Antalya ili Akseki Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği” ve “Belediye Zabıta Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartlarıtaşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla alınacaktır.

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:
Belediyemizin yukarıda belirtilen boş memur kadroları için yapılacak başvurularda
uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.
1-BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
İlan edilen boş memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip
olmaları gerekmektedir.
a) Türk vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya
askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
bulunmamak.
f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
2-BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
a) İlan edilen unvanlar için, mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu
öğrenimle ilgili olarak Lisans 2022-KPSSP3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS)
girmiş olmak ve alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari
KPSS puanını almış olmak.
b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki
nedenlerle çıkarılmış olmamak.
c) Zabıta memuru kadrolarına başvuracaklar için; 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin
(A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer
alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme
aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en
az 1.60 metre boyunda olmak, 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan
fazla fark olmaması. Boy ve kilo tespitleri Belediyemizce yapılacaktır.
d) Zabıta Memuru kadrolarına başvuru yapacaklar için, sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını
doldurmamış olmak.
e) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve
tablonun nitelik kısmında belirtilen (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
3-BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
Başvuru sırasında adaylar;
Başvuru formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin internet sayfasından
(http://www.akseki.bel.tr) temin edeceklerdir. Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.

 1. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere
  fotokopisi,
 2. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet
  üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
  Belediyemizce tasdik edilebilir),
 3. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı
  ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
 4. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar
  çıktısı,
 5. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
 6. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
 7. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
  Belediyemizce tasdik edilebilir),
 8. Son altı ay içerisinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak).
 9. Hangi kadroya başvuru yaptığına ilişkin dilekçe, (Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca
  bir kadroya başvuru yapabileceklerdir.)
  Zabıta memuru kadroları hariç olmak üzere belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik
  ortamda veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılan başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin
  aslının sınav tarihine kadar Kurumumuza ibraz edilmesi gerekmektedir (Aslı ibraz edilmek
  kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilecektir.)
  4-BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:
  Adaylar, yapılacak sözlü sınav ve uygulamalı sınava katılabilmeleri için;
 10. Yukarıda sayılan başvuru belgelerini 09.01.2023 – 13.01.2023 tarihleri arasında saat
  17:00’a kadar (Sadece mesai günlerinde saat 09.00-17.00 arasında) Boğaz Mahallesi Rasih
  Kaplan Cad. No: 39 Belediye Hizmet Binası Akseki / ANTALYA adresinde Akseki Belediyesi
  İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile
  müracaatlarını yapabileceklerdir. (Geciken postalardan belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)
 11. Elektronik ortamda yapılan başvurulara istenilen belgeler eklenerek, başvuru tarihleri
  içerisinde Belediyemizin insankaynaklari@akseki.bel.tr mail adresine gönderilebilecektir.
 12. Zabıta memuru kadrolarına başvurular sadece şahsen yapılacak olup, adaylar yukarıda
  belirtilen tarihlerde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Akseki Belediyesi Boğaz Mahallesi Rasih
  Kaplan Cad. No: 39 Belediye Hizmet Binası Akseki / ANTALYA adresine istenilen belgelerle
  birlikte şahsen müracaat ederek başvurularını yapacaklardır. Posta ile veya diğer şekillerde
  yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 13. Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular
  değerlendirmeye alınmayacaktır.
 14. Adayların boy ve kilo ölçümleri şahsen başvuru sırasında Belediyemizce yapılacaktır.
 15. Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate
  alınmayacaktır.
  5-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN
  İLANI:
 16. Belediyemizce T.C. Kimlik Numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek
  suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere
  atama yapılacak her bir unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında adayı; memur kadroları
  için sözlü sınava, zabıta memuru kadroları için sözlü ve uygulamalı sınava çağırılacaktır.
 17. Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava
  çağrılacaktır.
 18. Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı
  başvuruların değerlendirilmesini müteakip 25.01.2023 tarihinde Belediyemizin (http://www.akseki.bel.tr)
  resmi internet sayfasından ilan edilecektir.
 19. Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve
  adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi’’
  gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.
 20. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde
  bulunulmayacaktır.
 21. Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim
  bilgileri bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan
  adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın
  sorumluluğundadır.
 22. Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın
  ulaşmamasından Belediyemiz sorumlu tutulmayacaktır.
  6-SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:
  Sözlü ve Uygulamalı Sınav 08.02.2023 tarihinde saat 10.00’ da başlamak üzere Akseki
  Belediyesi Hizmet Binasında yapılacaktır. Sözlü ve uygulamalı sınav, aynı gün içerisinde
  bitirilemez ise, ertesi gün devam edilecektir.
  Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya
  mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
  Sınav Konuları:
  a. Sözlü Sınav;
  a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
  b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
  c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
  ç) Mahalli İdarelerle İlgili Temel Mevzuat konuları ile,
  kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.
  b. Uygulamalı sınav; Zabıta Memuru kadrosu için, kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve
  yeteneğin ölçülmesi ile sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde
  yapılır.
  7-SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ – SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ:
  Memur kadrosu sınavında değerlendirme:
  Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı
  Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 15’er puan,
  kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak
  üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu
  üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır. Adayların atamaya
  esas başarı puanı; belediye tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik
  ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyemizin internet adresinde (http://www.akseki.bel.tr)
  ilan edilecektir.
  Zabıta memuru sınavında değerlendirme;
  Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı
  Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er puan
  olmak üzere toplamda 100 puan ve uygulamalı sınav ise 100 tam puan üzerinden yapılır.
  Sınavda değerlendirme; Sözlü sınavın %50 si, uygulamalı sınavın % 50 si alınarak sınav
  puanı hesaplanacaktır. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır. Adayların
  atamaya esas başarı puanı, Belediyemiz tarafından yapılan sözlü ve uygulamalı sınav sonucu
  hesaplanan sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve
  Belediyemizin internet adresinde (http://www.akseki.bel.tr)ilan edilecektir.
  Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana
  öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar
  asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenebilecektir. Asıl ve yedek aday listeleri
  Belediyenin internet adresinden (http://www.akseki.bel.tr) ilan edilecek ve listede yer alanlara
  ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.
  Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı
  puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir
  kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
  Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde
  gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu
  gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler
  hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda
  bulunulacaktır.
  Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyenin internet adresinde (http://www.akseki.bel.tr)
  ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından
  yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.
  İlan Olunur.
Reklamlar

By 1a - Künye Haber

"ben de yazıyorum, diyenler yazdı; biz siziz..." Şiir, Öykü, Deneme, Tefrika... Edebiyat, Felsefe, Psikoloji... Ekonomi, Muhasebe, Maliye... Etkinlik, Duyuru, Haber... diğer yazılarınız http://kunyeonline.com web sitemizde yayılacaktır. Yayınlanan her gönderi facebook, twitter, tumblr ve linkedln hesaplarımızda yayınlanır. Yayınlanacak metni kunyeonline@gmail.com adresimize mail gönderebilir ya da üye olarak sizler yayınlayabilirsiniz. ÖNEMLİ KURAL: 1-Kişi hak ve hürriyetlerine saygılı dinî, siyasî ve her ne sebeple olursa olsun hakaret içermeyen her türlü yazı yayınlayabilirsiniz. 2-Yazmak, yayınlamak, abone olmak, okumak, yorum yapmak, beğeni ve kaynak belirtilerek paylaşmak, ÜCRETSİZDİR. HESAP OLUŞTURMAK İÇİN TIKLAYINIZ:https://kunyeonline.com/kayit-ol-register/

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: