Loading

18 Eylül 2022 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31957

YÖNETMELİK

Fırat Üniversitesinden: FIRAT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 2/12/2019 tarihli ve 30966 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (m), (p) ve (r) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“a) Baraj: İlgili ders kurulu teorik ve pratik, mazeret (telafi), yılsonu ve bütünleme sınavlarında; her anabilim dalı/bilim dalı soru grubu veya birleştirilmiş dersler soru grubunda en az yapılması gereken doğru soru veya puan oranı,”

“m) Ham puan: Bir sınavdan alınan ve herhangi bir baraj uygulaması yapılmamış notu,”

“p) Koordinatörler Kurulu: Tıp Fakültesinde eğitim ve öğretimin düzenli bir şekilde yürütülmesi, planlanması ve koordinasyonu için Dekan başkanlığında, mezuniyet öncesi eğitimden sorumlu dekan yardımcısı, baş koordinatör, baş koordinatör yardımcıları, dönem koordinatörleri, dönem koordinatör yardımcıları ve tıp eğitimi anabilim dalı başkanından oluşan ve Fakültenin eğitim komisyonu görevlerini yürüten kurulu,

r) Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonu: Tıp fakültesinde eğitim ve öğretimin düzenli bir şekilde yürütülmesi, planlanması ve koordinasyonu için Dekan Başkanlığında mezuniyet öncesi eğitimden sorumlu dekan yardımcısı, baş koordinatör, baş koordinatör yardımcıları, dönem koordinatörleri, dönem koordinatör yardımcıları, Ölçme-Değerlendirme ve Eğiticilerin Eğitimi Komisyonu Başkanı, Mesleki Beceri Eğitim (MBE) Komisyonu Başkanı, Bilimsel Araştırma Eğitimi Komisyonu Başkanı, İletişim Becerileri Komisyonu Başkanı, Tıp Eğitimi Öz Değerlendirme Kurulu Koordinatörü, Multidisiplin Laboratuvarı Koordinatörü, Probleme Dayalı Öğrenim (PDÖ) Komisyonu Başkanı, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı, Sürekli Tıp Eğitimi Koordinatörü ve Fakülte öğrenci temsilcisinden oluşan ve Fakültenin eğitim standartlarını belirleyen komisyonu,”

“ü) Koordinatörler: Dekan önerisi ile Fakülte Yönetim Kurulu tarafından atanan koordinatörleri,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci, üçüncü, dördüncü ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Her ders kurulunun içindeki dersler ya da birleştirilmiş derslerin teorik ve pratik değerlendirmesinde %40 barajı uygulanır. Gerekli durumlarda baraj oranı en az %25 en fazla %50 olacak şekilde Fakülte Yönetim Kurulu tarafından değiştirilebilir.

(3) Ders kurulu notu, ders kurulunu oluşturan anabilim/bilim dallarından alınan toplam ham puandan, her ders ya da birleştirilmiş dersler için %40’ın altında olan puanlar çıkarılarak hesaplanır. Öğrencinin sınava girmiş olması koşuluyla ders kurulu sınavı notu sıfır (0)’dan düşük olamaz.

(4) Ders kurulunda bir anabilim/bilim dalının pratik sınavına giremeyen öğrenci o anabilim/bilim dalının teorik sorularını cevaplayamaz. Ders kurulundaki o anabilim/bilim dalı notu, sıfır (0) puan alınmış olarak kabul edilir ve o anabilim/bilim dalı teorik notunun %40’ı oranında ders kurulu toplam notundan düşülür. Ayrıca sadece pratik sınavı olan anabilim/bilim dalının pratik sınavına girmeyenlerden toplam ders kurulu puanından o anabilim/bilim dalı puanının %40’ı oranında puan düşülür.”

“(6) Her ders kurulu sonunda mazereti, ilgili anabilim/bilim dalınca kabul edilen öğrenciye, programı anabilim/bilim dalı tarafından belirlenen pratik eğitim telafisi açılabilir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Her dönemde ders kurulları not ortalaması 80 ve üzeri olan öğrenciler; devam koşulunu yerine getirmek, tüm ders kurullarını almak, sınavlarına (pratik ve teorik olmak üzere) girmek ve her bir ders kurulu sonu notu en az 50 olmak koşuluyla yılsonu sınavına girmeden başarılı olarak kabul edilir. İlgili eğitim-öğretim dönemindeki ders kurulları notları toplanarak ortalamaları alınır ve bu not başarı notu olarak öğrencilerin dosyalarına işlenir. Ancak bu durumda olup da yılsonu sınavına girmek isteyenler yazılı başvurmaları halinde sınava alınırlar.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yıl sonu başarı notu 60 puanın altında olan dönem I, II, III öğrencileri o yılı, dönem IV, V, VI öğrencileri ise başarısız oldukları klinik pratik uygulamayı tekrar ederler.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin altıncı ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) IV’üncü ve V’inci dönemlerde bir üst döneme geçmek için tek klinik pratik uygulaması kalan ve bu klinik pratik uygulamanın tekrarında da başarısız olan öğrenciye Dekanlığa yazılı talebini takip eden 15 gün içerisinde bir sınav hakkı verilebilir. Bu sınava girmeyen veya bu sınavda da başarısız olan öğrenci, ilgili klinik pratik uygulamaya ait klinik pratik uygulama sonu sınavlarına girer.

(7) Klinik pratik uygulamaya devam eden, ancak sınava katılamayan öğrenciye mazeret sınav hakkı verilmez, bütünleme sınavına girebilir.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 31- (1) Tıp doktorluğu öğretim düzeyi programının internlik dönemi de dâhil tüm dönemleri başarı ile tamamlayan öğrenciye tıp doktoru diploması verilir.”

MADDE 7- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8- Bu Yönetmelik hükümlerini Fırat Üniversitesi Rektörü yürütür.

Reklamlar

By 1a - Künye Haber

"ben de yazıyorum, diyenler yazdı; biz siziz..." Şiir, Öykü, Deneme, Tefrika... Edebiyat, Felsefe, Psikoloji... Ekonomi, Muhasebe, Maliye... Etkinlik, Duyuru, Haber... diğer yazılarınız http://kunyeonline.com web sitemizde yayılacaktır. Yayınlanan her gönderi facebook, twitter, tumblr ve linkedln hesaplarımızda yayınlanır. Yayınlanacak metni kunyeonline@gmail.com adresimize mail gönderebilir ya da üye olarak sizler yayınlayabilirsiniz. ÖNEMLİ KURAL: 1-Kişi hak ve hürriyetlerine saygılı dinî, siyasî ve her ne sebeple olursa olsun hakaret içermeyen her türlü yazı yayınlayabilirsiniz. 2-Yazmak, yayınlamak, abone olmak, okumak, yorum yapmak, beğeni ve kaynak belirtilerek paylaşmak, ÜCRETSİZDİR. HESAP OLUŞTURMAK İÇİN TIKLAYINIZ:https://kunyeonline.com/kayit-ol-register/

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: