Loading

18 Eylül 2022 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31957

YÖNETMELİK

Çukurova Üniversitesinden: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ BİYOTEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çukurova Üniversitesi Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Çukurova Üniversitesi Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Çukurova Üniversitesi Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Çukurova Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Çukurova Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5- (1) Merkezin amacı; biyoteknoloji alanında araştırmalar yapmak, bu alanda ulusal ve uluslararası düzeyde projeler hazırlamak, proje çalışmalarının yürütülmesine destek vererek daha etkin ve disiplinler arası çalışmalara uygun fiziki ortamı sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Biyoteknoloji ile ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile meslek kuruluşlarının Merkezin olanaklarından yararlanabilmesini sağlamak, bu kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak.

b) Biyoteknoloji alanında araştırma yapan öğretim elemanı ve öğrencileri desteklemek.

c) Biyoteknoloji alanında seminerler, kurslar ve konferanslar düzenlemek.

ç) İlgili mevzuat çerçevesinde Merkezin amaçları kapsamında yer alan diğer görevleri yerine getirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8- (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili konularda çalışmaları bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından biyoteknoloji alanında doktora derecesine sahip olan iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil olarak bırakır. Göreve vekaletin altı aydan uzun sürmesi durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer.

(3) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

b) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini belirlemek ve toplantılara başkanlık etmek.

c) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli eşgüdümü ve denetimi sağlamak, bütçe teklifini hazırlamak.

ç) Yurt içi ve yurt dışı araştırma ve uygulama kuruluşları ile işbirliği yaparak Merkezin amaçlarına uygun ortak proje çalışmalarını gerçekleştirmek.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9- (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdürün önerisiyle Merkezin faaliyet alanında çalışmalar yapan doktora derecesine sahip Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen dört öğretim elemanı olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Görev süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir defa üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma programlarını düzenlemek.

b) Önerilen bilimsel projeleri değerlendirmek, Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

c) Müdürün faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı yıllık faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve bir sonraki yıla ait çalışma programını değerlendirmek.

ç) Merkezin ödenek ve akademik, idari, teknik personel ihtiyacını Müdürün önerileri doğrultusunda belirlemek.

Danışma Kurulu ve görevi

MADDE 10- (1) Danışma Kurulu; Merkezin çalışmaları ile ilgili konularda istekleri halinde kamu ve özel sektör kurum ve kuruluş temsilcileri arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen yedi üyeden oluşur. Görev süresi sona ermeden boşalan üyelikler için kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir. Görev süresi sona eren üyeler tekrar görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez toplanır.

(3) Danışma Kurulunun görevi; Merkeze yeni çalışma konuları önermek ve mevcut çalışmalarla ilgili sorunların çözümüne yönelik öneriler getirmektir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 11- (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 12- (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini rektör yardımcılarından birine veya Müdüre devredebilir.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 13- (1) Merkezin çalışmaları için alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 14- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 15- (1) 16/8/2009 tarihli ve 27321 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çukurova Üniversitesi Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 16- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çukurova Üniversitesi Rektörü yürütür.

Reklamlar

By 1a - Künye Haber

"ben de yazıyorum, diyenler yazdı; biz siziz..." Şiir, Öykü, Deneme, Tefrika... Edebiyat, Felsefe, Psikoloji... Ekonomi, Muhasebe, Maliye... Etkinlik, Duyuru, Haber... diğer yazılarınız http://kunyeonline.com web sitemizde yayılacaktır. Yayınlanan her gönderi facebook, twitter, tumblr ve linkedln hesaplarımızda yayınlanır. Yayınlanacak metni kunyeonline@gmail.com adresimize mail gönderebilir ya da üye olarak sizler yayınlayabilirsiniz. ÖNEMLİ KURAL: 1-Kişi hak ve hürriyetlerine saygılı dinî, siyasî ve her ne sebeple olursa olsun hakaret içermeyen her türlü yazı yayınlayabilirsiniz. 2-Yazmak, yayınlamak, abone olmak, okumak, yorum yapmak, beğeni ve kaynak belirtilerek paylaşmak, ÜCRETSİZDİR. HESAP OLUŞTURMAK İÇİN TIKLAYINIZ:https://kunyeonline.com/kayit-ol-register/

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: