Loading

1 – SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER:
Hazine ve Maliye Bakanlığı merkez teşkilatında boş bulunan 25 (Yirmibeş) Stajyer
Muhasebat Kontrolörü kadrosuna atama yapılmak üzere giriş sınavı yapılacaktır.
2 – SINAV TARİHİ VE YERİ:
Giriş sınavı 28-29/01/2023 tarihlerinde sabah ve öğleden sonra olmak üzere dört ayrı
oturumda Ankara’da yapılacaktır.
Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar ile sınav giriş yerleri Muhasebat Genel
Müdürlüğü (bundan sonra “Genel Müdürlük” olarak ifade edilecektir) internet adresinde
(www.muhasebat.hmb.gov.tr) sınav tarihinden en az 15 (onbeş) gün önce ilan edilecektir. Adaylar
sınav bilgilerini Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyecektir. Adaylara ayrıca tebligat
yapılmayacaktır.
Yazılı sınavda başarılı olan adaylara, sözlü sınav tarihi ve yeri Bakanlığımız resmi
internet sitesinde (www.hmb.gov.tr) ve Genel Müdürlüğün internet adresinde
(www.muhasebat.hmb.gov.tr) duyurulacaktır.
3 – GİRİŞ SINAVI VE SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI:
Stajyer Muhasebat Kontrolörlüğü giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada
yapılacaktır.
Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava girmeye hak kazanamazlar.
Giriş sınavı şartları:
Stajyer Muhasebat Kontrolörlüğü Giriş sınavına başvuracak adayların, son başvuru tarihi
23/12/2022 itibarıyla aşağıdaki genel ve özel şartları taşımaları gerekir:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları
taşımak,
b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren iktisadi ve idarî bilimler, siyasal bilgiler, iktisat,
işletme, hukuk fakültelerini ya da bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık
fakültelerden birini bitirmiş olmak,
c) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2021 veya 2022
yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavını (KPSS) KPSSP48 puan türünden en az 80
(Seksen) puana sahip olmak,
ç) Giriş Sınavının yazılı aşamasının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35
(otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1988 tarih ve sonraki doğumlular başvurabilecektir.),
d) Daha önce giriş sınavına en fazla iki kez katılmış olmak,
e) Başvuruyu süresi içerisinde yapmış olmak.
4 – SINAV BAŞVURUSU:
a) Adaylar başvurularını 12/12/2022 – 23/12/2022 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden
Hazine ve Maliye Bakanlığı/Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı
(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adreslerinde elektronik ortamda yapacaklardır. Kariyer
kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden yapılmayan başvurular dikkate
alınmayacak, şahsen, kargo veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluşabilecek aksaklıklar nedeniyle, başvuruların
son güne bırakılmaması gerekmektedir.

b) Giriş sınavına başvuracak adayların mezuniyet bilgileri e-Devlet üzerinde
Yükseköğretim Kurumundan otomatik olarak gelmektedir. Bilgilerinde hata/eksik olan veya
mezuniyet bilgileri gelmeyen adayların, başvuru formunda ilgili kutucuğu işaretleyip güncel
bilgilerini manuel olarak girmeleri, diploma veya mezuniyet belgelerini .pdf ya da .jpeg
formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
c) Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, ilanda aranılan
öğrenim durumuna ilişkin denklik belgesi olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine
denklik belgesini .pdf ya da .jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
ç) Erkek adayların askerlik bilgileri Milli Savunma Bakanlığından otomatik olarak
gelmektedir. Askerlik bilgilerinde hata olan adayların herhangi bir askerlik şubesinden askerlik
bilgilerini güncelledikten sonra başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
d) “İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru
değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp
tamamlanmadığını kontrol etmelidirler.
e) Başvuru tarihleri içerisinde yapılan başvuru sırasında; “Başvurularınız” ekranındaki
“Başvuru Durumu” sütununda yer alan “Başvuru Henüz Tamamlanmadı” sürecindeki başvurular
“Güncelle” butonu ile güncellenebilecektir.
f) Başvuru tarihleri içerisinde başvurusunu tamamlayan ancak başvurusunu tekrar
güncellemek isteyen aday; “Başvurularınız” ekranındaki “Başvuru Durumu” sütununda yer alan
“Başvuru Alındı” sürecindeki başvurusunu, öncelikle “İşlem” sütununda yer alan “İptal Et”
butonuna basarak “Başvurumu İptal Et” butonu ile mevcut başvurusunu iptal edebilecektir. İptal
işlemi gerçekleştirildikten sonra “Başvuru Durumu” sütununda “Başvuru İptal Edildi” ibaresi yer
aldığında, ekranın sağ üst köşesinde bulunan “Yeni Başvuru” butonuyla tekrar başvuru
yapılabilecektir.
g) Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve ilanda yer alan hususlara uygun olarak
yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden aday
sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen aday, herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.
ğ) Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde herhangi bir nedenle
değişiklik yapılmayacaktır.
h) Bakanlık, sisteme yüklenen belgelerin asıllarını, başvuru ve sınavın her aşamasında
adaylardan isteyebilir.
5 – BAŞVURUNUN GEÇERSİZ SAYILDIĞI DURUMLAR:
a) Kariyer kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden başvuru
yapmayanların,
b) Başvuru işlemlerini süresi içinde (12/12/2022-23/12/2022 tarihleri arasında)
yapmayanların veya başvurusunu tamamlamayanların,
c) Başvuruda yer alan bilgileri eksik ve/veya hatalı olanların,
ç) “Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Kontrolörlüğü Yönetmeliği” hükümlerinde
belirtilen şartları taşımayan veya bu durumu sonradan tespit edilenlerin, başvuruları geçersiz
sayılacaktır.
6 – YAZILI SINAVA ÇAĞRILMA VE SINAV GİRİŞ BELGESİ:
Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların sayısının 300
kişiden fazla olması halinde, puanı en yüksek adaydan başlamak üzere ilk 300 aday giriş sınavına
alınacaktır. Eşit puan almış olmaları nedeniyle 300 üncü sıradaki aday sayısının birden fazla
olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.
Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ve bu adayların sınav
yerlerini gösterir liste Bakanlığımız ve Genel Müdürlüğün internet adresinden ilan edilecek olup
ayrıca bildirim yapılmayacaktır. Adaylar sınava ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım
(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) Platformundan Sınavlarım/Mülakatlarım menüsünden
ulaşabileceklerdir.
Sınava girecek olan adaylar https://sinav.hmb.gov.tr internet adresinde yer alan “Stajyer
Muhasebat Kontrolörlüğü Sınav Giriş İşlemleri” linki kullanılmak suretiyle sınav tarihi ve yerini
belirten fotoğraflı “Sınava Giriş Belgesi” ni temin edeceklerdir. Sınavda giriş belgesi ile birlikte
kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı
özel kimlik belgesi bulundurulacaktır. Sınava katılabilmek için bu belgenin ibrazı şarttır.
Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde
bulunulmayacaktır.
7 – YAZILI SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI:
Yazılı sınav, klasik usulde dört ayrı oturumda yapılacaktır. Stajyer Muhasebat
Kontrolörlüğü giriş sınavı yazılı ve sözlü bölümler olarak aşağıda gösterilen konu gruplarından
yapılır.
a) Maliye:

 • Maliye Teorisi ve Maliye Politikası
 • Vergi Teorisi ve Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları
 • Kamu Maliyesi
  b) İktisat:
 • Mikro ve Makro İktisat
 • İktisadi Düşünceler Tarihi
 • Para Teorisi ve Politikası
 • Türkiye Ekonomisi
 • Uluslararası İktisat
 • Güncel Ekonomik Sorunlar
  c) Hukuk:
 • Anayasa Hukuku (Genel Esaslar)
 • İdare Hukukunun Genel Esasları ve İdari Yargı
 • Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemeleri Usulünün Genel Esasları
 • Borçlar Hukuku (Genel Esaslar)
 • Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç)
 • Ticaret Hukuku (Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku hariç)
  ç) Muhasebe:
 • Genel Muhasebe
 • Temel Şirketler Muhasebesi
 • Temel Maliyet Muhasebesi
 • Mali Tablolar Analizi
  8-YAZILI SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ
  DUYURULMASI:
  Yazılı sınavda başarılı olabilmek için, her sınav grubundan 100 tam puan üzerinden en az
  50 puan alınması ve tüm sınav gruplarının aritmetik ortalama notunun en az 70 puan olması
  gereklidir.
  Yazılı sınav sonuçları, Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım
  (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) Platformunun Sınavlarım/Mülakatlarım menüsünden,
  Bakanlığımız ve Genel Müdürlüğün internet adresinde yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır.
  9 – SÖZLÜ SINAV:
  Yazılı sınavda başarılı olan adaylardan, en yüksek puan alan adaydan başlanarak, atama
  yapılacak kadro sayısının dört katını geçmemek üzere, sözlü sınav duyurusunda belirtilen sayıda
  aday sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılır.
  Yazılı sınavdan en az 70 puan almış olmak, sözlü sınava çağrılmayan diğer adaylar için
  müktesep hak teşkil etmez.
  Giriş sınavının sözlü bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ve bu adayların sınav
  yerlerini gösterir liste Bakanlığımız ve Genel Müdürlüğün internet adresinden ilan edilecek olup,
  adaylar sınava ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım
  (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) Platformundan Sınavlarım/Mülakatlarım menüsünden
  ulaşabileceklerdir.
  Sözlü sınavda adaylar;
  a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
  b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
  c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
  ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
  d) Genel yetenek ve genel kültürü,
  e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
  yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilir.
  Adaylar, sınav kurulu tarafından (a) bendi için 50 puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı
  özelliklerin her biri için 10 puan üzerinden değerlendirilir. Verilen puanların toplamı sözlü sınav
  puanını teşkil eder. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için 100 tam puan üzerinden verilen
  puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekir.
  10 – GİRİŞ SINAV PUANI VE SONUÇLARININ İLANI:
  Yazılı ve sözlü sınavın her birinden ayrı ayrı en az 70 puan alan adaylar giriş sınavında
  başarılı sayılır. Yazılı ve sözlü sınavın aritmetik ortalama puanı giriş sınavı başarı sırasını
  oluşturur.
  Adaylar en yüksek puandan başlamak üzere başarı sırasına göre sıralanarak, ilan edilen 25
  aday asil, 5 aday da yedek olarak belirlenir ve ilan edilir. Puanların aynı olması halinde, sırasıyla
  yazılı puanı ve giriş sınavına başvurduğu KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır.
  Giriş sınavı sonuçları, Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım
  (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) Platformunun Sınavlarım/Mülakatlarım menüsünden,
  Bakanlığımız ve Genel Müdürlüğün internet adresinde yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır.
  11 – GERÇEĞE AYKIRI BEYAN:
  Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler sınava alınmazlar. Giriş sınavını
  kazananlardan sınava katılma şartlarını taşımadığı anlaşılanların sınav sonuçları geçersiz sayılarak
  atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.
  Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında 26/9/2004
  tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet
  Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
  12 – SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ
  Giriş sınavı sonuçlarına ilişkin olarak Genel Müdürlüğe, duyuru tarihinden itibaren 10
  gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar sınav kurulunca incelenerek itiraz tarihinden
  itibaren 10 gün içerisinde sonuçlandırılır.
  13 – STAJYER MUHASEBAT KONTROLÖRLÜĞÜNE ATAMA
  1- Sınav sonucunda, ilan edilen 25 adayın ataması yapılır.
  2- Sınavda başarılı olanlardan, atama şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanların sınav
  sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, yapılmış olsa dahi iptal edilir.
  3- Atama işlemi yapılmadan önce feragat edenlerin atamaları yapılmaz.
  4- Atamaları yapılanlardan yasal süre içerisinde göreve başlamayanların atamaları iptal
  edilir.
  5- Atamaya esas belgelerini süresi içerisinde teslim etmeyenler, ikinci, üçüncü ve
  dördüncü fıkralarda sayılanlar ile ataması yapılıp göreve başladıktan sonra çeşitli nedenlerle
  görevinden ayrılanların yerine, mesleki eğitimin başlamasından önce olmak kaydıyla başarı
  sırasına göre yedek listede yer alan adaylar arasından atama yapılabilir.
  14 – DİĞER HUSUSLAR
  Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere fotoğraflı ve geçerli bir kimlik
  belgesini (nüfus cüzdanı, T.C. kimlik numarası olan sürücü belgesi veya pasaport) yanlarında
  bulunduracaktır.
  23/12/2022 tarihi saat 23:59’a kadar onaylanmayan başvurular dikkate alınmayacağından,
  adayların elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluşabilecek diğer aksaklıkları göz önüne
  alarak, başvurularını son güne bırakmamaları önem arz etmektedir.
  Adayların çanta ve benzeri eşyalar, cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi,
  cep bilgisayarı, hesap makinesi ve benzeri cihazlar ile saat fonksiyonu dışında fonksiyonu
  bulunan saatlerle sınava girmeleri yasaktır. Bu eşya, araç ve cihazları yanında bulunduranların
  durumları tutanakla tespit edilerek sınavları geçersiz sayılacaktır.
  Sınav sırasında kopya çeken, kopya veren veya bunlara teşebbüs edenler ile sınav
  kâğıtlarına belirtici işaret koyanların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların sınavı
  geçersiz sayılacak ve bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır.
  İlan olunur.
  ADRES BİLGİLERİ:
  Muhasebat Kontrolörleri Başkanlığı : Hazine ve Maliye Bakanlığı
  Muhasebat Genel Müdürlüğü
  Muhasebat Kontrolörleri Başkanlığı
  Kazakistan Caddesi No: 112 06510 Emek/ANKARA
  İstanbul Denetim Grup Başkanlığı : Hocapaşa Mahallesi Hüdavendigar Caddesi No: 19
  Kat: 1-2 34112 Sirkeci/İSTANBUL
  İzmir Denetim Grup Başkanlığı : Cumhuriyet Bulvarı No: 7/A 35250 Konak/İZMİR
  Tel : 0 (312) 215 57 95
  Faks : 0 (312) 215 57 34
  Mail : denetim@muhasebat.gov.tr
  14379/1-1
  Hazine ve Maliye Bakanlığından:
  MUHASEBE DENETMEN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU
  1 – SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER
  Hazine ve Maliye Bakanlığı taşra teşkilatında boş bulunan 50 (Elli) Muhasebe Denetmen
  Yardımcısı kadrosuna atama yapılmak üzere giriş sınavı yapılacaktır.
  2 – SINAV TARİHİ VE YERİ
  Giriş sınavının yazılı bölümü 18/02/2023 tarihinde saat 10:00’da Ankara’da yapılacaktır.
  Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar ile sınav giriş yerleri Muhasebat Genel
  Müdürlüğü (bundan sonra “Genel Müdürlük” olarak ifade edilecektir) internet adresinde
  (https://muhasebat.hmb.gov.tr) sınav tarihinden en az 15 gün önce ilan edilecektir. Adaylar sınav
  bilgilerini Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyecektir. Adaylara ayrıca tebligat
  yapılmayacaktır.
  Yazılı sınavda başarılı olanlara, sözlü sınav tarihi ve yeri Bakanlığımız
  (https://www.hmb.gov.tr) ve Genel Müdürlüğümüz internet adreslerinde duyurulacaktır.
  3 – GİRİŞ SINAVI VE SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI
  Muhasebe Denetmen Yardımcılığı giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada
  yapılacaktır.
  Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava girmeye hak kazanamazlar.
  Giriş sınavı şartları:
  Muhasebe Denetmen Yardımcılığı Giriş sınavına başvuracak adayların, son başvuru tarihi
  30/12/2022 itibarıyla aşağıdaki genel ve özel şartları taşımaları gerekmektedir:
  a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları
  taşımak,
  b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren iktisadi ve idarî bilimler, siyasal bilgiler, iktisat,
  işletme, hukuk fakültelerini ya da bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık
  fakültelerden birini bitirmiş olmak,
  c) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2021 veya 2022
  yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS), KPSSP47 veya KPSSP48 puan
  türünden en az 75 (Yetmiş beş) puana sahip olmak (Adaylar başvurularını belirtilen puanlardan
  sadece birisi üzerinden yapabilecekleri için sahip oldukları en yüksek puan türünü kullanmaları
  lehlerine olacaktır),
  ç) Giriş sınavının yazılı aşamasının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz
  beş (35) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1988 tarih ve sonraki doğumlular başvurabilecektir),
  d) Daha önce giriş sınavına en fazla iki kez katılmış olmak,
  e) Başvuruyu süresi içerisinde yapmış olmak.
  4 – SINAV DUYURUSU VE BAŞVURU
  a) Adaylar başvurularını 19/12/2022 (09:00) – 30/12/2022 (23:59) tarihleri arasında eDevlet üzerinden Hazine ve Maliye Bakanlığı/Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı
  (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adreslerinde elektronik ortamda yapacaklardır. Kariyer
  kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden yapılmayan başvurular dikkate
  alınmayacak, şahsen, kargo veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
  Elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluşabilecek aksaklıklar nedeniyle, başvuruların
  son güne bırakılmaması gerekmektedir.
  b) Giriş sınavına başvuracak adayların mezuniyet bilgileri e-Devlet üzerinde
  Yükseköğretim Kurumundan otomatik olarak gelmektedir. Bilgilerinde hata/eksik olan veya
  mezuniyet bilgileri gelmeyen adayların, başvuru formunda ilgili kutucuğu işaretleyip güncel
  bilgilerini manuel olarak girmeleri, diploma veya mezuniyet belgelerini .pdf ya da .jpeg
  formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
  c) Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, ilanda aranılan
  öğrenim durumuna ilişkin denklik belgesi olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine
  denklik belgesini .pdf ya da .jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
  ç) Erkek adayların askerlik bilgileri Milli Savunma Bakanlığından otomatik olarak
  gelmektedir. Askerlik bilgilerinde hata olan adayların herhangi bir askerlik şubesinden bilgilerini
  güncelledikten sonra başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
  d) “İşleminiz Başarıyla Gerçekleştirilmiştir” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru
  değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp
  tamamlanmadığını kontrol etmelidirler.
  e) Başvuru tarihleri içerisinde yapılan başvuru sırasında; “Başvurularınız” ekranındaki
  “Başvuru Durumu” sütununda yer alan “Başvuru Henüz Tamamlanmadı” sürecindeki başvurular
  “Güncelle” butonu ile güncellenebilecektir.
  f) Başvuru tarihleri içerisinde başvurusunu tamamlayan ancak başvurusunu tekrar
  güncellemek isteyen aday; “Başvurularınız” ekranındaki “Başvuru Durumu” sütununda yer alan
  “Başvuru Alındı” sürecindeki başvurusunu, öncelikle “İşlem” sütununda yer alan “İptal Et”
  butonuna basarak “Başvurumu İptal Et” butonu ile mevcut başvurusunu iptal edebilecektir. İptal
  işlemi gerçekleştirildikten sonra “Başvuru Durumu” sütununda “Başvuru İptal Edildi” ibaresi yer
  aldığında, ekranın sağ üst köşesinde bulunan “Yeni Başvuru” butonuyla tekrar başvuru
  yapılabilecektir.
  g) Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve ilanda yer alan hususlara uygun olarak
  yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden aday
  sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen aday, herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.
  ğ) Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde herhangi bir nedenle
  değişiklik yapılamayacaktır.
  h) Bakanlık, sisteme yüklenen belgelerin asıllarını, başvuru veya sınavın her aşamasında
  adaylardan isteyebilir.
  5 – BAŞVURUNUN GEÇERSİZ SAYILDIĞI DURUMLAR
  a) Kariyer kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden başvuru
  yapmayanların,
  b) Başvuru işlemlerini süresi içinde (19/12/2022-30/12/2022 tarihleri arasında)
  yapmayanların veya başvurusunu tamamlamayanların,
  c) Başvuruda yer alan bilgileri eksik ve/veya hatalı olanların,
  ç) “Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebe Denetmenliği Yönetmeliği” hükümlerinde
  belirtilen şartları taşımayan veya bu durumu sonradan tespit edilenlerin,
  başvuruları geçersiz sayılacaktır.
  6 – YAZILI SINAVA ÇAĞRILMA VE SINAV GİRİŞ BELGESİ
  Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranlardan, puanı en
  yüksek adaydan başlamak üzere ilk 1000 aday giriş sınavına alınacaktır. Eşit puan almış olmaları
  nedeniyle 1000 inci sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava
  çağrılacaktır.
  Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ve bu adayların sınav
  yerlerini gösterir liste, Bakanlığımız ve Genel Müdürlüğün internet adreslerinden ilan edilecek
  olup adaylar sınava ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım
  (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) Platformunun “Sınavlarım/Mülakatlarım” menüsünden
  ulaşabileceklerdir.
  Sınava girecek olan adaylar https://sinav.hmb.gov.tr internet adresinde yer alan
  “Muhasebe Denetmen Yardımcılığı Sınav Giriş İşlemleri” linki kullanılmak suretiyle sınav tarihi
  ve yerini belirten fotoğraflı “Sınava Giriş Belgesi” ni temin edeceklerdir. Sınavda giriş belgesi ile
  birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve
  onaylı özel kimlik belgesi bulundurulacaktır. Sınava katılabilmek için bu belgenin ibrazı şarttır.
  Sınava katılma hakkını elde edenlere ilişkin üste yer almayan başvuru sahiplerine
  herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
  7 – YAZILI SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI
  Yazılı sınav test usulü ile tek oturumda yapılacaktır.
  Yazılı sınav konuları:
  a) Maliye:
 • Maliye Teorisi ve Maliye Politikası
 • Vergi Teorisi ve Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları
 • Kamu Maliyesi
  b) İktisat:
 • Mikro ve Makro İktisat
 • İktisadi Düşünceler Tarihi
 • Para Teorisi ve Politikası
 • Türkiye Ekonomisi
 • Uluslararası İktisat
 • Güncel Ekonomik Sorunlar
  c) Hukuk:
 • Anayasa Hukuku (Genel Esaslar)
 • İdare Hukukunun Genel Esasları ve İdari Yargı
 • Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemeleri Usulünün Genel Esasları
 • Borçlar Hukuku (Genel Esaslar)
 • Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç)
 • Ticaret Hukuku (Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku hariç)
  ç) Muhasebe:
 • Genel Muhasebe
 • Temel Şirketler Muhasebesi
 • Temel Maliyet Muhasebesi
 • Mali Tablolar Analizi
  8-YAZILI SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI
  Yazılı sınavda başarılı olabilmek için, her sınav grubundan 100 tam puan üzerinden en az
  50 puan alınması ve tüm sınav gruplarının aritmetik ortalama notunun en az 70 puan olması
  gereklidir.
  Yazılı sınav sonuçları, Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım
  (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) Platformunun “Sınavlarım/Mülakatlarım” menüsünden,
  Bakanlığımız ve Genel Müdürlüğümüz internet adreslerinde yayımlanmak suretiyle
  duyurulacaktır.
  9 – SÖZLÜ SINAV
  Yazılı sınavda başarılı olan adaylardan, en yüksek puan alan adaydan başlanarak, atama
  yapılacak kadro sayısının dört katını geçmemek üzere, sözlü sınav duyurusunda belirtilen sayıda
  aday sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılır.
  Yazılı sınavdan en az 70 puan almış olmak, sözlü sınava çağrılmayan diğer adaylar için
  müktesep hak teşkil etmez.
  Giriş sınavının sözlü bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ve bu adayların sınav
  yerlerini gösterir liste, Bakanlığımız ve Genel Müdürlüğümüz internet adreslerinde ilan edilecek
  olup adaylar sınava ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım
  (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) Platformundan “Sınavlarım/Mülakatlarım”
  menüsünden ulaşabileceklerdir.
  Sözlü sınavda adaylar:
  a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
  b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
  c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
  ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
  d) Genel yetenek ve genel kültürü,
  e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
  yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilir.
  Adaylar, sınav kurulu tarafından (a) bendi için 50 puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı
  özelliklerin her biri için 10 puan üzerinden değerlendirilir. Verilen puanların toplamı, sözlü sınav
  puanını teşkil eder. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için 100 tam puan üzerinden verilen
  puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekir.
  10 – GİRİŞ SINAVI PUANI VE SONUÇLARININ İLANI
  Yazılı ve sözlü sınavın her birinden ayrı ayrı en az 70 puan alan adaylar giriş sınavında
  başarılı sayılır. Yazılı ve sözlü sınavın aritmetik ortalama puanı giriş sınavı başarı sırasını
  oluşturur.
  Adaylar en yüksek puandan başlamak üzere başarı sırasına göre sıralanarak, 50 aday asil,
  25 aday da yedek olarak belirlenir ve ilan edilir. Puanların aynı olması halinde, sırasıyla yazılı
  puanı ve giriş sınavına başvurduğu KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır.
  Giriş sınavı sonuçları, Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım
  (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) Platformunun “Sınavlarım/Mülakatlarım” menüsünden,
  Bakanlığımız ve Genel Müdürlüğümüz internet adreslerinde yayımlanmak suretiyle
  duyurulacaktır.
  11 – GERÇEĞE AYKIRI BEYAN
  Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler sınava alınmazlar. Giriş sınavını
  kazananlardan sınava katılma şartlarını taşımadığı anlaşılanların sınav sonuçları geçersiz sayılarak
  atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.
  Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında 26/9/2004
  tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet
  Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
  12 – SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ
  Giriş sınavı sonuçlarına ilişkin olarak Genel Müdürlüğümüze, duyuru tarihinden itibaren
  10 gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar sınav kurulunca incelenerek itiraz tarihinden
  itibaren 10 gün içerisinde sonuçlandırılır.
  13 – MUHASEBE DENETMEN YARDIMCILIĞINA ATAMA
  1- Sınav sonucunda, ilan edilen 50 adayın ataması yapılır.
  2- Sınavda başarılı olanlardan atama şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanların, sınav
  sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, yapılmış olsa dahi iptal edilir.
  3- Atama işlemi yapılmadan önce feragat edenlerin atamaları yapılmaz.
  4- Atamaları yapılanlardan yasal süre içerisinde göreve başlamayanların atamaları iptal
  edilir.
  5- Atamaya esas belgelerini süresi içerisinde teslim etmeyenler, ikinci, üçüncü ve
  dördüncü fıkralarda sayılanlar ile ataması yapılıp göreve başladıktan sonra çeşitli nedenlerle
  görevinden ayrılanların yerine, mesleki eğitimin başlamasından önce olmak kaydıyla başarı
  sırasına göre yedek listede yer alan adaylar arasından atama yapılabilir.
  14 – DİĞER HUSUSLAR
  Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere fotoğraflı ve geçerli bir kimlik
  belgesini (nüfus cüzdanı, T.C. kimlik numarası olan sürücü belgesi veya pasaport) yanlarında
  bulunduracaklardır.
  30/12/2022 tarihi saat 23:59’a kadar onaylanmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
  Adayların çanta ve benzeri eşyalar, cep telefonu, akıllı saat, telsiz, fotoğraf makinesi,
  hesap makinesi ve benzeri cihazlar sınava girmeleri yasaktır. Bu eşya, araç ve cihazları yanında
  bulunduranların durumları tutanakla tespit edilerek sınavları geçersiz sayılacaktır.
  Adaylar sınavda yapacakları işaretlemeler ve yazacakları yazılar için yanlarında, koyu
  yazan siyah kurşun kalem, kalemtıraş ve iz bırakmayan silgi bulundurmalıdır. Cevap kâğıdında
  yapılacak işaretlemelerin uygun şekilde yapılması ve değiştirilmek istenen işaretlemelerin iz
  bırakmayacak şekilde silinmesi konusundaki sorumluluk adaylara aittir.
  Sınav sırasında kopya çeken, kopya veren veya bunlara teşebbüs edenler ile sınav
  kâğıtlarına belirtici işaret koyanların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların sınavı
  geçersiz sayılacak ve bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır.
  İlan olunur.
  İletişim Bilgileri:
  Adres:
  Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü
  Personel Atama ve Soruşturma Şubesi 2. Kat Oda No: 209 – 210 – 212
  Dikmen Caddesi (06450) Çankaya/ANKARA
  Tel : 0 (312) 415 27 80 – 415 15 92 – 415 27 85 – 415 16 05
  Faks : 0 (312) 425 18 72
  Mail: personel@muhasebat.gov.tr
  14388/1-1
Reklamlar

By 1a - Künye Haber

"ben de yazıyorum, diyenler yazdı; biz siziz..." Şiir, Öykü, Deneme, Tefrika... Edebiyat, Felsefe, Psikoloji... Ekonomi, Muhasebe, Maliye... Etkinlik, Duyuru, Haber... diğer yazılarınız http://kunyeonline.com web sitemizde yayılacaktır. Yayınlanan her gönderi facebook, twitter, tumblr ve linkedln hesaplarımızda yayınlanır. Yayınlanacak metni kunyeonline@gmail.com adresimize mail gönderebilir ya da üye olarak sizler yayınlayabilirsiniz. ÖNEMLİ KURAL: 1-Kişi hak ve hürriyetlerine saygılı dinî, siyasî ve her ne sebeple olursa olsun hakaret içermeyen her türlü yazı yayınlayabilirsiniz. 2-Yazmak, yayınlamak, abone olmak, okumak, yorum yapmak, beğeni ve kaynak belirtilerek paylaşmak, ÜCRETSİZDİR. HESAP OLUŞTURMAK İÇİN TIKLAYINIZ:https://kunyeonline.com/kayit-ol-register/

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: