Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla,
belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:
Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün yukarıda belirtilen boş
memur kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda
belirtilmiştir.


1- BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip
olmaları gerekmektedir.
a) Türk vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
ç) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya
askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
bulunmamak.
e) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.


2-BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR
a) İlan edilen kadrolar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu
öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş ve alım
yapılacak kadroların karşısındaki puan türlerinden asgari KPSS puanını almış olmak.
b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki
nedenlerle çıkarılmış olmamak.
c) İngilizce YDS’de en az (B) düzeyinde puan almış olmak veya buna denk kabul edilen
ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak,


3-BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER
Başvuru sırasında;
Sınava girmek isteyen adaylar, http://www.maraskaski.gov.tr adresinde bulunan “Başvuru
Formunu” imzalamak üzere indirecekler ve aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir.
a) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya fotokopisi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla
suretleri Genel Müdürlüğümüzce tasdik edilebilir),
b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet
üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi, (Aslı İbraz edilmek kaydı ile suretleri Genel
Müdürlüğümüzce tasdik edilebilir.)
c) Yabancı okul mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı
ibraz edilmek kaydı ile suretleri Genel Müdürlüğümüzce tasdik edilebilir.)
ç) KPSS sonuç belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı.
d) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı.
e) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı.
f) 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)
g) İngilizce YDS sonuç belgesinin doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı veya buna denk
kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgenin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı
ibraz edilmek kaydıyla suretleri Genel Müdürlüğümüzce tasdik edilebilir),
ğ) Hangi kadroya başvuru yaptığına ilişkin dilekçe, (Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca
bir kadroya başvuru yapacaktır.)
Belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya iadeli taahhütlü posta yoluyla
yapılan başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar kurumumuza
ibraz edilmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri kurumumuzca tasdik
edilecektir.)
4-BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ
Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;
a) Başvuru esnasında istenen belgeler ile birlikte 23.01.2023 – 27.01.2023 tarihleri
arasında mesai saatleri (Saat: 09.00-12.00 / 13.30-16.30) içerisinde şahsen, Yavuz Selim Mah.
Recep Tayyip Erdoğan Bulv. No: 79, (Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel
Müdürlüğü) Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş adresine, iadeli taahhütlü posta yoluyla
Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Ana Hizmet Binası İnsan
Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, Yavuz Selim Mah. Recep Tayyip Erdoğan Bulv. No: 79
Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş adresine, başvuru yapabileceklerdir. (Geciken postalardan Genel
Müdürlüğümüz sorumlu olmayacaktır.)
b) Elektronik ortamda yapılan başvurulara istenilen belgeler eklenerek, başvuru tarihleri
içerisinde Genel Müdürlüğümüzün insankaynaklari@maraskaski.gov.tr mail adresine
gönderilebilecektir.
c) Eksik bilgi ve belgelerle veya nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular,
Genel Müdürlüğümüzce değerlendirmeye alınmayacaktır.
ç) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular
dikkate alınmayacaktır.
5-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN
İLANI
a) Genel Müdürlüğümüzce, T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her bir unvan için boş kadro sayısının 5 (beş) katı oranında aday, sözlü sınava çağrılacaktır.
b) Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.
c) Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı
başvuruların değerlendirilmesini müteakip, 24.02.2023 tarihinde Genel Müdürlüğümüz
http://www.maraskaski.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.
ç) Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Genel Müdürlüğümüzce düzenlenen
ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi’’ posta
yolu ile başvuru formunun iletişim bilgileri bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir.
Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.
d) Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde
bulunulmayacaktır.
e) Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim
bilgileri bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan
adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın
sorumluluğundadır.
f) Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın
ulaşmamasından Genel Müdürlüğümüz sorumlu tutulmayacaktır.
g) Sınava giriş belgesinde yazılı tarih ve saatte sınav yerinde hazır bulunmaları
gerekmektedir.
6-SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI
İlan edilen kadrolar için 20.03.2023 – 24.03.2023 tarihleri arasında yapılacak olan sözlü
sınav, Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Yavuz Selim Mah. Recep
Tayyip Erdoğan Bulv. No: 79 Dulkadiroğlu/KAHRAMANMARAŞ adresinde yapılacaktır. Sözlü
sınav saat 10:00’da başlayacak olup, aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam
edilecektir.
Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya
mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
Sınav Konuları
Sözlü Sınav;
a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
ç) Mahalli İdareler ile İlgili Temel Mevzuat konuları ile kadro unvanına ilişkin mesleki ve
uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.
7-SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ
Sınavda Değerlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlke ve İnkılapları
Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile İlgili Temel Mevzuat
konularında 15’ er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin
ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı
sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının an az 60 olması
şarttır.
Adayların atamaya esas başvuru puanı; Genel Müdürlük tarafından yapılan sözlü puanı ile
KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirtilenecek ve Genel Müdürlüğün
internet sitesinden ilan edilecektir.
Adayların atamaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana
öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar
asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirtilenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri
Genel Müdürlüğün internet adresinden (www.maraskaski.gov.tr) ilan edilecek ve listede yer
alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.
Sınav Kurulu; Sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı
puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir
kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde
gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu
gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler
hiçbir hak ve talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda
bulunulacaktır.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Genel Müdürlüğün internet adresinde ilanından
itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün
içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.
İlan olunur.

Reklamlar

By 1a - Künye Haber

"ben de yazıyorum, diyenler yazdı; biz siziz..." Şiir, Öykü, Deneme, Tefrika... Edebiyat, Felsefe, Psikoloji... Ekonomi, Muhasebe, Maliye... Etkinlik, Duyuru, Haber... diğer yazılarınız http://kunyeonline.com web sitemizde yayılacaktır. Yayınlanan her gönderi facebook, twitter, tumblr ve linkedln hesaplarımızda yayınlanır. Yayınlanacak metni kunyeonline@gmail.com adresimize mail gönderebilir ya da üye olarak sizler yayınlayabilirsiniz. ÖNEMLİ KURAL: 1-Kişi hak ve hürriyetlerine saygılı dinî, siyasî ve her ne sebeple olursa olsun hakaret içermeyen her türlü yazı yayınlayabilirsiniz. 2-Yazmak, yayınlamak, abone olmak, okumak, yorum yapmak, beğeni ve kaynak belirtilerek paylaşmak, ÜCRETSİZDİR. HESAP OLUŞTURMAK İÇİN TIKLAYINIZ:https://kunyeonline.com/kayit-ol-register/

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: