Loading

29 Ağustos 2022 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31938

YÖNETMELİK

Atatürk Üniversitesinden:

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİM FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi bünyesinde açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemine göre yürütülen programlarda uygulanan eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi bünyesinde açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemine göre yürütülen programlarda uygulanan eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü, 43 üncü, 44 üncü ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Açıköğretim: Kitlesel eğitime yönelik olarak yürütülen programlardaki öğretimi,

b) AKTS kredisi: Avrupa Kredi Transfer Sistemine karşılık gelen krediyi,

c) Blok uygulama: Eğitim-öğretim döneminde alınan teorik dersleri pekiştirmek için öğrenim süreci içinde zamanı, süresi ve konusu lisans ve ön lisans öğreniminin özelliklerine ve gereklerine göre belirlenen esaslar çerçevesinde yapılan uygulama çalışmalarını,

ç) Dekan: Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi Dekanını,

d) Dekanlık: Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi Dekanlığını,

e) Fakülte: Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesini,

f) Rektör: Atatürk Üniversitesi Rektörünü,

g) Senato: Atatürk Üniversitesi Senatosunu,

ğ) Uzaktan eğitim: Bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak yürütülen programlardaki öğretimi,

h) Üniversite: Atatürk Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Programların Açılması, Düzenlenmesi, Eğitim-Öğretim

Dönemleri ve Akademik Takvim

Programların açılması ve düzenlenmesi

MADDE 5- (1) Açıköğretim ve uzaktan eğitim programları, Fakülte Kurulunun teklifi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile açılır.

(2) Açıköğretim ve uzaktan eğitim programları, açılma gerekçeleri ve özelliklerine bağlı olarak yarıyıllık veya yıllık olarak düzenlenir.

Eğitim-öğretim dönemleri

MADDE 6- (1) Bir öğretim yılı her biri en az on dört hafta olmak üzere güz ve bahar yarıyıllarından oluşur.

(2) Fakülte Kurulunun teklifi, Senatonun kararı ile açıköğretim ve uzaktan eğitim programları için yaz okulu uygulaması yapılabilir.

(3) Cumartesi ve pazar günleri eğitim-öğretim günü olarak sayılabilir ve bu günlerde eğitim-öğretim ve sınav yapılabilir; ulusal ve dini bayram günleri eğitim-öğretim günü olarak sayılmaz.

(4) İki yarıyıl arasında en az bir hafta süreli yarıyıl tatili verilir.

Akademik takvim

MADDE 7- (1) Akademik takvim, Fakülte Kurulu tarafından hazırlanarak onaylanmak üzere Nisan ayı içerisinde Senatoya sunulur ve Senatonun onayından sonra uygulamaya konulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kayıt İşlemleri ile Katkı Payı ve Öğretim Giderleri

Kayıt işlemleri

MADDE 8- (1) Fakülte bünyesinde yürütülen programlar için kayıt tarihi, şekli, süresi, şartları, istenecek belgeler ve uyulacak usul ve esaslar ilgili mevzuat hükümlerine ve Senato kararlarına aykırı olmamak üzere, programların özelliklerine göre Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılır ve ilan edilir.

(2) Kayıt koşullarını yerine getirmeyen ve kayıtlarını süresi içerisinde yaptırmayanlar kayıt haklarını kaybederler.

(3) Fakülteye kayıt yaptıracak öğrencilerin varsa Fakültedeki önceki kayıtlarını sildirmeleri gerekmektedir. Önceki kayıtlarını sildirmeden, yeni kayıt yaptıran öğrencilerin eski kayıtları hangi yarıyılda veya sınıfta olursa olsun silinir ve yeni kayıtları geçerli sayılır. Bu öğrenciler eski kayıtları için hiçbir hak iddia edemezler.

(4) Kayıt için sahte veya tahrif edilmiş belge kullandıkları veya gerçeğe aykırı beyanda bulundukları belirlenenlerin kayıt işlemleri Fakülte Yönetim Kurulu tarafından iptal edilerek haklarında işlem başlatılır. Bu öğrenciler için düzenlenen, diploma dâhil tüm belgeler iptal edilir.

(5) Fakülteden kaydını sildirip tekrar aynı programa kayıt yaptıran öğrenciler kaldıkları yarıyıldan devam ederler.

Katkı payı ve öğretim giderleri

MADDE 9- (1) Öğrenciler kayıt yaptırabilmeleri veya kayıt yenileyebilmeleri için; cari hizmet maliyetine öğrenci katkısını ve açıköğretim/uzaktan öğretim materyal ücretini ödemiş olmaları gerekir.

(2) Cari hizmet maliyetine öğrenci katkı payı hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(3) Açıköğretim/uzaktan öğretim materyal ücreti, programların özellikleri dikkate alınarak ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Fakülte Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(4) Mali yükümlülüklerini belirlenen süreler içerisinde yerine getirmeyen öğrencilerin kayıt ve kayıt yenileme işlemleri yapılmaz. Bu öğrenciler, ara sınav ve yarıyıl sonu/yılsonu sınavlarına alınmazlar ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(5) Kayıt silme veya sildirme halinde ödenmiş olan katkı payları, öğrenim ücretleri ve materyal ücreti iade edilmez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Derslerin Düzenlenmesi, Yürütülmesi, Ders Kaydı ve Devam Durumu

Derslerin düzenlenmesi

MADDE 10- (1) Dersler; teorik ve/veya uygulamalı derslerden ya da atölye, laboratuvar, staj ve benzeri uygulama çalışmalarından oluşur. Dersler, yarıyıl/yıl esasına göre düzenlenir.

(2) Gerek duyulması halinde programlarda yer alan dersler, derslerin kredileri ve varsa ön koşulları ile yarıyıllara/yıllara dağılımları, Fakülte Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile değiştirilebilir.

(3) Programdan kaldırılan ders veya derslerin yerine hangi derslerin alınacağı veya tekrarlanacağına Fakülte Kurulu karar verir.

Derslerin yürütülmesi

MADDE 11- (1) Açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemine göre eğitim-öğretim yapılan Fakültede dersler dönemlik ve kredili olup ders geçme sistemi uygulanır.

(2) Fakülte Kurulunun kararına bağlı olarak dersler, açıköğretim veya uzaktan eğitim yöntemleriyle ya da yüz yüze yürütülebilir.

(3) Ders/derslerin bir kısmı veya tamamı Üniversitenin yerleşkelerinde ve/veya bunların dışında, başka şehir ve/veya ülkelerde oluşturulan merkezlerde akademik danışmanlık ve uygulama hizmetleri yolu ile verilebilir.

(4) Programların özelliklerine bağlı olarak yapılması gereken uygulamalara ve stajlara ilişkin esaslar Fakülte Kurulu tarafından belirlenir ve Senatonun onayından sonra uygulanır.

Ders kaydı

MADDE 12- (1) Fakülteye kayıtlı öğrenciler, öğrenime devam etmek durumunda oldukları dönemin başında ve kayıt yenileme tarihlerinde, kayıtlarını yeniletmek zorundadırlar. Ders kayıt işlemlerinde sorumluluk tamamen öğrenciye aittir. Belirtilen sürelerde katkı payını ve/veya açıköğretim/uzaktan öğretim materyal ücretini yatırmayan ve ders kaydını yaptırmayan öğrenciler, o yarıyılda/yılda derslere devam edemez, sınavlara giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(2) Fakülteye ilk kez kayıt yaptırmış birinci sınıf öğrencilerinin birinci ve ikinci yarıyıl derslerine kayıtları, mali yükümlülüklerini yerine getirmiş olmaları kaydıyla, doğrudan Dekanlıkça yapılır. Ders veya ders grubu seçilmesi gereken sınıflarda ilgili yarıyıla ait materyal ücretini yatırmış ara sınıf öğrencilerinin FF olan derslerinin kaydı Dekanlıkça, yeni alınacak diğer derslerin kaydı öğrencilerin kendileri tarafından yapılır. Materyal ücretini yatıran ancak ders kaydını yapmayan/yapamayan öğrencilerin ders kayıtları alabilecekleri dersler arasından öncelikle alt yarıyıl derslerinden başlamak üzere 30 krediye kadar Dekanlıkça yapılır.

(3) Öğrenciler, bir yarıyılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde en fazla 10 ders alırlar. Bu şekilde alınacak dersler öğrencilerin bulundukları yarıyıl ve/veya alt yarıyıllardaki derslerden olabilir, üst yarıyıllardan ders alınamaz.

(4) Yıl esasına göre yürütülen programlarda birinci sınıfın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler üçüncü sınıftan, ikinci sınıfın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler dördüncü sınıftan ders alamazlar. Yarıyıl esasına göre yürütülen programlarda ise;

a) Birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler beşinci ve yedinci yarıyıllardan,

b) İkinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler altıncı ve sekizinci yarıyıllardan,

c) Üçüncü yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler yedinci yarıyıldan,

ç) Dördüncü yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler sekizinci yarıyıldan,

ders alamazlar.

(5) Üniversitesinin örgün öğretim programlarına kayıtlı öğrenciler, uzaktan eğitim yolu ile yürütülen eşdeğer derslere Senato tarafından uygun görülen kapsam ve koşullarda kayıt yaptırabilirler. Bu öğrenciler hakkında 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde yer alan mali hükümler uygulanır.

Devam durumu

MADDE 13- (1) Fakülte bünyesinde yer alan programlarda yürütülen dersler için devam zorunluluğu yoktur. Ancak, özelliklerine bağlı olarak bazı derslerdeki etkinliklere, uygulamalara, stajlara ve yüz yüze derslere devam ile ilgili esaslar Fakülte Kurulu tarafından belirlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sınavlar, Başarının Değerlendirilmesi ve Eğitim-Öğretim Süresi

Sınavlar

MADDE 14- (1) Her ders için en az bir ara sınav, bir yarıyıl/yılsonu sınavı ile bir bütünleme sınavı yapılır. Ayrıca, kayıtlı olduğu programın tüm derslerine kayıt yaptırmış, ancak FF harf notu alarak mezuniyeti için en fazla üç dersi kalmış olan öğrencilere, FF harf notu aldıkları derslere sınavın yapılacağı öğretim yılında kayıt yaptırmış olmaları koşuluyla, bahar yarıyılı bütünleme sınavlarından sonra yılda bir kereye mahsus olmak üzere mezuniyet üç ders sınavına girme hakkı tanınır. Mezuniyet üç ders sınavı ile ilgili usul ve esasları belirlemeye Fakülte Kurulu yetkilidir.

(2) Her ne sebep ve mazeretle olursa olsun, sınavlara katılmayan öğrenciler için başka bir sınav açılmaz. Ancak ara sınava katılmayan ya da Fakültenin merkezi sınav hazırlıkları başladıktan sonra geçerli mazeretle kayıt yaptırmış olan öğrenciler, ara sınav notu sıfır kabul edilmek şartı ile yarıyıl/yıl sonu sınavına katılabilirler.

(3) Sınavlar, gözetim altında olmak üzere yazılı veya uygulamalı olarak yapılır.

(4) Dersin varsa devam veya diğer koşullarını yerine getirmeyen öğrenciler, o dersin yarıyıl/yılsonu sınavına giremezler.

(5) Sınavlarla ilgili öğrenci cevap kâğıtları ve salon sınav tutanakları iki yıl süre ile saklanır.

(6) Sınavlar için Fakülte tarafından belirlenen tarihlerde sınava gireceği sınav merkezini Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden belirlemeyen öğrencilerin sınav merkezi tercihleri öğrencinin beyan etmiş olduğu adres iline Fakülte tarafından yapılır. Adres bilgisi tanımlı olmayan öğrencilerin sınav merkezi Erzurum ili olarak belirlenir.

Sınav kuralları

MADDE 15- (1) Öğrencilerin sınavlarda uymaları gereken kurallar Dekanlık tarafından belirlenir.

(2) Öğrenciler, sınavlara girebilmek için Fakülte tarafından belirlenen belgeleri yanlarında bulundurmak ve görevlilerce istendiğinde göstermek zorundadır. Öğrenci eksik belge ile sınavlara giremez. Bu belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda öğrenci sınava girmiş dahi olsa durum görevliler tarafından düzenlenen Bireysel Sınav İptal Tutanağına işlenir ve Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla sınavı geçersiz sayılır.

(3) Herhangi bir nedenle sınavları geçersiz sayılan öğrenci, sınavlarına girdiği ders veya derslerden sıfır puan almış kabul edilir.

(4) Kopya nedeniyle sınavları geçersiz sayılan öğrenci, kopya olayının gerçekleştiği sınavı takip eden ilk sınav haftasındaki sınavlara giremez.

(5) Sınav giriş belgesi ve sınavda uygulanacak kurallar çevrimiçi olarak Öğrenci Bilgi Sisteminde yayınlandığında öğrenciye tebliğ edilmiş sayılır.

(6) Öğrenci, ilgili dersin sınavına sadece sınav giriş belgesinde belirtilen yer, tarih ve saatte girmek zorundadır.

Sınavların geçersiz sayılması

MADDE 16- (1) Aşağıda durumları belirtilen öğrencilerin sınavları geçersiz kabul edilir ve ilgili oturumdaki tüm derslerden o sınavda sıfır puan almış sayılır:

a) Optik ortamda değerlendirilen cevap kâğıdında kitapçık türünü işaretlemeyen/yanlış işaretleyen, optik form üzerinde bulunan barkod ve kare kodların üzerini karalayan ya da çizen, cevaplarını yanlış alanda işaretleyen veya soru kitapçıklarının sayfalarını eksik olarak teslim eden öğrenciler ile kendisine ait olmayan cevap kâğıdına işaretleme yaptığı tespit edilen öğrenciler.

b) Eksik belge ile sınava girdiği tespit edilen, sınav kurallarını, düzenini ve işleyişini bozan, sınavın yapılmasını uzun veya kısa süre engelleyen, sınav görevlilerine hakaret eden, fiili saldırıda bulunan ve tehdit edenlerle sınav huzurunu bozacak kadar yüksek sesle konuşan, sınav salonunu kendilerine duyurulan süreden önce terk eden, sınav görevlilerinin sınavla ilgili düzenlemelerine uymayan öğrencilerin ve sınav sırasında kopya çeken, çekmeye girişen, kopya veren, alan, kopya çekilmesine yardım eden öğrenciler.

Sınav soru ve sonuçlarına itiraz

MADDE 17- (1) Sınav sorularına itiraz sınavdan sonraki, sınav sonuçlarına itiraz ise sınav sonuçlarının ilanından sonraki üç gün içerisinde, Dekanlığa yazılı olarak ya da elektronik ortam üzerinden yapılır.

(2) İtirazlar, Dekanlıkça incelenip sonuçlandırılır ve ilgili öğrenciye bildirilir.

(3) Sınav sonuçlarında maddi hataların düzeltilmesi dışında herhangi bir değişiklik yapılmaz ve cevap kâğıdı öğrenciye verilmez.

Sınavların değerlendirilmesi

MADDE 18- (1) Sınav ve diğer etkinlikler 100 puan üzerinden değerlendirilir.

(2) Kısa süreli sınav, ödev veya uygulama gibi etkinliklerin yer aldığı ders/derslerde bu etkinliklerden alınacak olan puanların ara sınav puanına katkı oranı Fakülte Kurulu tarafından belirlenir.

(3) Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürür.

Ders başarı notunun belirlenmesi

MADDE 19- (1) Ders başarı notunun hesaplanmasında;

a) Blok uygulama dersleri hariç, açıköğretim programlarındaki diğer derslerde ders başarı notuna ara sınav puanının katkısı %30, yarıyıl sonu/yılsonu/bütünleme sınav puanının katkısı %70’tir.

b) Blok uygulama derslerinde, uygulama sonucunda alınan puan ara sınav puanı, teorik sınav sonunda alınan puan ise yarıyıl sonu veya bütünleme sınav puanı olarak değerlendirilir. Başarı notu hesaplamasında ara sınav puanının katkısı %60, yarıyıl sonu veya bütünleme sınav puanının katkısı %40 olarak alınır.

Ağırlıklı genel not ortalaması

MADDE 20- (1) Ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO); öğrencinin öğrenimine başladığı andan itibaren, tamamlamış olduğu yarıyıl/yıl da dâhil olmak üzere, o güne kadar kayıt yaptırdığı her dersin kredi değeri ile o dersin başarı notuna aşağıdaki tabloda karşılık gelen ağırlık katsayısının çarpılması ve bu çarpımların toplanmasından elde edilen sayının, toplam kredi değerine bölünmesi ile hesaplanır. Bölme sonucu, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlatılır. Harfle ilan edilen başarı notları ve bunların ağırlık katsayıları/anlamları aşağıda gösterilmiştir:

Harf Notu                Ağırlık Katsayısı

    AA                      4,00

    BA                      3,50

    BB                       3,00

    CB                       2,50

    CC                       2,00

    FF                       0,00

    G                         Geçer

    Z                          Devamsız

    M                        Muaf

    E                          Girmedi

(2) AGNO hesabında, tekrar edilen dersler için en son hesaplanan başarı notu dikkate alınır.

(3) Dönem not ortalaması 3,00 ile 3,49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi, 3,50 ile 4,00 arasında olan öğrenciler yüksek onur öğrencisi sayılırlar. Ancak FF notu olan veya disiplin cezası alan öğrenciler belirtilen not ortalamalarını sağlasalar bile onur öğrencisi veya yüksek onur öğrencisi sayılmazlar.

Öğrenim süresi

MADDE 21- (1) Kayıt yaptırdıkları yarıyıldan başlamak üzere öğrenciler; ön lisans ve lisans tamamlama için dört, lisans için yedi yıl süreyle öğrencilik haklarından yararlanabilir. Kayıt yenilenmeyen yıl/yarıyıllar azami öğrenim süresine dâhil edilir.

(2) Kapatılan programlara kayıtlı öğrencilere mezun olabilmeleri için Yönetim Kurulu tarafından uygun bir süre tanınır. Bu süre sonunda mezun olamayan öğrencilerin istekleri üzerine program ile ilişikleri kesilir veya Yönetim Kurulu tarafından belirlenen bir programa yine Yönetim Kurulunca belirlenen koşullarla intibakları yapılır.

ALTINCI BÖLÜM

Mezuniyet ve Diploma

Mezuniyet ve diploma

MADDE 22- (1) Kayıtlı olduğu ön lisans programında en az 120 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarıyla tamamlayan, FF notu olmayan, AGNO’su en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın ön lisans diploması, lisans programında ise en az 240 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarıyla tamamlayan, FF notu olmayan, AGNO’su en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciye kayıtlı olduğu programın lisans diploması verilir. Öğrencinin mezuniyet tarihi, başarılı olduğu son sınavının yapıldığı gündür. Ancak, bu tarihe kadar, uygulama, staj, endüstriye dayalı öğretim, bitirme ödevi, bitirme projesi, bitirme tezi, diploma çalışması, arazi çalışması ve diğer sebeplerle mezun olamayan öğrenciler, bu çalışmaların tamamlanarak kabul edildiği tarihte mezun olur.

(2) Öğrencilere diploma ile birlikte sahip oldukları derece ve derecenin düzeyi, içeriği ve işlevi hakkında ayrıntılı bilgi içeren diploma eki verilir.

(3) Lisans programının ilk dört yarıyılından en az 120 AKTS kredilik ders alarak başarılı olan ve AGNO’su 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler programdan kaydını sildirmek koşuluyla ön lisans diploması alabilirler.

(4) AGNO’ları 3,00 ile 3,49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi, 3,50 ile 4,00 arasında olan öğrenciler yüksek onur öğrencisi olarak mezun olurlar. Ancak, disiplin cezası alan öğrenciler belirtilen AGNO’yu sağlasalar bile onur öğrencisi veya yüksek onur öğrencisi olarak mezun olmazlar.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kredi ve not transferi

MADDE 23- (1) Türk Dili, Yabancı Dil ile Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersleri hariç, açıköğretim veya uzaktan eğitim programlarına kayıt yaptıran öğrenciler, kayıt yaptırdıkları programdaki derslerin tümünü almak zorundadırlar. Daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında alıp, başarmış oldukları ders/dersler için kredi ve not transferi talebinde bulunamazlar. Dikey ve yatay geçiş yoluyla kayıt yaptıran öğrencilerin kredi ve not transferi ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

(2) Daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumundan mezun olup ön lisans veya lisans diplomasına sahip olanlar Türk Dili, Yabancı Dil ile Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi derslerinden muaf sayılırlar. Bu derslerden;

a) İkinci üniversite kapsamında kayıt yaptıran öğrencilerin muafiyetleri herhangi bir talebe bağlı olmadan Dekanlıkça yapılır.

b) ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme yolu ile kayıt yaptıran öğrencilerin muafiyet işlemleri, yazılı taleplerine bağlı olarak Dekanlıkça belirlenecek tarihler arasında ve Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleştirilir.

Disiplin işlemleri

MADDE 24- (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

Yatay ve dikey geçişler

MADDE 25- (1) Fakülteye yapılacak olan yatay ve dikey geçiş talepleri ile ilgili olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

Kayıt dondurma

MADDE 26- (1) Kayıt dondurmak için yapılacak başvurular ders kaydı yaptırılan tarihten itibaren 15 gün içinde yapılır. Sağlık nedenine dayanan kayıt dondurma istekleri bu sürenin dışındadır. Öğrencinin kayıt dondurma isteği bir yarıyıldan/yıldan az olamaz. Sağlıkla ilgili nedenler hariç geçerli nedenler çerçevesinde eğitim-öğretim süresince en çok iki yarıyıl/bir yıl süre ile kayıt dondurulabilir.

(2) Basit şizofreni, paranoid şizofreni, disasosiyatif sendrom ve borderline vakalar gibi ruhsal bozukluklar nedeniyle tüm öğrenim süresi içinde en fazla iki yıl süreyle kayıt dondurulabilir. Bu süreyi aşan öğrencilerden yeniden sağlık raporu istenmek ve incelenmek suretiyle, kayıt dondurma işleminin devam edip etmeyeceğine Fakülte Yönetim Kurulu karar verir.

(3) Ruhsal bozukluklar dışındaki sağlık sorunları nedeniyle kayıt dondurmada süre aranmaz.

(4) Öğrencilerin cebri nedenlere (tutukluluk, hükümlülük, askerlik) bağlı olarak müracaat etmeleri halinde Fakülte Yönetim Kurulunun kararı ile bu durumun sona ereceği tarihe kadar kaydı dondurulur.

(5) Öğrenci, kayıt dondurduğu yarıyılda/yılda öğrenimine devam edemez ve sınavlara giremez. Kayıt donduran öğrencinin azami öğrenim süresi kayıt dondurma süresi kadar uzatılır.

Tebligat ve adrese bildirme

MADDE 27- (1) Öğrencileri doğrudan ilgilendiren tüm idari işlemlere ait tebligatlar öğrencilerin kayıt sırasında bildirdikleri ya da sonradan güncelledikleri adrese posta, elektronik posta, kargo yoluyla ya da elektronik imzalı olarak Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden yapılır. Tüm öğrencileri ilgilendiren genel nitelikteki duyurular ise Fakültenin internet sayfasında ilan edilmek suretiyle yapılır.

(2) Fakülteye kayıt yaptırırken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde, adres ve iletişim bilgilerini güncellemeyen, Fakülteye bildirmeyen ya da yanlış veya eksik adres veren öğrencilerin Fakültedeki mevcut adreslerine tebligatın gönderilmesi halinde, tebligat kendilerine yapılmış sayılır.

Hüküm bulunmayan hâller

MADDE 28- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 29- (1) 3/11/2011 tarihli ve 28104 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 30- (1) Bu Yönetmelik 2022-2023 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı başında yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 31- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Reklamlar

By 1a - Künye Haber

"ben de yazıyorum, diyenler yazdı; biz siziz..." Şiir, Öykü, Deneme, Tefrika... Edebiyat, Felsefe, Psikoloji... Ekonomi, Muhasebe, Maliye... Etkinlik, Duyuru, Haber... diğer yazılarınız http://kunyeonline.com web sitemizde yayılacaktır. Yayınlanan her gönderi facebook, twitter, tumblr ve linkedln hesaplarımızda yayınlanır. Yayınlanacak metni kunyeonline@gmail.com adresimize mail gönderebilir ya da üye olarak sizler yayınlayabilirsiniz. ÖNEMLİ KURAL: 1-Kişi hak ve hürriyetlerine saygılı dinî, siyasî ve her ne sebeple olursa olsun hakaret içermeyen her türlü yazı yayınlayabilirsiniz. 2-Yazmak, yayınlamak, abone olmak, okumak, yorum yapmak, beğeni ve kaynak belirtilerek paylaşmak, ÜCRETSİZDİR. HESAP OLUŞTURMAK İÇİN TIKLAYINIZ:https://kunyeonline.com/kayit-ol-register/

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: