11 Aralık 2022 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 32040

YÖNETMELİK

Ordu Üniversitesinden: ORDU ÜNİVERSİTESİ KADIN VE AİLE ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ordu Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Ordu Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (ODÜKAMER): Ordu Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Ordu Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Ordu Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Ordu Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5- (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Kadını ve aileyi içine alan her konuyu çalışma sahası olarak ele almak.

b) Kadın ve aile yaşamındaki sorunlara yönelik bölgesel ve ulusal çerçevede çözümler üretebilmek için faaliyetlerde bulunmak.

c) Kadın ve aile konularına ilişkin çalışmalar yapan ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.

ç) Kadın ve aile çalışmaları alanında akademik ve toplumsal nitelikli panel, seminer, konferans ve benzeri toplantılar yapmak, eğitim çalışmalarında bulunmak, projeler geliştirmek, ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak ve danışmanlık hizmetleri sunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Kadın ve aile çalışmaları bağlamında ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma, inceleme ve projeler yapmak, yapılan çalışmalara katılmak ve desteklemek.

b) Üniversite bünyesinde kadın ve aile çalışmalarıyla ilgili yüksek lisans, doktora programları açılmasını önermek ve mevcut ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında kadın ve aile çalışmaları ile ilgili dersler açılmasını teşvik etmek.

c) Kadın ve aile çalışmalarıyla ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, panel, kongre, sempozyum ve kolokyum, sergi ve benzeri her türlü bilimsel, sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenlemek, bu tür etkinliklere katılmak.

ç) Çocuk eğitimi, annelik-babalık eğitimi ve bu konularda bilinçlendirme faaliyetleri yürütmek.

d) Kadının her alanda güçlendirilmesine yönelik araştırma ve destek programları oluşturmak.

e) Kadın ve aile araştırmalarına ilişkin öğrenci topluluklarının kurulmasını desteklemek ve öğrencilerin aktif olarak çalışmalarını teşvik etmek.

f) Kadın ve aile çalışmaları konusunda duyarlılığı arttırmak, bu konuda kamuoyu oluşturmak üzere etkinliklerde bulunmak.

g) Kadın ve aile araştırmaları arşivi ve kitaplığı oluşturmak, bülten, dergi ve kitaplar yayımlamak.

ğ) Kadın ve aile çalışmalarıyla ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak ve çalışmalara katılmak.

h) Çeşitli alanlarda başarılı çalışmalar yapmış ve toplumsal katkılarda bulunmuş kadınların Merkezle iletişimlerini temin etmek ve deneyimlerini aktarmalarını sağlayarak ulusal ve uluslararası düzeyde Türk kadınını tanıtıcı çalışmalar yapmak.

ı) Kadın ve aile çalışmaları alanında danışmanlık hizmetleri vermek.

i) Kadınlar için özel yetişkin eğitim toplantıları düzenlemek ve eğitim materyali hazırlamak.

j) Üniversite bünyesinde farklı akademik disiplinlere mensup akademisyenlerin yürüttüğü kadın ve aile çalışmalarıyla ilgili çalışmaları bir çatı altında toplamak.

k) Kadın ve aile çalışmaları alanında Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8- (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversitenin kadrolu öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Aynı kişi, üst üste en fazla üç kez Müdür olarak görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan daha fazla süre ile görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine Rektör tarafından aynı usulle yeniden görevlendirme yapılır.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından iki kişi Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer. Müdüre, görevinin başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından birisi vekâlet eder.

(3) Müdür; Merkezin çalışma kapasitesinin etkin bir şekilde kullanılmasından, çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasından Rektöre karşı sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 9- (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Ulusal ve uluslararası düzeyde Merkezi temsil etmek.

b) Danışma Kurulunu ve Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak, toplantıya başkanlık etmek.

c) Çalışma programını ve yıllık gelir ve gider bütçesini Yönetim Kurulu ile iş birliği içinde hazırlamak ve Rektöre sunmak.

ç) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

d) Merkezin idari işlerini yürütmek, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen personel ihtiyacını Rektörlüğe sunmak.

e) Merkezin çalışmalarını düzenlemek ve Merkezin gelişmesini sağlayacak tedbirleri almak.

f) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10- (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve müdür yardımcıları dâhil en fazla on kişiden oluşur. Müdür ve müdür yardımcıları dışındaki Yönetim Kurulu üyeleri tam zamanlı çalışan Üniversite öğretim elemanları arasından akademik birimlerin temsiline de özen gösterilerek Müdürün önerisi üzerine üç yıl süre ile Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi dolan üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süresi bitmeden görevden ayrılan ya da Üniversite dışında altı aydan uzun süreli görevlendirilen üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kuruluna Müdür başkanlık eder. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşit olması durumunda Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir. Mazeretsiz olarak üst üste iki toplantıya katılmayan üyenin üyeliği Yönetim Kurulu kararı ve Rektörün onayı ile sona erer.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetlerinin planlanmasında ve yürütülmesinde Müdüre yardımcı olmak.

b) Çalışma planını, araştırma ve eğitim-öğretim projelerini Müdürle iş birliği içinde kararlaştırmak.

c) Merkez bütçesinin hazırlanması konusunda Müdüre yardımcı olmak.

ç) Gerekli görülen durumlarda uzmanlık komisyonları ve çalışma grupları kurarak çalışmaları yürütmek.

d) Bir sonraki takvim yılı içinde yapılacak her türlü bilimsel, eğitsel ve uygulamalı toplantı ve faaliyetleri belirlemek.

e) Yıllık faaliyet raporu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını değerlendirmek.

f) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Danışma Kurulu

MADDE 12- (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversite öğretim elemanları ve/veya mensupları, kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarındaki kişiler arasından Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen toplam yedi üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu; Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki kez üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13- (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmaları ile ilgili görüş bildirmek.

b) Merkezin yürüttüğü Üniversite içi ve dışı faaliyetlere katkı sağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14- (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.

Demirbaş ve ekipmanlar

MADDE 15- (1) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulamalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 16- (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 17- (1) 15/12/2018 tarihli ve 30626 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ordu Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 18- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ordu Üniversitesi Rektörü yürütür.

By 1a - Künye Haber

"ben de yazıyorum, diyenler yazdı; biz siziz..." Şiir, Öykü, Deneme, Tefrika... Edebiyat, Felsefe, Psikoloji... Ekonomi, Muhasebe, Maliye... Etkinlik, Duyuru, Haber... diğer yazılarınız http://kunyeonline.com web sitemizde yayılacaktır. Yayınlanan her gönderi facebook, twitter, tumblr ve linkedln hesaplarımızda yayınlanır. Yayınlanacak metni kunyeonline@gmail.com adresimize mail gönderebilir ya da üye olarak sizler yayınlayabilirsiniz. ÖNEMLİ KURAL: 1-Kişi hak ve hürriyetlerine saygılı dinî, siyasî ve her ne sebeple olursa olsun hakaret içermeyen her türlü yazı yayınlayabilirsiniz. 2-Yazmak, yayınlamak, abone olmak, okumak, yorum yapmak, beğeni ve kaynak belirtilerek paylaşmak, ÜCRETSİZDİR. HESAP OLUŞTURMAK İÇİN TIKLAYINIZ:https://kunyeonline.com/kayit-ol-register/

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: