Loading

ÖZLEŞMELİ (ASLİ) PERSONEL ALIMI GİRİŞ SINAVI İLANI İÇİN TIKLAYINIZ….

Kurumumuz pozisyonlarında (Ankara Yerleşkeleri), 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 687/1 maddesi
kapsamında 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 27. maddesine göre idari hizmet
sözleşmesiyle istihdam edilmek üzere, “Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu
Sözleşmeli Personel Yönetmeliği” uyarınca aşağıda yer alan Giriş Sınavı Bilgileri Tablosunda
unvan ve bölümleri belirtilen toplam 25 (yirmibeş) adet pozisyon için Kurumumuzca yapılacak
Sözlü Sınav sonucuna göre sözleşmeli (asli) personel alınacaktır.

A- GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI
Giriş sınavına katılmak için aşağıdaki şartlar aranır:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları
taşımak,
b) Giriş Sınavı Bilgileri Tablosunda belirtilen 01, 02, 03, 04, 05, 06 ve 07 nolu gruplara
başvuracak adaylar için; ilgili lisans bölümlerinin birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim
Kurulunca kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden
mezun olmak ve ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSSLisans)’ndan KPSSP3 puan türünden asgari 70 (yetmiş) puan almış olmak,
c) Giriş Sınavı Bilgileri Tablosunda belirtilen 08, 09, 10 ve 11 nolu gruplara başvuracak
adaylar için; iki yıllık meslek yüksekokullarının tabloda belirtilen ilgili bölümlerinden mezun
olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim
kurumlarının birinden mezun olmak ve ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli
Seçme Sınavı (KPSS-Ön Lisans)’ndan KPSSP93 puan türünden asgari 70 (yetmiş) puan almış
olmak,
ç) Giriş Sınavı Bilgileri Tablosunda belirtilen 12, 13 ve 14 nolu gruplara başvuracak
adaylar için; mesleki ve teknik eğitim veren liselerin tabloda belirtilen ilgili bölümlerinden mezun
olmak ve ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSSOrtaöğretim)’ndan KPSSP94 puan türünden asgari 70 (yetmiş) puan almış olmak,
d) Mühendis ve Avukat pozisyonuna başvuracak adaylar için; İngilizce dilinden
geçerliliği bulunan YDS’den en az 60 (altmış) puan almış olmak veya dil yeterliliği bakımından
buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen başka bir belgeye sahip olmak,
e) Avukat pozisyonuna başvuracak adaylar için; avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.
B- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI
a) Başvurular 12/09/2022 tarihinde başlayıp 21/09/2022 tarihinde saat 23.59’da sona
erecektir.
b) Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinde Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma
Kurumu-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.
cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde belirtilen takvimde aktif hale gelecek
olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştireceklerdir.
c) Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
ç) Adaylar giriş sınavına, Giriş Sınavı Bilgileri Tablolarında belirtilen yalnız bir grup için
başvurabileceklerdir. Birden fazla grup için başvuran adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
C- ADAYLARIN SÖZLÜ SINAVA ÇAĞRILMASI
a) Süresi içinde başvuran ve başvuru şartlarını taşıyan adaylar başvurularını takiben KPSS
puanına göre en yüksek puana sahip adaydan başlanmak üzere sıralamaya tabi tutulacaktır. Puan
sıralamasına göre tüm gruplar için ilan edilen pozisyon sayısının 4 (dört) katı kadar aday
Kurumun internet sitesinde (www.tenmak.gov.tr) ilan edilmek suretiyle sözlü sınava çağrılacaktır.
Ayrıca adaylar Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden sonuçlarını
görüntüleyebilecektir. Son sıradaki aday ile eşit puana sahip diğer adaylar da sözlü sınava
çağrılacaktır.
Ç- SÖZLÜ SINAV KONULARI VE PUAN DEĞERLERİ
Sözlü sınav konuları ve puan değerleri:
a) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni pozisyonu için;
1) Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumunun görev alanına giren temel
konulara ilişkin bilgi düzeyi; puan değeri 30 (otuz)’dur.
2) Genel yetenek ve genel kültürü; puan değeri 30 (otuz)’dur.
3) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü; puan değeri 10
(on)’dur.
4) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu; puan değeri 10
(on)’dur.
5) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı; puan değeri 10 (on)’dur.
6) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı; puan değeri 10 (on)’dur.
b) Mühendis, Avukat, Tekniker ve Teknisyen pozisyonu için;
1) Alan bilgisi ve Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumunun görev alanına
giren temel konulara ilişkin bilgi düzeyi; puan değeri 50 (elli)’dir.
2) Genel yetenek ve genel kültürü; puan değeri 10 (on)’dur.
3) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü; puan değeri 10
(on)’dur.
4) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu; puan değeri 10
(on)’dur.
5) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı; puan değeri 10 (on)’dur.
6) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı; puan değeri 10 (on)’dur.
D- SÖZLÜ SINAVLA İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR
a) Adaylar sözlü sınava, nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/süresi geçerli
pasaportu ile kabul edilecektir. Nüfus cüzdanı/ Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya pasaport
dışında, zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik
belgesi kabul edilecektir. Bunların dışındaki, sürücü belgesi, meslek kimlik kartları vb. diğer tüm
belgeler sözlü sınava giriş için geçerli belge sayılmayacaktır. Nüfus cüzdanında soğuk damga
basılı olması, adayın güncel bir fotoğrafının ve T.C. Kimlik Numarasının bulunması, pasaportun
süresinin geçerli olması zorunludur. Üzerinde soğuk damga, güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik
Numarası bulunmayan nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaportlar kabul
edilmeyecektir.
b) Adaylar, sözlü sınava bilgisayar, tablet, hesap makinesi, cep telefonu vb. elektronik alet
ve aygıtlar ile alınmayacaktır.
c) Adaylara ayrıca sınava giriş belgesi gönderilmeyecektir.
ç) Giriş sınavı ile ilgili yapılabilecek her türlü değişiklikler, sözlü sınavda istenecek
belgeler ve tebligatlar Kurumun internet sitesinden ilan edilmek suretiyle adaylara duyurulacaktır.
d) Sözlü sınav ile ilgili olarak Sınav Komisyonu puanlandırması dışında herhangi bir
kayıt sistemi kullanılmayacaktır.
E- GİRİŞ SINAVININ TARİHİ, YERİ, ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ
a) Giriş sınavı, yalnız sözlü sınav şeklinde yapılacaktır. Sözlü sınav, 3 – 7 Ekim 2022
tarihleri arasında “Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, Mustafa Kemal
Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, No: 192, Çankaya/ANKARA” adresindeki Kurum Hizmet
Binasında yapılacaktır.
b) Giriş sınavında başarılı sayılmak için, başarı puanının en az 70 (yetmiş) olması şarttır.
Sözlü sınavda Sınav Komisyonu başkan ve üyelerinin 100 (yüz) tam puan üzerinden verdikleri
puanların aritmetik ortalaması başarı puanıdır.
c) Giriş sınavı sonucu;
1) Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle her bir grup için ilan edilen
pozisyon sayısı kadar asıl aday belirlenecektir. Sınav Komisyonu tarafından asıl aday sayısının
yarısı kadar da yedek aday belirlenebilecektir. Yedek listede yer alan adayların hakları, ilân
tarihini takip eden altı ay için geçerlidir ve daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi
bir öncelik teşkil etmez.
2) Adayların başarı puanının eşit olması halinde sırasıyla merkezi sınav puanı yüksek
olan, bunun eşit olması halinde başvuruya esas öğrenim durumu dikkate alınmak üzere mezuniyet
tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde yaşı büyük olan aday tercih edilir.
F- KAZANANLARIN İLANI, İTİRAZ VE SÖZLEŞME İMZALANMASI
a) Giriş sınavını asıl veya yedek olarak kazananların isimleri Kurumun internet sitesinde
(www.tenmak.gov.tr) ilan edilecektir. Ayrıca adaylar, sonuç bilgilerini Kariyer Kapısı
(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden görüntüleyebilecektir. İlan tebligat yerine
geçecektir, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
b) Adaylar, giriş sınavı sonuçlarına, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 5 (beş) iş
günü içerisinde gerekçesini de belirterek yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar en geç 30 (otuz)
gün içerisinde incelenir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.
c) Giriş sınavında başarılı olanların ilanda belirtilen süre içinde ve istenilen belgelerle
birlikte Kuruma müracaat etmeleri gerekmektedir. Süresi içinde geçerli bir mazereti olmadığı
halde müracaat etmeyenlerin göreve başlama işlemleri yapılmaz. İstenilen belgeler, personel
işlerinden sorumlu birim tarafından incelenecektir. İnceleme sonunda noksanlıklar olduğu
anlaşılırsa tamamlaması için 10 (on) iş günü ek süre verilecektir. Bu süre sonunda belgelerini
tamamlamayanlar veya getirdikleri belgelerden istihdama engel durumları olduğu anlaşılanlar ile
sözleşme imzalanmayacaktır.
İletişim Bilgileri:
Sınavla ilgili her türlü bilgi, aşağıdaki telefon numaraları ve Kurumun internet sitesi
aracılığıyla temin edilebilir.
Telefon Numaraları : (0 312) 295 87 82
(0 312) 295 87 83
Kurum İnternet Sitesi Adresi : http://www.tenmak.gov.tr
Kurum Adresi : Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu,
Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, No: 192,
06510 Çankaya/ANKARA

Reklamlar

By 1a - Künye Haber

"ben de yazıyorum, diyenler yazdı; biz siziz..." Şiir, Öykü, Deneme, Tefrika... Edebiyat, Felsefe, Psikoloji... Ekonomi, Muhasebe, Maliye... Etkinlik, Duyuru, Haber... diğer yazılarınız http://kunyeonline.com web sitemizde yayılacaktır. Yayınlanan her gönderi facebook, twitter, tumblr ve linkedln hesaplarımızda yayınlanır. Yayınlanacak metni kunyeonline@gmail.com adresimize mail gönderebilir ya da üye olarak sizler yayınlayabilirsiniz. ÖNEMLİ KURAL: 1-Kişi hak ve hürriyetlerine saygılı dinî, siyasî ve her ne sebeple olursa olsun hakaret içermeyen her türlü yazı yayınlayabilirsiniz. 2-Yazmak, yayınlamak, abone olmak, okumak, yorum yapmak, beğeni ve kaynak belirtilerek paylaşmak, ÜCRETSİZDİR. HESAP OLUŞTURMAK İÇİN TIKLAYINIZ:https://kunyeonline.com/kayit-ol-register/

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: