Loading

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/11/20221120-5.htm

20 Kasım 2022 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 32019

YÖNETMELİK

Mudanya Üniversitesinden: MUDANYA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Mudanya Üniversitesinde yürütülen ön lisans ve lisans düzeyindeki her türlü eğitim-öğretim ile ölçme ve değerlendirme süreçlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Mudanya Üniversitesinde yürütülen ön lisans ve lisans programlarına öğrenci başvuru, kabul, kayıt işlemleriyle, ön lisans ve lisans düzeyindeki her türlü eğitim-öğretim ile ölçme ve değerlendirme faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Öğrencilerin o derse ilişkin hedeflenen öğrenme kazanımlarına ulaşabilmek için dersle ilgili olarak yaptıkları tüm pratik çalışmalar, seminerler, alan çalışmaları, bireysel çalışmalar, sınavlar gibi ders saati içinde ve ders saati dışında harcadıkları tüm iş yükünün sayısal değerini,

b) Birim: Mudanya Üniversitesine bağlı fakülte ve meslek yüksekokulunu,

c) Birim yöneticisi: Mudanya Üniversitesi bünyesindeki fakültede dekanı ve meslek yüksekokulunda müdürü,

ç) Genel not ortalaması (GNO): Her bir dersten elde edilen başarı notu katsayısının ders kredisi ile çarpılmasından bulunan sonucun toplam ders kredisine bölünmesi yolu ile bulunacak değeri,

d) İlgili kurul: Mudanya Üniversitesine bağlı fakülte ve meslek yüksekokulu kurullarını,

e) İlgili yönetim kurulu: Mudanya Üniversitesine bağlı fakülte ve meslek yüksekokulu yönetim kurullarını,

f) Mütevelli Heyet: Mudanya Üniversitesi Mütevelli Heyeti,

g) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

ğ) Rektör: Mudanya Üniversitesi Rektörünü,

h) Senato: Mudanya Üniversitesi Senatosunu,

ı) Üniversite: Mudanya Üniversitesini,

i) Üniversite Yönetim Kurulu: Mudanya Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

j) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kabul ve Kayıt Esasları

Kontenjanlar ve öğrenci kabulü

MADDE 5- (1) Üniversiteye kabul edilecek burslu ve burssuz öğrenci sayısı her yıl Senatonun önerisi ve Mütevelli Heyetin teklifi üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.

(2) Üniversiteye bağlı fakülteler ve meslek yüksekokullarında öğrenci kabulü ÖSYM tarafından düzenlenen sınav sonuçlarına ve YÖK tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

(3) Üniversiteye bağlı fakülte ve meslek yüksekokulu bünyesinde bulunan lisans ve ön lisans diploma programlarına; ÖSYM tarafından yerleştirilenler, özel yetenek sınavı sonucuna göre başarılı olanlar, yurt dışı öğrenci kabul kriterlerine göre başvurusu kabul edilenler, yatay geçiş başvurusu kabul edilenler, özel öğrenci ile değişim programları kapsamında başvurusu kabul edilenler kaydedilir.

Öğrenim ücreti ve burslar

MADDE 6- (1) Üniversitede öğrenim ücrete tabidir. Ücretler ve ödeme yöntemleri, her yıl Mütevelli Heyet tarafından öğrenimine devam etmekte olan ve yeni kayıt olacak öğrenciler için belirlenir ve ilan edilir. Öğrenciler, her güz ve bahar dönemi başında, akademik takvimde belirtilen süreler içinde öğrenim ücretini ödemekle yükümlüdürler. Öğrenim ücretlerini belirlenen süreler içinde ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz veya yenilenmez. Bu öğrenciler, hiçbir şekilde öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(2) Üniversiteye girişte veya eğitime devam ederken sağlanacak öğrenim ücreti muafiyet bursları ve ek bursların, kapsam, koşul ve sürelerine ilişkin esaslar, 2547 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümleri kapsamında Senato kararı ve Mütevelli Heyet onayı ile belirlenir.

(3) Öğrenci kayıt yaptırdığı yıl Üniversitece kendisine taahhüt edilen süre ve koşullarla burs hakkından faydalanabilir. Üniversiteden herhangi bir sebeple ilişiği kesilen öğrencinin ilgili mevzuat çerçevesinde tekrar Üniversiteye kayıt yaptırması halinde öğrenim ücreti, burs ve burs koşulları, ilgili mevzuat hükümlerine göre Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

(4) Yaz okulu öğrenimi, güz ve bahar dönemlerinde ödenen eğitim ve öğretim ücreti dışında öğrenim ücretine tabidir. 2547 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında burs verilen öğrencilerin yaz okulu öğreniminde bursluluk durumları devam eder.

(5) Normal eğitim süresinde mezun olamayan öğrenciler Mütevelli Heyetin belirlediği ders kredisi ücretini ödemekle yükümlüdürler.

Yurt dışından öğrenci kabulü

MADDE 7- (1) Üniversiteye yurt dışından öğrenci kabulü, YÖK’ün ilgili mevzuatı, Üniversitenin ilgili yönergeleri ve Senato kararları çerçevesinde yürütülür.

Özel öğrenciler

MADDE 8- (1) Özel öğrenci kabulü, YÖK’ün konuya ilişkin mevzuatı ve kararları doğrultusunda yapılır.

(2) Üniversitenin herhangi bir diploma programında kayıtlı olmayan kişiler, başka bir yükseköğretim kurumu öğrencisi olma ve kayıtlı olduğu üniversitenin ders alması için öğrenciye izin vermiş olması koşuluyla, ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararı ile açılan derslere özel öğrenci statüsünde katılabilirler. Başvuru ve kayıt en geç akademik takvimde ilan edilen ders ekleme-bırakma dönemi içinde yapılır. Özel öğrenci kabulü bir dönem için geçerli olup daha sonraki dönemlerde özel öğrenci olarak ders almak için yeniden başvuru yapılması gerekir.

(3) Öğrencilere, özel öğrenci statüsünde en fazla iki dönem izin verilir. Yaz okulunda alınan dersler izin verilen dönem hesabında dikkate alınmaz ve öğrenci yaz okulunda alabileceği ders yükünün üzerine çıkamaz.

(4) Özel öğrenci statüsünde ve değişim öğrencisi olarak ders alınan dönemler, öğrenim süresinden sayılır.

(5) Özel öğrenciler, bu Yönetmelikte yer alan normal ders yükü kadar ders alabilirler ve katıldıkları derslerin kredilerine göre belirlenen öğrenim ücretini öderler.

(6) Özel öğrenciler, Üniversite öğrencisi sayılmazlar ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Ancak, diğer hususlarda Üniversite öğrencilerinin tabi olduğu mevzuat hükümlerine uymaları gerekir. Bu öğrencilere diploma veya unvan verilmez, istekleri üzerine Üniversitede aldıkları dersleri ve notları gösteren bir belge verilir.

(7) Öğretim dili Türkçe olan programlarda öğrenim gören öğrencilerin öğretim dili yabancı dil olan programlardan da ders alabilmeleri için yabancı dil düzeylerinin yeterli olduğunu belgelemeleri gerekir. İlgili belgelerin geçerliliği Senato tarafından değerlendirilir.

Yatay geçiş yolu ile kayıt

MADDE 9- (1) Kurum içi ya da kurumlar arası yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato kararlarına göre yapılır.

Dikey geçiş yolu ile kayıt

MADDE 10- (1) Üniversite içinden ya da diğer yükseköğretim kurumlarından yapılacak dikey geçişler, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato kararlarına göre yapılır.

Üniversiteye kayıt

MADDE 11- (1) Üniversiteye kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenci adayları, YÖK ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre ilan edilen süreler içinde, ÖSYM ve Üniversite tarafından belirlenip duyurulan belgeler ile e-Devlet üzerinden veya şahsen ya da noter onaylı vekâlete sahip yasal vekili aracılığıyla Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına doğrudan başvuru ile kayıt yaptırabilirler.

(2) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu, ikametgâhı ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Ancak, ilgili kurumların internet sayfalarından sorgulama yapılamaması durumunda adaydan gerekli belgeler istenir. Belgelerinde eksiklik, tahrifat ya da sahtelik bulunan öğrencilerin kayıtları iptal edilir. Bu kişiler, mezun olsalar dahi kendilerine verilmiş olan diploma dâhil tüm belgeler geçersiz sayılır ve haklarında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem başlatılır. Bu kişilerin ödemiş oldukları öğrenim ücretleri iade edilmez.

(3) Aynı anda ve aynı düzeyde başka bir örgün yükseköğretim kurumuna kayıtlı olduğu ve/veya kayıt için gerekli şartları taşımadığı anlaşılanların kaydı yapılmaz, yapılmış ise silinir.

(4) Mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen ve ilan edilen esaslara uygun başvuru yapmayan öğrenciler kayıt haklarını kaybederler.

Çift anadal ve yan dal programlarına kayıt

MADDE 12- (1) Çift anadal ve yan dal programlarına kayıtlar, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato kararlarına göre yapılır.

Ulusal ve uluslararası öğrenci değişimi

MADDE 13- (1) Üniversite ile yurt içi veya yurt dışındaki diğer üniversiteler arasında yapılan anlaşmalar uyarınca öğrenci değişim programları uygulanabilir. Değişim programları, ikili anlaşmalar ve YÖK tarafından belirlenen esaslar doğrultusunda uygulanır.

(2) Değişim programları çerçevesinde Üniversiteye gelen öğrencilerin işlemleri, ders almaları, öğrenim ücretleri ve benzeri konularda ikili anlaşma ve ilgili mevzuat hükümlerine göre ilgili dekanlıkça/yüksekokul müdürlüğünce yürütülür. Bu şekilde gelen öğrenciler Üniversite öğrencisi sayılmazlar ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Ancak, diğer hususlarda Üniversite öğrencilerinin tabi olduğu ilgili mevzuat hükümlerine uymaları gerekir. Bu öğrencilere diploma veya unvan verilmez, istekleri üzerine Üniversitede aldıkları dersleri ve notları gösteren bir belge verilir.

(3) Değişim programı çerçevesinde başka üniversitelerden ders almak isteyen Üniversite öğrencileri, bu süreler içerisinde Üniversitede kayıtlı öğrenci olarak işlem görürler ve ilgili dönemde öğrenim ücretini Üniversiteye öderler. Öğrencilerin bu kapsamda aldıkları derslerin intibakları ve ne şekilde program yükümlülüklerine sayılacağı öğrencinin kayıtlı olduğu birim yönetim kurulu kararı ile yapılır. Değişim programı süresi içinde öğrencinin Üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır.

Kayıt yenileme

MADDE 14- (1) Öğrenciler, her güz ve bahar dönemi başında ve akademik takvimde belirtilen süreler içinde, öğrenim ücretlerini ödedikten sonra derslere kayıt yaptırmak suretiyle Üniversiteye kayıtlarını yenilemek zorundadırlar.

(2) Süresi içinde kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler, akademik takvimde belirtilen ders ekleme-bırakma süresi içinde gecikmeli olarak kayıtlarını yenileyebilirler. Gecikmeli olarak kayıt yenileyecek olan öğrenciler Üniversite tarafından belirlenen şartları yerine getirmekle yükümlüdür.

(3) Ders ekleme-bırakma dönemi bitiminde kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler, kayıtsız öğrenci statüsüne geçirilir. Bu durumdaki öğrenciler, kayıtsız kaldıkları süreler içinde derslere ve sınavlara giremezler, öğrencilik haklarından yararlanamazlar. 2547 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi hükümleri uyarınca verilen burslar hariç, kayıtsız olunan dönemlerde öğrencilerin bursu kesilir; ancak, geri dönmek üzere başvurulması halinde burs tekrar tahsis edilir ve bu öğrenciler kendi giriş yılındaki öğrenciler için kayıt olacağı akademik yılda belirlenmiş olan öğrenim ücretini öderler. Azami öğrenim süreleri içinde öğrencilerin dört akademik yıl üst üste kayıtsız öğrenci statüsünde kalmaları durumunda ilişik kesme işlemleri 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c) fıkrası hükmü uyarınca Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

(4) Kayıtsız öğrenci statüsünde geçirilen süreler öğrenim süresine dâhil edilir.

(5) Kayıtsız öğrenciler, herhangi bir dönem, dersler başlamadan önce ilgili birime başvurdukları takdirde, söz konusu dönem başından itibaren fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararıyla kayıtlarını yenileyebilirler.

(6) Kayıtsız öğrenci statüsünden, tekrar kayıtlı öğrenci statüsüne dönen öğrenciler, kayıt yeniledikleri akademik yılda Üniversiteye yeni kayıt olacak öğrencilerin tabi oldukları öğrenim programına tabi olurlar. Öğrenim programlarında değişiklik varsa, alınacak veya sayılacak dersler için ilgili birim yönetim kurulu kararı ile intibak yapılır.

Kayıt dondurma

MADDE 15- (1) Aşağıda belirtilen nedenlerin ortaya çıkması veya öğrenci tarafından belgelendirilmesi hâlinde, öğrencinin kaydı birim yönetim kurulunun kararı ile dondurulabilir:

a) Hastaneden alınan heyet raporu ile belgelenmiş sağlık sorunu olması.

b) Doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda olması.

c) Eşinin veya birinci dereceden kan yahut sıhri hısımlarının ağır/acil hastalığı dolayısıyla onlara bakacak başka kimsenin bulunmaması ya da birinci dereceden kan yahut sıhri hısımlarının bulunmaması nedeniyle kardeşinin ağır/acil hastalığı dolayısıyla ona bakmak mecburiyetinde olması.

ç) Tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması.

d) Eşinin veya birinci dereceden kan yahut sıhri hısımlarından birinin şehit olması veya bakıma muhtaç olacak şekilde yaralanarak gazi olması.

e) Birim yönetim kurulunun kabul edeceği diğer nedenler.

(2) Kayıt dondurmak isteyen öğrenciler gerekçeli bir dilekçe ve gerekçelerini destekleyen belgeler ile kayıtlı oldukları dekanlığa/yüksekokul müdürlüğüne başvururlar. Başvurular ilgili birim yönetim kurulu tarafından incelenir ve karara bağlanır. Öğrencilere bir defada en çok iki dönem olmak üzere, lisansta toplamda en fazla dört dönem, ön lisansta toplamda en fazla iki dönem için izin verilebilir. Zorunlu hallerde, Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile bu süreler uzatılabilir. Azami öğrenim süresini dolduran öğrencilere izin verilmez. Kayıt dondurulan süreler, azami öğrenim süresinden sayılmaz.

(3) Başvurusu olumlu sonuçlanan öğrencinin kayıt dondurma işleminin tamamlanabilmesi için, kayıt dondurduğu dönemlere ait ödemekle yükümlü olduğu öğrenim ücretinin yarısını ödemesi gerekir. Derslerin başlamasını izleyen dördüncü haftanın son iş gününden sonra kayıt dondurma başvurusu yapan öğrenciler, ilgili döneme ait ödemekle yükümlü oldukları öğrenim ücretinin tamamını öderler. Öğrencilerin kayıt dondurarak geçirdikleri süreler için ödemiş oldukları öğrenim ücreti, kayıt yaptırdıkları dönem öğrenim ücretine mahsup edilir. Kayıt dondurma işlemi tamamlanan öğrencilerin ilgili dönemde almış oldukları dersler, kayıtlarından düşürülür.

(4) Tutuklanan veya Üniversiteden çıkarılmasını gerektirmeyen bir suçtan mahkûm olup hürriyeti bağlayıcı cezası infaz kurumunda infaz edilmekte olan öğrencinin talebi üzerine, kendisine Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile izin verilir.

(5) Öğrenciler, kayıt dondurma sürelerinin bitiminde dönem kayıtlarını yaptırmak suretiyle öğrenimlerine devam ederler. Bir dönemden fazla süreyle kayıt dondurmuş öğrencilerden; ilk dönem sonunda Üniversiteye dönmek isteyenlerin ders kayıtları başlamadan önce, yazılı olarak ilgili dekanlığa/yüksekokul müdürlüğüne başvuruda bulunması gerekir. Bu şekilde, ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararı ile geri dönen öğrencinin, söz konusu dönem için ödemiş olduğu öğrenim ücreti, kayıt yaptırdığı dönem öğrenim ücretinden düşülür.

İlişik kesme

MADDE 16- (1) Öğrenciler, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bir dilekçe ile başvurarak Üniversitedeki kayıtlarını sildirebilirler. Bu öğrencilerin, ayrılmak için başvurdukları tarih itibarıyla Üniversite ile ilişikleri kesilir.

(2) Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencinin, kayıt yaptırdığı tarihten itibaren ilk eğitim-öğretim döneminin sonuna kadar olan süre içerisinde Üniversiteden ayrılmak istemesi durumunda ilgili dönem için ödemekle yükümlü olduğu öğrenim ücretini ödemesi gerekir ve ödenen öğrenim ücretinden iade yapılmaz.

(3) Dönem öğrenim ücretini ödeyerek kayıt yenileyen öğrenciye, Üniversiteden ayrılma ve kayıt iptali durumunda, Mütevelli Heyet tarafından belirlenen esaslara göre ücret iadesi yapılır.

(4) Yaz okulu öğrenim ücretini ödeyerek derslere kayıt yaptıran öğrenciye, Üniversiteden ayrılması durumunda üçüncü fıkrada belirtilen esaslar çerçevesinde ücret iadesi yapılır; ancak, yaz okulundan çekilme durumunda ücret iadesi yapılmaz.

(5) Üniversiteden ayrılan veya herhangi bir sebeple Üniversite ile ilişiği kesilen öğrencinin Üniversiteye karşı herhangi bir yükümlülüğünün olmaması ve kendisine kullanım için Üniversite tarafından sağlanan eşya ve teçhizatı hasarsız olarak iade etmiş olması gerekir.

(6) Öğrencinin ders ekleme-bırakma süreleri içinde Üniversiteden ayrılması durumunda, ilgili dönemde kayıtlı olduğu dersler, kayıtlarından düşürülür. Bu sürenin bitiminden sonra Üniversiteden ayrılan öğrencilerin, dönem sonu başarı notu oluşmamış olan dersler için dersten çekilme işlemi yapılır. Dönem sonu başarı notu verilmiş dersler, mevcut notlarıyla birlikte kayıtlarına geçirilir.

(7) İlgili mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olan öğrencinin kaydı silinir.

(8) Dört yıl üst üste öğrenim ücretini ödemeyen ya da ders kaydını yenilemeyen öğrencinin Senato kararı ve YÖK onayı ile ilişiği kesilebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretim ile İlgili Esaslar

Öğrenim süresi

MADDE 17- (1) Lisans diploma programlarında normal öğrenim süresi sekiz dönem (dört akademik yıl), azami öğrenim süresi on dört dönemdir (yedi akademik yıldır). Ön lisans diploma programlarında normal öğrenim süresi dört dönem (iki akademik yıl), azami öğrenim süresi sekiz dönemdir (dört akademik yıl).

(2) İngilizce hazırlık programı ile yaz okullarında geçirilen süreler öğrenim süresine dâhil değildir.

(3) Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır.

(4) Azami öğrenim süreleri içinde mezun olamayan öğrencilerin Üniversitedeki kayıt ve öğrenimlerine devam hakları ile Üniversiteden ilişik kesilme işlemleri 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri çerçevesinde YÖK ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

Akademik yıl ve takvim

MADDE 18- (1) Akademik yıl, her biri en az 14 hafta olan güz ve bahar dönemlerinden oluşur. Senato kararıyla dönem süreleri uzatılabilir. Dönem sonu sınav günleri bu sürelere dâhil değildir. Gerek görülmesi halinde yıllık dersler açılabilir.

(2) Güz ve bahar dönemlerine ek olarak yaz okulu öğretimi açılabilir. Yaz okulu öğretimine ilişkin usul ve esaslar yönerge hükümleri ve Senato kararları ile belirlenir.

(3) Akademik takvim, akademik yıla ilişkin kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetleri kapsar ve akademik birimlerin görüşleri alınmak suretiyle Rektörlük tarafından hazırlanır ve Senatonun onayıyla uygulamaya konur.

(4) Mücbir sebepler halinde Senato tarafından sınav ve değerlendirme usulleri ile akademik takvim yeniden düzenlenerek güncellenebilir.

Öğretim dili

MADDE 19- (1) Üniversite lisans ve ön lisans diploma programlarında öğretim dili İngilizce veya Türkçedir.

İngilizce yeterlik

MADDE 20- (1) Üniversitenin öğretim dili İngilizce olan programlarına başlayabilmek için öğrencilerin İngilizce yeterliklerini belgelemeleri zorunludur. İngilizce yeterliklerini hazırlık birimi tarafından düzenlenen İngilizce sınavlarıyla belgelendiren veya YÖK veya Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen ve geçerlilik süresi belirlenen ulusal veya uluslararası sınavlarda, yine Senato tarafından belirlenen düzeyde alınmış sınav sonuç belgeleri ile başarılı olduklarını belgelendirenler doğrudan ilgili programlarına başlar. Adaylar geçerli İngilizce yeterlik belgesini başvuru veya kayıt sırasında sunmak zorundadırlar.

(2) İngilizce dil yeterliğinin belirlenmesine yönelik yapılan sınavlar, bu sınavlardan muafiyet koşulları ve İngilizce hazırlık programı öğrenimi Üniversite tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

(3) Bu madde hükümleri yatay veya dikey geçişle kayıt yaptıran öğrenciler hakkında da uygulanır.

Yabancı dil hazırlık sınıfı

MADDE 21- (1) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı yabancı dil seviye tespit sınavının sonucuna göre; yabancı dil seviyesi yeterli bulunanlar ile sınavdan muaf tutulanlar doğrudan birinci sınıfa başlarlar. Yabancı dil seviye tespit sınavına katılmayan veya bu sınavın sonucuna göre yabancı dil düzeyi yeterli bulunmayanlar zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfına devam ederler.

(2) Üniversiteye kayıt yaptıran tüm öğrenciler isteğe bağlı olarak bir yıl süreli İngilizce hazırlık sınıfına devam edebilirler. İsteğe bağlı İngilizce hazırlık okumak isteyen öğrencilerin de yabancı dil seviye tespit sınavına katılmaları gerekir. İsteğe bağlı hazırlık ücrete tabidir.

Eğitim-öğretim planı

MADDE 22- (1) Eğitim-öğretim planı, ilgili bölüm tarafından düzenlenir ve ilgili birim kurulu kararından sonra Senato onayı ile kesinleşir.

(2) Lisans ve ön lisans programlarında yer alan ve Senato tarafından uygun görülen bazı dersler ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yalnız uzaktan öğretim yoluyla veya uzaktan ve yüz yüze öğretim yöntemleri birlikte olmak üzere karma şekilde verilebilir.

(3) Tamamen veya kısmen uzaktan öğretim yoluyla verilen derslerin ölçme faaliyetlerinin elektronik ortamda hangi oranlarda ve nasıl uygulanacağı ile sınavlarda alınacak güvenlik önlemleri Yükseköğretim Kurulunca belirlenen ilkelere uygun olarak Senato tarafından tespit edilir.

(4) Eğitim-öğretim planlarında, ilgili diploma programından mezun olmak için gerekli toplam kredi, AKTS kredisi yükü ile öngörülen zorunlu ve seçmeli dersler; bu derslerin haftalık, teorik, uygulama ve laboratuvar saatleri ile kredileri, varsa ön koşulları belirtilir. Ders ve uygulamaların toplam AKTS’si, her bir dönem için 30 veya her bir yıl için 60 olacak şekilde belirlenir.

(5) Eğitim-öğretim planlarında ve derslerde yapılacak değişiklikler, öğrencilerin bu değişiklikten nasıl etkilenecekleri de göz önünde bulundurularak akademik takvimde belirtilen tarihlerde, ilgili kurulların önerisi üzerine Senato kararıyla yapılır. Değişikliklerin uygulama tarihi, ilgili Senato kararında belirlenir. Değişikliklerden etkilenen öğrencilerin yeni eğitim-öğretim planına denklik ve intibaklarının ne şekilde yapılacağı ilgili yönetim kurulu kararında belirtilir.

(6) Öğrenim programlarında yer alan dersler, zorunlu ve seçmeli olarak iki gruba ayrılır. Zorunlu dersler öğrencinin almakla yükümlü olduğu, seçmeli dersler ise belirlenen koşullar çerçevesinde öğrencinin ilgi alanları doğrultusunda alabileceği derslerdir.

(7) Eğitim-öğretim planlarında 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen derslerin bulunması zorunludur.

(8) Öğrenciler; 59 AKTS kredisini tamamlayana kadar birinci sınıf, 119 AKTS kredisini tamamladıklarında ikinci sınıf, 179 AKTS kredisini tamamladıklarında üçüncü sınıf, 180 ve üstü AKTS kredisini tamamladıklarında ise dördüncü sınıf öğrencisi olarak tanımlanır.

(9) Ön koşul, bir dersin alınabilmesi için önceden tamamlanmış olması gereken yükümlülüklerdir. Ön koşul olarak, daha önceden alınıp en az D veya S geçer notları ile tamamlanmış dersler veya başarılması/tamamlanması gereken kredi, çalışma ve benzeri yükümlülükler belirlenebilir. Ön koşul olan dersin tekrarlanmış olması durumunda o dersten alınan en son not geçerlidir.

(10) Öğrenciler, ön koşulunu sağlamadıkları derslere kayıt olamazlar. Ulusal veya uluslararası değişim programlarına katılan öğrenciler, özel öğrenci olarak Üniversitede ders almak isteyen öğrenciler ile Üniversitede kayıtlı iken diğer yükseköğretim kurumlarından ders almak isteyen öğrenciler için de bu fıkra hükmü uygulanır.

Akademik danışmanlık

MADDE 23- (1) Lisans/ön lisans diploma programlarında öğrenim gören her öğrenciye, öğrencinin akademik durumunu izlemek ve akademik konularda rehberlik etmek amacıyla ilgili birim tarafından programa başlayacağı ilk dönem ders kayıtları öncesinde Üniversite öğretim elemanları arasından biri akademik danışman olarak atanır.

(2) Akademik danışman, öğrencinin akademik durumunu öğrenimi süresince izler, haftalık ders programının düzenlenmesi ve diğer akademik ve kariyer planlaması ile ilgili konularda öğrenciye rehberlik eder. Öğrencilerin, ders seçme, ders ekleme-bırakma, dersten çekilme işlemleri danışman onayı ile yapılır.

Derslerin kredi değerleri ve ders yükü

MADDE 24- (1) Ders yükü, bir öğrencinin herhangi bir dönemde aldığı derslerin toplam AKTS kredisidir.

(2) Öğrencilerin güz ve bahar dönemlerinde normal ders yükü 30 AKTS kredisidir. Öğrencilerin akademik durumlarına göre alabilecekleri en fazla ders yükleri aşağıda belirtilmiş olup, belirlenen ders yükünün üzerinde artırım yapılamaz:

a) Lisans ve ön lisans programlarının birinci dönemlerinde 30 AKTS kredisidir.

b) Genel not ortalaması 4,00 üzerinden 1,99 veya altında olan öğrenciler için 30 AKTS kredisidir.

c) Genel not ortalaması 4,00 üzerinden 2,00-2,99 arasında olan öğrencilerin 36 AKTS kredisidir.

ç) Genel not ortalaması 4,00 üzerinden 3,00-4,00 arasında olan öğrencilerin 42 AKTS kredisidir.

d) Çift anadal yapan öğrencilerin, genel not ortalamalarına bakılmaksızın 42 AKTS kredisidir.

e) En az 24 AKTS kredisi transfer ederek Üniversite programlarına başlayan öğrenciler, transfer edilen derslerden oluşan genel not ortalamalarına göre, lisans/ön lisans programlarına başladıkları ilk dönemde (b), (c), (ç) bentlerinde belirtilen ders yükünü alabilirler.

f) 23 AKTS kredisi veya altında ders transfer ederek Üniversite programlarına başlayan öğrenciler ile ders transfer ettikleri halde genel not ortalaması oluşmayan öğrenciler, lisans/ön lisans programlarına başladıkları ilk dönemlerde (a) bendinde belirtilen ders yükünü alabilirler.

g) On dördüncü döneminde olan lisans ile sekizinci döneminde olan ön lisans öğrencilerine genel ortalamalarına bakılmaksızın 42 AKTS kredisi verilir.

(3) Bir yaz döneminde Üniversite veya başka bir yükseköğretim kurumundan alınabilecek toplam ders yükü tüm öğrenciler için en fazla 18 AKTS kredisidir.

Ders kayıtları

MADDE 25- (1) Üniversiteye karşı öğrenim ücreti yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciler, danışmanlarının yardımı ve onayı ile güz ve bahar dönemlerinin başında, akademik takvimde ilan edilen tarihler arasında ders kayıtlarını yaptırırlar.

(2) Öğrenciler ilgili diploma programının eğitim-öğretim planlarında belirtilen zorunlu dersler ile eğitim-öğretim planlarında gösterilen türde ve sayıda seçmeli derse, ilgili dönemlerde kaydolmakla yükümlüdürler.

(3) Mazeretleri Üniversite Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen öğrenciler, derslerin başlamasını takip eden ilk iki hafta içinde ders kayıtlarını yaptırabilirler. Süresi içinde ders kaydını tamamlamayanlar o dönem için öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Ders tekrarı

MADDE 26- (1) Öğrencilerin, daha önce başarısız oldukları dersleri, bu derslerin yeniden açıldığı ilk dönemde öncelikli olarak tekrarlamaları gerekir. Tekrarlanacak dersler, seçmeli ise veya sonradan eğitim-öğretim planlarından çıkartılmış ise öğrenciler bu derslerin yerine ilgili yönetim kurulu tarafından onaylanan eşdeğer dersleri alırlar. Bu durumda; eşdeğer dersin kredisinin, tekrarlanması gereken dersin kredisine eşit veya daha fazla olması gerekir. Öğrenciler, tekrarlamak zorunda oldukları derslere kayıt yaptırdıktan sonra, ön koşullarını ve varsa eğitim-öğretim planlarında belirtilen diğer koşulları sağlamış olmak şartıyla önceki dönemlerden hiç almadıkları derslere kayıt yaptırırlar.

(2) Kayıtlı olunan diploma programının mezuniyet yükümlülüklerinin tümünü yerine getirmiş öğrencinin fazladan aldığı dersler için ders tekrarı şartı aranmaz.

(3) B veya daha yüksek not alınan dersler tekrarlanamaz. Öğrenci tekrarladığı bir derste ders geçme koşulunu sağlamalıdır. I işaretli bir ders, bu dersten son not alınmadan tekrar edilemez.

(4) Tekrarlanan derslerde, alınan en son not, genel not ortalaması hesaplamasında kullanılır; ancak, öğrencinin aldığı tüm dersler not belgesinde gösterilir.

(5) Başka bir yükseköğretim kurumunda alıp başarılı olduğu derslerden transfer isteğinde bulunan öğrenciler, muaf tutularak intibakı yapılan bu dersleri, Üniversitedeki öğrenim sürelerince tekrar alamazlar.

(6) İlk kez kayıt olunan derslere, haftalık ders programında kısmen de olsa zaman çakışması ile kayıt olunamaz. Daha önce başarı notu oluşmuş bir dersin başka bir ders ile çakışarak alınabilmesi ile ilgili kurallar fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

Ders ekleme-bırakma

MADDE 27- (1) Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, bu Yönetmelik hükümlerine göre kayıt yaptırdıkları derslerde değişiklik yapabilirler. Ders ekleme-bırakma süresi sona erdikten sonra derslere kayıt yaptırılamaz ve derslerde değişiklik yapılamaz.

(2) Üniversiteye ek kontenjan veya dikey geçiş ve benzeri nedenlerle yeni kayıt olan öğrencilerin ilk dönemdeki ders kayıtları, Üniversiteye kayıtlarını takip eden bir hafta içinde yapılmak şartıyla ders-ekleme bırakma dönemi sonrasına kalabilir.

Dersten çekilme

MADDE 28- (1) Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, kayıtlı oldukları derslerden çekilebilirler. Dersten çekilme süresi olarak tanımlanan bu süre sona erdikten sonra dersten çekilme yapılamaz.

(2) Güz ve bahar dönemlerinde öğrenciler kayıtlı oldukları derslerin en fazla ikisinden çekilebilirler ancak her hâlükârda öğrenciler kayıtlı oldukları derslerin tümünden çekilemezler. Yaz okulunda dersten çekilme istekleri ders kayıt iptali olarak işleme alınır. Dersten çekilmelerde ve ders kayıt iptallerinde herhangi bir öğrenim ücreti iadesi yapılmaz ve mahsup edilmez.

(3) Tekrar edilen bir dersten çekilme işlemi yapılması durumunda, bu ders çekilme yapılmadan önce alınmış ise alındığı dönemdeki not geçerli olur.

Ders transferi

MADDE 29- (1) Üniversite lisans/ön lisans diploma programında kayıtlı bir öğrenci; daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunda alıp başardığı derslerden, kayıtlı olduğu diploma programındaki yükümlülüklerinin yerine saydırmak amacıyla ders transferi isteğinde bulunabilir. Öğrencinin daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunda alıp başardığı derslerden, Üniversitede kayıtlı olduğu diploma programındaki yükümlülüklerinin yerine transfer edilecek olanları, bunların kredi uyarlamaları ve bu dersler karşılığında diploma programındaki hangi derslerden muaf tutulacağı ilgili birim yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. Not uyarlamaları ise Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Üniversitede alınan derslerin transfer edilmesi durumunda bu dersler kredi ve notları ile birlikte kayıtlara aynen geçirilir. Yurt dışı değişim programları kapsamında alınan dersler ile Türkçe programlar hariç öğrencinin daha önce alıp başardığı dersin öğrenim dili, bu ders karşılığında diploma programında muaf tutulacağı dersin öğrenim dili şartına uymak zorundadır.

(2) Öğrencinin ders transferi başvurusunu, transkripti, ders içerikleri ve bir dilekçe ile birlikte Üniversiteye ilk kaydı sırasında ilgili birime yapması gerekir. Öğrenci, eğitimine başladığı ilk dönem için akademik takvimde belirlenen ders ekleme-bırakma son gününden sonra ders transferi talebinde bulunamaz.

(3) Transfer edilen derslerin intibak kredileri toplamı dikkate alınarak, transfer edilen her 30 AKTS kredisi için bir dönem olmak üzere hesaplanan dönem sayısı, öğrencinin öğrenim süresinden düşülür. Transfer edilen toplam AKTS kredisi 30’un altındaysa, bu kredinin en az 24 olması durumda öğrenim süresinden bir dönem düşülür. Transfer edilen toplam AKTS kredisi 30’un tam katı değilse, her bir 30 AKTS için bir dönem, arta kalan kredinin en az 24 olması durumunda ilave bir dönem daha öğrenim süresinden düşülür.

(4) Ders transferi yapılan öğrencilerin mezuniyet hakkı kazanabilmeleri için mezun olacakları programda en az iki dönem kayıtlı olmaları ve mezuniyet yükümlülüklerine sayılan en az 60 AKTS kredilik dersi bu süre içinde tamamlamış olmaları şartı aranır.

(5) Öğrencinin özel öğrenci statüsünde veya değişim öğrencisi olarak aldığı derslerden kayıtlı olduğu diploma programındaki yükümlülüklerin yerine sayılacak olanların, bunların kredi uyarlamaları ve bu dersler karşılığında diploma programındaki hangi derslerden muaf tutulacağı ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır; not uyarlamaları ise Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Öğrencinin alıp başardığı dersin öğrenim dili, bu ders karşılığında diploma programında muaf tutulacağı dersin öğrenim dili şartına uymak zorundadır.

Diğer yükseköğretim kurumlarından ders alma

MADDE 30- (1) Üniversite lisans diploma programlarına kayıtlı bir öğrencinin diğer bir yükseköğretim kurumunda lisans düzeyinde verilen dersleri özel öğrenci veya değişim öğrencisi olarak alması, öğrencinin başvurusu üzerine ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulunun onayına bağlıdır. Bu konudaki işlemler, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

(2) Öğrenciler, özel öğrenci veya değişim öğrencisi olarak ders aldıkları dönemlerde dönem öğrenim ücretlerinin tamamını Üniversiteye öderler. Yaz okulunda özel öğrenci olarak ders alan öğrenciler, öğrenim ücretlerini ders aldıkları yükseköğretim kurumuna öderler.

(3) Üniversitede yaz okulunda açılan dersler ile Üniversiteye has özel kurgulanmış olan dersler ve bitirme projeleri dersleri ile ilgili akademik birime has kurgulanmış olan dersler yaz okulunda diğer yükseköğretim kurumlarından alınamaz. Diğer yükseköğretim kurumlarının yaz okulundan alınması uygun olmayan dersler akademik birim tarafından öğrencilere ilan edilir. Fakülte/yüksekokul yönetim kurulları, yaz okulunda diğer yükseköğretim kurumlarından alınabilecek dersleri ve bu derslerin alınabileceği yükseköğretim kurumlarını belirler. Üniversitede yaz okulunda açılmayan derslerin diğer yükseköğretim kurumlarının yaz okulundan alınabilmesi ve not transferi için öğrencilerin, aşağıdaki koşullara göre kayıtlı oldukları birime başvurmaları gerekir:

a) Alınmak istenen dersin, hangi yükseköğretim kurumundan alınacağı, ilgili kurumdaki dersin içerik, kredi ve öğrenim dili bilgisinin başvuru için bir dilekçe ile birlikte sunulması gerekir.

b) Başvurulan ders ancak içerik, kredi, öğrenim dili ve benzeri niteliklerinin ilgili akademik birim yönetim kurulu tarafından uygun bulunması halinde alınabilir.

c) Birim yönetim kurulları, öğrencinin tamamladığı kredi ve dersleri de göz önünde bulundurarak bu Yönetmeliğin ilgili maddeleri kapsamında kredi ve not uyarlamaları ile hangi derslerden muaf tutulacağına dair değerlendirmesini yapar.

Devam zorunluluğu

MADDE 31- (1) Öğrenciler, ilk kez aldıkları veya daha önce alıp devamsızlıktan kaldıkları için tekrarlayacakları teorik derslerin en az %70’ine ve varsa teorik ders dışındaki her türlü uygulama çalışmasının en az %80’ine devam etmek zorundadır.

(2) Önceki dönemlerde alınmış ve devam koşulu sağlanmış olan teorik dersler (alan dersleri hariç) tekrar edileceği zaman yeniden devam şartı aranmaz. GNO hesaplamasında, tekrar edilen dersten alınan en son harf notu geçerlidir.

(3) Öğrencilerin derse devam durumu, ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir. Bir dersin devam yükümlülüğünü yerine getirmeyen, devamsızlıktan kalan öğrenci ilgili dersten devamsız sayılır ve o dersin sınavlarına alınmaz.

(4) Mazereti veya sağlık sorunu nedeni ile devamsızlık yapılması durumunda raporları, fakülte/meslek yüksekokulu yönetim kurulunca uygun görülmesi halinde geçerli kabul edilir. Öğrencinin raporlu ve diğer devamsızlık günlerinin toplamı, dönemlik toplam ders saatinin yarısını aşması durumunda devamsızlıktan kalmış sayılır. Öğrenciler, rapor süresince derslere devam edemezler ve sınavlara giremezler.

(5) Üniversite tarafından belirlenen esaslara uygun sağlık raporu olan öğrencilerin raporlu olduğu süreler ile Üniversiteyi temsilen yurt içi ve yurt dışı sportif, kültürel, bilimsel ve sanatsal etkinliklere katılmasına izin verilen öğrencilerin bu etkinliklerde bulundukları süreler devamsızlık hesabında dikkate alınmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar, Notlar ve Başarı Değerlendirmesi

Sınavlar

MADDE 32- (1) Sınavlar; ara sınav, kısa sınav ve dönem içi çalışmalar, mazeret sınavı, dönem sonu (final) sınavı, bütünleme sınavı, tek ders sınavı ve not yükseltme sınavlarından oluşur. Tamamı proje veya uygulamaya dayalı dersler dışında her dersin değerlendirme etkinlikleri arasında en az bir ara sınav ve bir dönem sonu (final) sınavı yapılır.

(2) Ara sınav; her eğitim-öğretim döneminde, her bir dersle ilgili olarak, akademik takvimde belirlenen süre içerisinde en az bir kez yapılır. Proje, bitirme ödevi, laboratuvar, atölye ve benzeri çalışmaların dönem içi değerlendirmeleri bu sınavın yerine geçebilir.

(3) Dönem sonu (final) sınavlarına, ders kaydı yaptırarak devam zorunluluğunu yerine getiren öğrenciler girerler. Proje, bitirme ödevi, laboratuvar, atölye ve benzeri çalışmalar dönem süresince devam ediyorsa bu çalışmalar süren çalışma olarak kabul edilir ve bu tür çalışmalara bağlı olarak yapılan sınavlar da dönem sonu sınavı yerine geçebilir. Dönem sonu sınavına girmeyen öğrenci o dersten “başarısız” sayılır.

(4) Öğrencinin dönem sonu başarı notunun hesaplanmasında, dönem sonu sınavının ağırlığı örgün öğretimde %40’tan az ve %70’ten fazla olamaz.

(5) Bir dönem içinde, dil hazırlık sınıfı geçme esasları Üniversite tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

(6) Kısa sınavlar ve dönem içi çalışmalar; ders müfredatı kapsamında öğretim elemanının dönem içinde gerekli gördüğü şekilde yürütülür.

(7) Mazeret sınavı; mazereti nedeniyle ara sınava katılamayan öğrenciler için yapılan sınavdır. Öğrenci, raporlu veya mazeretli olduğu süreler içinde sınavlara veya herhangi bir değerlendirme etkinliğine girdiği takdirde aldığı notlar geçersiz sayılır. Final ve bütünleme sınavları için mazeret sınavları düzenlenmez. Öğrenciler, aşağıda yer alan mazeret türlerine göre belirlenen süreler içinde mazeretlerini belirten belge ile birlikte ilgili akademik birimlerine başvurabilirler:

a) Sağlık/kaza raporu nedeniyle; bir ders için bir dönemde verilecek telafi sayısına, en az bir adet olacak şekilde, öğretim elemanı ve/veya fakülte/yüksekokul yönetim kurulunca karar verilir. Telafi hakkından faydalanabilmek için öğrencilerin en geç sınav/çalışma tarihinden sonraki üç iş gününün sonuna kadar ilgili öğretim elemanını bilgilendirmesi ve dekanlığa/yüksekokul müdürlüğüne yazılı olarak başvurması gerekir.

b) Birinci dereceden yakınların (anne, baba, çocuk, kardeş ve eş) vefatı halinde; vefat tarihi ve yakınlığın belgelenmesi kaydıyla, vefat tarihini takip eden on beş gün içinde öğrencinin öğretim elemanını bilgilendirmesi ve dekanlığa/yüksekokul müdürlüğüne yazılı olarak başvurması durumunda, öğrenci bu süre içindeki sınavlardan/çalışmalardan mazeretli sayılır.

c) Üniversiteyi temsilen yurt içi ve yurt dışı sportif, kültürel, bilimsel ve sanatsal etkinlikler için görevlendirilen ve ilgili etkinliğe katılan öğrencilere, Senato tarafından belirlenen esaslar doğrultusunda ilgili birim tarafından dersin öğretim elemanı ve dekanlığın/yüksekokul müdürlüğünün bilgilendirilmesi halinde telafi hakkı verilir.

(8) Bütünleme sınavı; final sınavına giremeyen veya girip başarısız olan öğrencilere verilen sınav hakkıdır. Devamsızlıktan kalan öğrenciler bütünleme sınavına giremez.

(9) Not yükseltme sınavı; tüm derslerden başarılı olmalarına rağmen, mezuniyet koşullarından yalnızca genel not ortalaması 2,00’ın altında olması yüzünden tamamlayamamış olan öğrencilere, kendi seçecekleri en fazla üç dersten, genel not ortalamalarını 2,00 veya üstüne yükseltebilecek olmaları koşuluyla verilen sınav hakkıdır. Öğrenciler, öğrenim ücreti yükümlülüklerini yerine getirmek şartı ile ilan edilen tarihte not yükseltme sınavına girebilirler. Sınav sonucunda alınan not eski notun yerine geçer. Bu sınavlarda telafi sınavı hükümleri uygulanmaz.

(10) Tek ders sınavı; 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde tanımlanan azami öğrenim sürelerini doldurmamış olan öğrencilere mezuniyetleri için tüm derslerden devam şartını yerine getirerek başarısız olduğu tek dersten akademik takvimde belirlenen tarihlerde verilen sınav hakkıdır. Tek ders sınav sonucunda en yüksek notu (A) alması halinde dahi GNO’sunu 2,00’a yükseltemeyecek öğrenciye tek ders sınav hakkı tanınmaz. Bitirme projesi, staj, mesleki uygulamalar, işbaşında mesleki uygulamalar gibi uygulama gerektiren derslerden tek ders sınav hakkı tanınmaz. Tek ders sınavına girmek isteyen öğrenciler, akademik takvimde belirtilen tarihe kadar ilgili akademik birime bir dilekçeyle başvurmak zorundadır. İlgili akademik birim yönetim kurulu, danışmanlarının da görüşünü alarak ilgili öğrencilerin durumunu inceler ve başvuruları karara bağlar.

Sınav esasları

MADDE 33- (1) Dönem sonu sınavlarının tarihleri akademik takvimde belirtilen zaman aralıkları içerisinde olacak şekilde en geç sınavlardan bir hafta önce duyurulur.

(2) Dönem sonu sınavlarına katılabilmek için öğrencilerin, ilgili derse kaydını yaptırmış, derse devam koşulunu sağlamış ve varsa dersin diğer koşullarını yerine getirmiş olmaları gerekir.

(3) Öğrenciler, sınava girerken yanlarında kimlik belgeleri ile istenecek diğer belgeleri ve yardımcı ders araçlarını bulundurmak zorundadırlar.

(4) Sınavlar, Senato tarafından belirlenen esaslara ve akademik takvime uygun olarak ilan edilen gün, yer ve saatte yapılır. Ancak, Üniversite dışında yapılması gereken ders ve uygulamaların sınavları, Üniversite binaları dışında da yapılabilir.

(5) Engelli öğrencilerin sınavları ile ilgili gereken destek ilgili dekanlık/yüksekokul müdürlüğü tarafından sağlanır.

(6) Sınav kâğıtları, sınavın veriliş tarihinden itibaren beş yıl süreyle ilgili dekanlıkta/yüksekokul müdürlüğünde saklanır, beşinci yılın sonunda imha edilir.

(7) Bir dersin dönem içi ve dönem sonu sınavları, o dersi veren öğretim elemanı tarafından, zorunlu hallerde ise bölüm/program başkanı tarafından belirlenen öğretim elemanının sorumluluğu altında yapılır. Bir sınavda sınavın süresi, sınavda kitap veya diğer kaynaklardan yararlanılıp yararlanılamayacağı öğrencilere bildirilir. Sınava giren öğrenciler ve sınav sorumluları tarafından imzalanan bir liste, sınavın sonunda ilgili öğretim elemanına verilir. Sınav sırasında öğrenciler, sınav sorumlularının her türlü uyarılarına uymak zorundadır.

(8) Gerekli hallerde hafta sonu sınav yapılabilir.

Sınav düzenini bozucu hareketler

MADDE 34- (1) Her türlü sınav, uygulama, laboratuvar, atölye, ödev, proje ve benzeri diğer çalışmalarda, her ne şekilde olursa olsun kopya çeken, intihal yapan, bunlara teşebbüs eden, yapanlara yardım eden veya ilgili evrakın incelenmesinden kopya çektiği sonradan anlaşılan bir öğrenci, o sınav ya da çalışmadan sıfır not almış sayılır. Sınav sırasında her ne şekilde olursa olsun sınavın genel düzenini bozan öğrenciler sınav salonundan çıkarılır ve o sınavdan sıfır not almış sayılır. İlgili öğrenciler hakkında, ayrıca 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Sınav sonuçlarının ilanı ve itiraz

MADDE 35- (1) Ara sınavlar ile dönem sonu ve bütünleme sınav sonuçları akademik takvimde yer alan süreler içerisinde öğretim elemanınca ilan edilir.

(2) Öğrenciler, ilan edilen sınav sonuçlarının ilanından itibaren en geç üç iş günü içinde kayıtlı oldukları dekanlığa/yüksekokul müdürlüğüne bir dilekçe vererek sınav kâğıdının tekrar incelenmesini isteyebilirler.

(3) İtiraz üzerine sınav kâğıdı, dersin öğretim elemanı tarafından, itiraz süresinin bitiminden itibaren en geç beş iş günü içinde incelenir, sonuç yazılı ve gerekçeli olarak ilgili dekanlığa/yüksekokul müdürlüğüne bildirilir.

(4) Bir dersin ilan edilmiş olan dönem sonu başarı notunda yer alabilecek maddi hatanın düzeltilmesi, ilgili öğretim elemanının bildirimi üzerine ilgili birim yönetim kurulu kararı ile yapılır.

(5) Notlarda yer alabilecek maddi hatalara yönelik düzeltmelerin, akademik takvimde yer alan eksik notların teslimi için belirtilen son güne kadar yapılması gerekir. Bu tarihten sonra yapılacak düzeltmeler, en geç söz konusu notun verildiği dönemin dönem sonu sınavlarının bitimini izleyen onuncu haftanın sonuna kadar olmak koşuluyla fakülte/meslek yüksekokul yönetim kurulu kararıyla olur.

Ders notları ve başarı durumu

MADDE 36- (1) Her dersin ölçme, değerlendirme yöntemi ve ders planı kapsamındaki çalışmaların ders başarısının ölçümünde ne oranda etkili olduğu ders izlencesinde belirtilir ve dersin öğretim elemanı tarafından akademik dönem başında öğrencilere duyurulur.

(2) Öğrencilere aldıkları her ders için, gerekli sınav ve benzeri değerlendirmelerin sonunda o dersin öğretim elemanı tarafından sıfır ile yüz arasında bir not verilir; bu not, ham not olarak adlandırılır.

(3) Genel not ortalamalarının hesaplanmasında aşağıda gösterilen sayısal değerler esas alınır:

  

(4) Harf notlarının ve diğer ifadelerin anlamları aşağıda belirtilmiştir:

a) Bir dersten A, A-, B+, B, B-, C+, C, C-, D+, D veya S notlarından birini alan öğrenci, o dersi başarmış sayılır.

b) Bir dersten F, NA veya U notlarından birini alan öğrenci o dersten başarısız sayılır.

c) S ve U: Not ortalamasına etki etmeyen ve kredisi olmayan dönem sonu ders notlarıdır.

ç) I (Eksik): Proje, tez, bitirme ödevi ve benzeri çalışmalara dayanan derslerde, öğretim elemanının kabul edeceği mazeretlerden ötürü ders için gerekli çalışmalarını zamanında bitiremeyen öğrenciler için kullanılır.

d) IP: Süresi bir dönemden fazla olan derslerin başarıyla sürdürüldüğünü gösterir; ortalama ve kredi hesabına dâhil edilmez.

e) NA: Dönem sonu sınavına kabul koşullarını yerine getirmemiş, devam koşulunu sağlamayan öğrenciler için kullanılır.

f) R (Tekrar): Dersin herhangi bir nedenle tekrarlandığını gösterir.

g) NP: Dönem sonu sınavlarına katılmayan öğrencilere verilir.

ğ) T: Yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş öğrencinin Üniversitenin bir lisans veya ön lisans programına saydırmak istediği ders/dersler için kullanılır.

h) EX (Muaf): Öğrencilerin yapılan toplu sınavlar sonucu ilgili dersi almadan başarılı olması durumunda öğrencilerin not belgesine harf notu olarak işlenir

ı) W (Çekilmiş): Öğrencinin dersten çekildiğini gösterir. Çekilme işlemi yapılan ders ortalamaya ve kredi hesabına katılmaz.

i) MAKE-UP (Bütünleme): Final sınavına girme koşulunu sağladığı halde herhangi bir sebeple final sınavına girmeyen veya final sınavına girmesine rağmen dersten başarısız olan öğrenciye verilir.

Mezuniyet ve diploma

MADDE 37- (1) Bir öğrencinin kayıtlı olduğu lisans ve ön lisans diploma programından herhangi bir dönem sonunda mezun olup diploma alabilmesi için aşağıdaki tüm koşulları sağlaması gerekir:

a) Kayıtlı olduğu diploma programının mezuniyet koşullarında yer alan tüm dersleri ve varsa ek yükümlülükleri başarı ile tamamlamak.

b) Mezuniyet için tamamladığı toplam kredi lisans için en az 240, ön lisans için en az 120 AKTS kredisi olmak.

c) Mezuniyet not ortalaması en az 2,00 olmak.

ç) Üniversitede en az iki dönem kayıtlı bulunmuş olmak ve mezuniyet öncesi son döneminde diploma alacağı programın kayıtlı öğrencisi olmak.

d) Mezuniyet yükümlülüklerine sayılan en az 60 AKTS kredisini Üniversitede kayıtlı olduğu derslerden tamamlamak.

(2) Öğrenciler, ilgili diploma programından, diploma almaya hak kazandıkları dönem sonu itibarıyla kayıtlı oldukları birim yönetim kurulu kararı ile mezun edilirler.

(3) Kayıtlı olunan lisans diploma programında öğrenimlerini tamamlayamayan, ancak ilgili programın öğrenim programında ilk dört dönem için öngörülen tüm zorunlu ve seçmeli dersleri başarmış ve genel not ortalaması en az 2,00 olan öğrencilere, başvurusu üzerine ilgili mevzuat hükümleri ve YÖK kararları çerçevesinde ön lisans diploması verilir.

(4) Diplomalar üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu lisans/ön lisans programının YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrenciye bir defaya mahsus olmak üzere geçici mezuniyet belgesi verilir. Diploma ve geçici mezuniyet belgesi ile birlikte diploma eki de verilir. Diplomanın kaybı halinde dilekçe ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurulması koşuluyla yeni diploma hazırlanır.

(5) Bir lisans diploması almaya hak kazanan öğrenciler, Senato tarafından belirlenen şartları sağlamaları halinde onur veya yüksek onur mezunu sayılırlar.

Onur, yüksek onur, üstün onur

MADDE 38- (1) Müfredatında yer alan derslerin lisansta en az 120 AKTS, ön lisansta ise en az 60 AKTS kredisini Üniversiteden almış, hiç disiplin cezası almamış ve normal öğrenim süresini aşmayan öğrencilerden tüm derslerin genel not ortalaması (GNO) 3,00- 3,49 olanlar onur, 3,50- 3,74 olanlar yüksek onur, 3,75 ve üstü olanlar üstün onur öğrencisi olarak mezun olur.

Diploma eki

MADDE 39- (1) Diploma almaya hak kazanan öğrenciye Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından diploma eki verilir. Bu belgede öğrencinin ders planında bulunan dersler ile standart diploma eki bilgileri yer alır.

(2) Diploma eki, diploma yerine kullanılamaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin

MADDE 40- (1) Öğrencilerin disiplin işlemlerinde, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(2) Herhangi bir sebeple yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma cezası alan öğrenciler, bu süre içerisinde eğitim-öğretime ve sosyal faaliyetlere katılamaz ve Üniversitenin tesislerine giremezler.

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 41- (1) Öğrencilere yapılması gereken her türlü tebligat ilgili mevzuat hükümlerine göre Üniversite tarafından öğrenci için oluşturulan elektronik posta adresine yapılır. Disiplin cezası bildirimleri ayrıca, öğrencilerin Üniversiteye kayıt sırasında bildirdikleri yazışma adresine iadeli ve taahhütlü olarak yapılmak veya ilgili birimde ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.

(2) Üniversiteye kayıt sırasında bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde, bunu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına en geç bir ay içinde bildirmeyen veya yanlış ya da eksik bildiren öğrencilerin, mevcut adreslerine tebligat yapılması halinde kendilerine tebligat yapılmış sayılır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 42- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 43- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 44- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mudanya Üniversitesi Rektörü yürütür.

Reklamlar

By 1a - Künye Haber

"ben de yazıyorum, diyenler yazdı; biz siziz..." Şiir, Öykü, Deneme, Tefrika... Edebiyat, Felsefe, Psikoloji... Ekonomi, Muhasebe, Maliye... Etkinlik, Duyuru, Haber... diğer yazılarınız http://kunyeonline.com web sitemizde yayılacaktır. Yayınlanan her gönderi facebook, twitter, tumblr ve linkedln hesaplarımızda yayınlanır. Yayınlanacak metni kunyeonline@gmail.com adresimize mail gönderebilir ya da üye olarak sizler yayınlayabilirsiniz. ÖNEMLİ KURAL: 1-Kişi hak ve hürriyetlerine saygılı dinî, siyasî ve her ne sebeple olursa olsun hakaret içermeyen her türlü yazı yayınlayabilirsiniz. 2-Yazmak, yayınlamak, abone olmak, okumak, yorum yapmak, beğeni ve kaynak belirtilerek paylaşmak, ÜCRETSİZDİR. HESAP OLUŞTURMAK İÇİN TIKLAYINIZ:https://kunyeonline.com/kayit-ol-register/

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: