Loading

Prof. Dr. ANIL ÇEÇEN

​    Cumhuriyetin yüzüncü yılında , Türkiye cumhuriyeti genel seçimlerini yenilerken , gelecek  yüz birinci yılda da yerel seçimlerini tamamlayacaktır . İki seçim arasında yüzüncü yılını kutlamaya hazırlanan Türkiye Cumhuriyeti devleti ,yüzyıl değişimi ile birlikte yeni bir çağ değişimi ile karşı karşıya kalmakta ve bu doğrultuda ortaya çıkan yeni koşullar çerçevesinde  ve  böylesine önemli bir zaman dönüşümü içerisinde , Türkiye geleceğin dünyasında yeni yerini aramaktadır . Cumhuriyet tarihi içinde yüz elli sayısını geride bırakacak kadar  fazla bir siyasal partinin siyaset sahnesinde yerini almaya çalıştığı bir aşamada, her alanda ve her siyasal çizgide birbirinin tekrarı konumunda bir çok yeni siyasal parti kurularak , ülkenin geleceğine ve geçmişten gelen kazanılmış haklarına sahip çıkmak zorunda kalan Türk ulusu ve Türkiye Cumhuriyeti , bu doğrultuda örgütlenme çabası içine girmiş ve böylece  yüz elli civarında bir sayıda  partinin aktif olduğu bir siyasal ortamda , Atatürk cumhuriyeti  yüz yıllık bir birikimi arkasında bırakarak, geleceğin yüzyıllarına doğru açılım yapmaya çalışmıştır .Kamusal alandaki önde gelen kurumlar ile birlikte özel sektör alanındaki kuruluşlar da kendi çalışmalarıyla ilgili  tanıtım ve kutlama organizasyonları düzenleyerek ülkenin gelecekteki var oluşunu güvence altına  alabilmek doğrultusunda girişimler ile birlikte, her alanın kendine özgü özel yönelimleri  ile yapılanmaları birbiri ardı sıra kamuoyuna yansıtılarak , devlet ve millet kaynaşması içinde  Türkiye Cumhuriyetinin birinci yüzyılının tamamlanmasının gerçekleştirilmesi için yoğun bir biçimde çaba gösterilmiştir . Bu tür ulusal çalışmalar ve kutlamaların bir çok toplum kesimini bir araya getirmesi ,ülkede giderek  artmakta olan  ayırımcı ve bölücü hareketlerin önünün kesilmesinde önemli  katkılar sağlamıştır . Türkiye yüzüncü yılını tamamlarken ve yeni dönemde daha güçlü bir yapılanmaya doğru giderken aynı zamanda kendisine ayak bağı olan çeşitli siyasal sorunlarla her zaman karşı karşıya kalmıştır .Bu gibi sorunların aşılmasında ve iki binli yılların geleceğinde  yerini sağlama almak durumunda olan Türk devleti ,cumhuriyetin yüzüncü yıl törenleri ile birlikte bu tür bir yol arayışının gerçekleştirilmesi için yoğun bir program uygulama başarısını göstermiştir .

​Yüzüncü yılın gelişine önceden hazırlanan Türkiye Cumhuriyeti yılbaşından başlayarak gerekli önlemleri almış ve yayınlanan programlarda her kesim ile devletin ulusal bir zafer olarak anılması istenen yakınlaşma sürecine yönelmesi doğrultusunda ,devlet ve kamu kurumları destekli sektörelplan ve programlara yüzüncü yıl boyunca yer verilmesine dikkat edilmiştir . Yirminci yüzyılın başında tarih sahnesine çıkmış olan Türkiye Cumhuriyeti yokluklar ve sorunlar karmaşası bir ortamda  ulusal kurtuluş savaşı vererek önce bağımsızlığını kazanmış ve daha sonra da çağdaş devletler gibi bir siyasal örgütlenmeye giderek çağdaş uluslar dünyasının bir parçası olmak hakkını elde edebilmiştir . Türk devletinin kurucu önderi Atatürk ,Türkiye’nin çağdaşlaşma yönünde yapısını ve yolunu belirlerken ,merkezi coğrafyada modern dünyanın gereklerine uygun düşen bir çağdaş devletinöncelikle kuruluşunu sağlamıştır .Bugün yüzüncü yılını geride bırakmakta olan Türk devleti , ilk yüz yıl sonrasında ikinci ve üçüncü yüzyıllara doğru hazırlanırken kurucu önderin sonsuzluğa yönelen bir cumhuriyet çizgisi çizmesini iyi değerlendirerek , cumhuriyetin sonsuza kadar ayakta kalacağını ve kalması gerektiğini çeşitli söylev ve demeçleriyle , Türk halkına duyurmaya çalışmıştır . Bu doğrultuda Atatürk cumhuriyetinin hem varlığının korunması hem de aynı zamanda diğer çağdaş ülkeler ile rekabet yarışında daha ileri düzeylerde geleceğin dünyasında yerini alabilmesi için ,cumhuriyetin yüzüncü yılı kutlamaları yeni bir fırsat gibi görülerek değerlendirilmeye çalışılmıştır .Bu vesile ile yapılan yeniliklerin yanı sıra Türkiye için yepyeni bir hukuk ve idari düzen araştırmalarına gidilmiş ve , Türkiye’deki  merkezi devlet düzeni ile birlikte , Misakı Milli anlayışı ile çizilmiş olan ulusal sınırlar içinde bütün ülkeye yayılmış olan  taşra teşkilatının  yenilenerek güçlendirilmesine çalışılmıştır .

​Osmanlı devletinin çöküşü üzerine yaşanan ulusal kurtuluş savaşı  sırasında Anadolu ve Trakya bölgelerinde on milyon civarında insanın yaşadığı dikkate alınırsa ,Türklerdünyanın merkezi bölgesinde orta boylu bir ulus devlet  ancak kurabilmiştir .Osmanlı devletinin bir imparatorluk olarak Balkan, Arap ve Anadolu yarımadaları üzerinde uzanıp giden ülke toprakları, devletin çökmesi ile ortada kalınca devlet geri kalmış bir siyasal örgütlenme olarak kendisini gerektiği gibi  koruyamamıştır  Tarih boyunca fethedilen ülkelerin  bir araya getirilerek İmparatorluk topraklarının uzayıp gitmesi Osmanlı hinterlandını fazlasıyla genişletirken , benzeri bir çizgide insan unsuru artırılamamış ve tarih boyunca devam edip giden savaşlar yüzünden de ülke nüfusunun yarıdan fazlası kırdırılmıştır . Devlet çökertilirken Osmanlı ahalisinin dağınıklığı devam etmiş ve giderilememiştir .Bu dağınıklık devam ettiği sürece yeni bir Osmanlı ulusu yaratılamamış veçeşitli bölgelerden gelen göçmenler , Osmanlı ahalisi olarak kayda geçirilerek ülke nüfusunun artması sağlanabilmiştir .Yüz yıl önce on milyonluk nüfusu ile yola çıkan yeni Türkiye Cumhuriyeti  , yüzüncü yılında yüz yıllık birikimin sonucu olarak yüz milyonluk bir nüfusa sahip olabilmesi gerekirdi ama gene de bu tür bir sonucun oluşabilmesini destekleyecek derecede nüfus işleri normal boyutlarda yürütülmüştür .Bir ara batı ülkelerinin öncülüğünde nüfus planlaması çalışmaları yapılmış ve İstanbul’da yaşayan gayrimüslim zengin ailelerin öncülüğünde ,Türk halkının tıpkı Çin’de olduğu gibi  bir ya da iki çocuk ile  yetinmesi gerektiği ,Türk devletinin  gündemine zorla getirilmiştir .Yirminci yüzyılın ikinci yarısında Türkiye’nin nüfusu batılı vakıflar aracılığı ile kontrol altına alınarak ,Anadolu  ve Trakya yarımadaları üzerinde  Türklerin nüfus olarak artması ya da yüz yılda yüz milyon nüfusa sahip olabilmesinin önüne geçilmek istenmiştir .İki milyara yakın bir nüfusu olan Çin ve Hindistan gibi dev ülkelerde bir türlü  uygulanamayan nüfus kontrolu programları, dünya nüfusunu azaltmak için uygulamaya getirildiğinde, İstanbul merkezli nüfus kontrolu plan ve projeleri emperyalist batı ülkeleri üzerinden  Türkiye’ye getirilerek , Türk nüfusunun artırılmasını engellemek için uygulanmıştır .Ankara merkezli bir yapılanma içindeki Türk devletinde İstanbul merkezli politikalar ile nüfus kontrolu düzenli olarak yapılmıştır .Böylece yüz yılda yüz milyonluk nüfus gücüne sahip olma çizgisindeki ulusal politika , emperyalist destekli  nüfus kontrolu yüzünden gerçekleştirilememiştir .

​Ankara’nın doğusunda yer alan Doğu Anadolu bölgesinde ise , İngiliz emperyalizminin yüz yıl önce hazırlamış olduğu Sevr planı ve haritası doğrultusunda Ermenistan , Lazistan, Alevistan ve Kürdistan adlarını alacak dört ayrı ulus devlet kurdurulmaya çalışırken , tehcir uygulaması ile Suriye’ye gönderilen Ermenilerin geri dönüşü sağlanmaya çalışılmıştır.Kuzey Irak’da Türkiye’nin önüne kesecek derecede güçlü bir Kürdistan  ile Lazistan devletleri  ABD emperyalizmini kullanan İsrail siyonizmi çizgisinde Türkiye topraklarının doğu bölgesinde oluşturulmaya çalışılmıştır .Batı Anadolu’da nüfusun  gelişimini önlemek , doğu Anadolu’da ise yaşayan bütün toplulukları alt kimlikli bir yapılanmaya sürükleyerek Türklüğün ortadan ortadankaldırılmaya çalışılması , yüz yılda yüz milyon nüfusa erişebilen Türkiye projesinin önünü kesmiş ve Osmanlı döneminde olduğu gibi bir ulus devlet olarak kurulmasına rağmen ,Türk topraklarının eskisi gibi alt kimlikli toplulukların yaşam alanı olmasının yolu açık tutulmuştur .Yüz yıl önce on milyonluk nüfus ile işe başlayan Türk devletinin kendi nüfusunu kontrol edebilmesi emperyalist ve Siyonist projeler aracılığı ile önlenirken , batı Anadolu’daki batılı vakıflar ile , doğu Anadolu bölgesindeki terör örgütleri  hep beraber birlikte geleceğin Siyonist federasyonunun oluşturulması yönünde , emperyalist istihbarat örgütlerinin denetimi altında çalışmalarını sürdürmüştür. Bugün cumhuriyetin yüzüncü yılı idrak edilirken , Türkiye yüz yılda yüz milyon nüfus projesini eski Osmanlı uzantısı toplulukların ülkeye getirilmesi ile çözmeye çalışmış ama bu gibi toplulukların tamamı alt kimlikli olduğu için , zorla vatandaşlık verilen eski Osmanlı uzantıları bugün Anadolu’nun belirli bölgelerine gelip yerleşerek  Ermenistan, Lazistan, Kürdistan ,Alevistan , Trakya  ve Ege Cumhuriyetlerini ülkenin çeşitli bölgelerinde kurmaya çalışmaktadırlar .Ulusal kurtuluş savaşı sonrasında Türk halkı ülkeye dağınık bir biçimde yerleştirildiği için devlet bu durumun yönetilmesinde etkin olamamış ,Sevr projesi ,Büyük Orta Doğu  ve Büyük İsrail projeleri doğrultusunda  , bölgesel alt kimlikler çizgisinde Türkiye parçalanmış bir devlet yapılmak istenmiştir.

​Türkiye genel seçimler aracılığı ile yeniden bir yerel yönetimler seçimi aşamasına gelirken ,bu kez batı emperyalizminin bölücü planları  ve  İsrail’in bölge merkezli politikalarının  bölücü tehditleri ile uğraşmak zorunda kalmıştır . Elli sene tam üyelik vaatleri ile Avrupa kapısında bekletilen Türkiye Cumhuriyeti Avrupa’nın güvenlik sorunlarında ve göçmen meselesinde sonuna kadar kullanılırken ve para yardımlarının esirgenmesi aşamasında,Avrupa ile karşı karşıya kalınmış ama şimdi gelinen noktada Avrupa’nın çıkarları doğrultusunda Türkiye hem Rusya hem de İran ile savaştırılmak istenmektedir . Şimdiye kadar böylesine Türkleri dışlayıcı bir politika uygulayan Avrupalılar ,bu gibi olumsuz politikalarla yetinmeyerek  , Barcelona merkezli  uluslararası  şehir devletleri ve yerel yönetimler birliğine Türkiye’yi üye yaparak, deniz kenarındaki büyük belediyeler üzerinden ,Türkiye Cumhuriyetinin ülkesel birlik ve bütünlüğü ortadan kaldırmak istemektedirler . Türk devleti batılı devletlerle merkezi hükümetler üzerinden uluslararası ilişkilerini yürütürken ,batı blokunun önde gelen emperyalist büyük devletleri Türk tarafına karşı çıkmaktadırlar .Büyük İsrail projesi çizgisinde bir  İngiliz planı olan bölgesel federasyon oluşumunun önünü açmaya çalışan Türkiye’nin sahte dostlarının aslında ,Türk devletine  karşı düşmanca birortak tavır içinde oldukları görülmektedir. Kendisi birleşemeyen Avrupa Birliğinin , ya da bölünme süreci içindeki Amerika Birleşik Devletlerinin de  Türkiye’nin bölünmesinden yana oldukları , İsrail lobilerinin baskıları sayesinde Osmanlı devleti sonrasında büyük bir merkezi coğrafya federasyonu hesapları içinde hareket ettikleri açıkçagörülmektedir. Türkiye yeteri kadar iç ve dış düşmana sahipken bir de yeni dönemin emperyalist plan ve projelerinin ortaya çıkarılması , Türkiye merkezli coğrafyada kurulmuş olan Türk devletinin geleceğe yönelen misyonunu görmezden gelerek ,merkezi alanı bir belirsizlik sürecine doğru yönlendirmektedir . 

​Yüzüncü yıl döneminde bir genel seçim yaparak  ülkesindeki cumhuriyet rejiminin demokrasi ile bütünleşmesi hedefinde önemli bir siyasal adım atan Türk devletinin ,toplumsal tabanının giderek genişlediği ve bu doğrultuda  Anadolu coğrafyasının doğal bir süreç içerisinde eskisine oranla çok  daha farklı bir yapılanma kazandığını ,ortaya çıkan yeni koşullar belirlemiştir .Özellikle dünya nüfusunun sekiz milyarı geçmesi ve bu doğrultuda kendisine yerleşecek yeni yurt arayan milyonlarca insanı evlerinden ve yurtlarından uzaklaştırarak, ekmek kavgası  amacıyla başka ülkelere doğru estirilen rüzgarlar aracılığı ile ,sürüklenmelerinin yolunu açmıştır .Hedef ülkeler içinde yer alan Türkiye her geçen gün gelen göçmen dalgaları ile boğuşmak zorunda kalırken, özellikle Asya ,Afrika ve Avrupa kıtaları arasında giderek hızlanan göçmen trafiğinin Türkiye’yi dört bir yandan tehdit ettiği ve bu yüzden Türk toplumunun ciddi bir sarsıntı içerisine doğru sürüklendiği görülmektedir . Birinci dünya savaşı sonrasında Anadolu yarımadasını bir Türk ülkesi olarak yeniden biçimlendiren Türk kavimlerinin göçleri ile Türkiye bir yüzyılı geride bırakırken, Avrupa Birliği süreci içinde uygulanan insan haklarının bölücü amaçlarla kullanılması  ve bu doğrultuda alt kimlikli insanların  giderek  Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde alt kimlikli şehir ya da eyalet devletlerinin  oluşturulması için  yeni politikaların uygulanması için,önemli ülkelerden emperyalist projeler ile birlikte maddi katkı ve desteklerin sürdürüldüğü açıkça ortaya çıkmıştır .Dünyaharitalarındaki oransızlık ve tasnif dışı yaklaşımlar çerçevesinde  küçük bir ada devleti  olan Malta adası ile birlikte ,kocaman bir kıtasal alan oluşturan Avustralya devleti  dünya hukuk düzeni içinde, var olan çelişkileri ve de devletlerinin oransızlığı çerçevesinde yer alması karışıklık yaratmıştır . Yirminci yüzyılda devlet sayısının  iki yüzden iki binlere çıkartılması amacıyla ulus ötesi bir evrensel oluşum biçiminde şehir ve eyalet devletlerine giden yollar ,küreselsermayenin tek dünya devletini kurmaya çalıştığı yeni dünya düzeni çerçevesinde  zorlanmakta ve insan hakları kavramı ile üstü örtülen alt kimlikçiliğe devam edilerek, yeni yüzyıllarda  iki bin eyalet devleti ya da beş bin şehir devleti gibi yeni siyasal oluşumlar olarak , var olan ulus devletleri ortadan kaldırmak ya da yok etmek çizgisinde, yeni dünya düzeninde temel dayanak noktası durumuna getirilmek istenmektedir.Bütün ulus devletleri tehdit eden şehir ve eyalet devletçiklerine karşı var olan ulus devletler kendilerini korumaya başladığı için kaotik bir ortam öne çıkmaktadır .

​Dünya hegemonya kavgasının cereyan ettiği orta bölgedeki bütün ulus devletlerin birliği ve ulusal sınırlar içinde bütünlüğü küresel sermayenin bölücülüğü karşısında fazlasıyla önem kazanırken , yerel ve genel seçimlerin konumları farklı boyutlar kazanmıştır . Genel seçimler sırasında ülkenin birliği ve bütünlüğü yerine bölgelerin farklılığı ve bu doğrultuda ayrı bir yapılanma içinde olması dile getirilirken , yerel seçimler sırasında da yerel kimlikler ya da alt kimliklerin hortlatılmasına dikkat edilerek, ülke içinde birbirinden farklı bölgelerde yerelcilik ya da bölgecilik politikaları önemsenerek ortaya Avrupa Birliği gibi bölgesel devlet olmak isteyen oluşumlar siyasal  gündeme getirilmektedir .Böylesine var olan siyasal düzeni dışlayan ya da görmezden gelerek gereklerini yerine getirmeyen devletlerin ya da benzeri  uluslararası kuruluşların,yaşanmakta olan çözülme ve dağılmaya yönelik konjonktürlerinde ülkenin birliği ve bütünlüğünden yana olan milliyetçi ya da ulusalcı toplum kesimlerinin bu gibi yerelci,ya da bölgeci yaklaşımlara karşı gereken dikkati göstermeleri ve bu tür olumsuz yaklaşımların devlet ve millet bütünlüğünü ortadan kaldırma girişimlerine karşı ,hem dağılmayı önleyen hem de ülkedeki ulus devlet ile ulusal toplumun parçalanmadan ,tek ve bütün bir konumda kalabilmek ya da yola böylesine güçlü bir biçimde devam edebilmek üzere ,anti bölücü ya da anti emperyalist çizgide kararlı karşı çıkışları ve politik tepkileri milliyetçi toplum kesimleri tarafından  ortaya koymak gerekmektedir . Bu doğrultuda her ulus devlet gereken önlemleri anayasa ve yasalar çerçevesinde almak durumundadır .Eğer devletin kurumları ve kadroları alt kimlikçi etnik gruplar ya da dinsel topluluklar tarafından işgal edilirse ve ulus devletin mekanizmalarının çalışmasına engel çıkarılarak kamu düzenine zarar verilirse , o zaman bir ulus devlet çatısı altında  vatandaş konumunda olan herkes, sahip olduğu bireysel hakları doğrultusunda ülkenin birlik ve beraberlik içinde varlığını koruyabilmesi için harekete geçebilir ve suç duyurusunda bulunarak,  bölücü ve yıkıcı siyasal kuruluşları ya da hareketleri izleyerek bunlara destek verebilir ya da finansal kaynak sağlayabilir . Tüm ülkeyi genel hatlarıyla desteklemek ve bu çizgide ulus devlet yapılanmasının korunabilmesi için  gerekli olan siyasaladımların atılması, ulusalcıların örgütlenmesine ve de toplumun milli kanatlarında yaşayan insanların daha aktif bir politikaya yönelerek , hareket etmesine bağlı bulunmaktadır. 

​Türkiye Avrupa üzerinden gelen bölücü hareketlerin parçalayıcı  girişimlerinin etkileri altına girerken ,yeni açılan mecliste ele alınması istenen Türkiye’nin yeni idari yapılanması kamu oyuna yansıtılmıştır . Bu doğrultuda cumhuriyet devletinin yüzüncü yılının kutlandığı bu tarihi aşamada  ülkedeki vilayet sayısının  yüze ve ilçe sayısının da bine çıkartılması önerisi dile getirilmiştir .Böylece ülkede giderek artan nüfusun yerleşim gereksinmelerinin daha kolay karşılanabileceği ve kentler arasındaki var olan geçmişten gelen idari taksimatın daha geliştirilerek ,ülkenin her yanına dağılmış olan göçmen nüfus ile  işsiz halk kitlelerine iş bulmak ve bunlar için ülkede yerleşik düzeni daha da büyüterek devletin yapısının  genişletilmesi ve değişen koşullarda yeni dengelerin devletin modeline uygun bir çizgide  öne çıkartılması , var olan hukuk düzeni çerçevesinde  geliştirilebilecek yeni devlet aklı uygulamaları aracılığı ile sorunlar çözüme kavuşturulabilir . Böylesine bir aşamadan geçmekte olan Türkiye Cumhuriyeti dış konjonktür ile iç oluşum süreçleri karşısında yeni bir ikileme doğru sürüklenmeye  çalışılmaktadır .Bölücüler ve emperyalistler Türkiye’nin yerine yeni bir emperyal plan ya da proje gündeme getirerek  ülkeyi yok etmeye doğru var olan konjonktürü derinleştirirlerken ,bölücülüğe ve ayrılmaya karşı çıkan ulusalcı kesimler , ülkeyi ayakta tutabilmek ve bu çizgide devletin devamlılık çizgisinin kesintisiz devam etmesini  istemekte ve  ülkeyi bölebilecek her türlü girişime karşı  tehditleri ortadan kaldırabilecek yeni adımları atabilmektedirler . Var olan hukuk devleti çatısı altında TürkiyeCumhuriyetinin ulusalcı yapısı ve kimliği korunarak hareket edildiği zaman ,her türlü bölücü ve de ayrımcı senaryoların devre dışı kaldıklarını geçmişten bugüne gelen senaryolar ortaya koymaktadır. Yeni bir dünya düzenine geçilirken imparatorluk peşinde koşan emperyalistlere karşı yeni dönemde ulus devletlerin yeni savunma stratejileri devreye girmektedir. Saldırgan emperyalistlere karşı kazanılmış haklar düzenini korumak isteyen ulus devletler, bu duruma karşı çıkarak kendilerinin geleceğin yeni dünyasında var olabilecekleri uluslararası bir dayanışma düzeni istemektedirler .

​Tarih boyunca ulus devletler kendi toplumsal ya da yönetsel  yapılarını değişen koşullara göre yeniden ayarlayan yönetim reformlarına giderek , varlıklarını güvence altına almak ve bu doğrultuda yeni ortaya çıkan koşullar ile durumlara göre kendi siyasal ve hukuksal yapılarını yenilemek durumundadırlar .Ulus devletlerin geçen yüzyıldan gelen kazanılmış hakları doğrultusunda kendi yapılarını korumak  için yaptıkları reform çalışmalarının benzerleri yüz yıllık cumhuriyet döneminde gündeme getirilmiştir . Özellikle 27 Mayıs sonrasında  Süleyman Demirel ve Mümtaz Soysal  ikilisinin yürüttüğü çalışmalar ile Türkiye ve Orta Doğu Amme  İdaresi  merkezli çok kapsamlı bir reform çalışmasıBaşbakanlık üzerinden yapılarak, yirminci yüzyılın ikinci yarısında ,Türk devletinin soğuk savaş döneminin koşullarına uyarak daha güçlendirilmesinin yolları aranmıştır .Yirminci yüzyılın ikinci yarısında Türk devletinin yenilenmesi çalışmaları doğrultusunda üç büyük idari reform çalışması TODAİE adını taşıyan devletin kendini yenileme merkezinde hazırlanarak ,yeni bir düzen için uygulama alanına aktarılmıştır . Başbakanlık raporu sonrasında  İdari Reform ve Kamu Yönetimi  Araştırması adı ile yayınlanan iki ayrı idari reform çalışması ,değişen koşulların dikkate alınmasıyla hazırlanarak devreye sokulmuş ve böylece her on yılda bir gündeme gelen ara rejimlerin kamu yönetimine yönelik yansımaları gerçekleştirilmiştir . Batı dünyasının önde gelen büyük devletlerinin gündeme getirdiği  idari yenilikler ara rejimler sonrasında gündeme gelen  idari reform kanunları ile düzene konulmaya çalışılmıştır . Batı dünyasının yanında kurulmuş olan batı tipi bir ulus devlet olarak Türkiye özellikle Avrupa ve Amerika merkezli idari gelişmeleri yakından izlemiş ve bu uygar ülkelerdeki idari gelişmelere uzak durmamak ve geçmişten gelen uluslararası düzeni desteklemek çizgisinde ,reform çalışmaları üst düzey idari kurumlar ve üniversitelerin yardım ve destekleri ile tamamlanmaya çalışılmıştır . Yüz yıllık Türkiye cumhuriyetinin kuruluşundan bu yana çağdaş bir devlet yapılanmasını benimsemesi sayesinde batıdan esen rüzgarlar doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti genç bir cumhuriyet olarak varlığını koruyabilmiş ve yüzüncü yılını tamamlayarak ne kadar güçlü bir devlet yapılanmasına sahip çıktığını ortaya koymuştur .

​Genel seçimler atmosferinde yerelci yaklaşımların öne çıkarılarak tartışma konusu yapılması ve bu doğrultuda emperyalist baskıların giderek artması nedeniyle  ulus devletten yana olan milliyetçi ve vatansever kesimler geçmişten gelen bir ulusal isteği dillendirmeye başlayarak ,Türk devletini daha da güçlendirmek için Türkiye’deki il sayısını IOO’e  ilçe sayısını ise 1000’e çıkartılması gerektiğini kamuoyuna yansıtmışlardır . Yüz yıllık cumhuriyetin doğal hedefi olarak  100 milyon nüfus ile 100 vilayete sahip olmadüşüncesi uzun süredir gündemde olan bir talep olarak, daha önceleri de Ulusal Güç Birliği Programı ile gündeme getirilmişti. O zaman bu girişimi bölücülük olarak gören ve  karşı çıkan milliyetçi kesimlerin bazı kuruluşları Ulusalcı kesimlerin başından bu yana destekledikleri 100 il ve 1000ilçe programının ülkenin bölünmesine karşı yeni bir idari reform girişimi  olarak kabül etmek mümkündür . Merkezi coğrafyada 100 vilayete dayanan ve bu çizgide yüz milyonluk bir nüfusa sahip olacak bir Türk devleti bu aşamadan sonra gelecekteki nüfus yapısını çok daha dikkatli olarak ele almak ve incelemek durumundadır .Siyonizm ve emperyalizm Anadolu’dan Türklüğü dışarı atmaya öncelik verirken , bazı siyaset adamlarının ülkeyi Arap, Rus, Ukrayna ve de Asya ya da  Afrika kökenli başka ulusların temsilcileriyle Anadolu ve Trakya topraklarını doldurmaya çalıştıkları görülmektedir . Türkiye bugün Osmanlı hinterlandının merkez ülkesi olarak geçmişten gelen Osmanlı ahalisini teslim alarak onlara Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma hakkını tanımış olan bir demokratik cumhuriyet devleti olmanın bütün gereklerini yerine getirmiştir . Ne var ki başta Siyonist İsrail olmak üzere Türkiye’nin nüfus yapısını oluşturan  eski Osmanlı mirası nüfus içindeki  gayrimüslimler ile  yabancı devletlerin vatandaşı konumundaki alt kimlikli göçmenler bugünün Türkiye’sinde bu ülkeye izinsiz gelerek  ciddi bir nüfus kargaşası ve siyasal sorunlar ortaya çıkarmaktadırlar . Sevr haritası doğrultusunda Kenan Evrenin söylediği gibi  Türkiye’den sekiz ya da on devlet çıkarmak isteyen emperyalizm, devletin üst kimliği olan Türklüğü yok etmeye çalışırken ,Balkanizasyon oluşumunu Balkanlar’dan sonra Anadolu’ya emperyalizm ve Siyonizm elbirliği ile taşımaya çalışmaktadırlar . 

​Türkiye Cumhuriyeti yeni dönemin rüzgarları arasında silinip gitmemek için kendisini yenilemek zorundadır .Buaşamada dördüncü bir idari reform olarak , “100  İL – 1000 İLÇE “ tanımlaması ile  açıklanan yapılanmaya yerel seçimler sonrasında gidilebilir ve Sevr haritaları doğrultusunda oluşturulan yeni eyalet devletlerin önü böylesine bir idari reform ile kesilebilir .Türkiye’nin coğrafi bölgelerinde Bizans imparatorluğu sırasında da  yedi bölgede yedi ayrı devlet kurulması için eyaletler üzerinden federasyona gidilmek istenmiş ama başarılı olamamıştır . Roma imparatorluğu bu yüzden çökerken geleceğin parçalı devletleri Bizans toprakları üzerinde kurulmaya çalışılmıştır . Daha sonraki  aşamada Selçuklular aracılığı ile Türk boyları merkezi coğrafyaya gelerek  Hazar imparatorluğunun devamı çizgisinde orta alanın çeşitli bölgelerine yerleşmişlerdir .  Türklerin sayısının göçler yolu ile çoğalması üzerine, önce Selçuklu sonra da Osmanlı yönetimleri devletleşme şansını elde etmiştir .Üç kıta üzerinde kurulan merkezi devletlerin imparatorluklar çağında  on ya da on beş civarında  eyaletler oluşturarak imparatorluk yönetimlerine yönelmişlerdir . Bizans döneminde olduğu gibi eski Osmanlı topraklarının Balkanizasyon devletlerine mahkum edilmemesi için , merkez ülke Türkiye’nin idari örgütlenmesinin yenilenmesi ve çok büyüyen ilçelerin il yapılması ve yeni gelen göçmenlerin yerleştikleri yerlerde oluşturdukları yeni yerleşim yerlerinin de öncelikli olarak  ilçe statüsüne kavuşturularak ,bunların da yavaş yavaş devreye girdiği yeni bir yerleşim düzeni aracılığı ile iller arasındaki çekişmelerin önlenmesi ve  bölgesel eyaletleşmelere izin verilmemesi için ilan edilecek 1000 ilçe 100 il düzeni ile emperyalistlerin 7 ya da  8 alt kimlikli küçük devletçikler önlenebilir ve dördüncü bir idari reform ile Türkiye bölünmekten kurtulabilir .Balkanlaşma olgusunu önleyecek ama bu arada giderek sayısı artan göçmenlerin bölücü devlet kurmalarına izin vermeyecek adımlar atılabilir . Bizans eyaletleri ya da mikro milliyetçi Balkanlaşma eğilimlerine karşı  100 il ve 1000 ilçe modeli ile ulusal birlik ve devletin bütünlüğü gibi temel hukuk kuralları güvence altına alınabilir ve bu doğrultuda yerel seçimlere giderken dış güçlerin Türk halkının  kafasını karıştırmalarına  engel olunabilir. Şehir devletlerini önlemek için 100 il , bölgesel eyaletleri engellemek için de  1000 ilçenin kurulması devletin toplumsal tabanının daha da güçlenmesine ve de taşra örgütlenmesinin merkezi devlete daha sıkı bir biçimde bağlanmasını sağlayarak , ülkenin merkezinde ya da bölgelerinde yönetim krizlerinin çıkması önlenebilecektir . 

​Şu an 81 vilayet ve  945 ilçeden oluşan Türkiye Cumhuriyetinin ülke yapılanması giderek artan nüfus sayısı ve yeni yerleşim yerlerinin oluşmasıyla  81 vilayetin 100 ile , 945ilçenin ise 1000 ilçeye dönüştürülmesi ile birlikte ,Türkiye yepyeni bir yeni düzene kavuşacak ve bunun sonucunda Türkler  Anadolu yarımadası ille Trakya bölgelerine  yenidenyerleşmek durumunda kalacaklardır . Günümüzde Cumhuriyetin 100 yıldönümünde Türk dünyasına açılarak yeni dünya dengelerine yönelecek , Türkiye Cumhuriyeti ülkesi ve milletiyle bütünleşmek üzere yola çıkacak , Balkanlaşmanın getirebileceği  her türlü bölücülüğe karşı yeni oluşturulacak 100 il – 1000 ilçe modeli ile Türkiye merkezini ve ülkesini güçlendirerek ve bütünleşerek güçlenme alternatifine yönelmek durumundadır . Yeni iller ve ilçeler kurulurken ,var olan eski düzenlere dikkat edilmeli ve geçmişten gelen çekişmelerin ve sorunların günümüzde yeniden hortlatılmasına izin verilmemelidir .Son günlerde basına yansıyan  İskenderun ilçesinin  vilayet olması Hatay’ın bölünmesine giden yolu açmamalıdır .Reform yapılırken  ve İl ile ilçeler yeniden değerlendirilirken her bölge ve yerleşim yerinin durumları açığa kavuşturulmalıdır .Yeni merkezler  yaratılırken , şehirlerin devletleşmesi önlenmeli  belirli bölgelerde toplanan halk kitlesi ya da göçmenlerin alt kimlikle yer alabileceği eyalet devletleri yaratılmamalıdır . Güçlü bir başkent olarak Ankara yeniden yapılandırılmalı ve iller, ilçeler ve diğer yerleşim merkezlerinin de güçlü başkentin çatısı altında yeniden yapılanmaları sağlanmalıdır . Türkiye’nin Avrupa birliğine üyeliğini önleyen yerel yönetimler özerklik şartı gibi bölücü ve karıştırıcı antlaşmalara yer verilmemelidir . Türkiye’ye kasten dayatılan bu özerklik şartına hiçbir Avrupa ülkesi ulus devlet olarak katılmamıştır . Uluslararası toplantılarda halkı aldatmak için alınan kararlar doğrultusunda Avrupa ülkeleri yeni yasaları meclis kararı ile kabületmedikleri için , bize dayattıkları  şartları  kendileri uygulamamaktadırlar .

​​​​​​​​​​Prof. Dr.  ANIL   ÇEÇEN 

​    Cumhuriyetin yüzüncü yılında , Türkiye cumhuriyeti genel seçimlerini yenilerken , gelecek  yüz birinci yılda da yerel seçimlerini tamamlayacaktır . İki seçim arasında yüzüncü yılını kutlamaya hazırlanan Türkiye Cumhuriyeti devleti ,yüzyıl değişimi ile birlikte yeni bir çağ değişimi ile karşı karşıya kalmakta ve bu doğrultuda ortaya çıkan yeni koşullar çerçevesinde  ve  böylesine önemli bir zaman dönüşümü içerisinde , Türkiye geleceğin dünyasında yeni yerini aramaktadır . Cumhuriyet tarihi içinde yüz elli sayısını geride bırakacak kadar  fazla bir siyasal partinin siyaset sahnesinde yerini almaya çalıştığı bir aşamada, her alanda ve her siyasal çizgide birbirinin tekrarı konumunda bir çok yeni siyasal parti kurularak , ülkenin geleceğine ve geçmişten gelen kazanılmış haklarına sahip çıkmak zorunda kalan Türk ulusu ve Türkiye Cumhuriyeti , bu doğrultuda örgütlenme çabası içine girmiş ve böylece  yüz elli civarında bir sayıda  partinin aktif olduğu bir siyasal ortamda , Atatürk cumhuriyeti  yüz yıllık bir birikimi arkasında bırakarak, geleceğin yüzyıllarına doğru açılım yapmaya çalışmıştır .Kamusal alandaki önde gelen kurumlar ile birlikte özel sektör alanındaki kuruluşlar da kendi çalışmalarıyla ilgili  tanıtım ve kutlama organizasyonları düzenleyerek ülkenin gelecekteki var oluşunu güvence altına  alabilmek doğrultusunda girişimler ile birlikte, her alanın kendine özgü özel yönelimleri  ile yapılanmaları birbiri ardı sıra kamuoyuna yansıtılarak , devlet ve millet kaynaşması içinde  Türkiye Cumhuriyetinin birinci yüzyılının tamamlanmasının gerçekleştirilmesi için yoğun bir biçimde çaba gösterilmiştir . Bu tür ulusal çalışmalar ve kutlamaların bir çok toplum kesimini bir araya getirmesi ,ülkede giderek  artmakta olan  ayırımcı ve bölücü hareketlerin önünün kesilmesinde önemli  katkılar sağlamıştır . Türkiye yüzüncü yılını tamamlarken ve yeni dönemde daha güçlü bir yapılanmaya doğru giderken aynı zamanda kendisine ayak bağı olan çeşitli siyasal sorunlarla her zaman karşı karşıya kalmıştır .Bu gibi sorunların aşılmasında ve iki binli yılların geleceğinde  yerini sağlama almak durumunda olan Türk devleti ,cumhuriyetin yüzüncü yıl törenleri ile birlikte bu tür bir yol arayışının gerçekleştirilmesi için yoğun bir program uygulama başarısını göstermiştir .

​Yüzüncü yılın gelişine önceden hazırlanan Türkiye Cumhuriyeti yılbaşından başlayarak gerekli önlemleri almış ve yayınlanan programlarda her kesim ile devletin ulusal bir zafer olarak anılması istenen yakınlaşma sürecine yönelmesi doğrultusunda ,devlet ve kamu kurumları destekli sektörelplan ve programlara yüzüncü yıl boyunca yer verilmesine dikkat edilmiştir . Yirminci yüzyılın başında tarih sahnesine çıkmış olan Türkiye Cumhuriyeti yokluklar ve sorunlar karmaşası bir ortamda  ulusal kurtuluş savaşı vererek önce bağımsızlığını kazanmış ve daha sonra da çağdaş devletler gibi bir siyasal örgütlenmeye giderek çağdaş uluslar dünyasının bir parçası olmak hakkını elde edebilmiştir . Türk devletinin kurucu önderi Atatürk ,Türkiye’nin çağdaşlaşma yönünde yapısını ve yolunu belirlerken ,merkezi coğrafyada modern dünyanın gereklerine uygun düşen bir çağdaş devletinöncelikle kuruluşunu sağlamıştır .Bugün yüzüncü yılını geride bırakmakta olan Türk devleti , ilk yüz yıl sonrasında ikinci ve üçüncü yüzyıllara doğru hazırlanırken kurucu önderin sonsuzluğa yönelen bir cumhuriyet çizgisi çizmesini iyi değerlendirerek , cumhuriyetin sonsuza kadar ayakta kalacağını ve kalması gerektiğini çeşitli söylev ve demeçleriyle , Türk halkına duyurmaya çalışmıştır . Bu doğrultuda Atatürk cumhuriyetinin hem varlığının korunması hem de aynı zamanda diğer çağdaş ülkeler ile rekabet yarışında daha ileri düzeylerde geleceğin dünyasında yerini alabilmesi için ,cumhuriyetin yüzüncü yılı kutlamaları yeni bir fırsat gibi görülerek değerlendirilmeye çalışılmıştır .Bu vesile ile yapılan yeniliklerin yanı sıra Türkiye için yepyeni bir hukuk ve idari düzen araştırmalarına gidilmiş ve , Türkiye’deki  merkezi devlet düzeni ile birlikte , Misakı Milli anlayışı ile çizilmiş olan ulusal sınırlar içinde bütün ülkeye yayılmış olan  taşra teşkilatının  yenilenerek güçlendirilmesine çalışılmıştır .

​Osmanlı devletinin çöküşü üzerine yaşanan ulusal kurtuluş savaşı  sırasında Anadolu ve Trakya bölgelerinde on milyon civarında insanın yaşadığı dikkate alınırsa ,Türklerdünyanın merkezi bölgesinde orta boylu bir ulus devlet  ancak kurabilmiştir .Osmanlı devletinin bir imparatorluk olarak Balkan, Arap ve Anadolu yarımadaları üzerinde uzanıp giden ülke toprakları, devletin çökmesi ile ortada kalınca devlet geri kalmış bir siyasal örgütlenme olarak kendisini gerektiği gibi  koruyamamıştır  Tarih boyunca fethedilen ülkelerin  bir araya getirilerek İmparatorluk topraklarının uzayıp gitmesi Osmanlı hinterlandını fazlasıyla genişletirken , benzeri bir çizgide insan unsuru artırılamamış ve tarih boyunca devam edip giden savaşlar yüzünden de ülke nüfusunun yarıdan fazlası kırdırılmıştır . Devlet çökertilirken Osmanlı ahalisinin dağınıklığı devam etmiş ve giderilememiştir .Bu dağınıklık devam ettiği sürece yeni bir Osmanlı ulusu yaratılamamış veçeşitli bölgelerden gelen göçmenler , Osmanlı ahalisi olarak kayda geçirilerek ülke nüfusunun artması sağlanabilmiştir .Yüz yıl önce on milyonluk nüfusu ile yola çıkan yeni Türkiye Cumhuriyeti  , yüzüncü yılında yüz yıllık birikimin sonucu olarak yüz milyonluk bir nüfusa sahip olabilmesi gerekirdi ama gene de bu tür bir sonucun oluşabilmesini destekleyecek derecede nüfus işleri normal boyutlarda yürütülmüştür .Bir ara batı ülkelerinin öncülüğünde nüfus planlaması çalışmaları yapılmış ve İstanbul’da yaşayan gayrimüslim zengin ailelerin öncülüğünde ,Türk halkının tıpkı Çin’de olduğu gibi  bir ya da iki çocuk ile  yetinmesi gerektiği ,Türk devletinin  gündemine zorla getirilmiştir .Yirminci yüzyılın ikinci yarısında Türkiye’nin nüfusu batılı vakıflar aracılığı ile kontrol altına alınarak ,Anadolu  ve Trakya yarımadaları üzerinde  Türklerin nüfus olarak artması ya da yüz yılda yüz milyon nüfusa sahip olabilmesinin önüne geçilmek istenmiştir .İki milyara yakın bir nüfusu olan Çin ve Hindistan gibi dev ülkelerde bir türlü  uygulanamayan nüfus kontrolu programları, dünya nüfusunu azaltmak için uygulamaya getirildiğinde, İstanbul merkezli nüfus kontrolu plan ve projeleri emperyalist batı ülkeleri üzerinden  Türkiye’ye getirilerek , Türk nüfusunun artırılmasını engellemek için uygulanmıştır .Ankara merkezli bir yapılanma içindeki Türk devletinde İstanbul merkezli politikalar ile nüfus kontrolu düzenli olarak yapılmıştır .Böylece yüz yılda yüz milyonluk nüfus gücüne sahip olma çizgisindeki ulusal politika , emperyalist destekli  nüfus kontrolu yüzünden gerçekleştirilememiştir .

​Ankara’nın doğusunda yer alan Doğu Anadolu bölgesinde ise , İngiliz emperyalizminin yüz yıl önce hazırlamış olduğu Sevr planı ve haritası doğrultusunda Ermenistan , Lazistan, Alevistan ve Kürdistan adlarını alacak dört ayrı ulus devlet kurdurulmaya çalışırken , tehcir uygulaması ile Suriye’ye gönderilen Ermenilerin geri dönüşü sağlanmaya çalışılmıştır.Kuzey Irak’da Türkiye’nin önüne kesecek derecede güçlü bir Kürdistan  ile Lazistan devletleri  ABD emperyalizmini kullanan İsrail siyonizmi çizgisinde Türkiye topraklarının doğu bölgesinde oluşturulmaya çalışılmıştır .Batı Anadolu’da nüfusun  gelişimini önlemek , doğu Anadolu’da ise yaşayan bütün toplulukları alt kimlikli bir yapılanmaya sürükleyerek Türklüğün ortadan ortadankaldırılmaya çalışılması , yüz yılda yüz milyon nüfusa erişebilen Türkiye projesinin önünü kesmiş ve Osmanlı döneminde olduğu gibi bir ulus devlet olarak kurulmasına rağmen ,Türk topraklarının eskisi gibi alt kimlikli toplulukların yaşam alanı olmasının yolu açık tutulmuştur .Yüz yıl önce on milyonluk nüfus ile işe başlayan Türk devletinin kendi nüfusunu kontrol edebilmesi emperyalist ve Siyonist projeler aracılığı ile önlenirken , batı Anadolu’daki batılı vakıflar ile , doğu Anadolu bölgesindeki terör örgütleri  hep beraber birlikte geleceğin Siyonist federasyonunun oluşturulması yönünde , emperyalist istihbarat örgütlerinin denetimi altında çalışmalarını sürdürmüştür. Bugün cumhuriyetin yüzüncü yılı idrak edilirken , Türkiye yüz yılda yüz milyon nüfus projesini eski Osmanlı uzantısı toplulukların ülkeye getirilmesi ile çözmeye çalışmış ama bu gibi toplulukların tamamı alt kimlikli olduğu için , zorla vatandaşlık verilen eski Osmanlı uzantıları bugün Anadolu’nun belirli bölgelerine gelip yerleşerek  Ermenistan, Lazistan, Kürdistan ,Alevistan , Trakya  ve Ege Cumhuriyetlerini ülkenin çeşitli bölgelerinde kurmaya çalışmaktadırlar .Ulusal kurtuluş savaşı sonrasında Türk halkı ülkeye dağınık bir biçimde yerleştirildiği için devlet bu durumun yönetilmesinde etkin olamamış ,Sevr projesi ,Büyük Orta Doğu  ve Büyük İsrail projeleri doğrultusunda  , bölgesel alt kimlikler çizgisinde Türkiye parçalanmış bir devlet yapılmak istenmiştir.

​Türkiye genel seçimler aracılığı ile yeniden bir yerel yönetimler seçimi aşamasına gelirken ,bu kez batı emperyalizminin bölücü planları  ve  İsrail’in bölge merkezli politikalarının  bölücü tehditleri ile uğraşmak zorunda kalmıştır . Elli sene tam üyelik vaatleri ile Avrupa kapısında bekletilen Türkiye Cumhuriyeti Avrupa’nın güvenlik sorunlarında ve göçmen meselesinde sonuna kadar kullanılırken ve para yardımlarının esirgenmesi aşamasında,Avrupa ile karşı karşıya kalınmış ama şimdi gelinen noktada Avrupa’nın çıkarları doğrultusunda Türkiye hem Rusya hem de İran ile savaştırılmak istenmektedir . Şimdiye kadar böylesine Türkleri dışlayıcı bir politika uygulayan Avrupalılar ,bu gibi olumsuz politikalarla yetinmeyerek  , Barcelona merkezli  uluslararası  şehir devletleri ve yerel yönetimler birliğine Türkiye’yi üye yaparak, deniz kenarındaki büyük belediyeler üzerinden ,Türkiye Cumhuriyetinin ülkesel birlik ve bütünlüğü ortadan kaldırmak istemektedirler . Türk devleti batılı devletlerle merkezi hükümetler üzerinden uluslararası ilişkilerini yürütürken ,batı blokunun önde gelen emperyalist büyük devletleri Türk tarafına karşı çıkmaktadırlar .Büyük İsrail projesi çizgisinde bir  İngiliz planı olan bölgesel federasyon oluşumunun önünü açmaya çalışan Türkiye’nin sahte dostlarının aslında ,Türk devletine  karşı düşmanca birortak tavır içinde oldukları görülmektedir. Kendisi birleşemeyen Avrupa Birliğinin , ya da bölünme süreci içindeki Amerika Birleşik Devletlerinin de  Türkiye’nin bölünmesinden yana oldukları , İsrail lobilerinin baskıları sayesinde Osmanlı devleti sonrasında büyük bir merkezi coğrafya federasyonu hesapları içinde hareket ettikleri açıkçagörülmektedir. Türkiye yeteri kadar iç ve dış düşmana sahipken bir de yeni dönemin emperyalist plan ve projelerinin ortaya çıkarılması , Türkiye merkezli coğrafyada kurulmuş olan Türk devletinin geleceğe yönelen misyonunu görmezden gelerek ,merkezi alanı bir belirsizlik sürecine doğru yönlendirmektedir . 

​Yüzüncü yıl döneminde bir genel seçim yaparak  ülkesindeki cumhuriyet rejiminin demokrasi ile bütünleşmesi hedefinde önemli bir siyasal adım atan Türk devletinin ,toplumsal tabanının giderek genişlediği ve bu doğrultuda  Anadolu coğrafyasının doğal bir süreç içerisinde eskisine oranla çok  daha farklı bir yapılanma kazandığını ,ortaya çıkan yeni koşullar belirlemiştir .Özellikle dünya nüfusunun sekiz milyarı geçmesi ve bu doğrultuda kendisine yerleşecek yeni yurt arayan milyonlarca insanı evlerinden ve yurtlarından uzaklaştırarak, ekmek kavgası  amacıyla başka ülkelere doğru estirilen rüzgarlar aracılığı ile ,sürüklenmelerinin yolunu açmıştır .Hedef ülkeler içinde yer alan Türkiye her geçen gün gelen göçmen dalgaları ile boğuşmak zorunda kalırken, özellikle Asya ,Afrika ve Avrupa kıtaları arasında giderek hızlanan göçmen trafiğinin Türkiye’yi dört bir yandan tehdit ettiği ve bu yüzden Türk toplumunun ciddi bir sarsıntı içerisine doğru sürüklendiği görülmektedir . Birinci dünya savaşı sonrasında Anadolu yarımadasını bir Türk ülkesi olarak yeniden biçimlendiren Türk kavimlerinin göçleri ile Türkiye bir yüzyılı geride bırakırken, Avrupa Birliği süreci içinde uygulanan insan haklarının bölücü amaçlarla kullanılması  ve bu doğrultuda alt kimlikli insanların  giderek  Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde alt kimlikli şehir ya da eyalet devletlerinin  oluşturulması için  yeni politikaların uygulanması için,önemli ülkelerden emperyalist projeler ile birlikte maddi katkı ve desteklerin sürdürüldüğü açıkça ortaya çıkmıştır .Dünyaharitalarındaki oransızlık ve tasnif dışı yaklaşımlar çerçevesinde  küçük bir ada devleti  olan Malta adası ile birlikte ,kocaman bir kıtasal alan oluşturan Avustralya devleti  dünya hukuk düzeni içinde, var olan çelişkileri ve de devletlerinin oransızlığı çerçevesinde yer alması karışıklık yaratmıştır . Yirminci yüzyılda devlet sayısının  iki yüzden iki binlere çıkartılması amacıyla ulus ötesi bir evrensel oluşum biçiminde şehir ve eyalet devletlerine giden yollar ,küreselsermayenin tek dünya devletini kurmaya çalıştığı yeni dünya düzeni çerçevesinde  zorlanmakta ve insan hakları kavramı ile üstü örtülen alt kimlikçiliğe devam edilerek, yeni yüzyıllarda  iki bin eyalet devleti ya da beş bin şehir devleti gibi yeni siyasal oluşumlar olarak , var olan ulus devletleri ortadan kaldırmak ya da yok etmek çizgisinde, yeni dünya düzeninde temel dayanak noktası durumuna getirilmek istenmektedir.Bütün ulus devletleri tehdit eden şehir ve eyalet devletçiklerine karşı var olan ulus devletler kendilerini korumaya başladığı için kaotik bir ortam öne çıkmaktadır .

​Dünya hegemonya kavgasının cereyan ettiği orta bölgedeki bütün ulus devletlerin birliği ve ulusal sınırlar içinde bütünlüğü küresel sermayenin bölücülüğü karşısında fazlasıyla önem kazanırken , yerel ve genel seçimlerin konumları farklı boyutlar kazanmıştır . Genel seçimler sırasında ülkenin birliği ve bütünlüğü yerine bölgelerin farklılığı ve bu doğrultuda ayrı bir yapılanma içinde olması dile getirilirken , yerel seçimler sırasında da yerel kimlikler ya da alt kimliklerin hortlatılmasına dikkat edilerek, ülke içinde birbirinden farklı bölgelerde yerelcilik ya da bölgecilik politikaları önemsenerek ortaya Avrupa Birliği gibi bölgesel devlet olmak isteyen oluşumlar siyasal  gündeme getirilmektedir .Böylesine var olan siyasal düzeni dışlayan ya da görmezden gelerek gereklerini yerine getirmeyen devletlerin ya da benzeri  uluslararası kuruluşların,yaşanmakta olan çözülme ve dağılmaya yönelik konjonktürlerinde ülkenin birliği ve bütünlüğünden yana olan milliyetçi ya da ulusalcı toplum kesimlerinin bu gibi yerelci,ya da bölgeci yaklaşımlara karşı gereken dikkati göstermeleri ve bu tür olumsuz yaklaşımların devlet ve millet bütünlüğünü ortadan kaldırma girişimlerine karşı ,hem dağılmayı önleyen hem de ülkedeki ulus devlet ile ulusal toplumun parçalanmadan ,tek ve bütün bir konumda kalabilmek ya da yola böylesine güçlü bir biçimde devam edebilmek üzere ,anti bölücü ya da anti emperyalist çizgide kararlı karşı çıkışları ve politik tepkileri milliyetçi toplum kesimleri tarafından  ortaya koymak gerekmektedir . Bu doğrultuda her ulus devlet gereken önlemleri anayasa ve yasalar çerçevesinde almak durumundadır .Eğer devletin kurumları ve kadroları alt kimlikçi etnik gruplar ya da dinsel topluluklar tarafından işgal edilirse ve ulus devletin mekanizmalarının çalışmasına engel çıkarılarak kamu düzenine zarar verilirse , o zaman bir ulus devlet çatısı altında  vatandaş konumunda olan herkes, sahip olduğu bireysel hakları doğrultusunda ülkenin birlik ve beraberlik içinde varlığını koruyabilmesi için harekete geçebilir ve suç duyurusunda bulunarak,  bölücü ve yıkıcı siyasal kuruluşları ya da hareketleri izleyerek bunlara destek verebilir ya da finansal kaynak sağlayabilir . Tüm ülkeyi genel hatlarıyla desteklemek ve bu çizgide ulus devlet yapılanmasının korunabilmesi için  gerekli olan siyasaladımların atılması, ulusalcıların örgütlenmesine ve de toplumun milli kanatlarında yaşayan insanların daha aktif bir politikaya yönelerek , hareket etmesine bağlı bulunmaktadır. 

​Türkiye Avrupa üzerinden gelen bölücü hareketlerin parçalayıcı  girişimlerinin etkileri altına girerken ,yeni açılan mecliste ele alınması istenen Türkiye’nin yeni idari yapılanması kamu oyuna yansıtılmıştır . Bu doğrultuda cumhuriyet devletinin yüzüncü yılının kutlandığı bu tarihi aşamada  ülkedeki vilayet sayısının  yüze ve ilçe sayısının da bine çıkartılması önerisi dile getirilmiştir .Böylece ülkede giderek artan nüfusun yerleşim gereksinmelerinin daha kolay karşılanabileceği ve kentler arasındaki var olan geçmişten gelen idari taksimatın daha geliştirilerek ,ülkenin her yanına dağılmış olan göçmen nüfus ile  işsiz halk kitlelerine iş bulmak ve bunlar için ülkede yerleşik düzeni daha da büyüterek devletin yapısının  genişletilmesi ve değişen koşullarda yeni dengelerin devletin modeline uygun bir çizgide  öne çıkartılması , var olan hukuk düzeni çerçevesinde  geliştirilebilecek yeni devlet aklı uygulamaları aracılığı ile sorunlar çözüme kavuşturulabilir . Böylesine bir aşamadan geçmekte olan Türkiye Cumhuriyeti dış konjonktür ile iç oluşum süreçleri karşısında yeni bir ikileme doğru sürüklenmeye  çalışılmaktadır .Bölücüler ve emperyalistler Türkiye’nin yerine yeni bir emperyal plan ya da proje gündeme getirerek  ülkeyi yok etmeye doğru var olan konjonktürü derinleştirirlerken ,bölücülüğe ve ayrılmaya karşı çıkan ulusalcı kesimler , ülkeyi ayakta tutabilmek ve bu çizgide devletin devamlılık çizgisinin kesintisiz devam etmesini  istemekte ve  ülkeyi bölebilecek her türlü girişime karşı  tehditleri ortadan kaldırabilecek yeni adımları atabilmektedirler . Var olan hukuk devleti çatısı altında TürkiyeCumhuriyetinin ulusalcı yapısı ve kimliği korunarak hareket edildiği zaman ,her türlü bölücü ve de ayrımcı senaryoların devre dışı kaldıklarını geçmişten bugüne gelen senaryolar ortaya koymaktadır. Yeni bir dünya düzenine geçilirken imparatorluk peşinde koşan emperyalistlere karşı yeni dönemde ulus devletlerin yeni savunma stratejileri devreye girmektedir. Saldırgan emperyalistlere karşı kazanılmış haklar düzenini korumak isteyen ulus devletler, bu duruma karşı çıkarak kendilerinin geleceğin yeni dünyasında var olabilecekleri uluslararası bir dayanışma düzeni istemektedirler .

​Tarih boyunca ulus devletler kendi toplumsal ya da yönetsel  yapılarını değişen koşullara göre yeniden ayarlayan yönetim reformlarına giderek , varlıklarını güvence altına almak ve bu doğrultuda yeni ortaya çıkan koşullar ile durumlara göre kendi siyasal ve hukuksal yapılarını yenilemek durumundadırlar .Ulus devletlerin geçen yüzyıldan gelen kazanılmış hakları doğrultusunda kendi yapılarını korumak  için yaptıkları reform çalışmalarının benzerleri yüz yıllık cumhuriyet döneminde gündeme getirilmiştir . Özellikle 27 Mayıs sonrasında  Süleyman Demirel ve Mümtaz Soysal  ikilisinin yürüttüğü çalışmalar ile Türkiye ve Orta Doğu Amme  İdaresi  merkezli çok kapsamlı bir reform çalışmasıBaşbakanlık üzerinden yapılarak, yirminci yüzyılın ikinci yarısında ,Türk devletinin soğuk savaş döneminin koşullarına uyarak daha güçlendirilmesinin yolları aranmıştır .Yirminci yüzyılın ikinci yarısında Türk devletinin yenilenmesi çalışmaları doğrultusunda üç büyük idari reform çalışması TODAİE adını taşıyan devletin kendini yenileme merkezinde hazırlanarak ,yeni bir düzen için uygulama alanına aktarılmıştır . Başbakanlık raporu sonrasında  İdari Reform ve Kamu Yönetimi  Araştırması adı ile yayınlanan iki ayrı idari reform çalışması ,değişen koşulların dikkate alınmasıyla hazırlanarak devreye sokulmuş ve böylece her on yılda bir gündeme gelen ara rejimlerin kamu yönetimine yönelik yansımaları gerçekleştirilmiştir . Batı dünyasının önde gelen büyük devletlerinin gündeme getirdiği  idari yenilikler ara rejimler sonrasında gündeme gelen  idari reform kanunları ile düzene konulmaya çalışılmıştır . Batı dünyasının yanında kurulmuş olan batı tipi bir ulus devlet olarak Türkiye özellikle Avrupa ve Amerika merkezli idari gelişmeleri yakından izlemiş ve bu uygar ülkelerdeki idari gelişmelere uzak durmamak ve geçmişten gelen uluslararası düzeni desteklemek çizgisinde ,reform çalışmaları üst düzey idari kurumlar ve üniversitelerin yardım ve destekleri ile tamamlanmaya çalışılmıştır . Yüz yıllık Türkiye cumhuriyetinin kuruluşundan bu yana çağdaş bir devlet yapılanmasını benimsemesi sayesinde batıdan esen rüzgarlar doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti genç bir cumhuriyet olarak varlığını koruyabilmiş ve yüzüncü yılını tamamlayarak ne kadar güçlü bir devlet yapılanmasına sahip çıktığını ortaya koymuştur .

​Genel seçimler atmosferinde yerelci yaklaşımların öne çıkarılarak tartışma konusu yapılması ve bu doğrultuda emperyalist baskıların giderek artması nedeniyle  ulus devletten yana olan milliyetçi ve vatansever kesimler geçmişten gelen bir ulusal isteği dillendirmeye başlayarak ,Türk devletini daha da güçlendirmek için Türkiye’deki il sayısını IOO’e  ilçe sayısını ise 1000’e çıkartılması gerektiğini kamuoyuna yansıtmışlardır . Yüz yıllık cumhuriyetin doğal hedefi olarak  100 milyon nüfus ile 100 vilayete sahip olmadüşüncesi uzun süredir gündemde olan bir talep olarak, daha önceleri de Ulusal Güç Birliği Programı ile gündeme getirilmişti. O zaman bu girişimi bölücülük olarak gören ve  karşı çıkan milliyetçi kesimlerin bazı kuruluşları Ulusalcı kesimlerin başından bu yana destekledikleri 100 il ve 1000ilçe programının ülkenin bölünmesine karşı yeni bir idari reform girişimi  olarak kabül etmek mümkündür . Merkezi coğrafyada 100 vilayete dayanan ve bu çizgide yüz milyonluk bir nüfusa sahip olacak bir Türk devleti bu aşamadan sonra gelecekteki nüfus yapısını çok daha dikkatli olarak ele almak ve incelemek durumundadır .Siyonizm ve emperyalizm Anadolu’dan Türklüğü dışarı atmaya öncelik verirken , bazı siyaset adamlarının ülkeyi Arap, Rus, Ukrayna ve de Asya ya da  Afrika kökenli başka ulusların temsilcileriyle Anadolu ve Trakya topraklarını doldurmaya çalıştıkları görülmektedir . Türkiye bugün Osmanlı hinterlandının merkez ülkesi olarak geçmişten gelen Osmanlı ahalisini teslim alarak onlara Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma hakkını tanımış olan bir demokratik cumhuriyet devleti olmanın bütün gereklerini yerine getirmiştir . Ne var ki başta Siyonist İsrail olmak üzere Türkiye’nin nüfus yapısını oluşturan  eski Osmanlı mirası nüfus içindeki  gayrimüslimler ile  yabancı devletlerin vatandaşı konumundaki alt kimlikli göçmenler bugünün Türkiye’sinde bu ülkeye izinsiz gelerek  ciddi bir nüfus kargaşası ve siyasal sorunlar ortaya çıkarmaktadırlar . Sevr haritası doğrultusunda Kenan Evrenin söylediği gibi  Türkiye’den sekiz ya da on devlet çıkarmak isteyen emperyalizm, devletin üst kimliği olan Türklüğü yok etmeye çalışırken ,Balkanizasyon oluşumunu Balkanlar’dan sonra Anadolu’ya emperyalizm ve Siyonizm elbirliği ile taşımaya çalışmaktadırlar . 

​Türkiye Cumhuriyeti yeni dönemin rüzgarları arasında silinip gitmemek için kendisini yenilemek zorundadır .Buaşamada dördüncü bir idari reform olarak , “100  İL – 1000 İLÇE “ tanımlaması ile  açıklanan yapılanmaya yerel seçimler sonrasında gidilebilir ve Sevr haritaları doğrultusunda oluşturulan yeni eyalet devletlerin önü böylesine bir idari reform ile kesilebilir .Türkiye’nin coğrafi bölgelerinde Bizans imparatorluğu sırasında da  yedi bölgede yedi ayrı devlet kurulması için eyaletler üzerinden federasyona gidilmek istenmiş ama başarılı olamamıştır . Roma imparatorluğu bu yüzden çökerken geleceğin parçalı devletleri Bizans toprakları üzerinde kurulmaya çalışılmıştır . Daha sonraki  aşamada Selçuklular aracılığı ile Türk boyları merkezi coğrafyaya gelerek  Hazar imparatorluğunun devamı çizgisinde orta alanın çeşitli bölgelerine yerleşmişlerdir .  Türklerin sayısının göçler yolu ile çoğalması üzerine, önce Selçuklu sonra da Osmanlı yönetimleri devletleşme şansını elde etmiştir .Üç kıta üzerinde kurulan merkezi devletlerin imparatorluklar çağında  on ya da on beş civarında  eyaletler oluşturarak imparatorluk yönetimlerine yönelmişlerdir . Bizans döneminde olduğu gibi eski Osmanlı topraklarının Balkanizasyon devletlerine mahkum edilmemesi için , merkez ülke Türkiye’nin idari örgütlenmesinin yenilenmesi ve çok büyüyen ilçelerin il yapılması ve yeni gelen göçmenlerin yerleştikleri yerlerde oluşturdukları yeni yerleşim yerlerinin de öncelikli olarak  ilçe statüsüne kavuşturularak ,bunların da yavaş yavaş devreye girdiği yeni bir yerleşim düzeni aracılığı ile iller arasındaki çekişmelerin önlenmesi ve  bölgesel eyaletleşmelere izin verilmemesi için ilan edilecek 1000 ilçe 100 il düzeni ile emperyalistlerin 7 ya da  8 alt kimlikli küçük devletçikler önlenebilir ve dördüncü bir idari reform ile Türkiye bölünmekten kurtulabilir .Balkanlaşma olgusunu önleyecek ama bu arada giderek sayısı artan göçmenlerin bölücü devlet kurmalarına izin vermeyecek adımlar atılabilir . Bizans eyaletleri ya da mikro milliyetçi Balkanlaşma eğilimlerine karşı  100 il ve 1000 ilçe modeli ile ulusal birlik ve devletin bütünlüğü gibi temel hukuk kuralları güvence altına alınabilir ve bu doğrultuda yerel seçimlere giderken dış güçlerin Türk halkının  kafasını karıştırmalarına  engel olunabilir. Şehir devletlerini önlemek için 100 il , bölgesel eyaletleri engellemek için de  1000 ilçenin kurulması devletin toplumsal tabanının daha da güçlenmesine ve de taşra örgütlenmesinin merkezi devlete daha sıkı bir biçimde bağlanmasını sağlayarak , ülkenin merkezinde ya da bölgelerinde yönetim krizlerinin çıkması önlenebilecektir . 

​Şu an 81 vilayet ve  945 ilçeden oluşan Türkiye Cumhuriyetinin ülke yapılanması giderek artan nüfus sayısı ve yeni yerleşim yerlerinin oluşmasıyla  81 vilayetin 100 ile , 945ilçenin ise 1000 ilçeye dönüştürülmesi ile birlikte ,Türkiye yepyeni bir yeni düzene kavuşacak ve bunun sonucunda Türkler  Anadolu yarımadası ille Trakya bölgelerine  yenidenyerleşmek durumunda kalacaklardır . Günümüzde Cumhuriyetin 100 yıldönümünde Türk dünyasına açılarak yeni dünya dengelerine yönelecek , Türkiye Cumhuriyeti ülkesi ve milletiyle bütünleşmek üzere yola çıkacak , Balkanlaşmanın getirebileceği  her türlü bölücülüğe karşı yeni oluşturulacak 100 il – 1000 ilçe modeli ile Türkiye merkezini ve ülkesini güçlendirerek ve bütünleşerek güçlenme alternatifine yönelmek durumundadır . Yeni iller ve ilçeler kurulurken ,var olan eski düzenlere dikkat edilmeli ve geçmişten gelen çekişmelerin ve sorunların günümüzde yeniden hortlatılmasına izin verilmemelidir .Son günlerde basına yansıyan  İskenderun ilçesinin  vilayet olması Hatay’ın bölünmesine giden yolu açmamalıdır .Reform yapılırken  ve İl ile ilçeler yeniden değerlendirilirken her bölge ve yerleşim yerinin durumları açığa kavuşturulmalıdır .Yeni merkezler  yaratılırken , şehirlerin devletleşmesi önlenmeli  belirli bölgelerde toplanan halk kitlesi ya da göçmenlerin alt kimlikle yer alabileceği eyalet devletleri yaratılmamalıdır . Güçlü bir başkent olarak Ankara yeniden yapılandırılmalı ve iller, ilçeler ve diğer yerleşim merkezlerinin de güçlü başkentin çatısı altında yeniden yapılanmaları sağlanmalıdır . Türkiye’nin Avrupa birliğine üyeliğini önleyen yerel yönetimler özerklik şartı gibi bölücü ve karıştırıcı antlaşmalara yer verilmemelidir . Türkiye’ye kasten dayatılan bu özerklik şartına hiçbir Avrupa ülkesi ulus devlet olarak katılmamıştır . Uluslararası toplantılarda halkı aldatmak için alınan kararlar doğrultusunda Avrupa ülkeleri yeni yasaları meclis kararı ile kabületmedikleri için , bize dayattıkları  şartları  kendileri uygulamamaktadırlar .

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: