24 Mart 2022 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31788

YÖNETMELİK

Boğaziçi Üniversitesinden:

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YAŞAMBOYU EĞİTİM

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (BÜYEM): Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Boğaziçi Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Boğaziçi Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5- (1) Merkezin amacı; Üniversitenin lisans ve lisansüstü eğitim programları dışında, toplum hizmetine sunulan yaşamboyu eğitim programları, sertifika, belgelendirme ve değerlendirmeye yönelik sınavlar, eğitim ihtiyaçlarını belirlemeye yönelik veya verilen eğitimlerin devamı niteliğindeki eğitim danışmanlıkları gibi yaşamboyu eğitim faaliyetlerinin geliştirilmesi, yürütülmesi ve koordinasyonunun sağlanmasıdır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversitedeki bilgi birikiminin toplumla paylaşılması amacıyla yaşamboyu eğitim faaliyetleri geliştirmek ve yürütmek.

b) Görsel, işitsel, uzaktan veya doğrudan eğitim modelleriyle daha geniş kesimlere eğitim verilmesini sağlamak, yurt içi ve yurt dışı kişi ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.

c) Kamu kurumları ve özel kuruluşların yaşamboyu eğitim faaliyetlerine yönelik taleplerini projelendirmek ve yürütmek.

ç) Mesleki, deneme, seviye tespit, görevde yükselme, unvan değişikliği ve benzeri alanlarda ölçme ve değerlendirme faaliyetleri gerçekleştirmek.

d) Üniversitedeki yaşamboyu eğitim faaliyetlerinin başarıyla yürütülmesi için gerekli olan Üniversite içi ve Üniversite çevresi arasındaki koordinasyonu sağlamak.

e) Üniversitede yaşamboyu eğitim faaliyetlerinin yaygınlaştırılması için gerekli çalışmaları yapmak.

f) Üniversitedeki yaşamboyu eğitim faaliyetleri ile ilgili tüm envanterin tutulmasını, izlenmesini ve değerlendirilmesini sağlamak ve gerekiyorsa iyileştirme önerileri geliştirmek.

g) Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılan diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8- (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini sağlamak.

c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporu ile bir sonraki yıla ait çalışma programını ve bütçesini hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9- (1) Yönetim Kurulu; Rektör tarafından görevlendirilen bir Rektör yardımcısının başkanlığında, Müdür ve Üniversite öğretim elemanları arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen altı üye olmak üzere toplam sekiz üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine aynı usulle yeni üye görevlendirilir. Yönetim Kurulu üyeleri en fazla iki dönem görev yaparlar.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine en az iki haftada bir toplanır.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezin faaliyet alanları kapsamında gerekli kararları almak.

c) Merkezin faaliyet raporunu, çalışma planını ve bütçesini onaylayıp Rektöre sunmak.

ç) Önerilen yaşamboyu eğitim faaliyetlerinin hangilerinin düzenleneceğini ve Üniversite içinden veya dışından kimlerin görevlendirileceklerini belirlemek ve Rektörün onayına sunmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10- (1) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında, Merkezin faaliyet alanlarında deneyimli, Üniversitenin veya diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile istekleri hâlinde ilgili kamu kurumları ve özel kuruluşlardaki uzman kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen en fazla yirmi üyeden oluşur. Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine, aynı usulle yenileri görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu; Müdürün daveti üzerine yılda en az bir kez toplanır.

(3) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirme yapmak ve istişarî nitelikte görüş ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 11- (1) 17/2/2002 tarihli ve 24674 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 12- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Boğaziçi Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

By 1a - Künye Haber

"ben de yazıyorum, diyenler yazdı; biz siziz..." Şiir, Öykü, Deneme, Tefrika... Edebiyat, Felsefe, Psikoloji... Ekonomi, Muhasebe, Maliye... Etkinlik, Duyuru, Haber... diğer yazılarınız http://kunyeonline.com web sitemizde yayılacaktır. Yayınlanan her gönderi facebook, twitter, tumblr ve linkedln hesaplarımızda yayınlanır. Yayınlanacak metni kunyeonline@gmail.com adresimize mail gönderebilir ya da üye olarak sizler yayınlayabilirsiniz. ÖNEMLİ KURAL: 1-Kişi hak ve hürriyetlerine saygılı dinî, siyasî ve her ne sebeple olursa olsun hakaret içermeyen her türlü yazı yayınlayabilirsiniz. 2-Yazmak, yayınlamak, abone olmak, okumak, yorum yapmak, beğeni ve kaynak belirtilerek paylaşmak, ÜCRETSİZDİR. HESAP OLUŞTURMAK İÇİN TIKLAYINIZ:https://kunyeonline.com/kayit-ol-register/

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: