Loading

22 Kasım 2022 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 32021

YÖNETMELİK

İstanbul Medeniyet Üniversitesinden: İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ BİLİM TARİHİ ENSTİTÜSÜ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilim Tarihi Enstitüsünün amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilim Tarihi Enstitüsünün amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi, 14 üncü ve 19 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Enstitü: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilim Tarihi Enstitüsünü,

b) Enstitü Kurulu: Enstitünün Kurulunu,

c) Müdür: Enstitü Müdürünü,

ç) Rektör: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: İstanbul Medeniyet Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Enstitü Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Enstitünün Amacı ve Faaliyet Alanları

Enstitünün amacı

MADDE 5- (1) Enstitünün amacı; Eski Çağdan günümüze farklı medeniyet havzalarında üretilen bilimin tüm dallarının tarihini bir bütünlük içinde incelemek; bilimsel bilginin oluşum, gelişim ve etkilerini hem teknik hem de disiplinler arası bağlamda araştırmak; ulusal ve uluslararası iş birlikleri kurarak yirmi birinci yüzyılda küresel ölçekteki bilim tarihi çalışmalarına öncülük eden bir kurum olmaktır.

Enstitünün faaliyet alanları

MADDE 6- (1) Enstitünün faaliyet alanları şunlardır:

a) Enstitü bünyesinde açılacak lisansüstü akademik öğretim programları doğrultusunda eğitim ve öğretim faaliyetlerini planlamak, yürütmek ve kontrol etmek.

b) Akademik danışmanlık hizmeti vermek.

c) Kuruluş amacına uygun alanlarda araştırma faaliyetlerinde bulunmak, bilim tarihi alanında kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen araştırma projelerine Rektörün onayı üzerine katılmak, diğer kurumlar tarafından yürütülen çalışmalara destek vermek.

ç) Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel çalışmalar, etkinlikler ve yayımlar yapmak.

d) Yurt içi ve yurt dışındaki eğitim ve öğretim kurumları ve diğer bilimsel kuruluşlarla iş birliğinde bulunmak.

e) Bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı uzaktan eğitim ve öğretim programları açmak ve uygulamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Enstitünün Yönetim Organları ve Görevleri

Enstitünün yönetim organları

MADDE 7- (1) Enstitünün yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Enstitü Kurulu.

c) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8- (1) Müdür, Üniversitede Enstitünün faaliyet alanlarına giren konularda deneyimi olan, Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle atanır. Süresi biten Müdür tekrar atanabilir. Müdür, Üniversitede aynı niteliklere sahip öğretim elemanlarından en çok iki kişiyi üç yıllığına müdür yardımcısı olarak atanmak üzere Rektöre önerir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

(2) Müdür, Enstitünün amaçları doğrultusundaki çalışmaların yürütülmesinden ve gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 9- (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Enstitü Kuruluna ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.

b) Enstitüyü temsil etmek, Enstitü adına yazışmaları yapmak.

c) Enstitünün idari işlerini yürütmek, Enstitünün birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak. 

ç) Enstitünün eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme faaliyetlerini planlamak, yürütmek ve bu hususlarda ilgili birimlerle koordinasyonu sağlamak.

d) Yönetim Kurulunun kadro, yatırım programı ve bütçe tasarısı ve mevzuat değişikliği ile ilgili tekliflerini gerekçeleri ile birlikte Rektörlüğe bildirmek.

e) Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra hazırladığı yıllık faaliyet raporunu Rektörlüğe sunmak.

f) Görev alanıyla ilgili olarak ilgili mevzuatta yer alan veya Rektör tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Enstitü Kurulu

MADDE 10- (1) Enstitü Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Enstitüyü oluşturan anabilim dallarının başkanlarından oluşur.

(2) Enstitü Kurulu, her yarıyıl başında ve sonunda olağan toplantısını gerçekleştirir.

(3) Müdür, gerekli gördüğü hallerde Enstitü Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Enstitü Kurulunun görevleri

MADDE 11- (1) Enstitü Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Eğitim-öğretim faaliyetleri ile bunlarla ilgili esasları ve eğitim-öğretim takvimini kararlaştırmak ve Senatoya sunmak üzere diploma programlarını ve bunların ders planlarını görüşmek.

b) Lisansüstü programlara başvuru ve kabul şartlarını belirlemek.

c) Bilimsel araştırma-geliştirme ve yayım faaliyetleri ile bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırarak Senatoya teklifte bulunmak.

ç) Yönetim Kuruluna üye seçmek.

d) Görev alanıyla ilgili olarak bu Yönetmelikte ve ilgili diğer mevzuatta yer alan görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 12- (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları, Müdürce gösterilecek altı aday arasından Enstitü Kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar alır.

(3) Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü hallerde geçici çalışma grupları, eğitim ve öğretim koordinatörlükleri kurabilir ve bunların görevlerini düzenler.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 13- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Enstitü Kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında Müdüre yardım etmek.

b) Enstitünün öğretim programlarının yıllık faaliyet takviminde öngörüldüğü şekilde uygulanmasını sağlamak.

c) Enstitünün kadro, yatırım, bütçe ihtiyaçlarını görüşerek Rektörlüğe sunulacak ilgili teklifleri hazırlamak.

ç) Müdürün Enstitü yönetimi ile ilgili gündeme getireceği konularda karar almak.

d) Öğrencilerin kabulü, ders intibakları, öğrencilikten çıkarılmaları ile eğitim-öğretim ve sınavlarına ait işlemleri hakkında karar vermek.

e) Görev alanıyla ilgili olarak bu Yönetmelikte ve ilgili diğer mevzuatta yer alan görevleri yapmak.

f) Lisansüstü eğitim ve öğretim ile ilgili mevzuatta düzenlenmeyen hususları karara bağlamak.

g) Enstitü Kurulu tarafından eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayım faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili alınan kararları uygular.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Anabilim dalı başkanları

MADDE 14- (1) Enstitünün akademik birimleri, Müdüre bağlı anabilim dalı başkanlıklarıdır.

(2) Enstitü anabilim dalı başkanları, Enstitü anabilim dalı kadrosundaki öğretim üyeleri arasından akademik unvanları da dikkate alınarak Müdür tarafından atanır. Enstitü anabilim dalı başkanlarının görev süresi üç yıldır. Süresi sona erenler aynı usulle yeniden atanabilirler.

(3) Enstitü anabilim dalı başkanları, sorumlu oldukları Enstitü anabilim dalının her düzeydeki eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesinden Müdüre karşı sorumludur.

Enstitü anabilim dalı başkanlarının görevleri

MADDE 15- (1) Enstitü anabilim dalı başkanlarının görevleri şunlardır:

a) Enstitü anabilim dalı kuruluna başkanlık etmek, kurul kararlarını yürütmek.

b) Enstitü anabilim dalı düzeyinde eğitim-öğretimin planlanması, uygulanması ve geliştirilmesini sağlamak.

c) Öğretim elemanlarının gözetim ve denetimini ve bunlar arasındaki koordinasyonu sağlamak.

ç) Enstitü anabilim dalı ders dağılımlarını öğretim elemanları arasında dengeli ve verimli bir şekilde yaparak Enstitüye önermek.

d) Ek ders ve sınav ücretlerinin tahakkukunu kolaylaştırmak maksadıyla, ders çizelgelerinin zamanında ve doğru bir biçimde hazırlanmasını sağlamak.

e) Enstitü anabilim dalının çıktı ve yeterliliklerini belirlemek ve enstitü anabilim dalının akredite edilmesi için gerekli çalışmaları yapmak.

f) Her eğitim-öğretim yarıyılında Enstitü anabilim dalının seminer/bilimsel etkinlik programlarını hazırlamak ve Enstitü Müdürlüğüne sunmak.

Enstitü sekreteri

MADDE 16- (1) Enstitü sekreteri, eğitim ve öğretim faaliyetlerini destekleyecek idari hizmetlerin yürütülmesini sağlamak ve Müdüre bu konularla ilgili yardımcı olmakla görevlidir.

(2) Enstitü sekreteri, Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından atanır.

Enstitü sekreterinin görevleri

MADDE 17- (1) Enstitü sekreterinin görevleri şunlardır:

a) Enstitüde çalışan idari, teknik ve yardımcı hizmetler personeli arasında iş bölümünü ve koordinasyonu sağlamak, atanmasına ilişkin öneride bulunmak, gerekli denetimi ve gözetimi yapmak.

b) Enstitü Kurulu ve Yönetim Kurulu gündemini Müdür ile hazırlamak ve bu kurullarda oy hakkı bulunmaksızın raportörlük yapmak.

c) Eğitim-öğretim altyapısı ile yazılım ve donanımların çalışır durumda bakımlı ve güncel bulundurulmasını sağlamak, bu kapsamda fiziki altyapı iyileştirmelerine yönelik projeleri uygulamak, gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasında Müdüre yardımcı olmak.

ç) Akademik ve idari personel ile ilgili mevzuat değişikliklerini takip etmek.

d) Akademik ve idari personelin özlük hakları işlemleri ile öğrenci işlerinin düzenli bir biçimde yürütülmesini sağlamak.

e) Mal ve hizmet alımında idari ve mali süreçleri takip etmek, fiziki yapı ve donanımın her an işlevsel biçimde olması için idari birimler üzerinde gerekli denetimleri yapmak.

f) Görev alanıyla ilgili olarak; ilgili mevzuatta yer alan veya Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Personel ihtiyacı

MADDE 18- (1) Enstitünün akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 19- (1) Enstitünün ihtiyacı olan mekân, alet, donanım ve demirbaşlar Rektör tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 20- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 21- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Reklamlar

By 1a - Künye Haber

"ben de yazıyorum, diyenler yazdı; biz siziz..." Şiir, Öykü, Deneme, Tefrika... Edebiyat, Felsefe, Psikoloji... Ekonomi, Muhasebe, Maliye... Etkinlik, Duyuru, Haber... diğer yazılarınız http://kunyeonline.com web sitemizde yayılacaktır. Yayınlanan her gönderi facebook, twitter, tumblr ve linkedln hesaplarımızda yayınlanır. Yayınlanacak metni kunyeonline@gmail.com adresimize mail gönderebilir ya da üye olarak sizler yayınlayabilirsiniz. ÖNEMLİ KURAL: 1-Kişi hak ve hürriyetlerine saygılı dinî, siyasî ve her ne sebeple olursa olsun hakaret içermeyen her türlü yazı yayınlayabilirsiniz. 2-Yazmak, yayınlamak, abone olmak, okumak, yorum yapmak, beğeni ve kaynak belirtilerek paylaşmak, ÜCRETSİZDİR. HESAP OLUŞTURMAK İÇİN TIKLAYINIZ:https://kunyeonline.com/kayit-ol-register/

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: