Loading

9 Eylül 2022 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31948

TEBLİĞ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından: OTOMATİK TANIMLAMA SİSTEMİ (AIS) KLAS-B CS CİHAZININ GEMİLERE DONATILMASINA VE ÖZELLİKLERİNE DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

 

MADDE 1- 11/9/2007 tarihli ve 26640 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Otomatik Tanımlama Sistemi (AIS) Klas-B CS Cihazının Gemilere Donatılmasına ve Özelliklerine Dair Tebliğin 1 nci maddesinde yer alan “gemi ve deniz araçlarında” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Aynı Tebliğin 2 nci maddesinde yer alan “gemi ve deniz araçları” ibaresi “ulusal sefer yapan Türk bayraklı gemiler” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkrada yer alan “bu araçlarda” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 474 üncü ve 478 inci maddelerine,”

MADDE 4- Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (d), (e), (f), (g), (ı) ve (k) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

“a) İdare: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünü,”

MADDE 5- Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6- Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendinde yer alan “ile” ibaresinden sonra gelmek üzere “tam boyu 10 metre ve üzeri” ibaresi eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Yerel deniz trafiğinin takibine yönelik bir sistemin kurulu olduğu bölge liman başkanlıkları/liman başkanlıkları idari sahaları içerisinde yerel deniz trafiği dahilinde çalışacaklar hariç olmak üzere uluslararası sefer yapan ve Klas-A tipi AIS cihazı bulunan gemiler ulusal sularımız dâhilinde sefer yapmaya başladıklarında AIS Klas-B CS cihazından muaf olacaktır.”

MADDE 7- Aynı Tebliğin 8 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8- Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Transponder” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, “deniz araçlarını” ibaresi “gemileri” şeklinde değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan “deniz araçları” ibaresi “gemiler” şeklinde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “deniz araçlarında bulunan her tür” ibaresi “gemilerde bulunan” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkrada yer alan “transponder” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9- Aynı Tebliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10- (1) Bu Tebliğde adı geçen AIS Klas-B CS cihazlarının; asgari güvenlik koşullarına ilişkin temel gereklere uygun olarak piyasaya arz edilmeleri bakımından 5/11/2020 tarihli ve 31295 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği (2014/53/AB) hükümlerine uygun olması gerekir. Cihazların ithalat aşamasındaki denetimleri 31/12/2021 tarihli ve 31706 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Telsiz Ekipmanlarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/8) (Tebliğ her sene yenilenmektedir) kapsamında yapılacaktır. AIS Klas-B CS cihazlarına, İdare tarafından verilecek uygunluk belgesi ile 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun 42 nci maddesi gereğince Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü bünyesindeki Telsiz İşletme Müdürlüğüne başvuru yapılarak ruhsatlandırma işlemleri yapılacaktır. Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği (2014/53/AB) hükümlerine aykırı davranan veya faaliyet gösterenler, 5/3/2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu hükümlerine tabidir.”

MADDE 10- Aynı Tebliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.”

MADDE 11- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12- Bu Tebliğ hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.

 

Reklamlar

By 1a - Künye Haber

"ben de yazıyorum, diyenler yazdı; biz siziz..." Şiir, Öykü, Deneme, Tefrika... Edebiyat, Felsefe, Psikoloji... Ekonomi, Muhasebe, Maliye... Etkinlik, Duyuru, Haber... diğer yazılarınız http://kunyeonline.com web sitemizde yayılacaktır. Yayınlanan her gönderi facebook, twitter, tumblr ve linkedln hesaplarımızda yayınlanır. Yayınlanacak metni kunyeonline@gmail.com adresimize mail gönderebilir ya da üye olarak sizler yayınlayabilirsiniz. ÖNEMLİ KURAL: 1-Kişi hak ve hürriyetlerine saygılı dinî, siyasî ve her ne sebeple olursa olsun hakaret içermeyen her türlü yazı yayınlayabilirsiniz. 2-Yazmak, yayınlamak, abone olmak, okumak, yorum yapmak, beğeni ve kaynak belirtilerek paylaşmak, ÜCRETSİZDİR. HESAP OLUŞTURMAK İÇİN TIKLAYINIZ:https://kunyeonline.com/kayit-ol-register/

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: