30/12/2022 tarihli ve 32059 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğlerde; bazı kanun ve tebliğlerde yer alan maktu had ve tutarların yeniden belirlenmesine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

– Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 11) ile;

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında, aynı maddenin birinci fıkrasının engellilerin istisna kapsamında taşıt alımında istisnayı düzenleyen (2) numaralı bendinin (a) ve (c) alt bentleri ile (6) numaralı bendinde belirlenen, istisna kapsamında alınabilecek taşıtların değerinin üst sınırına ilişkin tutarların (1/1/2018 tarihi itibarıyla 200.000 TL) her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı, bu suretle hesaplanan tutarın 100 lirayı aşmayan kesirlerinin dikkate alınmayacağı hükme bağlanmıştır.

Anılan hüküm gereği, söz konusu tutarlar, 2022 yılına ilişkin tespit edilen yeniden değerleme oranında (%122,93) arttırılarak 1/1/2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1.004.200 TL olarak uygulanacaktır.

Bununla birlikte, mezkûr Tebliğin (II/F/3.1) bölümünün sonuna vergi dairesine ibrazı zorunlu olan bazı belgelerin, Gelir İdaresi Başkanlığınca elektronik ortamda alınabilmesine ilişkin düzenleme yapılmıştır.

Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

– Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 44) ile;

-2018/11674 sayılı BKK eki listede yer alan yeni makina ve teçhizatın, 17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz KDV mükelleflerine münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere tesliminde KDV istisnasının uygulanma süresi 31/12/2024 tarihine kadar uzatılmıştır.

– İndirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili sınır 2023 yılı için 57.300 TL olarak belirlenmiştir.

Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

– Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 54) ile;

30/12/2022 tarihli ve 32059 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 54 Seri No’lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde; 2023 yılında uygulanacak maktu istisna tutarları ile 16 ncı maddede yer alan matrah dilim tutarlarının tespitine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

– Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 56) ile;

30/12/2022 tarihli ve 32059 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 56) ile; konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılacak binalar için 2023 yılında uygulanacak çevre temizlik vergisi tutarlarına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

– Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 67) ile;

30/12/2022 tarihli ve 32059 sayılı Resmi Gazete 2. Mükerrer’de yayımlanan 67 Seri No’lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde; 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan maktu tutarların ve Damga Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınırın tespitine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

– Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 82) ile;

30/12/2022 tarihli ve 32059 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 82) ile; 2023 yılına ait emlak (bina, arsa ve arazi) vergi değerleri ile 2023 yılında mükellef olacakların emlak vergi değerlerinin hesabında dikkate alınacak asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin ve değerli konut vergisine ilişkin olarak 2023 yılında uygulanacak olan 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 42 nci maddesinde yer alan tutar ile 44 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan vergi oranlarına esas mesken nitelikli taşınmaz değerlerinin alt ve üst sınırlarının tespitine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

– Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 91) ile;

30/12/2022 tarihli ve 32059 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 91 Seri No’lu Harçlar Kanunu Genel Tebliğinde; Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan maktu harçların (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) tespitine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

– Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 92) ile;

30/12/2022 tarihli ve 32059 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 92 Seri No’lu Harçlar Kanunu Genel Tebliğinde; konsolosluk harçları ile muvazzaf ve fahri konsolosluklarımızın yapacağı işlemlerden döviz cinsinden alınacak harç miktarlarının hesaplanmasına esas olacak döviz kuru ve kanuna bağlı tarifelere uygulanacak emsal sayıların tespitine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

– Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 323) ile;

323 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde;

-Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 542) ile 2022 yılı için % 122,93 (yüz yirmi iki virgül doksan üç) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranı dikkate alınarak 2023 yılında uygulanacak olan 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9/10, 21, 23/8, 23/10, 31, 40/1, 40/7, 47, 48, 68, mükerrer 80, 82, 86, 103 ve mükerrer 121 inci maddelerinde yer alan ve yeniden değerleme oranında artırılan maktu had ve tutarlar belirlenmiş,

-Basit usule tabi mükelleflerde toplu belge düzenleme uygulaması ile

-1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilen bir kısım menkul kıymetlerden 2022 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iradının beyanında dikkate alınacak indirim oranı uygulaması

hususlarında açıklamalara yer verilmiştir.

Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 544) ile;

04/01/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununda yer alan maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan para ile ödenecek ceza miktarları her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak bu Kanun uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanmaktadır. Bu Tebliğ ile 01/01/2023 tarihinden itibaren uygulanacak olan söz konusu had ve tutarlar belirlenmektedir.

Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

– Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 21) ile; 

Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği, 30/12/2022 tarihli ve 32059 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ ile, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 39 uncu maddesi gereğince mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde alınması gereken maktu özel iletişim vergisi tutarı 2023 yılı için 260,00 TL olarak belirlenmiştir.

Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

– Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 55) ile;

197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun “Yetki” başlıklı 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında, “Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan taşıt değerleri ve vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.” hükmüne yer verilmiştir.

Ayrıca 20/12/2022 tarihli ve 6582 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında, 24/11/2022 tarihli ve 32023 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 542 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilen yeniden değerleme oranı, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası hükmünün verdiği yetkiye dayanılarak % 61,5 (altmış bir virgül beş) olarak yeniden belirlenmiş ve 2023 yılı için uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi tutarları 55 Seri No’lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinde gösterilmiştir.

Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

– Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 46) ile;

3568 sayılı Kanun çerçevesinde Bakanlığımızca yayımlanan 37 Sıra No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliğinin 3 üncü bölümünde, 

“Bakanlığımızca özel bir belirleme yapılmadığı takdirde bu Genel Tebliğde yer alan hadlerin, her yıl bir önceki yıl için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacağı”

açıklanmış olup 46 Sıra No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği ile yapılan düzenleme uyarınca söz konusu işlemlerde dikkate alınacak hadlerin her yıl yeniden değerleme oranında artırılması uygulamasından vazgeçilerek 2023 ve sonraki yıllarda Bakanlığımızca özel bir belirleme yapılmadığı takdirde, bu tebliğ ile belirlenen hadlerin artış olmaksızın uygulanması sağlanmaktadır. 

Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

– 2023 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi ile;

3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 46 ncı maddesi ile 02/01/1990 tarihli ve 20390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Ücretlerinin Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca; 2023 yılında SM, SMMM ve YMM’lerce uygulanacak olan asgari ücret belirlenmiştir.

Söz konusu Tarifeye ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

– Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 79)

Yayın Tarihi: 30/12/2022 – 19:58

Reklamlar

By 1a - Künye Haber

"ben de yazıyorum, diyenler yazdı; biz siziz..." Şiir, Öykü, Deneme, Tefrika... Edebiyat, Felsefe, Psikoloji... Ekonomi, Muhasebe, Maliye... Etkinlik, Duyuru, Haber... diğer yazılarınız http://kunyeonline.com web sitemizde yayılacaktır. Yayınlanan her gönderi facebook, twitter, tumblr ve linkedln hesaplarımızda yayınlanır. Yayınlanacak metni kunyeonline@gmail.com adresimize mail gönderebilir ya da üye olarak sizler yayınlayabilirsiniz. ÖNEMLİ KURAL: 1-Kişi hak ve hürriyetlerine saygılı dinî, siyasî ve her ne sebeple olursa olsun hakaret içermeyen her türlü yazı yayınlayabilirsiniz. 2-Yazmak, yayınlamak, abone olmak, okumak, yorum yapmak, beğeni ve kaynak belirtilerek paylaşmak, ÜCRETSİZDİR. HESAP OLUŞTURMAK İÇİN TIKLAYINIZ:https://kunyeonline.com/kayit-ol-register/

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: