Loading

6 Mart 2023 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 32124

YÖNETMELİK

Atatürk Üniversitesinden: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TOPLUMSAL DUYARLILIK PROJELERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Atatürk Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Atatürk Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Atatürk Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Atatürk Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Atatürk Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5- (1) Merkezin amaçları; toplumsal duyarlılık bilincini geliştirmek, toplumun sosyal, ekonomik ve kültürel sorunlarının çözümüne yönelik bilimsel araştırma, uygulama, yayın, eğitim ve dokümantasyon çalışmaları yapmak, toplumsal duyarlılık projeleri dersinin teknik altyapısının oluşturulması ve uygulanmasında Üniversite birimleri arasında koordinasyonu sağlamak, Üniversite öğretim elemanlarının ve öğrencilerinin yapacakları toplumsal duyarlılık projeleri uygulamaları ile ihtiyaçların karşılanması için ilgili kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği içinde çalışmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Toplumsal duyarlılık bilincinin yaygınlaştırılması konusunda kamuoyunu bilgilendirici tanıtım ve eğitim etkinliklerinde bulunmak.

b) Üniversitedeki toplumsal duyarlılık projeleri dersleri için alternatif öğretim programları önermek.

c) Toplumsal duyarlılık projeleri uygulamalarına ilişkin paydaşlar arasında genel koordinasyonu sağlamak.

ç) Toplumsal duyarlılık projeleri uygulamalarında görev alacak danışman öğretim elemanları ve öğrencilerin proje ihtiyaçlarına yönelik alacakları eğitimler kapsamında simülasyon ve atölye çalışmaları yapmak.

d) Üniversitenin fakülte ve yüksekokullarından gelen proje önerileri, proje hazırlık ve bitirme raporlarını değerlendirmek.

e) Toplumsal duyarlılık projeleri ile ilgili izinlerin alınmasını ve projelerle ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak.

f) Toplumsal duyarlılık projelerinin topluma duyurulmasında gerekli olan görsel ve yazılı dokümanların temini ve medya ile olan ilişkilerini Üniversitenin ilgili birimi ile koordineli olarak yürütmek.

g) Sosyal, ekonomik, hukuksal ve kültürel araştırmalarla toplumun sorun ve ihtiyaçlarını belirleyerek toplumsal duyarlılık projeleri konularının belirlenmesi için gerekli bilgi altyapısını sağlamak ve proje konuları havuzu oluşturmak.

ğ) Toplumsal duyarlılık projeleri ile ilgili konularda ulusal/uluslararası nitelikte konferans, sempozyum,kollegyum, seminer, çalıştay, sergi gibi çalışma ve etkinliklerde bulunmak.

h) Merkezin amaçlarının gerçekleşmesine hizmet edecek konularda Türkçe ve/veya yabancı dillerde yayınlar yapmak.

ı) Merkezin çalışma alanıyla ilgili konularda faaliyette bulunan ulusal veya uluslararası kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları veya uzmanlarla iş birliğinde bulunmak ve ortak çalışmalar yapmak.

i) Sivil toplum kuruluşlarına toplumsal duyarlılık projeleri ile ilgili eğitim programları düzenlemek.

j) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla ulusal/uluslararası düzeyde elektronik iletişim ağı kurmak.

k) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde danışmanlık ve benzeri faaliyetlerde bulunmak.

l) Merkezin amaçlarına uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenen diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür 

MADDE 8- (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili Üniversitenin öğretim elemanları arasından üç yıl için Rektör tarafından görevlendirilir.  Görev süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. 

(2) Müdüre, çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Üniversitenin öğretim elemanları arasından en fazla iki kişi Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak üç yıl için görevlendirilir. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir şekilde görevinden ayrılması durumunda müdür yardımcılarının da görevi sona erer. 

Müdürün görevleri

MADDE 9- (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek.

b) Yönetim ve Danışma Kurullarını toplantıya çağırmak ve başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak.

ç) Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek.

d) Yıllık çalışma ve faaliyet programlarını hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak ve kabul edilen programları onay için Rektöre sunmak.

e) Yıllık çalışma ve faaliyet raporlarını hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak ve kabul edilen raporları onay için Rektöre sunmak.

f) Yıllık bütçe tasarısını hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak ve kabul edilen bütçe tasarılarını Üniversitenin yetkili organlarında görüşülüp karara bağlanmak üzere Rektöre sunmak.

g) Yıllık kesin hesabı hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak ve kabul edilen kesin hesapları Üniversitenin yetkili organlarında görüşülüp karara bağlanmak üzere Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10- (1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ile Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilen dört üye olmak üzere en fazla yedi üyeden oluşur. Görev süresi sona erenler, aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan görevinden ayrılan üyenin yerine aynı usulle yeni üye görevlendirilir. 

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar alır. Oyların eşit olması durumunda Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Çekimser oy kullanılamaz.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyet alanlarına ilişkin kararlar almak.

b) Müdür tarafından hazırlanan yıllık çalışma ve faaliyet programlarını görüşmek ve karara bağlamak.

c) Müdür tarafından hazırlanan yıllık çalışma ve faaliyet raporlarını görüşmek ve karara bağlamak.

ç) Müdür tarafından hazırlanan yıllık bütçe tasarısını görüşmek ve karara bağlamak.

d) Müdür tarafından hazırlanan yıllık kesin hesabı görüşmek ve karara bağlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12- (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ile Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversite öğretim elemanları ve/veya mensupları, kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarında görevli kişiler arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen en fazla on kişiden oluşur. Görev süresi sona erenler, aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. 

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.

(3) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetlerine yönelik görüş ve önerilerini Müdüre ve Yönetim Kuruluna sunar. Danışma Kurulunun kararları tavsiye niteliğindedir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan hâller

MADDE 13- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 14- (1) 11/11/2018 tarihli ve 30592 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atatürk Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 15- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Üniversitesi Rektörü yürütür.

Reklamlar

By 1a - Künye Haber

"ben de yazıyorum, diyenler yazdı; biz siziz..." Şiir, Öykü, Deneme, Tefrika... Edebiyat, Felsefe, Psikoloji... Ekonomi, Muhasebe, Maliye... Etkinlik, Duyuru, Haber... diğer yazılarınız http://kunyeonline.com web sitemizde yayılacaktır. Yayınlanan her gönderi facebook, twitter, tumblr ve linkedln hesaplarımızda yayınlanır. Yayınlanacak metni kunyeonline@gmail.com adresimize mail gönderebilir ya da üye olarak sizler yayınlayabilirsiniz. ÖNEMLİ KURAL: 1-Kişi hak ve hürriyetlerine saygılı dinî, siyasî ve her ne sebeple olursa olsun hakaret içermeyen her türlü yazı yayınlayabilirsiniz. 2-Yazmak, yayınlamak, abone olmak, okumak, yorum yapmak, beğeni ve kaynak belirtilerek paylaşmak, ÜCRETSİZDİR. HESAP OLUŞTURMAK İÇİN TIKLAYINIZ:https://kunyeonline.com/kayit-ol-register/

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: