Loading

13 Temmuz 2022 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31892

YÖNETMELİK

Mardin Artuklu Üniversitesinden:

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Mardin Artuklu Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Mardin Artuklu Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Çocuk: On sekiz yaşını doldurmamış kişiyi,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez: Mardin Artuklu Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Mardin Artuklu Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları ve faaliyet alanları

MADDE 5- (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Çocukların fiziksel, zihinsel, sosyal ve duygusal gelişimlerini desteklemek amacıyla araştırmalar yapmak.

b) Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin ilgi duydukları bilim, sanat, spor ve kültürel alanlarla ilgili güncel ve güvenilir bilgiyi alanın bilim insanlarından edinmelerini sağlamak.

c) Merkezin çalışma alanında Üniversitenin öğretim elemanlarına ve öğrenim gören öğrencilerine uygulama, araştırma ve bilimsel çalışma ortamları hazırlamak.

ç) Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine, Üniversitede eğitim-öğretim yapılan tüm bilim, sanat, spor ve kültürel alanlarında atölye çalışmaları, hafta sonu programları ve yaz okulları düzenlemek.

d) Çocukların erken yaşlarda üniversite ortamı ile tanışmalarını sağlayarak üniversite eğitimi almaya olan ilgi ve heyecanlarını artırmak.

e) Üniversite imkânlarının Merkezin faaliyetleri kapsamında değerlendirilmesini olanaklar ölçüsünde sağlamak.

f) Faaliyet alanlarında bilimsel, sosyal, sanatsal, sportif ve kültürel nitelikli ulusal ve uluslararası düzeyde etkinlikler düzenlemek, projeler geliştirmek, yazılı ve görsel materyaller hazırlamak.

g) Faaliyet alanına giren konularda yayınlar yapmak, ulusal ve uluslararası düzeyde konferans, kongre, sempozyum, seminer, panel ve benzeri toplantılar düzenlemek, yapılan organizasyonlara katılmak ve iş birliği yapmak.

ğ) Bilim, sanat, spor ve kültürel alanlarda eğitim alma şansına sahip olamayan dezavantajlı çocukları Merkezin imkânlarından yararlandırmak.

h) Çocuk eğitimi konusunda danışmanlık hizmeti vermek.

ı) İlgili kurum ve kuruluşlar ile iş birliği yaparak Merkez bünyesinde kreş ve/veya uygulama anaokulu açmak.

i) Kreş ve uygulama anaokullarında eğitim görecek çocukların, eğitim ve sağlık bilimlerinin gereklerine uygun fiziksel, zihinsel, sosyal ve duygusal açılardan gelişimlerini ve yaratıcılıklarını en üst seviyeye çıkarmak, problem çözme, düşünme ve karar verme becerilerini desteklemek ve bu alanda eğitim kalitesini geliştirecek programlar oluşturmak.

j) Eğitimin sürekliliği ve okul öncesi eğitim çağındaki çocukların tüm alanlardaki gelişimlerini desteklemek amacıyla aile ve çocuk bakımını üstlenen bireylere yönelik eğitim programları ve kurslar düzenlemek.

k) Okul öncesi ve ilgili alan öğretmenlerinin mesleki yeterliliklerinin artırılması amacıyla kamu kurumları ve özel kuruluşlara hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim desteği vermek.

l) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde çocuk üniversitesi, anne ve baba okulu ve benzeri programlar açmak, işlemlerini ve faaliyetlerini yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 7- (1) Müdür, Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün bulunmadığı zamanlarda, müdür yardımcılarından biri Müdüre vekâlet eder. Vekâlet süresi altı ayı aştığı takdirde yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdür, çalışmalarından Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görev süresinin dolması ya da herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde, müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 8- (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

b) Yönetim Kurulunun gündemini hazırlamak.

c) Merkezin çalışmalarını düzenlemek.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlayıp Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

d) Merkezi, amaçları doğrultusunda yönetmek.

e) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

Yönetim Kurulu

MADDE 9- (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmalarda bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine üç yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Teklif edilen eğitim programlarının ve faaliyetlerin düzenlenmesine karar vermek.

b) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, hazırlanan faaliyet raporunu ve çalışma programını değerlendirmek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 11- (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmalarda bulunan Üniversite içinden veya dışından uzman kişiler arasından üç yıl süre için Rektör tarafından görevlendirilen en az beş en fazla dokuz üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Faaliyet alanlarıyla ilgili öneriler getirmek, araştırma ve uygulamalara destek olmak.

b) Merkezin faaliyetleriyle ilgili değerlendirmeler yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Alan ve program koordinatörleri ve görevleri

MADDE 12- (1) Alan koordinatörü; Üniversitede görevli akademik veya idari personel arasından, bilim, sanat, spor ve kültürel alanlarda görev yapmak üzere Yönetim Kurulunun görüşü alınarak Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir.

(2) Alan koordinatörünün görevi; Yönetim Kurulu tarafından belirlenen programların açılmasını sağlamak, açılacak programlara katılacak çocukların seçim ölçütlerini, derslerini, akademik etkinlik takvimini ve ders programlarını belirlemek, program süresince çocukların sağlık ve güvenlik içinde programa katılmaları için gerekli önlemleri almaktır.

(3) Program koordinatörü; Üniversitede görevli akademik veya idari personel arasından alan koordinatörünün teklifi ve Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilir. Program koordinatörü, alan koordinatörü ile iş birliği içinde çalışır. Gerçekleştirilen program sona erdiğinde program koordinatörünün görevi sona erer.

(4) Program koordinatörünün görevi; yapılacak faaliyetle ilgili program çalışması yapmak, içeriğini ve aşamalarını oluşturarak alan koordinatörüne sunmak, programın eğitmenlerini ve görev dağılımlarını belirlemek, alan koordinatörünün onayından sonra program ile ilgili kararları Yönetim Kuruluna sunmak ve sorumlu olduğu programı yürütmektir.

Personel ihtiyacı

MADDE 13- (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 14- (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 16- (1) 2/11/2015 tarihli ve 29520 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mardin Artuklu Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 17- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Reklamlar

By 1a - Künye Haber

"ben de yazıyorum, diyenler yazdı; biz siziz..." Şiir, Öykü, Deneme, Tefrika... Edebiyat, Felsefe, Psikoloji... Ekonomi, Muhasebe, Maliye... Etkinlik, Duyuru, Haber... diğer yazılarınız http://kunyeonline.com web sitemizde yayılacaktır. Yayınlanan her gönderi facebook, twitter, tumblr ve linkedln hesaplarımızda yayınlanır. Yayınlanacak metni kunyeonline@gmail.com adresimize mail gönderebilir ya da üye olarak sizler yayınlayabilirsiniz. ÖNEMLİ KURAL: 1-Kişi hak ve hürriyetlerine saygılı dinî, siyasî ve her ne sebeple olursa olsun hakaret içermeyen her türlü yazı yayınlayabilirsiniz. 2-Yazmak, yayınlamak, abone olmak, okumak, yorum yapmak, beğeni ve kaynak belirtilerek paylaşmak, ÜCRETSİZDİR. HESAP OLUŞTURMAK İÇİN TIKLAYINIZ:https://kunyeonline.com/kayit-ol-register/

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: