Loading

11 Aralık 2022 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 32040

YÖNETMELİK

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: HAVACILIK BİLGİ YÖNETİMİ PERSONELİ LİSANS VE DERECELENDİRME YÖNETMELİĞİ (SHY-65-07)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 14/6/2017 tarihli ve 30096 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Havacılık Bilgi Yönetimi Personeli Lisans ve Derecelendirme Yönetmeliği (SHY-65-07)’nin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d), (e), (f), (g), (i), (m), (o), (ü), (cc) ve (çç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (bb) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“b) AIM birimi: AIS, NOTAM, FIC, COM, AIS/MAP hizmetlerini sağlayan AIM personelinin çalışma mahallini,

c) AIM ekip sorumlusu: AIS, NOTAM, FIC, COM, AIS/MAP ofislerinde çalıştığı ekibin sevk ve idaresinden sorumlu lisanslı ve dereceli Havacılık Bilgi Yönetimi Şefini veya en az 5 yıl fiili çalışma deneyimi olan veya ekip içindeki en kıdemli lisanslı ve dereceli Havacılık Bilgi Yönetimi Uzmanını,

ç) Havacılık Bilgi Yönetimi: Kalite güvencesi sağlanmış dijital havacılık verilerinin ilgili tüm taraflarla işbirliği içinde sağlanması ve değişimi yoluyla havacılık bilgilerinin dinamik ve bütünleşik yönetimini,

d) Havacılık Bilgi Yönetimi Uzmanı: Temel AIM kursunu başarı ile tamamlayarak almış olduğu lisansın ve derece/derecelerin kendisine verdiği yetkiye istinaden AIM hizmeti sağlamak üzere ilgili AIM biriminde görev yapan lisanslı dereceli personeli,

e) AIM personeli: AIS, NOTAM, FIC, COM, AIS/MAP ofislerinde Havacılık Bilgi Yönetimi Şefi, Havacılık Bilgi Yönetimi Uzmanı veya Asistan Havacılık Bilgi Yönetimi Uzmanı olarak hizmet veren personeli,

f) Havacılık Bilgi Yönetimi Şefi: AIS, NOTAM, FIC, COM ve AIS/MAP ofislerindeki her türlü iş ve işlemden, ofisin sevk ve idaresinden sorumlu lisanslı ve dereceli birim yetkilisini,

g) AIS: Havacılık bilgi hizmetlerini,”

“i) Asistan Havacılık Bilgi Yönetimi Uzmanı: Temel AIM kursunu başarı ile tamamlayarak alınan lisansın verdiği yetkiye istinaden AIM hizmeti sağlamak üzere ilgili AIM biriminde görev yapan lisanslı derecesiz personeli,”

“m) Derece: AIM birimindeki lisanslı personelin, görev yaptığı AIS, NOTAM, FIC, COM veya AIS/MAP hizmet alanları ile uyumlu olarak sahip olduğu yetki ve sorumluluklarını belirleyen ve bu Yönetmeliğe göre yapılan sınav ile belgelenen uzmanlık alanını,”

“o) FIC: Uçuş bilgi ve ikaz hizmeti sağlamak üzere kurulmuş ve Türkiye hava sahasını ve/veya havalimanlarını kullanmak suretiyle; IFR/VFR olarak gerçekleştirilen GAT kapsamındaki uçuşların verilen permi ve sunulan uçuş planlarına uygunluğunun takibi, gerektiğinde Genel Müdürlük adına permi verilmesi ve bir hava arama kurtarma hizmeti sırasında 16/10/2020 tarihli ve 3095 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Deniz ve Hava Araçları Kazalarında Arama Kurtarma Yönetmeliği gereğince sağlanacak bilgilerin ilgili birimlere iletilmesinden sorumlu AIM personelinin çalıştığı Uçuş Bilgi Merkezi birimini,”

“ü) İşbaşı eğitimi: Temel AIM Kursunun başarı ile tamamlanması akabinde çalışma ortamında AIS/FIC/COM ve/veya AIS/MAP derece grubuna sahip bir Havacılık Bilgi Yönetimi Şefi veya en az 3 yıl deneyimli bir Havacılık Bilgi Yönetimi Uzmanı gözetiminde 300 saatlik çalışma süresini içeren uygulama eğitimini,”

“cc) Stajyer Havacılık Bilgi Yönetimi Uzmanı: AIM hizmetlerinde ilk kez istihdam edilen, 16 ncı maddede belirtilen niteliklere sahip, henüz lisansı ve derecesi bulunmayan personeli,

çç) Temel AIM kursu: AIM birimlerinde görev yapacak personelin uluslararası standartlara uygun olarak hazırlanan müfredata göre alması gereken temel mesleki teorik eğitimi,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “AIM memuru” ibaresi “Havacılık Bilgi Yönetimi Uzmanı” şeklinde ve aynı fıkranın (ç) bendinde yer alan “D” ibaresi “C” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “AIM memuru” ibareleri “Havacılık Bilgi Yönetimi Uzmanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “AIM memurunun” ibaresi “Havacılık Bilgi Yönetimi Uzmanının” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Stajyer Havacılık Bilgi Yönetimi Uzmanının lisans sınavını yapmak üzere, Genel Müdür onayı ile biri başkan en az üç üyeden oluşan lisans sınav komisyonu kurulur. Sınav komisyonu, Genel Müdürlük temsilcilerinden iki, hava seyrüsefer hizmet sağlayıcıdan en az beş yıllık Havacılık Bilgi Yönetimi Uzmanı lisansına sahip bir üyeden oluşur.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “AIM memuruna” ibaresi “Havacılık Bilgi Yönetimi Uzmanına” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “AIM memurları” ibareleri “Havacılık Bilgi Yönetimi Uzmanları” şeklinde, aynı fıkranın (a) bendinde yer alan “AIM şefi” ibaresi “Havacılık Bilgi Yönetimi Şefi” şeklinde ve “AIM memuru” ibaresi “Havacılık Bilgi Yönetimi Uzmanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “en az 10 yıl mesleki deneyime haiz AIM lisanslı” ibaresi “en az beş yıllık Havacılık Bilgi Yönetimi Uzmanı lisansına sahip” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin dokuzuncu fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “AIM memuru” ibaresi “Havacılık Bilgi Yönetimi Uzmanı” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Derecesi/dereceleri düşürülen Havacılık Bilgi Yönetimi Şefi veya Havacılık Bilgi Yönetimi Uzmanı en az bir ay süre ile ilgili derece kapsamındaki görevini yerine getiremez. Derecesi/dereceleri düşürülen Havacılık Bilgi Yönetimi Şefi veya Havacılık Bilgi Yönetimi Uzmanı en az bir ay süre ile Asistan Havacılık Bilgi Yönetimi Uzmanı olarak istihdam edilir. Bu durumdakilerin sınavları 24 üncü madde hükümlerine göre yapılır.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “AIM memuru” ibaresi “Havacılık Bilgi Yönetimi Uzmanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 11- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12- Bu Yönetmelik hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütür.

Reklamlar

By 1a - Künye Haber

"ben de yazıyorum, diyenler yazdı; biz siziz..." Şiir, Öykü, Deneme, Tefrika... Edebiyat, Felsefe, Psikoloji... Ekonomi, Muhasebe, Maliye... Etkinlik, Duyuru, Haber... diğer yazılarınız http://kunyeonline.com web sitemizde yayılacaktır. Yayınlanan her gönderi facebook, twitter, tumblr ve linkedln hesaplarımızda yayınlanır. Yayınlanacak metni kunyeonline@gmail.com adresimize mail gönderebilir ya da üye olarak sizler yayınlayabilirsiniz. ÖNEMLİ KURAL: 1-Kişi hak ve hürriyetlerine saygılı dinî, siyasî ve her ne sebeple olursa olsun hakaret içermeyen her türlü yazı yayınlayabilirsiniz. 2-Yazmak, yayınlamak, abone olmak, okumak, yorum yapmak, beğeni ve kaynak belirtilerek paylaşmak, ÜCRETSİZDİR. HESAP OLUŞTURMAK İÇİN TIKLAYINIZ:https://kunyeonline.com/kayit-ol-register/

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: