Loading

2 Eylül 2022 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31941

YÖNETMELİK

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumundan: TÜRKİYE ENERJİ, NÜKLEER VE MADEN ARAŞTIRMA KURUMU ÖDÜL PROGRAMI VE ETKİNLİK DESTEKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumunca görev alanına giren enerji, maden, iyonlaştırıcı radyasyon, parçacık hızlandırıcıları, nükleer, bor ve nadir toprak elementleri ile ilgili bilim ve teknoloji alanlarındaki Ar-Ge faaliyetlerini özendirmek, bu alanlarda ihtiyaç duyulan insan kaynağının yetiştirilmesini ve geliştirilmesini sağlamak ve yaptığı çalışmalarla bu alanlara katkı sağlayanları ödüllendirmek amacıyla yürütülecek ödül programı ve etkinlik desteklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumunca verilecek ödülleri ve düzenlenecek ve/veya paydaş olunacak etkinlikler kapsamında verilecek destekleri kapsar. Proje ve burs destekleri bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 681 inci maddesinin birinci fıkrasının (b), (g), (ı) ve (m) bentlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: TENMAK Başkanını,

b) Başkanlık: TENMAK Başkanlığını,

c) Danışma ve Değerlendirme Kurulu: Etkinlikle ilgili içerik, uygulamalar, ilke ve kurallar ile gerekli görülen diğer konularda danışmanlık yapmak ve önerilerde bulunmak, etkinlik sürecinde gerekli kontrolleri yapmak ve başvuruları değerlendirmek üzere oluşturulan heyeti,

ç) Etkinlik: TENMAK’ın görev alanına giren konulardaki Ar-Ge faaliyetlerini özendirmek ve bu alanlarda ihtiyaç duyulan insan kaynağının yetiştirilmesini ve geliştirilmesini sağlamak amacıyla gerçekleştirilecek kamp, şenlik, yarışma, sergi, atölye çalışması, tematik oyunlar, fuar ve benzeri her türlü faaliyet ve uygulamayı,

d) Koordinatörlük: İlgili ödül veya etkinlik desteği ile ilgili süreçleri yürüten, Başkanlık bünyesindeki birimi,

e) Ödül programı: TENMAK tarafından görev alanına giren konulardaki Ar-Ge faaliyetlerini özendirmek, bu alanlarda ihtiyaç duyulan insan kaynağının yetiştirilmesini ve geliştirilmesini sağlamak ve yaptığı çalışmalarla bu alanlara katkı sağlayanları ödüllendirmek amacıyla verilen ödülleri içeren programı,

f) Sorumlu kişi: Etkinlik desteğinin tüm idari, mali ve teknik hususlarından sorumlu olan, etkinlik desteğine; gerçek kişi adına başvurulması durumunda başvurucuyu, takım adına başvurulması durumunda takımı temsil etmek üzere takım üyeleri tarafından belirlenmiş kişiyi, kurum/kuruluş adına başvurulması durumunda ise kurum/kuruluşu temsil etmek üzere kurum/kuruluş tarafından görevlendirilen kişiyi,

g) Takım: Birden fazla gerçek kişiden oluşan grubu,

ğ) TENMAK: Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumunu,

h) Uzman hakem: Ödül ve etkinlik desteği başvurularını değerlendirmek üzere TENMAK tarafından görevlendirilen ilgili alanda uzman kişiyi,

ı) Yürütme Kurulu: TENMAK Yürütme Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Ödül Programı

Verilebilecek ödüller

MADDE 5- (1) TENMAK tarafından yürütülecek ödül programı kapsamında bütçe imkânları çerçevesinde aşağıda belirtilen ödüller verilebilir:

a) TENMAK Bilim Ödülü.

b) TENMAK Hizmet Ödülü.

c) TENMAK Genç Araştırmacı Ödülü.

ç) TENMAK Özel Ödülü.

d) TENMAK Teknoloji Ödülleri.

TENMAK Bilim Ödülü

MADDE 6- (1) TENMAK Bilim Ödülü, yaptığı bilimsel çalışmalarla enerji, maden, iyonlaştırıcı radyasyon, parçacık hızlandırıcıları, nükleer teknoloji, bor ve nadir toprak elementleri ile ilgili bilim ve teknolojilere uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunmuş ve çalışmaları ile öne çıkmış hayattaki bilim insanlarına verilir.

(2) TENMAK Bilim Ödülüne; aynı bilim insanı tarafından en fazla üç kez başvuru yapılabilir ya da aynı bilim insanı en fazla üç kez aday gösterilebilir. Bu ödüle aşağıda sayılanlar tarafından aday gösterilebilir:

a) İlgili bilim ve teknoloji alanlarında faaliyet gösteren kamu ve özel sektör kurum/kuruluşları tarafından verilen ulusal veya uluslararası bilim veya hizmet ödülü almış bilim insanları.

b) TENMAK Bilim veya Hizmet Ödülü almış bilim insanları.

c) İlgili bilim ve teknoloji alanlarında faaliyet gösteren kamu ve özel sektör kurum/kuruluşları.

ç) Üniversite rektörlükleri.

(3) TENMAK Bilim Ödülü her yıl en fazla üç kişiye verilebilir. Bu kişilerin her birine verilecek ödül miktarı, kişi başına 200.000,00 TL’yi aşmamak kaydıyla Başkanın teklifi üzerine Yürütme Kurulu tarafından belirlenir. Ayrıca plaket ve berat verilir. Ödül alanlar eşdeğer sayılır.

TENMAK Hizmet Ödülü

MADDE 7- (1) TENMAK Hizmet Ödülü, enerji, maden, iyonlaştırıcı radyasyon, parçacık hızlandırıcıları, nükleer teknoloji, bor ve nadir toprak elementleri ile ilgili bilim ve teknolojilerin gelişmesine üstün hizmette bulunmuş, ilgili alanın kalkınmasına, bilimsel kabiliyetlerin kazanılmasına ve geliştirilmesine yön vermiş bilim insanlarına verilir. Bu ödül için hayatta olma şartı yoktur.

(2) TENMAK Hizmet Ödülüne; başvuru alınmaz, aynı bilim insanı en fazla üç kez aday gösterilebilir. Bu ödüle aşağıda sayılanlar tarafından aday gösterilebilir:

a) İlgili bilim ve teknoloji alanlarında faaliyet gösteren kamu ve özel sektör kurum/kuruluşları tarafından verilen ulusal veya uluslararası bilim veya hizmet ödülü almış bilim insanları.

b) TENMAK Bilim veya Hizmet Ödülü almış bilim insanları.

c) İlgili bilim ve teknoloji alanlarında faaliyet gösteren kamu ve özel sektör kurum/kuruluşları.

ç) Üniversite rektörlükleri.

(3) TENMAK Hizmet Ödülü, her yıl bir kişiye verilebilir. Bu kişiye verilecek ödül miktarı, 150.000,00 TL’yi aşmamak kaydıyla Başkanın teklifi üzerine Yürütme Kurulu tarafından belirlenir. Ayrıca plaket ve berat verilir. Hayatta olmayan bilim insanlarının ödülleri kanuni mirasçılarına verilir.

TENMAK Genç Araştırmacı Ödülü

MADDE 8- (1) TENMAK Genç Araştırmacı Ödülü, yaptığı aktif çalışmalarıyla enerji, maden, iyonlaştırıcı radyasyon, parçacık hızlandırıcıları, nükleer teknoloji, bor ve nadir toprak elementleri ile ilgili bilim ve teknolojilere gelecekte uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunabilecek niteliklere sahip olduğunu kanıtlamış, ödülün verildiği yılın ilk günü itibarıyla kırk yaşını tamamlamamış bilim insanlarına verilir.

(2) TENMAK Genç Araştırmacı Ödülüne; aynı bilim insanı tarafından en fazla üç kez başvuru yapılabilir ya da aynı bilim insanı en fazla üç kez aday gösterilebilir. Bu ödüle aşağıda sayılanlar tarafından aday gösterilebilir:

a) İlgili bilim ve teknoloji alanlarında faaliyet gösteren kamu ve özel sektör kurum/kuruluşları tarafından verilen ulusal veya uluslararası bilim veya hizmet ödülü almış bilim insanları.

b) TENMAK Bilim veya Hizmet Ödülü almış bilim insanları.

c) İlgili bilim ve teknoloji alanlarında faaliyet gösteren kamu ve özel sektör kurum/kuruluşları.

ç) Üniversite rektörlükleri.

(3) TENMAK Genç Araştırmacı Ödülü, her yıl en fazla beş kişiye verilebilir. Bu kişilerin her birine verilecek ödül miktarı, 75.000,00 TL’yi aşmamak kaydıyla Başkanın teklifi üzerine Yürütme Kurulu tarafından belirlenir. Ayrıca plaket ve berat verilir. Ödül alanlar eşdeğer sayılır.

TENMAK Özel Ödülü

MADDE 9- (1) TENMAK Özel Ödülü, enerji, maden, iyonlaştırıcı radyasyon, parçacık hızlandırıcıları, nükleer teknoloji, bor ve nadir toprak elementleri ile ilgili bilim ve teknoloji alanlarında yenilikçi, yaygın etkisi olan, katma değeri yüksek, ülkemizin uluslararası alanda rekabet gücünü artıracak çalışmaların sahibi olan hayattaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına verilir.

(2) TENMAK Özel Ödülüne; başvuru alınmaz ve aday gösterilmez. Bu ödül, aynı kişiye en fazla bir kez ve her yıl en fazla bir kişiye verilebilir.

(3) TENMAK Özel Ödülü verilecek kişi ve ödül miktarı, 200.000,00 TL’yi aşmamak kaydıyla Başkanın teklifi üzerine Yürütme Kurulu tarafından belirlenir. Ayrıca plaket ve berat verilir.

TENMAK Teknoloji Ödülleri

MADDE 10- (1) TENMAK Teknoloji Ödülleri, enerji, nükleer ve maden teknolojileri alanlarından birinde yenilikçi, yaygın etkisi olan, katma değeri yüksek, ülkemizin uluslararası alanda rekabet gücünü artıracak ürünlerin ve süreçlerin sahibi olan Türkiye merkezli sermaye şirketlerine verilir.

(2) TENMAK Teknoloji Ödüllerine; başvuru alınmaz ve aday gösterilmez. Bu ödüller, aynı sermaye şirketine en fazla bir kez verilir ve aynı yıl birden fazla sermaye şirketine verilebilir.

(3) TENMAK Teknoloji Ödülleri verilecekler, Başkanın teklifi üzerine Yürütme Kurulu tarafından belirlenir. Bu ödül, plaket ve berat olarak verilir.

Ödül çağrısı, başvuru ve aday gösterme

MADDE 11- (1) Başvuru alınabilecek ve/veya aday gösterilebilecek ödüllere ilişkin Başkanlık tarafından onaylanan kurallar ile süreçlere ilişkin bilgileri içeren ödül çağrısı, TENMAK internet sitesinde ilan edilir.

(2) Ödüllere başvurulabilmesi veya aday gösterilebilmesi için aynı kategoride daha önce ödül alınmamış olması gerekir. Aynı dönemde yalnızca bir ödüle başvurulabilir veya aday gösterilebilir.

(3) Ödüllere başvuru ve aday gösterme elektronik ortamda alınır.

Ön inceleme

MADDE 12- (1) Ödüllere yapılan başvurular ve aday gösterilmeler usul ve şekil bakımından Koordinatörlük tarafından incelenir. Bilgi ve belge eksikliği tespit edilen başvurular ve aday gösterilmeler değerlendirmeye alınmaz.

TENMAK Bilim, Hizmet ve Genç Araştırmacı Ödüllerine ilişkin değerlendirme ve karar

MADDE 13- (1) TENMAK Bilim, Hizmet ve Genç Araştırmacı Ödüllerine yapılan başvurular ve aday gösterilmelerin değerlendirilmesi Koordinatörlük tarafından yürütülür.

(2) Başkanlık tarafından her yıl TENMAK Bilim, Hizmet ve Genç Araştırmacı Ödülleri için ayrı ayrı en az beşer kişiden oluşan ödül komiteleri kurulur. Komite üyeleri, tercihen ilgili bilim ve teknoloji alanlarında faaliyet gösteren kamu ve özel sektör kurum/kuruluşları veya TENMAK tarafından verilen ulusal veya uluslararası bilim veya hizmet ödülü almış veya alanında uzmanlaşmış bilim insanlarından oluşur.

(3) Ödül komitesi, Başkanlığın daveti üzerine üye tam sayısının en az üçte iki çoğunluğu ile toplanır ve toplantıda hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğu ile karar verir.

(4) Ödül komitesi, ön değerlendirme yaparak adayların değerlendirmeye uygun olup olmadığını tespit eder ve uygun bulunan adayların değerlendirilmesi için Başkanlığa uzman hakem önerisinde bulunur. Uzman hakemler Başkanlık tarafından belirlenir.

(5) Değerlendirilmesi uygun bulunan adaylara ilişkin dosyalar, Koordinatörlükçe uzman hakemlere ulaştırılır. Uzman hakemler, Başkanlıkça belirlenen kurallar ve kriterler çerçevesinde dosyaları değerlendirerek görüşlerini ilgili ödül komitesine sunulmak üzere Koordinatörlüğe gönderir.

(6) Ödül değerlendirme sürecinde TENMAK tarafından yapılan tüm değerlendirme ve oluşturulan görüşler ile değerlendirmelerine başvurulan uzman hakem ve komite üyelerinin isimleri ile bunlar tarafından verilen görüşler ve sunulan değerlendirmeler gizlidir.

(7) Ödül komitesi, uzman hakem görüşlerini değerlendirerek adaylara ilişkin tavsiye kararını Başkanlığa sunar. Tavsiye kararı değerlendirilerek Başkan tarafından Yürütme Kuruluna sunulur.

(8) TENMAK Bilim, Hizmet ve Genç Araştırmacı Ödülü verilecek kişiler Yürütme Kurulunca belirlenir.

Ödül kazananların ilanı

MADDE 14- (1) TENMAK Bilim, Hizmet ve Genç Araştırmacı Ödülünü kazananlar, her yıl TENMAK’ın kuruluş yıldönümü olan 28 Mart tarihinde açıklanır. Diğer ödül türlerini kazananlar ise ilgililere bildirilir.

(2) TENMAK Bilim, Hizmet ve Genç Araştırmacı Ödülleri, düzenlenecek bir törenle sahiplerine verilebilir.

Azami ödül miktarlarının artırılması

MADDE 15- (1) Bu bölümde belirtilen azami ödül miktarlarına ilişkin tutarlar, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranını aşmamak üzere her bir takvim yılı için Başkanın teklifi üzerine Yürütme Kurulu tarafından artırılarak uygulanabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Etkinlik Destekleri

Etkinlik desteklerinin belirlenmesi

MADDE 16- (1) TENMAK tarafından düzenlenecek destek içerikli etkinlikler kapsamında uygulanacak teknik, mali ve idari kurallar ile süreçlere ilişkin bilgileri içeren etkinlik kuralları ile idari ve mali hususlar, TENMAK’ın çalışma ilke, program ve öncelikli alanları çerçevesinde Başkanlık tarafından hazırlanarak Yürütme Kuruluna sunulur. Yürütme Kurulunca onaylanan etkinlik kuralları ile idari ve mali hususlar TENMAK internet sitesinde ilan edilir.

(2) TENMAK tarafından paydaş olunacak destek içerekli etkinliklerin adları, katılım koşulları ve şartları ile verilebilecek destekler ve paydaşların sorumlulukları, paydaş olunan kurum/kuruluşlar ile birlikte Başkanlıkça Yürütme Kurulu onayı alınarak belirlenir. Bu amaçla gerekli görülmesi halinde, paydaş olunan kurum/kuruluşlar ile karşılıklı sorumlulukların belirlendiği işbirliği protokolü imzalanır.

(3) TENMAK tarafından düzenlenecek veya paydaş olunacak etkinliklere katılım hakkı kazanan gerçek kişi, takım ve kurum/kuruluşlara hazırlık desteği ve bunlardan başarılı bulunanlara ve/veya dereceye girenlere etkinlik ödülleri verilebilir.

Duyuru ve başvurular

MADDE 17- (1) TENMAK tarafından gerçekleştirilecek destek içerikli etkinliklere ilişkin duyurular, Başkanlık tarafından belirlenen tarihlerde TENMAK internet sitesinde ilan edilir.

(2) Etkinlik kapsamında verilecek desteklere ilişkin başvurular elektronik ortamda alınır.

(3) Etkinlik desteklerine ilişkin başvurularda, başvuru ile aynı konu ve içeriğe sahip; herhangi bir başvurunun başka bir kurum/kuruluşça desteklenip desteklenmediği ve herhangi bir başvurunun desteklenmek üzere başka bir kurum/kuruluşa sunulup sunulmadığı beyan edilir. Bu kapsamda desteklendiği veya sunulduğu yönünde beyanda bulunulan başvurular, gerekli görülmesi halinde uzman hakem değerlendirmesi de alınarak ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Koordinatörlüğün önerisi üzerine Başkan onayı ile değerlendirmeye alınabilir.

Ön inceleme

MADDE 18- (1) Etkinlik kapsamında verilecek desteklere ilişkin başvurular, usul ve şekil bakımından Koordinatörlük tarafından incelenir. Bilgi ve belge eksikliği tespit edilen başvurular değerlendirmeye alınmaz.

Değerlendirme ve karar

MADDE 19- (1) Etkinlik kapsamında verilecek desteklere ilişkin başvuruların değerlendirilmesi Koordinatörlük tarafından yürütülür.

(2) Gerekli görülmesi halinde, gerçekleştirilecek etkinlikle ilgili Danışma ve Değerlendirme Kurulu oluşturulur. Danışma ve Değerlendirme Kurulu, Koordinatörlüğün önerisi ve Başkanın onayı ile TENMAK içinden veya dışından en fazla üç yıllığına seçilen, etkinlik ile ilgili alanda uzman en az beş kişiden oluşur.

(3) Danışma ve Değerlendirme Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Gerçekleştirilecek etkinlikle ilgili ilke, kural ve usuller ile destek ve ödül tutarlarına ilişkin Başkanlığa öneride bulunmak.

b) Başvuruları değerlendirmek ve tavsiye kararlarını Başkanlığa sunmak.

c) Etkinlikle ilgili alınması gerekli tüm tedbirleri belirlemek.

ç) Etkinlik öncesi belirlenen kontrolleri yapmak.

d) Etkinlik sırasında yapılan itirazları değerlendirmek ve sonuçlandırmak üzere Başkanlığa öneride bulunmak.

e) Etkinlikle ilgili gerekli görülen diğer konularda danışmanlık yapmak ve önerilerde bulunmak.

(4) Danışma ve Değerlendirme Kurulunun sekretarya hizmetleri Koordinatörlük tarafından yerine getirilir.

(5) Danışma ve Değerlendirme Kurulu, Başkanlığın daveti üzerine üye tam sayısının en az üçte iki çoğunluğu ile toplanır ve toplantıda hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğu ile karar verir.

(6) Etkinlik kapsamında hazırlık desteği ve ödül verilmesine, Danışma ve Değerlendirme Kurulunun tavsiye kararı değerlendirilerek Başkan tarafından karar verilir.

Mali hükümler

MADDE 20- (1) TENMAK tarafından gerçekleştirilecek etkinlikler kapsamında bütçe imkânları çerçevesinde aşağıda belirtilen harcama kalemleri TENMAK tarafından karşılanabilir:

a) Hazırlık desteği: Etkinliklere katılım hakkı kazanan gerçek kişi, takım ve kurum/kuruluşlara ortaya koyacakları ürün veya performansı hazırlamaları için ayni veya nakdi destek verilebilir. Verilecek destek miktarları ve niteliği, etkinlik kuralları ile idari ve mali hususlarda belirlenen üst limitleri aşmamak kaydıyla Başkanlık tarafından belirlenir.

b) Etkinlik ödülleri: Etkinliklere katılan gerçek kişi, takım ve kurum/kuruluşlardan başarılı bulunanlara ve/veya dereceye girenlere ödül verilebilir. Verilecek ödül tür ve miktarları, etkinlik kuralları ile idari ve mali hususlarda belirlenen üst limitleri aşmamak kaydıyla Başkanlık tarafından belirlenir.

c) Görevlilerin ücretleri ve yolluk giderleri: Etkinlik kapsamında TENMAK tarafından görevlendirilen veya etkinliğe katkı vermek üzere davet edilen TENMAK personeli haricindeki diğer gerçek kişilere (rehber, danışman, konuşmacı, uzman, teknik ve benzeri personel) ödenecek ücretler etkinlik kuralları ile idari ve mali hususlarda belirlenen üst limitleri aşmamak kaydıyla Başkanlık tarafından belirlenir, ödenecek yol ve konaklama giderleri ile gündelikler ise 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre karşılanır.

ç) Etkinlik ile ilgili mamul mal ve hizmet alımları, temsil, tanıtma ve organizasyon giderleri ile ilgili harcamalar.

d) Etkinlik ile ilgili olarak doğabilecek diğer harcamalar.

(2) Etkinliğe gerçek kişi/takım adına katılım sağlanması durumunda verilecek ödül ve/veya nakdi hazırlık destekleri, sorumlu kişi adına açılmış hesaba TENMAK tarafından gönderilir.

(3) Etkinliğe kurum/kuruluş adına katılım sağlanması durumunda verilecek ödül ve/veya nakdi hazırlık destekleri, TENMAK tarafından ilgili kurum/kuruluşun hesabına gönderilir. Bu hesaptan yapılacak harcamalar kurum/kuruluşun tabi olduğu mevzuata göre gerçekleştirilir.

(4) Etkinliğe yurtdışından katılanlara verilecek nakdi hazırlık destekleri veya ödüller, etkinlik sırasında elden ya da belirtecekleri banka hesabına gönderilir.

(5) Hazırlık desteği harcamaları ile verilecek ödüllerin takımda yer alan kişilere dağıtımı, etkinlik kuralları ile idari ve mali hususlar çerçevesinde sorumlu kişi tarafından gerçekleştirilir.

(6) Hazırlık desteğine ilişkin harcama belgeleri; katılımcı gerçek kişi adına, takım adına katılım sağlanması halinde takım adı belirtilerek sorumlu kişi adına, kurum/kuruluş adına katılım sağlanması halinde ise kurum/kuruluş adına düzenlenir.

(7) Etkinliğe kurum/kuruluş adına katılım sağlanması durumunda, hazırlık desteği kapsamında sağlanan kaynak ile edinilen dayanıklı taşınırlar (demirbaş, makine ve cihazlar) söz konusu kurum/kuruluşa ait olur. Bu taşınırlar etkinlik sonuçlanıncaya kadar sorumlu kişinin kullanımına verilir.

(8) Etkinliğe gerçek kişi/takım adına katılım sağlanması durumunda, hazırlık desteği kapsamında sağlanan kaynak ile edinilen dayanıklı taşınırlar (demirbaş, makine ve cihazlar) gerçek kişiye/müştereken takıma ait olur. Ancak TENMAK’ın, söz konusu taşınırların kendisine devrini talep etmesi halinde, taşınırlar en geç bir ay içerisinde sorumlu kişi tarafından TENMAK’a bedelsiz olarak teslim edilir. Taşınırların teslimine ilişkin masraflar TENMAK tarafından karşılanır.

(9) Etkinlik kapsamında gerçekleşen harcamalara ilişkin tüm belgeler, TENMAK tarafından gerektiğinde yapılacak denetimlerde gösterilmek üzere, sorumlu kişi ve adına katılım sağlanan kurum/kuruluş tarafından genel hükümlere göre beş yıl muhafaza edilir.

(10) Sorumlu kişi, hazırlık desteğinden yapılan harcamalara ilişkin raporu, TENMAK tarafından bildirilen süre içerisinde TENMAK’a iletmekle yükümlüdür. Destek tutarının tamamının harcanamaması halinde kalan tutar, TENMAK’ın banka hesaplarına iade edilir ve buna ilişkin dekont TENMAK’a iletilir.

(11) TENMAK’ın yapacağı incelemeler sonucunda, katılımcıların kusur veya ihmallerinden dolayı etkinliğe hazırlık faaliyetlerinin veya katılımın etkinlik kuralları ile idari ve mali hususlar çerçevesinde TENMAK tarafından belirlenmiş usul ve şartlara göre gerçekleştirilmediğinin tespit edilmesi durumunda; gönderilmiş olan hazırlık desteği tutarının tamamı, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesi gereği belirlenen gecikme zammı oranında uygulanacak faiz ile birlikte TENMAK hesabına iade edilir.

(12) Ayni olarak verilecek hazırlık destekleri, TENMAK tarafından temin edilerek sorumlu kişinin kullanımına verilir. İlgili ayni desteğin etkinlik sonrası kullanımı ve devri ile ilgili işlemler etkinlik kuralları ile idari ve mali hususlar çerçevesinde yapılır.

(13) Etkinliğe katılanlardan katılım ücreti alınmasının öngörülmesi durumunda, alınacak katılım ücreti, etkinlik kuralları ile idari ve mali hususlarda belirlenen üst limitleri aşmamak kaydıyla Başkanlık tarafından belirlenir. Etkinlikler kapsamında alınacak katılım ücretleri TENMAK bütçesine gelir kaydedilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Ödüllerden ve etkinlik desteklerinden yararlanamayacaklar

MADDE 21- (1) Yürütme Kurulu üyeleri ile ödül programı ve etkinlik destekleri değerlendirme sürecinde görev alanlar ve TENMAK personeli, bu görevleri süresince bu Yönetmelik kapsamındaki ödüllerden ve etkinlik desteklerinden yararlanamazlar. Bunlar, bu görevleri süresince bu Yönetmelik kapsamındaki ödüllere ve etkinlik desteklerine başvuru yapamaz ve aday gösterilemez.

Devam eden iş ve işlemler

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce süreci başlatılmış olan ödüllere ve etkinlik desteklerine ilişkin devam eden iş ve işlemler, bu Yönetmeliğe göre sonuçlandırılır.

Yürürlük

MADDE 22- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 23- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Başkanı yürütür.

 

Reklamlar

By 1a - Künye Haber

"ben de yazıyorum, diyenler yazdı; biz siziz..." Şiir, Öykü, Deneme, Tefrika... Edebiyat, Felsefe, Psikoloji... Ekonomi, Muhasebe, Maliye... Etkinlik, Duyuru, Haber... diğer yazılarınız http://kunyeonline.com web sitemizde yayılacaktır. Yayınlanan her gönderi facebook, twitter, tumblr ve linkedln hesaplarımızda yayınlanır. Yayınlanacak metni kunyeonline@gmail.com adresimize mail gönderebilir ya da üye olarak sizler yayınlayabilirsiniz. ÖNEMLİ KURAL: 1-Kişi hak ve hürriyetlerine saygılı dinî, siyasî ve her ne sebeple olursa olsun hakaret içermeyen her türlü yazı yayınlayabilirsiniz. 2-Yazmak, yayınlamak, abone olmak, okumak, yorum yapmak, beğeni ve kaynak belirtilerek paylaşmak, ÜCRETSİZDİR. HESAP OLUŞTURMAK İÇİN TIKLAYINIZ:https://kunyeonline.com/kayit-ol-register/

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: