Loading

27 Mart 2023 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 32145

YÖNETMELİK

Düzce Üniversitesinden: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YAŞAMBOYU EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 22/9/2008 tarihli ve 27005 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Düzce Üniversitesi YaşamboyuEğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin adı “Düzce Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Yönetmeliği” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin birinci bölüm başlığı ‘‘Başlangıç Hükümleri’’ şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesinde yer alan “Yaşamboyu Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin” ibaresi “Sürekli Eğitim Merkezinin”  şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinde yer alan “Yaşamboyu Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin” ibaresi “Sürekli Eğitim Merkezinin” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (DÜSEM): Sürekli Eğitim Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

d) Rektör: Düzce Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Düzce Üniversitesini,

f) Üniversite Yönetim Kurulu: Üniversite Yönetim Kurulunu,

ifade eder.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5- (1) Merkezin amacı; Üniversitede örgün ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim programları dışında eğitim ve sosyal etkinlik programları düzenleyerek ve bu doğrultuda Üniversitede yaygın eğitim faaliyetleri yürütmek, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kurum ve kuruluşlarına yönelik proje, danışmanlık, sınav hizmetleri gerçekleştirerek Üniversitenin kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla iş birliğinin gelişmesini sağlamaktır.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversite öğrencilerine, Üniversite personeline, kamu kurum ve kuruluşları veya özel sektör kurum ve kuruluşlarına ihtiyaç duydukları alanlarda eğitim, danışmanlık ve proje hizmeti vermek.

b) Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim programları, kurslar, seminerler, konferanslar düzenlemek veya düzenletmek.

c) Üniversitemiz öğrencilerine eğitim-öğretime yönelik materyallerin (kitap, dergi, ders notu ve benzeri) basımını sağlamak.

ç) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında konferans, seminer ve kurs programları ile diğer eğitim programları sonunda ulusal ve uluslararası standartlar ve düzenlemelere uygun olarak katılım belgesi, başarı belgesi, sertifika ve benzeri belgeler vermek ve bu programlara ilişkin danışmanlık hizmeti sunmak.

d) Öğrencilerin yanı sıra sanayi ve hizmet kuruluşlarının çalışanlarına yönelik eğitim programları/danışmanlık hizmeti sunmak veya aracılık etmek.

e) Toplumun ihtiyaç duyduğu alanlarda yararlılığı yüksek yüz yüze, uzaktan veya karma sürekli eğitim programları planlamak ve düzenlemek.

f) Bireyleri, kurumları ve sektörleri sürekli eğitimden faydalanmaya teşvik ederek gelişimlerine ve güçlenmelerine katkı sağlamak.

g) Kurum dışından gelen sınav taleplerini karşılamak ve sınavları gerçekleştirmek.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8- (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin aylıklı öğretim üyeleri arasından iki yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren müdür yeniden görevlendirilebilir.  Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunamayacağı durumlarda görevi sona erer.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitenin aylıklı öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar.

(3) Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi de sona erer.

(4) Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birisi vekâlet eder.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9- (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygulamak.

c) Merkez amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik faaliyetleri planlamak ve yürütmek.

ç) Fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları, diğer uygulama ve araştırma merkezleri ve Rektörlüğe bağlı bölümlerde uygulanan programlar ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.

d) Her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunu Rektöre sunmak ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenleyerek Yönetim Kuruluna sunmak.

e) Danışma Kurulu ve Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10- (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve yardımcıları ile Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen dört üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulunda, Müdür ve yardımcıları dışındaki üyelerin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine, aynı usulle yenileri görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine her ay, gerekli durumlarda daha sık olmak üzere, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır. Kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oylama sonucunda eşitlik olması halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.”

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleriyle ilgili eğitim programlarının hazırlanması ve planlanması, öğrenci alım koşullarının belirlenmesi, eğitim verecek birimlerle, öğretim elemanlarıyla ve idari personelle gerekli koordinasyonun sağlanması konularında karar almak.

b) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporlarının düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu değerlendirmek.

c) Bir sonraki döneme ait çalışma programı esaslarını tespit etmek ve Danışma Kuruluna sunmak.

ç) Eğitim programları ile bu programlar sonunda ilgili mevzuat kapsamında katılım, sertifika, başarı belgesi ve benzeri belgelerin verilme koşullarını Yönetim Kuruluna önermek.”

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12- (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Üniversiteye bağlı her bir fakülte dekanı, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve enstitü müdürünün, Müdüre bildireceği birer öğretim elemanından oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Danışma Kurulu üyeleri Rektör tarafından görevlendirilir. Görevi sona eren üyenin yerine, aynı usulle yeni bir görevlendirme yapar.

(3) Müdürün önerisi ve Danışma Kurulunun onayı ile gerektiğinde; Üniversite dışından konu ile ilgili bilgi, beceri ve deneyim sahibi kişiler de görüş bildirmek amacı ile Danışma Kurulu toplantılarına katılabilir, ancak oy kullanamazlar.

(4) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki defa toplanır.”

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 13- (1) Danışma Kurulu; yaşamboyu eğitim uygulama ve araştırma faaliyetleri konularında Yönetim Kuruluna danışmanlık yapar, Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda Yönetim Kuruluna gerekli tavsiyelerde bulunur, Müdür tarafından hazırlanmış ve Yönetim Kurulunca onaylanmış yıllık faaliyet raporunu, çalışma programını, eğitim ve araştırma faaliyetlerini değerlendirir, yapılmış ve halen yürütülen çalışmalar hakkında görüş bildirir, önerilerde bulunur ve bir sonraki çalışma yılına ait programı değerlendirir.”

MADDE 15- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 16- Bu Yönetmelik hükümlerini Düzce Üniversitesi Rektörü yürütür.

Reklamlar

By 1a - Künye Haber

"ben de yazıyorum, diyenler yazdı; biz siziz..." Şiir, Öykü, Deneme, Tefrika... Edebiyat, Felsefe, Psikoloji... Ekonomi, Muhasebe, Maliye... Etkinlik, Duyuru, Haber... diğer yazılarınız http://kunyeonline.com web sitemizde yayılacaktır. Yayınlanan her gönderi facebook, twitter, tumblr ve linkedln hesaplarımızda yayınlanır. Yayınlanacak metni kunyeonline@gmail.com adresimize mail gönderebilir ya da üye olarak sizler yayınlayabilirsiniz. ÖNEMLİ KURAL: 1-Kişi hak ve hürriyetlerine saygılı dinî, siyasî ve her ne sebeple olursa olsun hakaret içermeyen her türlü yazı yayınlayabilirsiniz. 2-Yazmak, yayınlamak, abone olmak, okumak, yorum yapmak, beğeni ve kaynak belirtilerek paylaşmak, ÜCRETSİZDİR. HESAP OLUŞTURMAK İÇİN TIKLAYINIZ:https://kunyeonline.com/kayit-ol-register/

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: