlar çerçevesinde, bilimsel hazırlık ve İngilizce hazırlık programlarında geçirilen süreler ile Enstitü Yönetim Kurulunca izinli sayılan yarıyıllar programın süresine dâhil değildir.

(4) Değişim programları ile uluslararası ortak programlar kapsamında yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarında geçirilen süreler, program süresine dâhildir.

(5) Yatay geçiş yapan öğrencinin geldiği yükseköğretim kurumunda ya da daha önceki programda geçirdiği süreler de hesaba katılır. Bu öğrencilerin önceki programlarından aktarılan derslerine karşılık gelen yarıyıllar program süresine sayılır.

Eğitim ve öğretim yılı

MADDE 7- (1) Bir eğitim ve öğretim yılı, yarıyıl sonu sınav süreleri dâhil olmak üzere, her biri en az on altı haftalık iki yarıyıldan oluşur.

(2) Eğitim ve öğretim yılı kapsamında yaz öğretimi açılabilir. Yaz öğretiminin başlangıç tarihi ve süresi Senato tarafından belirlenir.

(3) Bir eğitim ve öğretim yılındaki kayıt, ders, sınav ve benzeri etkinliklerin süre ve tarihleri, akademik takvim ile düzenlenir.

(4) Yarıyıllarda ve yaz öğretiminde derslerin haftalık programları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının koordinasyonunda ilgili EABDB tarafından düzenlenir ve ilân edilir.

(5) Yarıyıllarda ve yaz öğretiminde verilecek dersler, bu derslerin grupları, kapasiteleri ve kriterlerine ilişkin düzenlemeler ilgili EABDB önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

Lisansüstü eğitim

MADDE 8- (1) Lisansüstü eğitim, tezli ve tezsiz yüksek lisans ve doktora programlarını kapsar.

(2) Bir lisansüstü programı, ilgili EABDB tarafından hazırlanarak Enstitü Kurulunun önerisi, Senato, Mütevelli Heyet kararı ve YÖK’ün onayı ile açılır.

(3) Bir lisansüstü programın müfredatı, ders, laboratuvar, uygulama, atölye, stüdyo, staj, seminer, proje, tez ve benzeri çalışmalardan ve bu çalışmaların yarıyıllara göre dağılımından oluşur.

(4) Bir lisansüstü programın müfredatındaki değişiklikler ve öğrencilerin bu değişikliklere intibak ilkeleri, ilgili EABDB tarafından hazırlanarak Enstitü Kurulu tarafından incelenip, Senatoya sunulur ve karara bağlanır.

(5) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

Uluslararası ortak lisansüstü programı

MADDE 9- (1) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ile uluslararası ortak lisansüstü programları açılabilir. Bu programlarda eğitim ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılır.

Değişim öğrencileri

MADDE 10- (1) Karşılıklı anlaşmalar çerçevesinde yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumları ile öğrenci değişim programları düzenlenebilir. Bu programlara ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Özel öğrenciler

MADDE 11- (1) Diğer yükseköğretim kurumlarındaki yüksek lisans ya da doktora programına kayıtlı olan öğrenciler, kayıtlı oldukları EABDB’nin onayı ve Üniversitedeki lisansüstü derslere ilgili EABDB’nin onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilirler.

(2) Özel öğrencilerin kabulünde giriş sınavı yapılmaz, not düzeyi ve dil koşulu aranmaz. Özel öğrenciler; seminer, dönem projesi ve teze kaydolamazlar. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, öğrencilik haklarından, burs veya ücret indiriminden yararlanamazlar.

Lisansüstü programlara başvuru ve kabul

MADDE 12- (1) Lisansüstü programlara öğrenci başvurusu ve kabulü, Enstitü Kurulu tarafından tespit edilen esaslara göre yapılır. Lisansüstü programlara başvuracak adaylardan yüksek lisans programlarına başvuracakların bir lisans diplomasına, yüksek lisans derecesiyle doktora programlarına başvuracakların bir tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES’ten başvurduğu programın puan türünde tezli yüksek lisans için 55, doktora için 60 standart puandan az olmamak koşuluyla ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES notuna sahip olma şartı aranmaz. Başarı sıralamasına esas olan değerlendirmede ALES sonucunun ağırlığı yüzde 50’den az olamaz. Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması ve adayın ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 80 puandan az olmamak koşuluyla ALES puanına sahip olmaları gerekir.

(2) Tezli yüksek lisans programlarına başvuracak adayların programa kabulünde, ALES puanı ve lisans not ortalaması yanı sıra ilgili EABD önerisi, Enstitü Kurul kararı ve Senato onayı ile yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya sözlü sonucu da değerlendirmeye alınabilir. Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adayların giriş başarı puanı bu ölçütler dikkate alınarak hesaplanır. Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuracak adayların programa kabulünde ve giriş başarı puanının hesaplanmasında lisans bitirme not ortalaması dikkate alınır.

(3) Doktora programlarına başvuracak adayların programa kabulünde, ALES puanı ve yüksek lisans derecesi ile başvuranlarda yüksek lisans not ortalaması, lisans derecesi ile başvuranlarda lisans not ortalaması yanı sıra EABD önerisi, Enstitü Kurul kararı ve Senato onayı ile yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya sözlü sonucu da değerlendirmeye alınabilir. Doktora programlarına başvuran adayların giriş başarı puanı bu ölçütler dikkate alınarak hesaplanır. Başarılı olma koşulları Senato tarafından belirlenir.

(4) Hazırlık sınıfları hariç, en az on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar, yüksek lisans derecesine sahip sayılır.

(5) Öğrenci kabul edilecek lisansüstü programların adları, başvuru koşulları, son başvuru tarihi, istenilen belgeler ve diğer hususlar, akademik takvimde belirlenerek başvuru tarihinden önce Rektörlükçe yapılacak ilânla duyurulur.

(6) EABDB’ler öğrenci kabul edecekleri lisansüstü programlar için bu Yönetmelik dışında kalan başvuru koşullarını Enstitüye önerir. Önerilen başvuru koşulları Enstitü Kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. Karar Üniversitenin resmî internet sayfasında ilân edilir.

(7) Lisansüstü programlara başvurular, akademik takvimde belirtilen süre içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yapılır.

(8) Kayıt için doğrudan veya elektronik ortamda istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından aslı görülerek onaylanacak örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle Üniversiteye kayıt hakkı kazanmış olanların belirlenmesi halinde kayıtları yapılmaz. Kayıt yaptırmış olanların ise bulundukları yarıyıla bakılmaksızın kayıtları iptal edilerek kendilerine verilmiş olan diploma dâhil tüm belgeler geçersiz sayılır. Bu durumda olanlar, öğrencilik statüsü kazanmamış sayılır.

(9) Herhangi bir lisansüstü programdan ayrıldıktan sonra en fazla bir yarıyıl ara vererek yeniden bir lisansüstü programa başvuru yapanlardan başvuru yaptıkları EABDB’nin ilân ettiği ALES puanını sağlamış olmak koşulu ile yeni tarihli ALES belgesi istenmez.

(10) Adaylar ALES puanı yerine EABDB tarafından ilân edilen GRE, GMAT ve benzeri eşdeğer uluslararası sınav puanı, EABDB tarafından puan koşulunun ilân edilmemesi durumunda ise YÖK tarafından ilân edilen ALES taban puanına karşılık gösterilen eşdeğer uluslararası sınav puanı ile başvuru yapabilirler. Bu eşdeğer sınav puanları YÖK tarafından söz konusu program için belirlenen ALES puanı veya eşdeğerinden düşük olamaz.

(11) ALES ve eşdeğeri uluslararası sınav puanlarının geçerlik süresi, YÖK tarafından ilân edilen süredir. Lisansüstü programa başvurulan tarihte geçerlik süresinin dolmamış olması gerekir. Başvuru tarihinde geçerli olan belge programa kayıt tarihinde de geçerli sayılır.

(12) Öğrencilerin kabulü, ilgili EABDB önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

Özel durumlarda öğrenci kabulü

MADDE 13- (1) Yabancı uyruklu adaylar ile lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisansüstü programlara başvuru ve kabulüne ilişkin esaslar Üniversite tarafından çıkarılan yönerge ile düzenlenir.

Lisansüstü programlar arası geçiş ve ders saydırma

MADDE 14- (1) Öğrencilerin daha önce öğrenim gördükleri lisansüstü programından ders saydırma, bir veya daha fazla dersten muaf olma durumları 17 nci maddenin birinci fıkrası ve 24 üncü maddenin birinci fıkrasına göre değerlendirilerek ilgili EABDB’nin önerisi üzerine, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(2) Öğrenciler zorunlu dersler haricinde programda bulunan derslerin en fazla %50’sinden muaf tutulabilir.

(3) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş, her yarıyıl başında akademik takvimde lisansüstü derslerin başlaması için öngörülmüş tarihten önce öğrencinin başvurusu ve ilgili EABDB’nin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla yapılabilir. Öğrenci, tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında birden çok geçiş başvurusunda bulunamaz; ancak tezsiz programdan tezli programa geçiş yapan öğrenci ilgili EABDB önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla tekrar tezsiz programa geçebilir. Geçiş başvurusu onaylanan öğrenci yeni programın gereklerini tamamlamakla yükümlüdür. Tezsiz programdan tezli programa geçiş için öğrencinin tezli lisansüstü programın asgari başvuru koşullarını sağlaması, tezli program için gerekli dersleri alıp başarıyla tamamlaması ve halen kayıtlı olduğu programda genel not ortalamasının en az 3.00/4.00 olması gerekir.

Bilimsel hazırlık programı

MADDE 15- (1) Bilimsel hazırlık programı, lisansüstü programlara giriş şartlarını sağlayan, başarılı bulunan ve aşağıda belirtilen nitelikleri taşıyan adayların bilimsel eksikliklerini gidermek ve başvurdukları programa uyumlarını sağlamak amacıyla uygulanabilir:

a) Lisans derecesini, başvurdukları yüksek lisans programından farklı alanlarda almış adaylar.

b) Lisans ve/veya yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı alanlarda almış adaylar.

c) Lisans ve/veya yüksek lisans öğrenimi süresince aldığı derslere ek olarak lisansüstü çalışma alanı için öğrencinin akademik danışmanınca önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulunca onaylanan adaylar.

(2) Bilimsel hazırlık öğrencilerine ilgili EABD tarafından belirlenen ve ön koşul derslerinden oluşan bilimsel hazırlık programı Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile uygulanır.

(3) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu süreye dâhil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu süre bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilmez.

(4) Bilimsel hazırlık programının, bilimsel hazırlık öğrencilerinin kabulü sırasında yapılması zorunludur. Bilimsel hazırlık derslerine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Bu programa kabul edilen yüksek lisans programı öğrencisinin alacağı dersler, lisans derslerinden oluşur. Bu dersler lisansüstü programını tamamlamak için gereken derslerin yerine geçemez.

b) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen doktora öğrencisinin ders programı, lisans ve/veya yüksek lisans derslerinden oluşur. Bu dersler, doktora programını tamamlamak için gereken derslerin yerine geçemez.

c) Bilimsel hazırlık programındaki öğrenciler, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili EABDB’nin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile lisansüstü programı kapsamındaki dersleri de alabilirler. Bu adaylarca alınabilecek bilimsel hazırlık dersleri ile lisansüstü program derslerinin toplam sayısı her yarıyıl için beşi geçemez. Bu sayı, ilgili EABDB’nin gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile artırılabilir.

Programa ilk kayıt

MADDE 16- (1) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin ilk kayıt işlemleri, akademik takvimde belirtilen tarihlerde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.

(2) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin kayıtlarının kesinleşmesi için aşağıdaki koşullar aranır:

a) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına kabul edilenler için lisans diplomasına, doktora programlarına kabul edilenler için lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmak.

b) Öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmek.

c) Üniversitenin ilân ettiği diğer koşulları yerine getirmek.

(3) Kayıt için istenen belgelerin aslı, e-Devlet üzerinden onaylanabilen suretleri veya Üniversite tarafından aslı görülerek onaylanmış örneği kabul edilir.

(4) Kayıt işlemlerini tamamlayan öğrencilere öğrenci kimlik belgesi düzenlenir.

(5) Kayıt işlemlerini süresi içinde yaptırmayanlar, Üniversite öğrencisi olma hakkından vazgeçmiş sayılır ve herhangi bir hak iddia edemezler.

Dersler ve kredi değerleri

MADDE 17- (1) Lisansüstü programlardaki dersler, zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gruba ayrılabilir. Zorunlu dersler, müfredatta tanımlanmış ve alınması gereken derslerdir. Seçmeli dersler ise sayısı, türü ve ders grupları müfredatta tanımlanan ve seçimi öğrenciler tarafından yapılan derslerdir. Öğrencinin, ders yükünün en az yarısını kayıtlı olduğu programdan alması gerekir.

(2) Bir dersin alınabilmesi için ondan önce alınarak başarılması gereken derse ön koşul dersi, aynı yarıyılda bir dersle birlikte alınması gereken derse ise eş koşul dersi denir.

(3) Derslerin adı, kodu, içeriği, kredi değeri, kategorisi, ön koşulları, eş koşulları, ara sınav ve yarıyıl sonu sınavları ve benzeri özellikleri ile bu özelliklerde yapılacak değişiklikler ilgili EABDB’nin önerisi üzerine Enstitü Kurulu tarafından kararlaştırılır.

(4) Bir dersin yarıyıl kredi değeri, o dersin haftalık teorik ders saatlerinin tamamı ile laboratuvar, uygulama, atölye, stüdyo, staj ve benzeri çalışmaların haftalık saatlerinin yarısının toplamından oluşur.

(5) İlgili diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer etkinlikler için gerekli çalışma saatleri de göz önünde bulundurularak Senato tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde AKTS ders kredileri hesaplanır.

(6) Seminer, dönem projesi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(7) Lisansüstü programa veya bilimsel hazırlık programına kabul edilen öğrenci her yarıyılda en az iki derse kaydını yaptırmak zorundadır. Buna uymayanlar öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Ders yüküne ilaveten alınan dersler

MADDE 18- (1) Ders yüküne ilaveten alınan dersler, programın gerekli ders yüküne ilaveten alınan kredili derslerdir. İlgili EABDB’nin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla bu derslerin notları genel not ortalamasından çıkartılabilir ancak not çizelgesinde belirtilir.

Yarıyıl kayıtları

MADDE 19- (1) Öğrenciler her yarıyıl, dönem için gerekli öğrenim ücretini ödeyerek akademik takvimde ilân edilen etkileşimli kayıt tarihlerinde kayıtlarını yenilemekle yükümlüdür. Ancak lisansüstü programına ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, akademik takvimde belirtilen ders ekleme bırakma haftasında da ders kaydı yaptırabilir. Öğretim ücretini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz veya yenilenmez. Belirtilen tarihlerde kayıt yaptırmayan veya yenilemeyen öğrenciler kayıtsız duruma düşer, kendilerine öğrenci belgesi, staj yazısı, askerlik belgesi gibi belgeler verilmez, askerlik sevk tehiri yapılmış olanların sevk tehirleri iptal edilir ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(2) Yarıyıl kayıt işlemleri aşağıdaki aşamalardan oluşur:

a) Öğrencinin varsa katkı payı veya öğrenim ücretini ödemesi ve geçmiş yarıyıllara ait diğer mali yükümlülüklerini yerine getirmesi.

b) Öğrencinin yarıyıl kaydını yapması.

c) Öğrencinin akademik danışmanı ile görüşerek yarıyıl kayıt onayını alması.

(3) Yarıyıl kaydını etkileşimli kayıt tarihlerinde tamamlamış olan öğrenciler, akademik takvimde belirtilen ders ekleme bırakma tarihlerinde ders ekleme, bırakma ve grup değişikliği yapabilir. Yapılan değişikliklerin geçerli olması için yeniden danışman onayı alınması zorunludur.

(4) Yarıyıl kaydını etkileşimli kayıt tarihlerinde tamamlamış olan öğrenciler, kayıtlı oldukları derslerden aşağıda belirtilen kurallara göre çekilebilirler:

a) Dersten çekilme işlemi, ders ekleme bırakma süresi bittikten sonra ve yarıyılın ilk yedi haftası içinde yapılabilir.

b) Dersten çekilme için akademik danışmanının önerisi, ilgili EABDB’nin ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı gerekir.

c) Öğrenciye bilimsel hazırlık programı dâhil olmak üzere, kayıtlı olduğu her yarıyıl bir dersten çekilme hakkı verilir ve “W” notu ile öğrencinin not çizelgesine işlenir.

ç) Çekilme işlemi yapılan seçmeli derslerin tekrarlanması zorunlu değildir.

d) Kredisiz derslerden çekilme işlemi yapılamaz.

(5) Azami süre içinde lisansüstü programların herhangi bir aşamasında üst üste iki yarıyıl ya da aralıklı olarak üç yarıyıl ya da daha fazla süre kayıt yaptırmayan öğrencilerin, tekrar kayıt yaptırdıklarında, ilgili EABDB önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile tez konusu ve/veya tez danışmanı değişebilir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 20- (1) Üniversitede ya da bir başka yükseköğretim kurumundaki bir lisansüstü programda en az bir yarıyılını başarıyla tamamlamış öğrenciler, süresi içinde gerekli belgelerle başvurmak koşuluyla ilgili EABDB’nin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla Üniversitede yürütülen lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bu kararda öğrencinin kabul edildiği programdaki ders yükümlülüklerinin hangisinden muaf tutulacağı ve kaç yarıyılı tamamlamış olduğu ayrıca belirtilir. Başvuruların kabul edilebilmesi için ilgili EABD yüksek lisans, doktora öğrenci kontenjanlarının olması, öğrencinin geçiş yapmak istediği lisansüstü programın öğrenci kabul koşullarını geldiği üniversiteye kabulde veya yatay geçiş başvurusu esnasında sağlamış olması gerekir.

(2) Üniversite dışındaki bir üniversiteden yatay geçiş yapacak öğrencinin İngilizce bilgisini belgelemesi veya İngilizce yeterlik sınavında başarılı olması gerekir. Bu kapsamda geldiği üniversitenin İngilizce yeterlik sınav sonucu da Üniversite tarafından değerlendirilir. Hukuk programlarına ancak diğer hukuk programlarından yatay geçiş yapılabilir.

(3) Yatay geçiş başvuruları, her yarıyılın başında ve akademik takvimde derslerin başlaması için belirtilmiş tarihten önce yapılır.

(4) Yatay geçiş yapan öğrenci, bağlı bulunduğu programın gerektirdiği toplam kredinin en az yarısını geçiş yaptığı programdan almak zorundadır. Dönem projesi, araştırma yöntemleri ve yayın etiği dersi, seminer, yeterlik sınavı ve tez dersleri yatay geçişte saydırılamaz.

(5) Üniversite dışındaki üniversitelerden yatay geçişle gelen öğrencilerin daha önce almış oldukları ve ders yüküne sayılan derslerin notu 100’lük tabana çevrilip, 22 nci maddede yer alan tablo kullanılarak öğrencinin not belgesine işlenir.

(6) Yatay geçiş intibak işlemlerinde 24 üncü madde hükümleri dikkate alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar ve Değerlendirme

Devam ve sınavlar

MADDE 21- (1) Öğrenciler derslere, uygulamalara, sınavlara ve öğretim elemanının gerekli gördüğü diğer akademik çalışmalara katılmak zorundadır. Öğrencilerin derse devam durumları öğretim elemanı tarafından izlenir. Öğrencilerin derse devam durumlarının ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarına katılmaya ve yarıyıl sonu ders notuna katkısı dersi veren öğretim elemanı tarafından belirlenir ve yarıyıl başında öğrencilere açıklanır.

(2) Bir derse ait değerlendirme kıstasları ilgili öğretim elemanı tarafından yarıyılın başında öğrencilere duyurulur. Öğrenciler yarıyıl içi başarı durumları hakkında bilgilendirilir.

(3) Her derste yazılı sınav, proje teslimi, ödev teslimi, sözlü sunum gibi en az bir ara değerlendirme yapılır. Bu değerlendirmelerin tarihleri, ilgili öğretim elemanı tarafından yarıyılın ilk ayı içinde dersin internet sayfası vasıtasıyla ilân edilir.

(4) Her derste en az bir yarıyıl sonu değerlendirmesi yapılır.

(5) Herhangi bir dersin gereği olan yazılı sınav, proje teslimi, ödev teslimi, sözlü sunum gibi değerlendirmelere katılmayan öğrencilerin mazereti ilgili öğretim elemanı tarafından kabul edilirse telafi imkânı verilir.

(6) Gerekli durumlarda ders ve sınavlar Cumartesi ve Pazar günlerinde de yapılabilir.

(7) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kâğıt ortamında ve tüm adaylara eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir.

Değerlendirme ve notlar

MADDE 22- (1) Öğrenciye verilecek yarıyıl sonu ders notu, öğretim elemanı tarafından, derse devam, dönem içi çalışmaları, ara sınavlar, yarıyıl sonu sınavı, seminer ödevi/proje çalışması dikkate alınarak takdir olunur.

(2) Bir dersten başarılı sayılmak için o dersten yarıyıl notu olarak, yüksek lisans öğrencisinin en az CC, doktora öğrencisinin ise en az CB notu almış olması gerekir.

(3) Öğrenciler, başarısız oldukları dersleri azamî ders alma süresi içinde tekrarlamak veya seçmeli derslere ilgili akademik danışmanı tarafından uygun görülen dersleri almak zorundadırlar.

(4) Genel not ortalamasının yükseltilmesi amacıyla başarılı olunan dersler tekrarlanabilir. Tekrarlanan derste önceki not ne olursa olsun, alınan son not geçerlidir.

(5) Harf notlarının değerlendirme biçimi ile katsayıları aşağıda gösterilmiştir:

Ders Notu Katsayı Puan Aralığı

 AA          4.00           90-100

 BA          3.50           85-89

 BB          3.00           80-84

 CB          2.50           70-79

 CC          2.00           60-69

 DC          1.50           50-59

 DD          1.00           45-49

 FD          0.50           35-44

 FF           0.00            0-34

(6) Ortalamaya katılmayan notlar şunlardır:

a) (I) Notu: Yarıyıl içinde başarılı olduğu halde hastalık veya geçerli bir başka nedenle ders için gerekli koşulları tamamlayamayan öğrencilere verilir. Öğrenci herhangi bir yarıyılda, herhangi bir dersten (I) notu aldığı takdirde yarıyıl için belirlenmiş son sınavın bitimi tarihinden itibaren on beş gün içinde eksikliklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde, (I) notu kendiliğinden kredili derslerde (FF), kredisiz derslerde (U) haline gelir. Ancak bu süre, uzayan hastalık durumunda veya benzeri hallerde, öğrencinin başvurusu üzerine ilgili EABDB’nin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile bir sonraki kayıt döneminin başına kadar uzatılabilir.

b) (S) Notu: Bilimsel hazırlık programındaki derslerini, yeterlik sınavını, tez çalışmalarını ve tez sınavını başarıyla tamamlayan ve tezi hakkında kabul kararı verilen öğrenciler ile kredisiz alınan derslerde başarılı olan öğrencilere verilir.

c) (U) Notu: Bilimsel hazırlık programındaki derslerinde, yeterlik sınavında, tez çalışmalarında ve tez sınavında başarılı bulunmayıp tezi hakkında red kararı verilen öğrenciler ile kredisiz derslerde başarısız olan öğrencilere verilir. Üniversite dışındaki üniversitelerde özel öğrenci statüsünde alınan ve başarısız olunan dersler için de (U) notu verilir.

ç) (NA) Notu: Derslere devam etmemiş öğrencilere verilir. Kredili derslerde (FF), kredisiz derslerde (U) notu gibi işlem görür.

d) (P) Notu: Tez çalışmalarını başarıyla sürdürmekte olan öğrencilere verilir.

e) (EX) Notu: Üniversite tarafından uygulanan İngilizce dil sınavı sonucu başarılı görülen veya yatay geçiş yoluyla kabul edilip İngilizce yeterlikten muaf tutulan öğrenciye verilir. (EX) notu ortalamaya katılmaz, ancak not belgesinde gösterilir.

f) (W) Notu: Bir dersten çekilen öğrencilere verilir.

Notların verilmesi, açıklanması ve maddi hata düzeltmeleri

MADDE 23- (1) Ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı notları, akademik takvimde belirtilen süreler içinde ilgili EABDB tarafından ilân edilir. İlân edilen ders notlarına yalnızca maddî hata bulunduğu gerekçesiyle ilân tarihini izleyen on beş gün içinde ilgili EABDB’ye itiraz için başvurabilir. İtiraz başvurusu, öncelikle dersin sorumlu öğretim üyesi tarafından değerlendirilir. Öğrencinin aynı sınav için ikinci kez itiraz başvurusunda bulunması durumunda, ilgili EABDB’ce görevlendirilecek, dersin sorumlusu dışında bir öğretim elemanınca değerlendirilerek ilgili EABDB ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

(2) Notlarla ilişkili herhangi bir maddî hatanın dersin sorumlusu öğretim elemanınca belirlenmesi halinde öğretim elemanı ilân tarihinden itibaren on beş gün içinde ilgili EABDB’ye yazılı olarak düzeltme başvurusunda bulunabilir. Başvuru aynı yöntemle karara bağlanır.

Derste başarı ve ders tekrarı

MADDE 24- (1) Derste başarı ve ders tekrarı ile ilgili hususlar şunlardır:

a) Bir dersten başarılı sayılabilmek için o dersten geçer not alınmış olması gerekir. AA, BA, BB ve S geçer notlardır.

b) Yüksek lisans programlarında CB ve CC, doktora programlarında CB koşullu geçer nottur. Öğrenci, koşullu geçer not aldığı dönem ortalaması yüksek lisansta 2.70, doktorada 3.00’ın üzerinde ise koşullu derslerinden geçmiş sayılır.

c) Yüksek lisans programlarında DC, DD, FD, FF, NA ve U, doktora programlarında CC, DC, DD, FD, FF, NA ve U başarısız notlardır.

ç) Lisansüstü programlara intibak işlemlerinde koşullu geçer notlar başarısız not olarak değerlendirilir ve tekrarlanması gerekir.

d) Bir dersten başarısız notu alan veya bir dersi müfredatta belirtilen yarıyılda almayan/alamayan öğrenciler, bu dersi açıldığı ilk yarıyılda almak zorundadır. Tekrarlanacak seçmeli derslerin yerine müfredat çerçevesinde akademik danışman tarafından uygun bulunan dersler alınabilir.

Not ortalamaları

MADDE 25- (1) Öğrencilerin her yarıyıl sonunda yarıyıl sonu not ortalaması ile genel not ortalaması hesaplanır ve başarı durumları belirlenir.

(2) Yarıyıl not ortalaması, öğrencinin ilgili yarıyılda kayıtlı olduğu ve not ortalamasına katılan her dersin kurumsal kredisi ile o dersten alınan harf notunun katsayısı çarpılarak bulunan toplam puanın, bu derslerin toplam kurumsal kredisine bölünmesi ile elde edilir.

(3) Genel not ortalaması, öğrencinin ilgili yarıyıl da dâhil olmak üzere, o zamana kadar almış olduğu tüm derslerden kazandığı toplam puanların, bu derslerin kurumsal kredi değerlerinin toplamına bölünmesiyle hesaplanır. Hesaplama işlemi yapılırken;

a) Tekrarlanan derslerden alınan son not hesaba katılır.

b) Bu Yönetmelikte geçen ortalamaya dâhil edilmeyecek notlar hesaba katılmaz.

(4) Gerekli bütün dersleri alarak başarılı oldukları halde mezuniyet için gerekli genel not ortalamasına sahip olmayan öğrencilere, bu duruma düştükleri yarıyılın final sınavlarının bitimini izleyen on beş gün içerisinde, Enstitü Kurulu kararı ile ders sayısında sınırlama olmadan yüksek lisans programında CC ve CB notu aldıkları, doktora programında ise CB notu aldıkları derslerden yalnız bir ek sınav hakkı verilir. Sınav hakkı kullanan öğrencilerin ödeyecekleri ücret her yıl Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

(5) Yüksek lisans programından mezuniyet için genel not ortalamasının en az 2.70, doktora programından mezuniyet için en az 3.00 olması gerekir.

(6) Hesaplamalarda elde edilen ortalamalar, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlanarak ifade edilir. Yuvarlama işleminde, üçüncü hane 5’ten küçükse ikinci hane değişmez; 5 veya 5’ten büyükse, ikinci hanenin değeri bir artırılır.

Mezuniyet koşulları ve tarihi

MADDE 26- (1) Lisansüstü programlardan mezun olunabilmesi için, bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerinde yer alan başarı koşullarının sağlanması gerekir.

(2) Lisansüstü programlarda mezuniyet tarihi, Enstitü tarafından kayıt altına alınmak koşulu ile;

a) Tezli yüksek lisans programlarında, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği,

b) Tezsiz yüksek lisans programlarında, akademik takvimde ilgili yarıyıl veya yaz öğretimi için belirtilen harf notlarının ilân tarihidir. Harf notları ilân edildikten sonra, maddi hata düzeltmesi, I notunun tamamlanması sonucunda mezun olanlar için mezuniyet tarihi son harf notunun kesinleştiği,

c) Doktora programlarında, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği,

tarihtir.

Bütünleme sınavları

MADDE 27- (1) Lisansüstü derslerde bütünleme sınavı yapılmaz.

Etik hususlar

MADDE 28- (1) Yüksek lisans ve doktora tezlerinde uyulması gereken etik kurallar Senato tarafından düzenlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yüksek Lisans Programlarına İlişkin Esaslar

Amaç ve kapsam

MADDE 29- (1) Yüksek lisans programları, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Bu programların hangi anabilim dallarında açılacağı ve nasıl yürütüleceği, Enstitü Kurulunun önerisi üzerine Senatoda ve Mütevelli Heyetinde görüşülür, karara bağlanır ve YÖK onayı ile ilân edilerek duyurulur.

(2) Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve bu kazanımlarını, yüksek lisans tezi olarak bir akademik ürün haline getirme yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.

(3) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye ilgili konuda uzmanlık düzeyinde bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin mesleki uygulamalarda kullanma yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Tezli yüksek lisans programında süre ve ders yükü

MADDE 30- (1) Tezli yüksek lisans programı bir eğitim ve öğretim yarıyılında 30 AKTS, bir eğitim ve öğretim yılında 60 AKTS kredisinden, toplam yirmi bir kredi ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders ile bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı (S) veya başarısız (U) olarak değerlendirilir. Öğrenci, seminer dersi kapsamında bir seminer ödevi hazırlar ve seminer dersinin alındığı yarıyıl sonunda bu ödevi sunar.

(2) Öğrenci tezli yüksek lisans programında lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, ilgili EABDB’nin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla en çok iki lisans dersi alabilir. Bu dersler, programın ders sayısı ve kredisi hesabında dikkate alınır.

(3) Öğrenci, ilgili EABDB’nin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla izlediği ders yüküne sayılmak üzere, Üniversite dışındaki lisansüstü programlardan dersler alabilir. Bu derslerin sayısı ikiyi geçemez.

(4) Öğrenci, ilgili EABDB’nin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla program ders yüküne sayılmak üzere, Üniversite içindeki farklı lisansüstü programlardan dersler alabilir.

(5) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlık programında geçen süre hariç, kaydolduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

(6) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve araştırma yöntemleri ve yayın etiği dersi ile seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşullarını yerine getiremeyen, azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(7) Tezli yüksek lisans programında asgari süre üç yarıyıldır.

Yüksek lisans tez danışmanı

MADDE 31- (1) Tezli yüksek lisans programında, ilgili EABDB her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar; öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar Enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu, Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir. Tez önerisi matbu form üzerinde, bilgisayar ortamında yazılarak, literatür taramasını kapsayacak şekilde belirtilir.

(2) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde Enstitü Yönetim Kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir.

(3) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci bir tez danışmanı ilgili EABDB’nin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla atanabilir. Atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

Yüksek lisans tezinin hazırlanması, sonuçlandırılması ve diploma

MADDE 32- (1) Öğrenci, tez konusunun belirlenmesini izleyen yarıyıl başından itibaren her yarıyıl tez ve teze ilişkin derslere kayıt yaptırmak zorundadır. Öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından belirlenen tez yazım kılavuzuna uygun biçimde İngilizce programlar için İngilizce yazmak ve tezini jüri önünde İngilizce savunmak, Türkçe programlarda ise Türkçe olarak yazmak ve savunmak zorundadır. Ancak danışmanın gerekçeli görüşü, EABD Kurulu kararı ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile tez İngilizce yazılıp savunulabilir.

(2) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci, tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Tez, danışmanın tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte ilgili EABDB vasıtasıyla Enstitüye teslim edilir. Enstitü söz konusu teze ilişkin, Enstitü Kurulunun belirlediği koşullara uygun olarak, intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. İntihal yazılım programı kullanılarak yapılan değerlendirmede %20’nin üzerinde benzerlik içerdiği saptanan tezler savunmaya alınmaz. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde, gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir.

(3) Tez jürisi, ilgili EABDB’nin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı olmak üzere üç veya beş kişiden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda jüri üyelerinden en az biri, beş kişiden oluşması durumunda ise ikisi başka bir üniversitenin öğretim üyesi olur. İkinci tez danışmanı savunmaya katılır, ancak oy hakkı yoktur.

(4) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin bir nüshasını tez danışmanına teslim eder. Tezin, tez yazım kurallarına uygun olup olmadığı ve formatı ile ilgili değerlendirme EABDB veya Enstitü tarafından görevlendirilen bir birim tarafından yapılır. Tezin yazım kurallarına uygunluğunun yazılı olarak belirtildiği rapor ile birlikte tezin istenilen sayıdaki nüshası ilgili EABDB aracılığıyla Enstitüye gönderilir.

(5) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunması, tez çalışmasının sunulması ile bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Jüri kararı, ilgili EABDB tarafından izleyen üç gün içerisinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(7) Tez savunmasında başarılı olan öğrenci, format yönünden Enstitü tarafından uygun bulunan tezinin ciltlenmiş ve jüri üyeleri ile ilgili EABDB tarafından imzalanmış en az üç kopyasını, tez savunmasına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim etmek zorundadır. Enstitü Yönetim Kurulu talep edilmesi halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir.

(8) Tez savunmasına girip tezi ile ilgili düzeltme kararı verilen öğrencilere jüri tarafından en fazla üç ay düzeltme süresi verilebilir. Öğrenci, bu süre içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu süre sonunda savunmasını yapmayan ya da savunma sonunda tezi kabul edilmeyen öğrenciler başarısız sayılır ve Üniversite ile ilişiği kesilir. Bu süre, azami süreden sayılmaz.

(9) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(10) Tezi birinci savunmasında veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programına geçebilir. Tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getiren öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(11) Tezi Enstitü Müdürü tarafından imzalanan ve tez tutanak formu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına iletilen öğrenci, yüksek lisans derecesi almaya hak kazanır ve öğrenciye tezli yüksek lisans diploması verilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(12) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu EABD programının YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(13) Öğrenci tarafından tezin tesliminden itibaren bir ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyasının elektronik ortamda YÖK Tez Merkezine girişi yapılır.

ALTINCI BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programına İlişkin Esaslar

Tezsiz yüksek lisans programında süre ve ders yükü

MADDE 33- (1) Tezsiz yüksek lisans programı otuz krediden ve 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje raporu vermek zorundadır. Bu rapor, öğrencinin proje danışmanı tarafından değerlendirilir. Dönem projesi dersi, kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlık programında geçen süre hariç, kaydolduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Tezsiz yüksek lisans programında ilgili EABDB, her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya yüksek lisans düzeyinde ders vermiş veya vermekte olan doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.

(4) Tezsiz yüksek lisans programlarında öğrenci, ilgili EABDB’nin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla en çok üç lisans dersi alabilir. Bu dersler, programın ders sayısı ve kredisi hesabında dikkate alınır.

(5) Öğrenci, ilgili EABDB önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla izlediği ders yüküne sayılmak üzere, Üniversite dışındaki lisansüstü programlardan lisansüstü dersler alabilir. Bu derslerin sayısı üçü geçemez.

(6) Öğrenci, ilgili EABDB’nin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla izlediği ders yüküne sayılmak üzere, Üniversite içindeki lisansüstü programlardan dersler alabilir.

(7) Enstitü Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir.

Tezsiz yüksek lisans programında başarı ve diploma

MADDE 34- (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu EABD programının YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

YEDİNCİ BÖLÜM

Doktora Programlarına İlişkin Esaslar

Amaç ve kapsam

MADDE 35- (1) Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimin ilgilendiği olayları, kavram ve süreçleri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneğini kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin;

a) Bilime yenilik getirme,

b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,

c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama,

niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

(2) Bu programların hangi anabilim dallarında açılacağı ve nasıl yürütüleceği, Enstitü Kurulunun önerisi üzerine Senatoda ve Mütevelli Heyetinde görüşülür, karara bağlanır ve YÖK onayı ile ilân edilerek duyurulur.

Doktora programında süre ve ders yükü

MADDE 36- (1) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim ve öğretim yarıyılı 30 AKTS’den az olmamak üzere, en az yedi ders, araştırma yöntemleri ve yayın etiği dersi, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik on dört ders, araştırma yöntemleri ve yayın etiği dersi, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(2) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kaydolduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(3) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversitenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını ikinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(5) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(6) Doktora programındaki öğrenciler, ilgili EABDB’nin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla, daha önce alınmamış olması koşuluyla lisans ve yüksek lisans dersleri alabilirler. Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

(7) Doktora programlarında ilgili EABDB önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer üniversitelerden verilmekte olan doktora derslerinden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler en fazla dört ders alabilirler.

Tez danışmanı atanması

MADDE 37- (1) İlgili EABDB her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanını ve danışmanla öğrencinin birlikte belirleyeceği tez konusu ile tez başlığını Enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez önerisi, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir. Tez danışmanının, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur.

(2) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde Enstitü Yönetim Kurulu tarafından diğer üniversitelerden öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı Üniversite kadrosu dışından da doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

Doktora yeterlik sınavı

MADDE 38- (1) Yeterlik sınavının amacı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci, bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer.

(2) Doktora yeterlik sınavı, güz ve bahar yarıyıllarında birer kez olmak üzere yılda iki kez yapılır. Doktora yeterlik sınavına girmek için başvuran öğrencilerin adları sınavdan önce ilgili EABDB tarafından Enstitüye bildirilir.

(3) Doktora programı öğrencilerinin, ilk sınav haklarını doktora programı derslerini ve seminerini başarı ile tamamladıkları yarıyılı takip eden ilk yarıyılda kullanmaları gerekir. Ancak yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar doktora yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(4) Doktora yeterlik sınavları, ilgili EABDB tarafından önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi, en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda Enstitü Yönetim Kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(5) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sınavların ağırlıkları ile notlarının hesaplanmasında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır. Sınav jürileri, öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, ilgili EABDB’ce yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(6) Doktora yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

(7) Doktora yeterlik sınavının herhangi bir aşamasında sınava girmeyen öğrenciler bu hakkını kullanmış ve başarısız olmuş sayılır.

(8) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.

(9) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir. Yüksek lisans programına geçme şartları, Senato tarafından belirlenir.

Tez izleme komitesi

MADDE 39- (1) Doktora yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili EABDB’nin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile doktora tez çalışma sürecini izlemek amacıyla bir ay içinde tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi, üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka ilgili EABD içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının bulunması durumunda ikinci danışman dilerse komite toplantılarına katılabilir, ancak üyesi olamaz.

(3) Tez izleme komitesinin ilk toplantısı, tez izleme komitesinin atanmasını takip eden en geç altı ay içinde yapılır.

(4) Tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır.

(5) Öğrenci, tez izleme komitesi toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda, o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki yarıyılda yapılacak çalışma planı belirtilir.

(6) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki yarıyıllarda ilgili EABDB’nin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayıyla üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 40- (1) Doktora yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci, en geç altı ay içinde o zamana kadarki çalışmalarını, tez çalışmasının amaç ve yöntemi ile ileriye yönelik çalışma planını kapsayan tez önerisini, doktora tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Bu tez önerisi, tez başlığı, içeriği, tezden beklenen sonuçları ve tez çalışmasının hedeflerini içeren, bilgisayarda hazırlanmış matbu form olarak ilgili EABDB aracılığı ile Enstitüye gönderilir. Tez önerisi savunması dinleyicilere açık olarak yapılır. Öğrenci, tez önerisi hakkında yazılı bir raporu, sözlü savunmadan en az on beş gün önce tez izleme komitesi üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya red yönünde salt çoğunlukla verilen karar, ilgili EABDB tarafından işlemin bitişini izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık dönemleri içinde yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki yarıyılda yapılacak çalışmaların planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması notu tez izleme komitesi tarafından Başarılı (P) veya Başarısız (U) olarak belirlenir. Tez izleme komitesi tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

Doktora tezinin hazırlanması ve sonuçlanması

MADDE 41- (1) Doktora tezi, tez çalışması ve sonrasında tezin jüri üyeleri önünde sözlü savunulması aşamalarını içerir.

(2) Tez önerisinde başarılı olan öğrenci, tez danışmanı ve varsa ikinci tez danışmanı yönetiminde tez konusu ile ilgili araştırma çalışmalarına başlar.

(3) Öğrencinin tez savunmasına girebilmesi için, en az üç kere başarılı tez izleme komitesi raporu sunması ve tezi ile ilgili en az bir yayınının ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanmak üzere kabul edilmiş olması gerekir.

(4) Öğrenci, elde ettiği sonuçları Üniversitenin tez yazım kılavuzuna uygun biçimde İngilizce programlar için İngilizce yazmak ve tezini jüri önünde İngilizce savunmak, Türkçe programlarda ise Türkçe olarak yazmak ve savunmak zorundadır. Ancak danışmanın gerekçeli görüşü, EABD Kurulu kararı ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile tez İngilizce yazılıp savunulabilir. Tez savunmasına ilişkin düzenlemeler şunlardır:

a) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Tez, danışmanın tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte ilgili EABDB vasıtasıyla Enstitüye teslim edilir. Enstitü söz konusu teze ilişkin, Enstitü Kurulunun belirlediği koşullara uygun olarak, intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. İntihal yazılım programı kullanılarak yapılan değerlendirmede %20’nin üzerinde benzerlik içerdiği saptanan tezler savunmaya alınmaz. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde, gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir.

b) Doktora tez jürisi, danışman ve ilgili EABDB önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı vardır. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

c) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alırlar. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(5) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, ilgili EABDB’ce tez sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(6) Tez savunmasında başarılı olan öğrenci, format, içerik ve intihal yönünden Enstitü tez uzmanı tarafından kontrol edilip uygun bulunan tezinin ciltlenmiş ve jüri üyeleri ile EABDB tarafından imzalanmış en az üç kopyasını, tez savunmasına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim etmek zorundadır. Enstitü Yönetim Kurulu, başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(7) Doktora diploması üzerinde EABD programının YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(8) Öğrenci tarafından tezin tesliminden itibaren bir ay içinde doktora tezinin bir kopyasının elektronik ortamda YÖK Tez Merkezine girişi yapılır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Diploma ve Belgeler, Akademik Danışman, Disiplin, Burs, Sağlık İşleri, Katkı Payı,

Öğrenim Ücreti ve Diğer Ücretler, İzin, Kayıt Sildirme ve Tebligat

Diploma ve belgeler

MADDE 42- (1) Öğrencilere ve mezunlara verilen diploma ve belgeler ile bunların verilme koşulları aşağıda tanımlanmıştır:

a) Tezli yüksek lisans diploması, tezli yüksek lisans programlarından mezuniyet şartlarını sağlayanlara verilir.

b) Tezsiz yüksek lisans diploması, tezsiz yüksek lisans programlarından mezuniyet şartlarını sağlayanlara verilir.

c) Doktora diploması, doktora programlarından mezuniyet şartlarını sağlayanlara verilir.

ç) Geçici mezuniyet belgesi, diploma almaya hak kazananlara bir defaya mahsus olmak üzere verilen, ilgili akademik yılın diploma töreni tarihine kadar geçerli olan ve diploma yerine geçen bir belgedir.

d) Diploma eki, akademik ve mesleki yeterliklerin uluslararası düzeyde tanınmasına yardımcı olan ve diplomalara ek olarak verilen bir belgedir.

e) Not çizelgesi, öğrencilerin Üniversiteye ilk kaydoldukları yarıyıldan itibaren her yarıyılda almış oldukları dersleri, derslerin kredi durumlarını, bu derslerden alınan notları, ilgili yarıyıl not ortalaması ile genel not ortalamasını ve başarı durumlarını gösteren bir belgedir.

f) Öğrenci belgesi, öğrencinin Üniversiteye kayıt durumunu gösteren bir belgedir.

(2) Diploma ve belgeler aşağıda belirtilen yetkililer tarafından imzalanır:

a) Diplomalar, Rektör ve Enstitü Müdürü.

b) Geçici mezuniyet belgesi, Enstitü Müdürü.

c) Diploma eki, not çizelgesi ve öğrenci belgesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı; askerlik belgesi ise Enstitü Müdürü.

(3) Diploma ve belgelerde öğrencinin bağlı bulunduğu Enstitü, EABD ve/veya varsa programı belirtilir.

(4) Diplomaların şekli, ölçüleri ve üzerine yazılacak bilgiler Senato tarafından belirlenir.

(5) Diplomaların kaybı halinde bir defaya mahsus olmak üzere, yenisi hazırlanır. Yeni nüsha üzerine “İkinci Nüsha” ibaresi konulur.

(6) Mezuniyet tarihinden sonra mezunun adı ve/veya soyadının değişmesi durumunda diploma üzerindeki bilgiler değiştirilmez veya yenileri düzenlenmez.

Akademik danışman

MADDE 43- (1) EABDB’ler, lisansüstü programa kaydolan her öğrenciye Üniversite öğretim üyeleri veya görevlileri arasından bir akademik danışman atar. Tez danışmanı atamasını takip eden yarıyıldan itibaren öğrencinin tez danışmanı akademik danışmanlığı görevini yürütür.

(2) Akademik danışmanın görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Öğrenciyi her yarıyılda alacağı derslerin seçiminde bilgilendirir ve yönlendirir.

b) Öğrenci ile birlikte öğrencinin akademik başarı durumunu değerlendirdikten sonra öğrencinin kaydolacağı derslere yarıyıl kayıt onayı verir.

c) Öğrenciyi üniversite yaşamına uyum, mesleki gelişim ve kariyer konularında bilgilendirir ve yönlendirir.

Disiplin

MADDE 44- (1) Öğrencilerin disiplin işlemleri 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

(2) Enstitü görevlileri hakkındaki disiplin işlemleri için ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Burs

MADDE 45- (1) Öğrencilere verilecek bursların içeriği ve dağıtımına ilişkin esaslar Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

Sağlık işleri

MADDE 46- (1) Öğrencilere verilecek sağlık hizmetlerine ilişkin esaslar Senato tarafından düzenlenir.

Katkı payı, öğrenim ücreti ve diğer ücretler

MADDE 47- (1) Lisansüstü programların öğretim ücretleri, öğretim yılı başlamadan önce Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir. Her yarıyıla ait öğretim ücreti o yarıyıl başında kayıt yaptırılmadan veya kayıt yenilenmeden önce ödenir.

(2) Öğretim ücretini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz veya yenilenmez.

İzin

MADDE 48- (1) Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile öğrencilere hastalık, askerlik, yurt dışında öğrenim ve kişisel-ailevi güçlükler ve benzeri haklı nedenlerle ve belgelenmesi koşulu ile toplam en çok iki yarıyıl izin verilebilir. Bir yarıyıldan az süre için izin verilmez. İzinli geçen süreler öğretim süresine katılmaz.

(2) Tutuklanan, mahkûm olan veya aranmakta olduğu ilgili makamlarca bildirilen öğrencilere izin verilmez. Tutukluluğu sonrası beraat eden öğrenciler, müracaatlarında durumlarını belgelemeleri halinde tutuklulukta geçen süre için izinli sayılırlar. İzinli geçen süreler öğretim süresine katılmaz.

(3) İzinli sayılanlar, izinli oldukları süreler için Mütevelli Heyeti tarafından izinli öğrenciler için belirlenen kayıt dondurma ücretini ödemek zorundadırlar.

(4) Süresi içerisinde ücretini ödemeyenlerin izin hakkı Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile saklı tutulur. Bu durumdaki öğrencilerin izinde geçirdikleri süre ise azami öğretim süresine dahil edilir.

(5) İzin talebi, gerekçeli bir dilekçe ve gerekli belgelerle birlikte Enstitüye yapılır.

(6) İzin taleplerinin yarıyıl başında ve ders ekle/sil süreleri başlamadan yapılması asıldır. Ani hastalık veya beklenmedik durumların ortaya çıkması dışında, bu süreler bittikten sonra yapılacak başvurular işleme konulmaz.

(7) Yurt dışında belirli bir süre öğrenim görmek üzere izin almış öğrencilerin programa dönüş için başvurularında bu sürede gördükleri öğrenim ve almış oldukları dersler ilgili EABDB tarafından incelenip değerlendirilir; bu değerlendirme Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla kesinleşir.

(8) Hastalık izni dışındaki nedenlerle izin almış öğrenciler, izinlerinin bitiminde normal yarıyıl kayıtlarını yenileyerek öğrenimlerine devam ederler.

Kayıt sildirme

MADDE 49- (1) Öğrenciler istedikleri takdirde Enstitüye dilekçe ile başvurarak kayıtlarını sildirebilirler.

(2) Üniversiteden kaydını sildiren veya disiplin cezası nedeniyle Üniversite ile ilişiği kesilen öğrencilerin diplomalarını veya dosyalarındaki kendilerine ait belgeleri alabilmeleri için Üniversite tarafından belirlenen kayıt sildirme işlemlerini yapmaları ve mali yükümlülükleri yerine getirmeleri zorunludur.

(3) Kayıt sildiren öğrencilerden tekrar öğrenimlerine dönmek isteyenler, ilgili programa yeniden başvuru yaparlar. Bu başvuru, ilgili EABDB tarafından lisansüstü programlara başvuru ve kabul koşulları çerçevesinde yeniden değerlendirilir.

Tebligat

MADDE 50- (1) Öğrenciye her türlü tebligat, öğrencinin resmî kayıtlarda yer alan posta adresine veya öğrenciye Üniversite tarafından sağlanan e-posta adresine gönderilerek yapılır. Kaydolurken bildirdikleri adresi değiştirdiği halde Enstitüye bu değişikliği bildirmemiş veya yanlış- eksik adres vermiş olan öğrencilerin Enstitüde bulunan adreslerine tebligatın gönderilmesi halinde kendilerine tebligat yapılmış sayılır.

(2) Öğrenci, Üniversite tarafından sağlanan e-posta adresine gönderilen iletileri izlemekle yükümlüdür.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Uzaktan öğretim lisansüstü programları

MADDE 51- (1) Öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim etkinliklerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir.

(2) Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yoluyla verilecek dersler ve kredi ile AKTS kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavlarının yapılma şekli, diğer yükseköğretim kurumları ile bu amaçla yapılacak protokoller ile uzaktan öğretime ilişkin diğer hususlar, Senato tarafından belirlenir.

(3) Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programının yürütülmesi, tezsiz yüksek lisans programına ilişkin usullere tabidir.

(4) Tezli/tezsiz örgün yüksek lisans ve doktora programı öğrencileri EABDB önerisi, ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile uzaktan öğretim programlarından ders alabilirler.

Diğer hükümler

MADDE 52- (1) Tezli yüksek lisans ve doktora programları için öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlığı en fazla 14, tezsiz yüksek lisans programları için ise tezli yüksek lisans ve doktora programları hariç en fazla 16 öğrenci düşecek şekilde belirlenir.

(2) Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık doktoraya eşdeğer düzeyde olup, bu uzmanlık eğitimleri 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine göre yürütülür.

(3) Üniversite tarafından, afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğrencilerine talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 53- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 54- (1) 4/4/2021 tarihli ve 31444 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara Bilim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 55- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 56- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Bilim Üniversitesi Rektörü yürütür.

Reklamlar

By 1a - Künye Haber

"ben de yazıyorum, diyenler yazdı; biz siziz..." Şiir, Öykü, Deneme, Tefrika... Edebiyat, Felsefe, Psikoloji... Ekonomi, Muhasebe, Maliye... Etkinlik, Duyuru, Haber... diğer yazılarınız http://kunyeonline.com web sitemizde yayılacaktır. Yayınlanan her gönderi facebook, twitter, tumblr ve linkedln hesaplarımızda yayınlanır. Yayınlanacak metni kunyeonline@gmail.com adresimize mail gönderebilir ya da üye olarak sizler yayınlayabilirsiniz. ÖNEMLİ KURAL: 1-Kişi hak ve hürriyetlerine saygılı dinî, siyasî ve her ne sebeple olursa olsun hakaret içermeyen her türlü yazı yayınlayabilirsiniz. 2-Yazmak, yayınlamak, abone olmak, okumak, yorum yapmak, beğeni ve kaynak belirtilerek paylaşmak, ÜCRETSİZDİR. HESAP OLUŞTURMAK İÇİN TIKLAYINIZ:https://kunyeonline.com/kayit-ol-register/

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: