16 Nisan 2022 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31811

YÖNETMELİK

Atatürk Üniversitesinden:

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 17/7/2017 tarihli ve 30126 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atatürk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 1 inci ve 2 nci maddelerinin birinci fıkralarında yer alan “Açıköğretim ve” ibaresi “Açık ve Uzaktan Eğitim ile” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin ikinci fıkrasına “öğrencilerin” ibaresinden sonra gelmek üzere “özel öğrencilik veya” ibaresi eklenmiştir.

“(1) Üniversitede eğitim-öğretim görmeye hak kazanan öğrencilerin kesin kayıtları, askerliklerinin tecil işlemleri, öğrenci belgeleri, not döküm belgeleri, diplomaların ve diploma eklerinin düzenlenmesi işlemleri ile öğrencilerin talepleri veya yükseköğretim kurumundan çıkarılma cezasını gerektiren durumlarda kayıtlarının silinmesi işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülür.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Açıköğretim Fakültesi” ibaresi “Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “on dört” ve “yirmi sekiz” ibarelerinden önce gelmek üzere “en az” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Üniversiteye kesin kayıt işlemleri; ÖSYM’nin veya Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının belirlediği tarihler arasında yapılır.

(2) Üniversiteye kayıt için aşağıdaki şartlar aranır:

a) Ortaöğretim veya dengi meslek okulu mezunu olmak, yabancı ülke ortaöğretim okullarından mezun olanlar için diploma denklikleri Millî Eğitim Bakanlığınca onaylanmış olmak.

b) ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonucunda; o öğretim yılında Üniversitenin fakülte/konservatuvar/yüksekokul/meslek yüksekokullarına kayıt hakkı kazanmış olmak veya özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacak birimlerde, o öğretim yılı için geçerli olan puana ve şartlara sahip olmak, yapılacak sınavda başarılı bulunmak.

c) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca istenen gerekli belgeleri sağlamak.

(3) Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin dokuzuncu fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu tarafından” ibaresi “Cumhurbaşkanı kararı ile” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tamamı veya bir kısmı uygulamaya dayalı olarak yürütülen ve/veya laboratuvar ortamında yapılan dersler hariç olmak üzere; daha önceki yarıyıl/yıllarda devamını aldığı halde başarısız olduğu veya harf notunu yükseltmek istediği derse/derslere tekrar kayıt yaptıran öğrencinin bu derse/derslere devam etme zorunluluğu yoktur.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “20” ibaresi “10”, “30” ibaresi “20”, “50” ibaresi “25” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş, aynı maddenin beşinci fıkrasında yer alan “kurumundan” ibaresi “birimlerinden” olarak değiştirilmiştir.

“Ön şartlı dersler birim uygulama esaslarında belirtilir.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin dokuzuncu fıkrasında yer alan “yapılış tarihinden itibaren en geç” ibaresi “yapılmasını takip eden” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 11- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12- Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Üniversitesi Rektörü yürütür.

By 1a - Künye Haber

"ben de yazıyorum, diyenler yazdı; biz siziz..." Şiir, Öykü, Deneme, Tefrika... Edebiyat, Felsefe, Psikoloji... Ekonomi, Muhasebe, Maliye... Etkinlik, Duyuru, Haber... diğer yazılarınız http://kunyeonline.com web sitemizde yayılacaktır. Yayınlanan her gönderi facebook, twitter, tumblr ve linkedln hesaplarımızda yayınlanır. Yayınlanacak metni kunyeonline@gmail.com adresimize mail gönderebilir ya da üye olarak sizler yayınlayabilirsiniz. ÖNEMLİ KURAL: 1-Kişi hak ve hürriyetlerine saygılı dinî, siyasî ve her ne sebeple olursa olsun hakaret içermeyen her türlü yazı yayınlayabilirsiniz. 2-Yazmak, yayınlamak, abone olmak, okumak, yorum yapmak, beğeni ve kaynak belirtilerek paylaşmak, ÜCRETSİZDİR. HESAP OLUŞTURMAK İÇİN TIKLAYINIZ:https://kunyeonline.com/kayit-ol-register/

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: