Loading

29 Aralık 2022 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 32058

YÖNETMELİK

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU MESLEK PERSONELİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 3/9/2015 tarihli ve 29464 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d), (e) ve (k) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“d) Tez Değerlendirme Komisyonu: Enerji uzman yardımcısı tarafından hazırlanan tezi inceleyen ve değerlendiren komisyonu,

e) Giriş Sınavı Komisyonu: Giriş sınavını gerçekleştiren sınav komisyonunu,”

“k) YDS/e-YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını/Elektronik Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,”

“l) Yeterlik sınav komisyonu: Yeterlik sınavını gerçekleştiren komisyonu,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Uzman yardımcılığı giriş sınavı; yazılı ve sözlü sınavdan oluşur.”

“(3) Yazılı sınavın tümü ya da bir bölümü, klasik ve/veya test usulünde yapılabilir. Başkan tarafından uygun görüldüğü takdirde yazılı sınavın bir kısmı ya da tamamı ÖSYM’ye, üniversitelere veya bu konuda uzmanlaşmış diğer kamu kurum ve kuruluşlarına da yaptırılabilir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “İlanlar,” ibaresinden sonra gelmek üzere “yazılı” ibaresi eklenmiştir.

“(2) Atama yapılacak kadro sayısı, başvuru tarihleri, giriş sınavına katılma şartları, başvuru usulü, istenecek belgeler, sınavın şekli, konuları, yeri, zamanı, değerlendirme yöntemi ile KPSS sonuçlarına göre puan türleri, asgari puanlar ve diğer hususlar Başkan Onayını müteakip Resmî Gazete’de, Kurumun internet sayfasında ve Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun internet sitesinde ilan edilir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) KPSS’den sınav duyurusunda belirtilen puan türlerine göre son başvuru tarihi itibarıyla, geçerlilik süresi dolmamış taban puanı almış olmak,”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “örneği” ibaresinden sonra gelmek üzere “(Eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için diploma denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca kabul edildiğini gösterir belgenin aslı ya da onaylı örneği)” ibaresi eklenmiş, (b) bendi ile ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Son üç ay içinde çekilmiş üç adet renkli vesikalık fotoğraf,”

“(2) Başvurular ilanda belirtilen yerlere şahsen ya da ilanda belirtildiği takdirde posta ile veya internet üzerinden yapılır. Birinci fıkrada sayılan belgelerin son başvuru tarihi mesai bitimine kadar Kuruma teslim edilmesi şarttır. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci ve beşinci fıkralarında yer alan “sınav yapılması halinde,” ibareleri ile üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11- (1) Giriş sınavı komisyonu; Başkan tarafından görevlendirilen başkan yardımcısı veya daire başkanı başkanlığında, daire başkanları, grup başkanları veya Kurumda en az beş yıl görev yapmış uzmanlar arasından belirlenen beş asıl, beş yedek üyeden oluşur. İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı giriş sınavı komisyonunun doğal üyesidir. Başkan gerekli görürse giriş sınavı komisyonu üyesi olarak yükseköğretim kurumları öğretim üyelerinden yararlanabilir. Ancak bu şekilde görevlendirilecek üye sayısı ikiyi geçemez.

(2) Asıl üyelerin belgeye dayalı mazeretlerinin olması durumunda yedek üyeler tespit sırasına göre giriş sınavı komisyonuna katılırlar. Giriş sınavı komisyonunun başkan ve üyeleri; boşanmış olsalar dahi eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldıkları öğrenim dalı ile ilgili sınavlarda görev alamazlar, bunların yerine yedek üyeler katılır.

(3) Giriş sınavı komisyonu üye tam sayısıyla toplanır ve oy çokluğuyla karar alır. Kararlarda çekimser oy kullanılamaz. Karşı oy kullanan giriş sınavı komisyon üyeleri, gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır.

(4) Sınav sorularının hazırlanması veya hazırlattırılması, sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ve itirazların incelenerek karara bağlanması giriş sınavı komisyonu tarafından yapılır.

(5) Giriş sınavı komisyonunun sekretarya hizmetleri İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca yürütülür.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yazılı sınav, mezuniyet durumu dikkate alınarak sınav duyurusunda belirtilen mesleki alan bilgisi ve yabancı dil bilgisi konularından yapılır.”

“(4) Yabancı dil sorularının hazırlanacağı yabancı dil veya yabancı diller, giriş sınavı ilanında belirtilir.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kurumca yazılı sınav yapılması halinde” ibaresi “Yazılı sınavda” şeklinde, (b) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde, (ç) bendinde yer alan “komisyon” ibaresi “giriş sınavı komisyonu” şeklinde, (g) bendinde yer alan “Komisyon” ibaresi “Giriş sınavı komisyonu” şeklinde ve (ğ) bendinde yer alan “Komisyon” ibaresi “giriş sınavı komisyonu” şeklinde değiştirilmiştir.

“b) Sınavlar, giriş sınavı komisyonunun gözetimi ve denetimi altında yapılır. Giriş sınavı komisyonu başkanınca yeterli sayıda gözetmen görevlendirilir. Sınav başlamadan önce adayların hüviyetlerinin kontrol edildiği, soru zarfının sağlam, kapalı ve mühürlü olduğu hususunda tutanak düzenlenir ve sınav kuralları açıklanarak, adayların önünde kapalı soru zarfı açılır.”

“e) Yazılı sınav sonucunda, alan bilgisi ve yabancı dil bilgisi konuları ayrı ayrı yüz tam puan üzerinden değerlendirilir ve alan bilgisine yüzde yetmiş oranında, yabancı dil bilgisine ise yüzde otuz oranında ağırlık puanı uygulanır. Sınavın klasik veya klasik ve test usulünde beraberce yapılması durumunda cevap kâğıtlarının değerlendirilmesi belirlenen oranlarda ağırlık puanı uygulanmak suretiyle giriş sınavı komisyonunun her bir üyesince ayrı ayrı yapılır. Bu şekilde yapılan sınavda, giriş sınavı komisyonu başkan ve üyelerinin verdikleri nihai puanların aritmetik ortalaması alınır. Yazılı sınavda başarılı sayılmak için, alan bilgisi ve yabancı dil bilgisi konularından ayrı ayrı en az yetmiş puan alınması şarttır.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde yer alan “veya yazılı sınav yapılmaksızın doğrudan” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, “komisyon” ibaresi “giriş sınavı komisyonu” şeklinde, “Komisyon” ibaresi “giriş sınavı komisyonu” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde, altıncı fıkrasında yer alan “Komisyon” ibaresi “giriş sınavı komisyonu” şeklinde değiştirilmiştir.

“(1) Giriş sınavı komisyonu, yazılı sınav ile sözlü sınav notunun aritmetik ortalamasını almak suretiyle adayların giriş sınavı başarı puanlarını tespit eder.”

“(3) Sınav sonuçlarına göre giriş sınavı duyurusunda belirtilen öğrenim dalları itibarıyla ayrı ayrı başarı sıralaması yapılarak, başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle, ilanda belirtilen öğrenim dallarına göre atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl adayın isimleri tutanakla belirlenir. Giriş sınavından yetmiş veya daha fazla puan almış olmak kaydıyla, giriş sınavı duyurusunda belirtilen uzman yardımcısı kadro sayısının yarısını geçmemek üzere giriş sınavı komisyonu tarafından belirlenen sayıda yedek adayın isimlerini kapsayan bir liste belirlenerek ilan edilir. Başarı sırasına göre oluşturulacak yedek aday listesi, sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren bir yılı geçmemek üzere müteakip sınava kadar geçerlidir. Başkanın onayı ile belirlenen asıl ve yedek liste Kurumun internet sitesinde ilan edilir. Ayrıca, sınav sonucu sınavda başarılı olan adaylara yazılı olarak bildirilir.

(4) Sınav sonuçları açıklanırken, kazanan adayların giriş sınavı sonuçlarının eşit olması halinde, yazılı puanı yüksek olan aday; her iki puanın da eşit olması hâlinde, KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.”

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) 2/6/2022 tarihli ve 5649 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe konulan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleri kapsamında istenecek bilgi ve belgeler.”

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Söz konusu soruşturma ve araştırma işlemleri olumsuz sonuçlananlar için Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre işlem tesis edilir.”

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Uzman yardımcıları için, temel ve hazırlayıcı eğitim sonrasında staj ve yetiştirme programı hazırlanır ve Başkan tarafından onaylanır. Staj ve yetiştirme programının ilk iki ayı staj faaliyeti olarak değerlendirilir.

(4) Uzman yardımcıları, staj ve yetiştirme döneminde en az iki farklı daire başkanlığında ve toplam iki yıldan az olmamak kaydıyla refakat çalışması yaparlar. Uzman yardımcıları refakat çalışması sırasında, görevlendirildikleri daire başkanlığı tarafından belirlenecek grup başkanı ya da uzman refakatinde araştırma ve incelemeler yapar, diğer çalışmalara iştirak eder ve mesleki uygulamaları öğrenirler. Ayrıca görevlerine ilişkin yazışma ve raporlama teknikleri konusunda bilgi ve becerilerini artıracak çalışmalara ağırlık verilir. Bunun yanı sıra, uzman yardımcılarının Kurumsal ihtiyaçlar, ilgili mevzuat ve bütçe olanakları çerçevesinde yurt içinde ve yurt dışında düzenlenecek kurs, seminer, staj ve konferans gibi çalışmalara katılmaları yoluyla mesleki bilgi ve deneyimlerinin arttırılması sağlanır. Refakat çalışması sonunda, ilgili daire başkanları, grup başkanları ve uzmanlar tarafından, uzman yardımcısına ilişkin şekli Başkanlıkça belirlenecek refakat değerlendirme formu doldurularak İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına gönderilir.”

MADDE 16- Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 17- Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde, üçüncü fıkrasında yer alan “Tez projeleri” ibaresi “Tez projesi” şeklinde değiştirilmiştir.

“(2) Uzman yardımcısı; Kurumdaki aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç iki yıllık hizmet süresinin tamamlanmasını takip eden bir aylık süre içinde, bir tez konusu belirleyerek tez projesini hazırlar ve görev yaptığı daire başkanlığına sunar. Bağlı bulunduğu daire başkanı, kendi görüşünü de ekleyerek tez projesini en geç beş iş günü içinde İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına gönderir. Tez projesinde; tezin konusu, çalışmanın amacı, önemi, yöntemi, varsayımları, bilgi toplama araçları, muhtemel kaynakçası, çalışma planı ve varsa ekleri hakkında bilgilere yer verilir. Uzman yardımcısı tez projesini Kurum içinden veya dışından seçtiği tez danışmanı ile birlikte imzalar. Kurum içinden seçilecek tez danışmanının, Kurumda en az beş yıl görev yapmış ve uzmanlık tezi hazırlamış ya da en az doktora derecesine sahip olması gerekir. Kurum dışından belirlenen tez danışmanının ise ilgili bilim dalında öğretim üyesi olması şarttır. Tez danışmanı her dönemden en fazla iki uzman yardımcısına danışmanlık yapabilir. Tez danışmanı, danışmanı olduğu uzman yardımcısının tez değerlendirme komisyonunda görev alamaz.”

MADDE 18- Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin üçüncü fıkrasının üçüncü cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 19- Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Geçerli mazeret nedeniyle, süresi içinde tezlerini teslim edemeyenlere tezlerini sunmaları için üç ayı aşmamak üzere ilave süre verilir.”

MADDE 20- Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tez değerlendirme komisyonu

MADDE 29- (1) Tez değerlendirme komisyonu, Başkan tarafından belirlenecek bir daire başkanının başkanlığında, uzman yardımcısının bağlı bulunduğu daire başkanı ile grup başkanları ve/veya Kurumda en az beş yıl görev yapmış uzmanlar arasından görevlendirilecek üç üye olmak üzere toplam beş asıl üyeden oluşur. Gerekli görülmesi halinde tez değerlendirme komisyonunda yükseköğretim kurumlarından öğretim üyeleri de görevlendirilebilir. Ayrıca, üç yedek üye belirlenir. Asıl üyelerin belgelendirebilecekleri bir mazeretlerinin olması nedeniyle tez değerlendirme komisyonuna katılamamaları halinde; daire başkanları yerine vekilleri, diğer üyeler yerine ise yedek üyeler belirlenen sıraya göre katılırlar.

(2) Tez değerlendirme komisyonu, üye tamsayısı ile toplanır ve oy çokluğuyla karar alır. Kararlarda çekimser oy kullanılamaz. Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır.

(3) Tez değerlendirme komisyonu başkan ve üyeleri; boşanmış olsalar dahi eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldıkları sınavlarda görev alamazlar. Bunların yerine yedek üyeler katılır.

(4) Tez değerlendirme komisyonunun sekretarya hizmetleri, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca yürütülür.”

MADDE 21- Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinde yer alan “jürinin” ibaresi “tez değerlendirme komisyonunun” şeklinde, “Jüri” ibaresi “Tez değerlendirme komisyonu” şeklinde, “jüri” ibaresi “tez değerlendirme komisyonu” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 22- Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinde yer alan “Jüri” ibareleri “Tez değerlendirme komisyonu” şeklinde, “jürinin” ibaresi “tez değerlendirme komisyonunun” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 23- Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Jüri” ibaresi “Tez değerlendirme komisyonu” şeklinde ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Tezleri kabul edilmeyenlere tezlerini sunmaları veya yeni bir tez hazırlamaları için altı ayı aşmamak üzere ilave süre verilir. Yeni tez hazırlanması durumunda, tez seçimi 26 ncı maddedeki usulle yapılır.”

MADDE 24- Aynı Yönetmeliğe 33 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Yeterlik sınav komisyonu

MADDE 33/A- (1) Yeterlik sınav komisyonu; Başkan tarafından görevlendirilen başkan yardımcısı veya daire başkanı başkanlığında, daire başkanları, grup başkanları veya Kurumda en az beş yıl görev yapmış uzmanlar arasından belirlenen beş asıl, beş yedek üyeden oluşur. İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı yeterlik sınav komisyonunun doğal üyesidir. Asıl üyelerin herhangi bir nedenle komisyona katılamamaları durumunda, yedek üyeler tespit sırasına göre katılırlar.

(2) Yeterlik sınav komisyonunun başkan ve üyeleri; boşanmış olsalar dahi eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldıkları yeterlik sınavlarında görev alamazlar, bunların yerine yedek üyeler katılır.

(3) Yeterlik sınav komisyonunun sekretarya hizmetleri İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.”

MADDE 25- Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 34- (1) Yeterlik sınavı, Başkanlıkça belirlenecek tarihte yeterlik sınav komisyonu tarafından yazılı olarak yapılır. Tezin başarılı bulunduğu tarih ile yeterlik sınav tarihi arasındaki süre, bir aydan az olamaz. Başkan tarafından uygun görüldüğü takdirde, yazılı sınav sorularının bir kısmı ya da tamamı üniversitelere veya bu konuda uzmanlaşmış diğer kamu kurum ve kuruluşlarına da hazırlatılabilir. Yeterlik sınavının konuları, yeri ve tarihi sınavdan en az bir ay önce uzman yardımcısına duyurulur.

(2) Yeterlik sınavıyla, uzman yardımcısının Kurumun görev ve yetki alanına ilişkin mevzuat ile mesleğin gerektirdiği bilgi ve nitelikleri kazanıp kazanmadığı ölçülür. Yeterlik sınavı aşağıda yer alan konulardan oluşur:

a) Kurumun görev ve yetkileri.

b) Kurum teşkilat kanunu, elektrik, doğalgaz, petrol ve LPG piyasalarına ilişkin mevzuat, veri ve politikalar.

c) Türkiye’de enerji yönetimi, Türkiye’nin enerji politikaları.

ç) Uluslararası enerji politikaları, uluslararası enerji örgütlenmesi.

d) Yeterlik sınav komisyonu tarafından, uzman yardımcısının mezuniyeti, yürüttüğü iş ve işlemler dikkate alınarak belirlenecek diğer konular.

(3) Yazılı sınavın test usulünde yapılması halinde cevap anahtarına göre değerlendirme yapılır. Sınavın klasik veya klasik ve test usulünde beraberce yapılması durumunda ise cevap kâğıtlarının değerlendirilmesi yeterlik sınav komisyonunun her bir üyesince ayrı ayrı yapılarak komisyon üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınır ve ayrı ayrı her üyenin verdiği not gösterilmek suretiyle sınav tutanağı tanzim edilir. Yeterlik sınavından yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alan uzman yardımcıları başarılı sayılır.

(4) Tez değerlendirme komisyonu tarafından tezi başarılı bulunduğu hâlde yeterlik sınavında başarısız olan ya da bu sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde kullanılmak üzere ikinci kez yeterlik sınavı hakkı verilir.”

MADDE 26- Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi ile ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yeterlik sınavı sonucu, yeterlik sınav komisyonu tarafından sınav tutanaklarıyla birlikte İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bildirilir.”

“(2) Tebliğ edildiği tarihten itibaren yedi iş günü içinde sınav sonuçlarına itiraz edilebilir. İtirazlar bu sürenin bitiminden itibaren yeterlik sınav komisyonu tarafından en fazla on iş günü içinde incelenerek karara bağlanır ve uzman yardımcısına bildirilir. İtirazlar hakkında verilen kararlar kesindir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz.”

MADDE 27- Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Yeterlik sınavında başarılı olduğu kendisine tebliğ edilen uzman yardımcısı yeterlik sınavı tarihinde geçerli olan veya yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içinde alınmış bulunan YDS/e-YDS’den asgari (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeyi ibraz etmesi halinde enerji uzmanı kadrosuna atanır.”

MADDE 28- Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Uzmanlar, görevlerini ilgili mevzuat çerçevesinde, bilimsel esas ve yöntemleri kullanarak, Kurum ilke ve stratejileri doğrultusunda yerine getirir.”

MADDE 29- Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Mevcut uzman yardımcıları

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu maddeyi ihdas eden Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte Kurumda uzman yardımcısı kadrosunda bulunup tez seçimini gerçekleştirmeyenlerin tezleri, yeterlik sınavları ve uzmanlık kadrolarına atanmaları Yönetmeliğin değişiklikten sonraki hükümlerine göre sonuçlandırılır.”

MADDE 30- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 31- Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

Reklamlar

By 1a - Künye Haber

"ben de yazıyorum, diyenler yazdı; biz siziz..." Şiir, Öykü, Deneme, Tefrika... Edebiyat, Felsefe, Psikoloji... Ekonomi, Muhasebe, Maliye... Etkinlik, Duyuru, Haber... diğer yazılarınız http://kunyeonline.com web sitemizde yayılacaktır. Yayınlanan her gönderi facebook, twitter, tumblr ve linkedln hesaplarımızda yayınlanır. Yayınlanacak metni kunyeonline@gmail.com adresimize mail gönderebilir ya da üye olarak sizler yayınlayabilirsiniz. ÖNEMLİ KURAL: 1-Kişi hak ve hürriyetlerine saygılı dinî, siyasî ve her ne sebeple olursa olsun hakaret içermeyen her türlü yazı yayınlayabilirsiniz. 2-Yazmak, yayınlamak, abone olmak, okumak, yorum yapmak, beğeni ve kaynak belirtilerek paylaşmak, ÜCRETSİZDİR. HESAP OLUŞTURMAK İÇİN TIKLAYINIZ:https://kunyeonline.com/kayit-ol-register/

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: