Eki için tıklayınız.

11 Aralık 2022 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 32040

YÖNETMELİK

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: KALKINMA AJANSLARI PERSONEL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 29/5/2019 tarihli ve 30788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde yer alan “uzman personel ve destek personeli için” ibaresi “uzman personel, destek personeli ve sürekli işçiler için” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“j) Genel sekreter: Ajansın icra organı olan genel sekreterliğin ve yatırım destek ofislerinin en üst amirini,

k) Yönetim Kurulu: Ajansın karar organını,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Yönetim Kuruluna” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Bakanlığa” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Ajans, ihtiyaç duyduğu personel sayılarını ve bu amaçla ihdas edilmesi gerekli kadroları her yıl Ocak ayı sonuna kadar Bakanlığa iletir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Atanacağı kadro için sınav ilanında belirtilen sağlık raporuna sahip olmak,”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Genel Sekreter Bakanlık tarafından görevlendirilir ve gerekli görüldüğünde Bakanlık tarafından resen görevden alınır.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9- (1) Ajans uzmanları arasından, Genel Sekreterin teklifi ve Yönetim Kurulunun kararı ile çalışma birimi başkanı, yatırım destek ofisi koordinatörü ve hukuk müşaviri atanır.

(2) Çalışma birimi başkanı veya yatırım destek ofisi koordinatörü olarak atanacakların, Ajanslarda en az üç yıl fiili olarak çalışmış olması şartı aranır. Atanacak personelin, ajansta istihdam edilmesinden önceki iş deneyimi 5-10 yıl arasında olanlar için bu süre iki yıl olarak, iş deneyimi 10 yıldan fazla olanlar için bu süre bir yıl olarak uygulanır.

(3) Bir ajans personeli aynı birimde en fazla altı yıl süreyle çalışma birimi başkanlığı veya yatırım destek ofisi koordinatörlüğü yapabilir. Bu süre Yönetim Kurulu onayı ile en fazla iki yıl uzatılabilir. Bu kişilerin yerine görevlendirme yapılıncaya kadar bu kişilerin görevi devam eder. Bu sürenin hesabında varsa aynı birimde vekâleten geçirilen süreler dikkate alınır. Yönetici görevinin altı yılı doldurmadan kesintiye uğraması ve bu kesintinin iki yılı aşması durumunda personel yönetici pozisyonuna görevlendirildiğinde altı yıllık süre tekrar başlar.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin üçüncü, beşinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Hukuk müşaviri olarak görevlendirilmek üzere istihdam edilecek uzman personel adaylarında yukarıda belirtilen özel şartlara ilave olarak yükseköğretim kurumlarının dört yıllık hukuk fakültelerinden veya buna denk olduğu YÖK tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak ve avukatlık stajını tamamlamış olmak şartı aranır.”

“(5) Ajansta istihdam edilecek uzman personel bakımından, kamu kesimi veya özel kesimde aşağıdaki konularda en az beş yıl fiilen başarılı olarak çalışmış ve son başvuru tarihi itibarıyla 50 yaşını doldurmamış olan kişiler, KPSS’ye girme şartı aranmaksızın doğrudan sözlü sınavla alınabilir. İş tecrübesinin teyidine ilişkin hususlara sınav ilanında yer verilir.

a) Planlama, programlama,

b) Proje üretimi, tasarımı ve yönetimi,

c) Strateji geliştirme, strateji yönetimi,

ç) İzleme ve değerlendirme,

d) Tanıtım, danışmanlık,

e) Şehircilik ve çevre,

f) Araştırma-geliştirme,

g) Bilgi ve iletişim teknolojileri,

ğ) Finansman,

h) İnsan kaynakları yönetimi,

ı) Uluslararası ticaret,

i) Hukuk.

(6) Uzman personel için Ajansın faaliyet alanlarıyla ilgili konularda bilgi ve deneyim sahibi olma, sınav ilanının asgari lisans mezuniyeti şartının belirlendiği kısmında sayılan öğrenim dalları veya bunlarla ilgili alanlarda yüksek lisans veya doktora derecesine sahip olma, İngilizce dışında ikinci yabancı dil belgesine sahip olmaya ilişkin tercih sebepleri belirlenebilir. Adayların, söz konusu tercih sebeplerinden birine sahip olduğunu sınav başvurusunda belgelendirmesi gerekir. Belgelendirilen hususlar bu Yönetmelik ekinde yer alan değerlendirme tablosu doğrultusunda değerlendirmeye alınır.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Destek personeli olarak istihdam edilecek personelde asgari orta öğrenim mezuniyeti gerekmekle birlikte ajans, ajansın ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak adaylarda sınava başvurmak için belirli yükseköğretim dallarında ön lisans veya lisans mezuniyeti şartı arayabilir. Sınav ilanında her bir pozisyon (idari ve mali işler, halkla ilişkiler, arşiv ve sekreterlik gibi) için hangi öğrenim düzeyinden başvuru alınacağı ayrı ayrı ve açıkça belirtilir. Bunun yanında sınav ilanında belirtilen puan türünde, son başvuru tarihi itibarıyla geçerliliği bulunan ve 60 puandan az olmamak üzere belirlenecek bir KPSS puanına sahip olmak şartı aranır.

(3) Destek personelinin görevlendirileceği pozisyonla ilgili bilgi ve deneyim ile asgari lisans mezuniyeti şartının arandığı pozisyonlar için bu öğrenim dalları veya bunlarla ilgili alanlarda yüksek lisans mezuniyeti ve/veya belli sertifikalara sahip olma tercih sebepleri olarak belirlenebilir. Adayların, söz konusu tercih sebeplerinden birine sahip olduğunu sınav başvurusunda belgelendirmesi gerekir. Belgelendirilen hususlar bu Yönetmelik ekinde yer alan değerlendirme tablosu doğrultusunda değerlendirmeye alınır.

(4) Destek personeli bakımından, ajansta istihdam edilmek üzere başvuruda bulunduğu pozisyonla ilgili alanlarda kamu kesimi veya özel kesimde en az beş yıl fiilen başarılı olarak çalışmış ve son başvuru tarihi itibarıyla 50 yaşını doldurmamış olan kişiler, KPSS’ye girme şartı aranmaksızın doğrudan sözlü sınavla alınabilir. Bu maddeye göre KPSS’ye girme şartı aranmaksızın doğrudan sözlü sınavla alınacak destek personel sayısı, Ajansın toplam destek personel sayısının yüzde kırkını aşamaz. Yüzde kırklık sınırlamanın hesabında Ajanslarda 22 nci madde kapsamında istihdam edilenler dikkate alınmaz.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 14- (1) Yarışma sınavına katılma şartları, alım yapılacak pozisyonların unvan ve sayıları ile öğrenim dalları, son başvuru tarihi ile başvuru yeri, başvuruda istenecek belgeler, yarışma sınavının içeriği ve yeri ile gerekli görülen diğer hususlar, Genel Sekreterin teklifi ve Yönetim Kurulunun kararıyla belirlenerek, ilk başvuru tarihinden en az 20 gün önce Ajansın ve Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun internet sitesi ile Resmî Gazete’de ilan edilir.

(2) Sınav ilanı, Bakanlıkça uygun görülmesi halinde ajansların tamamı veya bir kısmı için merkezi tek bir ilan şeklinde yapılır. Bu şekilde verilecek ilanda, ajansların yönetim kurullarının kararlaştırdığı ilan metinleri Bakanlığa iletilir ve metinlerin ilan edilme süreci Bakanlık tarafından yürütülür.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Sınav başvurularının sınav ilanında belirtilen son müracaat tarih ve saatine kadar çevrimiçi olarak yapılması veya ilanda belirtilen belgelerin Genel Sekreterliğe en geç, sınav ilanında belirtilen son müracaat tarih ve saatine kadar teslim edilmesi şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 16- (1) Ajansa yapılan başvuruların sıralaması, KPSS puanı, YDS puanı, iş tecrübesi ve ilanda belirtilen diğer tercih alanları bakımından Ek-1’de yer alan değerlendirme kriterleri doğrultusunda Genel Sekreterlikçe yapılır. Puan sıralaması listesinden, alım yapılacak öğrenim dallarının her biri için belirlenen pozisyon sayısının beş katı aday çağrılacak şekilde, yarışma sınavına katılabilecekler belirlenir ve Ajansın ilan panosunda ve internet sitesinde ilan edilir. Değerlendirme sonucu puanı son sıradaki aday ile eşit olan adaylar da yarışma sınavına davet edilir.

(2) Sınava başvuran adaylar değerlendirme sonuçlarına, sonuçların ilanından itibaren 5 iş günü içerisinde itiraz edebilirler. Yapılan itirazlar, Genel Sekreter tarafından belirlenecek üç kişilik bir komisyon tarafından en geç 5 iş günü içerisinde sonuçlandırılır. Ayrıca başvuru değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra ve sınav tarihinden 3 gün öncesine kadar başvurusunu geri çekmek isteyen adayların bulunması halinde, sınava davet edilecek aday listesi, puan bakımından sıradaki diğer başvurular dikkate alınarak güncellenir ve tekrar duyurulur.

(3) Sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler ile gerçeğe aykırı bilgi verdiği veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı belirlenen kişiler yarışma sınavına alınmaz. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.”

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Sınav kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, öğrenim dalları itibarıyla belirlenen her boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asıl adayların göreve başlamaması veya göreve başladıktan sonra söz konusu pozisyonun altı ay içinde herhangi bir nedenle boşalması halinde, yedek adaylar sırasına göre istihdam edilir. Bir pozisyonda başarılı bulunan asıl adayın göreve başlamaması ve yedeğinin de olmaması veya yedeği olmasına rağmen yedeğinin de göreve başlamaması veya başlamasına rağmen ajanstan ayrılması halinde diğer pozisyonlar için belirlenen yedek adaylar başarı sırasına göre aynı süre içinde istihdam edilebilir. Bunlar hakkında bu Yönetmeliğin ilgili hükümleri aynen uygulanır.

(3) Uzman veya destek personeli alımlarında belli bir öğrenim dalı veya kadro bazında ilan edilen kadro sayısı kadar adayın başarılı olamaması veya sınava katılan olmaması nedeniyle boş kalan pozisyonlar, sınav kurulunun uygun görüşü ile başka bir öğrenim dalı veya kadrodan sınava katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre görevlendirilmesi suretiyle doldurulabilir. Ancak bu husus sadece aynı tür kadrolar arasında uygulanabilir. Sınav kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda personel alma hakkına sahiptir.”

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “10 gün” ibaresi “30 saat” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrası ile üçüncü fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Genel Sekreter veya birim yöneticilerinin, izin, hastalık veya geçici görev gibi nedenlerle görevde bulunamadıkları sürelerde söz konusu görevler, bu kişilerin uygun göreceği bir personel eliyle yürütülür. Ancak bu durumda birim yöneticileri için Genel Sekretere, Genel Sekreter ve üç aydan uzun süreli bütün vekâlet halleri için ise Yönetim Kurulu Başkanına durum derhal bildirilir. Boş kadrolara yapılacak vekâleten görevlendirmelerde, 9 uncu maddede düzenlenen usuller aynı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre şartı hariç uygulanır.”

“a) Vekâlet ettiği pozisyona asıl olarak atanmak için gerekli şartları taşımayanlar,”

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Destek personelinin görev ve sorumlulukları, ajansın ihtiyacı olması halinde, eğitim ve tecrübesi gözetilmek kaydıyla, ajansta ilk istihdam edildiğinden farklı bir destek personeli görev alanında tanımlanabilir.”

MADDE 16- Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “on” ibaresi “on beş” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 17- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Görevi devam eden çalışma birim başkanı ve yatırım destek ofisi koordinatörleri

GEÇİCİ MADDE 3- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Ajanslarda çalışma birim başkanı ve yatırım destek ofisi koordinatörü olarak görevli personel için bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında düzenlenen altı yıllık süre dolmuşsa, personelin görev süresi yönetim kurulu onayı aranmaksızın iki yıl daha uzatılmış sayılır ve bu sürenin sonunda yönetim kurulu kararıyla tekrar uzatılamaz. Altı yıllık süresini doldurmamış veya süresi kesintiye uğramış diğer personelin görevde geçirdiği süre altı yıla tamamlanınca hüküm düzenlendiği şekilde uygulanır.”

MADDE 18- Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 19- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 20- Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Eki için tıklayınız.

Reklamlar

By 1a - Künye Haber

"ben de yazıyorum, diyenler yazdı; biz siziz..." Şiir, Öykü, Deneme, Tefrika... Edebiyat, Felsefe, Psikoloji... Ekonomi, Muhasebe, Maliye... Etkinlik, Duyuru, Haber... diğer yazılarınız http://kunyeonline.com web sitemizde yayılacaktır. Yayınlanan her gönderi facebook, twitter, tumblr ve linkedln hesaplarımızda yayınlanır. Yayınlanacak metni kunyeonline@gmail.com adresimize mail gönderebilir ya da üye olarak sizler yayınlayabilirsiniz. ÖNEMLİ KURAL: 1-Kişi hak ve hürriyetlerine saygılı dinî, siyasî ve her ne sebeple olursa olsun hakaret içermeyen her türlü yazı yayınlayabilirsiniz. 2-Yazmak, yayınlamak, abone olmak, okumak, yorum yapmak, beğeni ve kaynak belirtilerek paylaşmak, ÜCRETSİZDİR. HESAP OLUŞTURMAK İÇİN TIKLAYINIZ:https://kunyeonline.com/kayit-ol-register/

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: