Loading

Allâhü Teâlâ Bakara Sûresinin 245 nci Âyeti Kerîmesinde meâ len şöyle: “Hani kim var Allâh’a gönül hoşluğu ile bir ödünç arz edecek (VERECEK) ki Allâh ona (BU ÖDÜNCÜN ) birçok katlarını veriversin Allâh (KİMİNİN RIZKINI) daraltır, (KİMİNİNKİNİ) ge nişletir Siz (HEPİNİZ) ancak O’na döndürü(LÜP GÖTÜRÜ)leceksi niz” buyurdu
ZEKÂT HUSÛSUNDA

Zekât, Zimmete (ŞAHSA) değil, malın bizzat kendisine taallûk eder Binâenaleyh bir mal, zekâtının verilmesi FARZ olduktan sonr a; HELÂK OLSA ZEKÂTI DÜŞER, Fakat istihlâk edilirse (YANİ SÂHİ Bİ TARAFINDAN HARCANIRSA) meselâ: BAŞKASINA BAĞIŞLANSA veyâ ONUNLA OTURULACAK BİR EV ALINSA ZEKÂTI DÜŞMEZ, bun u ödemek şarttır
Bir kimsenin NİSÂB miktarından (80.18 GRAM ALTIN veyâ bun un değerinde PARA VEYÂ TİCÂRET MALINDAN) fazla bir malı oldu ğu hâlde bir miktarda borcu bulunsa bakılır: Eğer borcu bu malda n çıkarıldıktan sonra nisaptan noksan olmamak üzere bir şey kalır sa yalnız bu kalan şeyin zekâtı lâzım gelir Fakat nisap miktarında n dahâ az bir şey kalırsa bundan zekât lâzım gelmez
Bir kimse bir fakirdeki alacağını o fakire tamamen bağışlasa ze kâta niyet etmiş olsun olmasın, bu alacağının zekâtını vermiş olur Fakat bu alacağının bir kısmını, meselâ YÜZ LİRADAN ELLİ LİRAS INI ZEKÂTINA SAYARAK bu fakire bağışlasa yalnız bu bağışlanan elli liranın zekâtı verilmiş olur Alacağıdiğer elli liranın zekâtı veril miş olmaz Aynı şekilde bir kimse, bir fakirdeki alacağını kendi elindeki bir malın zekâtı için o fakire bağışlasa bununla o malın zek3atını vermiş olmaz
Bir kimse, fakir olan borçlusunu borcundan kurtarmak, kendisi de elindeki malların zekâtını kısmen olsun ödemek isterse borçlus una, borcu miktarı bir nakdi (PARAYI) zekât olarak verir Borçlusu da bununla o borcunu bu kimseye öder
Bir kimsenin aslî ihtiyâçlarından başka nisap miktarı NÂMÎ (YA Nİ VÂSFINDA ÇOĞALMAK OLAN) bir malı bulunduğu gibi o kadar da borcu bulunsa kendisine zekât lâzım gelmez Fakat bu borç ken disine bağışlansa bu tarihten itibâren bir sene geçince bu nisap miktarının zekâtı icâp eder
Zekât borcu olan kimse ölünce bu borcun ödenmesini vâsiyet et memiş ise terikesinden alınmaz Artık malı, vârislerine intikâl etmi ş olur Vârislerden ehil olanlar, isterlerse bu borcu kendi hisselerin den bağışlayabilirler

RAMEDANI ŞERİF ON İKİ

İmândan sonradır namazın arzı
Onbir sünnetiyle on iki farzı
On Vacibi ile icmalen tarzı
Prestij etmektir haslar hasına

İSLÂM’LA KAL MÜSLÜMÂN!

Rabbın! Bahşettiği şuura sahib
Münevverler isek, bu böyle gitmez.
Namaz memurları, tıpkı bir rahip,
Çan kullanıyorlar, sanmayın ötmez.

Kiliseye çevirdiler mescidi
Sandalya, masalar katedral gibi
Özel büroludur güney canibi
Diyorlar ki: bu iş bunlarla bitmez

Müezzin mahalli tahsis edilmiş
Namazın safları tahrif edilmiş
İslâmdan bi haber, kendisi bilmiş
Mikrofonsuz, gamete nefes yetmez!

Memur, mikrofonsuz tek cemâate
Namaz, yakışmıyor bu asâlete
Dinimi çevirdiler ucûbete
Yanmayan ocağın dumanı tütmez.

Sinendeki ihsana gel Müslüman
İhlâs kuşan İSLÂM’da kal Müslüman
Sadrında yazılı hazreti Kûr’ân
Kûr’ân-a inanan, önünde yatmaz

Kayaya dedik ki: Salih’e (a.s) deve
Ver de, faydalansınlar seve seve
Mûsâ’ya da dedik; kestir bir düve
Sapıtan, Rahman’ın ipini tutmaz

Bin yıldır sönmeyen nar’ı söndüren
Kisra’yı sarayla hiçe döndüren
Balıktan bir damla kanı indiren
Kavak bitirince! hikmeti bitmez

Bir damla kan kavak ağacı oldu
Ondan, sivrisinek vücûda geldi
Taaa gidip nemrudu burnundan bildi
Girince beynine tokmak kâr etmez

Nemrut’un kendini biz kendisine
Tokmakla dövdürdük ölürcesine
Firavn’ı hıfz ettik kalırcasına
Laşedeki ibret kimlere yetmez?

Âşk’ı-nar, mecûsi beynine çökse
Nemrut, kartallarla havaya çıksa
“Belhûm adâll” harlı ateşte yaksa
Kendisini yakar, davâyı şetmez (1)

Böyle cilvelerle gönül eğledik
Ehli nura ehli narı söyledik
İki yol varedip, şu HAKK’tır dedik
İblise uyanlar sırrı fehmetmez

O Kelâm-ı İlâhi’dir, İSLÂMİ
İnananın silâhıdır, İSLÂMİ
Mü’minâtın felâhıdır, İSLÂMİ
Denizi yol eder geçer de batmaz

(1)Şetmez=Şey etmez=Yakmaz, yakamaz

Reklamlar

By Mahmut ÇİÇEKDAĞI

her insan değerlidir değersiz insan yoktur değerini bilmeyen kaybeden insan vardır

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: