Loading

27 Kasım 2022 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 32026

YÖNETMELİK

İstanbul Okan Üniversitesinden: İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına ve bu organların görevleri ile çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ve 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Dekan: İstanbul Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,

b) Diş Hekimliği Fakültesi: İstanbul Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,

c) İdari Müdür: Merkezin İdari Müdürünü,

ç) İdari müdür yardımcısı: Merkezin idari müdür yardımcısını,

d) Merkez: İstanbul Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezini,

e) Müdür (Başhekim): Merkezin Müdürünü,

f) Müdür yardımcısı (Başhekim yardımcısı): Merkezin müdür yardımcısını,

g) Mütevelli Heyet: İstanbul Okan Üniversitesi Mütevelli Heyeti,

ğ) Rektör: İstanbul Okan Üniversitesi Rektörünü,

h) Rektör yardımcısı: İstanbul Okan Üniversitesi sağlık programları ve hastanelerden sorumlu rektör yardımcısını,

ı) Üniversite: İstanbul Okan Üniversitesini,

i) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5- (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Diş Hekimliği Fakültesinin eğitim-öğretim programının üçüncü, dördüncü ve beşinci akademik yıllarında, diş hekimliği öğrencileri için hasta başı klinik eğitim merkezi olmak.

b) Diş hekimliği alanında lisansüstü (doktora veya uzmanlık) eğitimlerini sürdüren öğrenciler için hasta başı klinik eğitim merkezi olmak.

c) Hastalara evrensel standartlarda, hasta haklarına saygılı, kaliteli ve modern ağız ve diş sağlığı tedavi hizmeti sunmak.

ç) Gelişen teknolojiye uyum sağlayarak sürekli çağdaş seviyede eğitim ve hasta hizmeti sunmak.

d) Toplumun ağız ve diş sağlığını ilgilendiren konularda ileri tanı ve tedavi yöntemleri geliştirmek amacıyla bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak.

e) Ön lisans düzeyinde diş hekimliği hizmetlerine uygun yardımcı sağlık personelinin eğitimine destek vermek.

f) Üniversite bünyesindeki sağlık ile ilgili alanlarda faaliyet gösteren fakülte, enstitü, yüksekokullar, uygulama ve araştırma merkezleri başta olmak üzere, ulusal ve uluslararası diğer kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak eğitim programları düzenlemek, sağlık hizmetlerinde verimliliğin ve niteliğin artırılmasını sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Diş Hekimliği Fakültesi eğitim-öğretim programının üçüncü, dördüncü ve beşinci akademik yıllarında, diş hekimliği öğrencilerinin ilgili mevzuat kapsamında klinikte hasta muayene ve tedavi uygulamalarını gerçekleştirmelerini sağlamak.

b) Diş hekimliği alanında lisansüstü (doktora veya uzmanlık) eğitimlerini sürdüren öğrencilerin ilgili mevzuat kapsamında klinikte hasta muayene ve tedavi uygulamalarını gerçekleştirmelerini sağlamak.

c) Diş hekimliğinde mezuniyet sonrası sürekli eğitim programları düzenleyerek diş hekimlerinin akademik bilgi ve beceri düzeylerinin güncellenmesine katkıda bulunmak.

ç) Ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum, konferans, panel, uygulamalı kurs ve benzeri bilimsel toplantılar organize etmek.

d) Hastalara ağız ve diş sağlığı için evrensel standartlarda teşhis ve tedavi hizmeti vermek.

e) Toplumun ağız ve diş sağlığı bilincini yükseltmek amacıyla toplantılar düzenlemek, bu konuda üniversiteler, devlet kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapmak, sosyal sorumluluk projeleri geliştirmek.

f) Toplumun ağız ve diş sağlığının korunması ve geliştirilmesi için ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmak, bu kurum ve kuruluşlara bilimsel destek sağlamak.

g) Klinik dalları ve diğer disiplinlerle toplum sağlığına yönelik araştırmalar konusunda işbirliği yapmak ve ortak projelerin geliştirilmesine olanak sağlamak.

ğ) Üniversite öğrencilerinin ağız ve diş sağlığı konusunda yaşam bilinci kazanmalarını ve sağlık projelerinde etkin görev almalarını sağlamak, bu amaçla özendirici eğitsel faaliyetlerde bulunmak ve bu alanda çalışmak isteyenleri desteklemek.

h) Ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına Merkezin amaçları doğrultusunda projeler hazırlamak, eğitim programları düzenlemek, bilimsel mütalaada bulunmak ve benzeri hizmetleri vermek.

ı) Toplumun ağız ve diş sağlığı konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla; kitap, dergi, broşür ve benzeri basımları yapmak, yazılı ve görsel basın organlarında programlar düzenlemek.

i) Merkezin amaçları doğrultusunda, kararlaştırılan diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür (Başhekim).

b) Yönetim Kurulu.

Müdür (Başhekim) ve görevleri

MADDE 8- (1) Müdür (Başhekim); Diş Hekimliği Fakültesinin devamlı statüde çalışan, başka bir yerde mesleki faaliyette bulunmayan ve mesleğini serbest olarak icra etmeyen öğretim üyeleri arasından Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyet Başkanı onayı ile görevlendirilir. Müdür (Başhekim)’ün görev süresi üç yıldır.

(2) Müdür (Başhekim)’ün görevleri şunlardır:

a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek.

b) Merkezin gelişmesi için gerekli stratejik planları hazırlamak.

c) Merkezin hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde sürdürülebilmesi için gerekli tedbirleri almak ve denetlemek.

ç) Merkezin ve bağlı birimlerin altyapısının kurulmasına, işletilmesine, ihtiyaçların giderilmesine, kısa, orta ve uzun vadeli amaçların gerçekleştirilmesine yönelik çalışmaları yürütmek.

d) Diş hekimliği alanında lisans ve lisansüstü (doktora veya uzmanlık) eğitimlerini sürdüren öğrencilerin klinikte hasta muayene ve tedavi uygulamalarını gerçekleştirmelerini Dekanlık ile koordineli olarak sağlamak.

e) Merkezin klinik, ameliyathane, hasta kabul, tıbbi dokümantasyon ve arşiv, idari, teknik destek hizmetleri birimlerinin, Merkezin amaç ve hedefleri doğrultusunda düzenli, uyumlu, etkin, sürekli ve verimli biçimde çalışmasını sağlamak ve bunun için gerekli fiziki standartların oluşturulması, personel ihtiyacının tespiti ve giderilmesi için gerekli planlama, koordinasyon ve denetimi sağlamak ve hizmet içi eğitim altyapı olanaklarını oluşturmak, eğitim, teşhis, tedavi, bakım ve diğer sağlık hizmetlerinin yürütülmesi için çalışmalar yapmak.

f) Kalite ve performans hedeflerinin gerçekleşmesini sağlamak.

g) Merkezin durumu ve işleyişi hakkında raporları Yönetim Kuruluna sunmak.

ğ) Merkezin sorumluluk alanında olan sağlık hizmetlerinin eksiksiz olarak ve zamanında yapılmasını sağlamak.

h) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.

ı) Yılda bir kez ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim Kurulunun uygun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.

Müdür yardımcıları (Başhekim yardımcıları) ve görevleri

MADDE 9- (1) Müdür (Başhekim)’ün önerisi ile Fakültede devamlı statüde görev yapan öğretim üyeleri arasından en fazla iki başhekim yardımcısı Rektörün teklifi üzerine Mütevelli Heyet Başkanının onayı ile görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Müdür (Başhekim)’ün yapacağı iş bölümüne göre Merkez hizmetlerinin yürütülmesinde Müdür (Başhekim)’e yardımcı olurlar.

(2) Müdür (Başhekim) görevi başında bulunmadığı zaman, yardımcılarından birini vekil bırakır.

(3) Müdür (Başhekim)’ün görevi sona erdiğinde, yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer. Görev süresi biten müdür yardımcısı aynı usulle yeniden görevlendirilebilir veya süresinden önce aynı usulle görevden alınabilir.

Yönetim Kurulu

MADDE 10- (1) Yönetim Kurulu; rektör yardımcısı başkanlığında, Dekan, Müdür (Başhekim) ve müdür yardımcıları (başhekim yardımcıları)’ndan oluşur. Yönetim Kurulu yılda en az iki defa salt çoğunlukla toplanır ve kararlarını oyçokluğu ile alır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

(2) Toplantıya çağrı rektör yardımcısının onayı alınarak Müdür tarafından yapılır. Rektör yardımcısının başkanlık edemeyeceği toplantılara Dekan başkanlık eder.

(3) Yönetim Kurulu, çalışmalarında Rektör ve Mütevelli Heyete karşı sorumludur.

(4) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amacına uygun çalışma alanlarında kararlar almak.

b) Merkezin yatırım, program ve bütçe tasarılarını karara bağlamak.

c) Eğitim ve uygulama hastanesinin ve hastaneye bağlı birimlerin altyapısının kurulmasına, işletilmesine, ihtiyaçların giderilmesine; kısa, orta ve uzun vadeli amaçların gerçekleştirilmesine yönelik çalışmaları karara bağlamak.

ç) Hasta hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli her türlü cari mal, cihaz, diğer demirbaş temini, hizmet alımı ve bakım-onarım isteklerini karara bağlamak.

d) Rektör tarafından onaylanan yıllık insan kaynakları, teçhizat ve malzeme ve benzeri ihtiyaçların temini için hazırlanan teklifi Mütevelli Heyetin onayına sunmak.

e) Merkezin gelişmesi için gerekli stratejik planları onaylamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İdari Müdür

MADDE 11- (1) İdari Müdür, sağlık yönetimi lisans mezunu veya temel eğitimi işletme olan fakültelerden mezun olup tercihen sağlık yönetimi alanında yüksek lisans yapmış olan ve/veya hastane yönetim hizmetlerinde deneyimi olan adaylar arasından ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyet Başkanının onayı ile görevlendirilir.

(2) İdari Müdürün görevleri şunlardır:

a) Personel sevk ve idaresinde, yönetim ve denetimlerde, yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.

b) Merkezin ödenek, personel ihtiyaçları ve bütçe ile ilgili önerilerini gerekçeleri ile birlikte hazırlamak.

c) İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak mal ve hizmet satın alınmasını, hizmet satın alma yolu ile yapılan sözleşmelerin uygulanmasını ve denetimini sağlamak.

ç) Hastaneye alınacak her türlü cari mal ve demirbaş malzemenin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde giriş ve çıkış, yılsonu devir ve düşüm işlemlerinin yapılması ile ilgili komisyonların görev ve işlemlerini izlemek.

d) Merkezin her türlü bilgisayar otomasyon programlarını geliştirmek, uygulamak ve denetlemek.

e) Görevini, kalite yönetim sistem politikası, hedefleri ve işlemlerine uygun olarak yürütmek.

İdari müdür yardımcıları ve görevleri

MADDE 12- (1) İdari Müdüre bağlı olarak görev yapan idari müdür yardımcıları; sağlık yönetimi lisans mezunu veya sağlık hizmetleri veren bir kurumda en az on yıl görev yapmış ve ilgili mevzuatta öngörülen şartlara uygun adaylar arasından Müdürün önerisi üzerine Rektörün teklifi ve Mütevelli Heyet Başkanının onayı ile görevlendirilir.

(2) İdari Müdür tarafından yürütülen idari, mali ve teknik hizmetlerden kendilerine verilenleri ilgili mevzuat çerçevesinde yerine getirir ve hizmetlerin yürütülmesinde İdari Müdüre yardımcı olurlar.

Merkezin ünite ve birimleri

MADDE 13- (1) Merkezde bulunan ameliyathane, merkezi sterilizasyon birimi, dental radyoloji birimi, öğretim üyesi/görevlisi hasta tedavi üniteleri, lisans/lisansüstü klinikleri ve laboratuvar hizmetlerinde görevli olanlar ilgili Klinik Sorumlusuna ve Müdür (Başhekim)’e karşı; Merkezin idari işlerinde görevli olanlar ise yürüttükleri hizmetler açısından İdari Müdür ve Müdür (Başhekim)’e karşı sorumludur.

(2) Merkezde; ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, ihtiyaç duyulan alanlarda hizmet ve eğitim kalitesini ve verimliliği artırmak amacıyla çalışma grupları, komisyon, komite, ünite ve bağlı birimler kurulabilir. Bunların çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulunca belirlenir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun, 5/9/2022 tarihli ve 31944 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 15- (1) 25/6/2016 tarihli ve 29753 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 16- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Okan Üniversitesi Rektörü yürütür.

Reklamlar

By 1a - Künye Haber

"ben de yazıyorum, diyenler yazdı; biz siziz..." Şiir, Öykü, Deneme, Tefrika... Edebiyat, Felsefe, Psikoloji... Ekonomi, Muhasebe, Maliye... Etkinlik, Duyuru, Haber... diğer yazılarınız http://kunyeonline.com web sitemizde yayılacaktır. Yayınlanan her gönderi facebook, twitter, tumblr ve linkedln hesaplarımızda yayınlanır. Yayınlanacak metni kunyeonline@gmail.com adresimize mail gönderebilir ya da üye olarak sizler yayınlayabilirsiniz. ÖNEMLİ KURAL: 1-Kişi hak ve hürriyetlerine saygılı dinî, siyasî ve her ne sebeple olursa olsun hakaret içermeyen her türlü yazı yayınlayabilirsiniz. 2-Yazmak, yayınlamak, abone olmak, okumak, yorum yapmak, beğeni ve kaynak belirtilerek paylaşmak, ÜCRETSİZDİR. HESAP OLUŞTURMAK İÇİN TIKLAYINIZ:https://kunyeonline.com/kayit-ol-register/

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: