Loading

29 Aralık 2022 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 32058

YÖNETMELİK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından: YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN SINIFLANDIRILMASI VE KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 2/3/2019 tarihli ve 30702 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ve tek bir yapıya” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(12) 13/10/2021 tarihli ve 31627 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Binaların Yıkılması Hakkında Yönetmeliğe göre yıkım ruhsatı düzenlenip yıkım planı aranmayan yıkım işlerinde müteahhit aranmaz.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(11) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak başvurular; gerekli altyapı oluşturulduğunda, aşağıda belirtilen esaslar dahilinde elektronik ortamda alınabilir:

a) YAMBİS üzerinden gerçekleştirilecek işlemlerde, işlem yapanlar tarafından “kullanıcı adı ve şifresi” veya “e-imza” ya da Bakanlıkça belirlenecek diğer kimlik doğrulaması yöntemlerinden biri kullanılır.

b) Başvuru sahiplerine ait, yetki belge numarası ve yeterliğe ilişkin bilgiler, ilgili kurum ve kuruluşların sistemlerinin veri paylaşımına imkân vermesi durumunda; Müdürlükler tarafından YAMBİS üzerinden sorgulanarak teyit edilir. Yapılan sorgulama sonucunda gerekli bilgiler YAMBİS’e aktarılır. Hangi bilgilerin sorgulanabileceği Bakanlık tarafından belirlenerek YAMBİS üzerinden duyurulur. Bu durumda, başvuru sahipleri tarafından bu bilgilere ilişkin belge sunulmaz.

c) YAMBİS’te kayıtlı gerçek ve tüzel kişiler ile ilgili olarak YAMBİS üzerinden elde edilen bilgiler, sadece sağlanma amacı ile sınırlı olarak kullanılır ve hiçbir şekilde üçüncü kişilere aktarılamaz.

ç) Başvuru sahiplerinin; mevzuatın uygulanması amacıyla YAMBİS üzerinden Bakanlıkça belirlenen yönlendirmelere uymaları ve istenen her türlü veri girişini eksiksiz, doğru ve güncel olarak yapmaları gerekir. İstenen veri girişlerinin eksik veya hatalı yapıldığının anlaşılması halinde; eksiklik veya hata giderilinceye kadar, başvuru sahiplerine yönelik olarak Bakanlık tarafından gerekli görülen kısıtlamalar yapılabilir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“f) 2/12/2019 tarihinden sonra 5 inci maddenin üçüncü fıkrasının (a) bendine göre vakıf ve dernekler tarafından yapılan işler ile aynı fıkranın (c), (ç), (d) ve (e) bentlerine göre yapılan işlerden elde edilen iş deneyimleri bu fıkra kapsamında kullanılamaz.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 14/A maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “otuzbeşi” ibaresi “yirmibeşi” olarak, “1/2’si” ibaresi “1/3’ü” olarak değiştirilmiş; aynı maddenin dördüncü fıkrasının (a) bendinin 1 numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı bendin 2 numaralı alt bendinde yer alan “olmak üzere” ibaresinden sonra gelen “2” ibaresi “1”olarak, aynı alt bentte yer alan “110” ibaresi “90” olarak değiştirilmiş; aynı fıkranın (b) bendinin 1 numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı bendin 2 numaralı alt bendinde yer alan “1 adet 110 HP yükleyici,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış; beşinci fıkranın (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“1) İş deneyim miktarı, en az birisi yüksekliği 26,50 m’yi geçen herhangi bir yapının yıkımı olmak üzere, 120.000 m2 yapı inşaat alanını geçmesi.”

“1) İş deneyim miktarı, en az birisi yüksekliği 13,50 m’yi geçen herhangi bir yapının yıkımı olmak üzere, 35.000 m2 yapı inşaat alanını geçmesi.”

“a) Y3 grubundakiler; bina yüksekliği 16,50 m’yi geçmeyen binaların,”

“(7) Yıkım işleri için ortaklık veya geçici grup yetki belge numarası verilmez.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “31/12/2022” ibaresi “31/12/2023” olarak ve aynı maddenin üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan “31/12/2022” ibaresi “31/12/2023”olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Bazı yeterliklerin uygulanması

GEÇİCİ MADDE 4- (1) 14/A maddesine göre Y3 grubu için yapılan başvurularda, pulverize su ile toz bastırma sistemine ilişkin bildirimler 31/12/2023 (bu tarih dâhil) tarihine kadar yapılabilir.”

MADDE 7- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8- Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.

Reklamlar

By 1a - Künye Haber

"ben de yazıyorum, diyenler yazdı; biz siziz..." Şiir, Öykü, Deneme, Tefrika... Edebiyat, Felsefe, Psikoloji... Ekonomi, Muhasebe, Maliye... Etkinlik, Duyuru, Haber... diğer yazılarınız http://kunyeonline.com web sitemizde yayılacaktır. Yayınlanan her gönderi facebook, twitter, tumblr ve linkedln hesaplarımızda yayınlanır. Yayınlanacak metni kunyeonline@gmail.com adresimize mail gönderebilir ya da üye olarak sizler yayınlayabilirsiniz. ÖNEMLİ KURAL: 1-Kişi hak ve hürriyetlerine saygılı dinî, siyasî ve her ne sebeple olursa olsun hakaret içermeyen her türlü yazı yayınlayabilirsiniz. 2-Yazmak, yayınlamak, abone olmak, okumak, yorum yapmak, beğeni ve kaynak belirtilerek paylaşmak, ÜCRETSİZDİR. HESAP OLUŞTURMAK İÇİN TIKLAYINIZ:https://kunyeonline.com/kayit-ol-register/

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: