Loading

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ…

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı akademik birimlerinin anabilim dallarına ve programlarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Harran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili maddeleri ile 657
sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.
1- Başvurular ilanın Resmî Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde sadece online olarak (https://ilan.harran.edu.tr/Default.aspx)
adresinden kabul edilecek ve bu link üzerinden işlemler yürütülecektir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
2- Sistem üzerinden tamamlanmayan taslak durumundaki başvurular, belirtilen şartları taşımayan, eksik bilgi/belgesi olan adayların başvuruları
kabul edilmeyecektir. (Online olarak yapılan başvurular için istenen tüm bilgi ve belgeler gerektiğinde Rektörlüğümüzce adaylardan fiziksel olarak
istenebilecektir.)
3- Profesör ve Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların anabilim dallarını belirten dilekçelerini, özgeçmişlerini, yabancı dil
belgesini, diplomalarının tasdikli örneğini, nüfus cüzdanı fotokopisini, askerlik durum belgesini, bilimsel çalışma ile yayınlarını, Doçentlik Belgesini, kamu
hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini, adli sicil belgesini, açıktan atanacak adaylar Sağlık Kurulu Raporunu (atama esnasında istenecektir.), Puanlama
ve Değerlendirme Çizelgesini (Ek-1), Açıklayıcı Örnek Formu (puanlanmış şekliyle) (Ek-2), online olarak (https://ilan.harran.edu.tr/Default.aspx) adresine
yüklemeleri gerekmektedir.
4- Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların anabilim dallarını belirten dilekçelerini, özgeçmişlerini, yabancı dil belgesini,
diplomalarının tasdikli örneğini, nüfus cüzdanı fotokopisini, askerlik durum belgesini, bilimsel çalışma ile yayınlarını, kamu hizmetinde bulunanların hizmet
belgelerini, adli sicil belgesini, açıktan atanacak adaylar Sağlık Kurulu Raporunu (atama esnasında istenecektir.), Puanlama ve Değerlendirme Çizelgesini
(Ek-1), Açıklayıcı Örnek Formu (puanlanmış şekliyle) (Ek-2), online olarak (https://ilan.harran.edu.tr/Default.aspx) adresine yüklemeleri gerekmektedir.
5- Profesör ve Doçent adaylarının Rektörlüğe, Doktor Öğretim Üyesi adaylarının ilgili birime hitaben yazdıkları başvuru dilekçelerinde
başvurdukları birim ve anabilim dalı ile ilanın açıklama kısmında ifade edilen şart ve çalışma alanlarına ait yeterlikleri sağladıklarını belirtmeleri ve bunları
belgelendirmeleri gerekmektedir.
6- Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve/veya iptal edilecektir. Sadece bir
kadroya başvuru yapılabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayın tüm başvuruları iptal edilir.
7- Yabancı ülkelerden alınan lisans ve yüksek lisans diplomalarının YÖK Başkanlığınca doktora ve doçentlik belgelerinin Üniversitelerarası
Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
8- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora veya Uzmanlık Belgesi ve Doçentlik Belgesinin noter veya resmi kurumlarca onaylanmış olması gerekir. e-Devlet
kapısından (www.turkiye.gov.tr) alınan kare kodlu çıktılı öğrenim belgeleri geçerlidir.

9- 2547 sayılı Kanunun Ek 38’inci maddesi uyarınca belirlenen %20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu
bulunmamaktadır.
10- Müracaat edecek adayların Üniversitemiz “Harran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi”’nde belirtilen şartları
yerine getirmeleri gerekmektedir.
11- Yukarıda verilen bilgiler dışında Profesör ve Doçent kadrosu için Rektörlük Personel Daire Başkanlığının 0 414 318 3026 nolu telefonundan,
doktor öğretim üyesi kadroları için ise ilgili Dekanlık veya Yüksekokul Müdürlüklerinin ilgili telefonlarından bilgi edinilebilir.

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ…

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI


Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31.
maddesi ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddeleri gereğince Öğretim Görevlisi alınacaktır.
A) GENEL ŞARTLAR:
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2) ALES’ten en az 70 puan almış olmak. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme
aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilecektir.
3) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan
muadili bir puan almış olmak gerekir.
4) Ön Değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin
100’lük not sistemine eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu eşdeğerlilik tablosuna göre değerlendirilecektir.
5) Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın
eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun
5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en
az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az (Değişik ibare: RG-18/5/2021-31485) 85 puan veya
eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır
B) ÖZEL ŞARTLAR:
1) (Değişik: RG-3/10/2019-30907) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans
ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır. (Değişik: RG-3/3/2022-31767) Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim
Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanıyla doğrudan ilgili lisans mezuniyeti bulunmayan alanlardaki programların öğretim görevlisi kadrolarına
başvuracak adaylarda, en az lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.
C) MUAFİYET:
1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, (Değişik
ibare: RG-3/3/2022-31767) 7 nci maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarına atanacak olanlarda, yükseköğretim
kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
2) Meslek Yüksekokullarının, bu yönetmeliğin 6. maddesinin 4. fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı
kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.
D) DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ÖNEMLİ HUSUSLAR:
1) Başvurular, ilan edilen kadro hangi birime ait ise o birime yapılmalıdır. Yanlış birime yapılan ve bu ilandaki birden fazla kadroya yapılan
başvuruların hiçbiri geçerli sayılmayacaktır.
2) Başvurular ilanın Resmî Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde sadece online olarak (https://ilan.harran.edu.tr/Default.aspx)
adresinden kabul edilecek ve bu link üzerinden işlemler yürütülecektir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
3) Sistem üzerinden tamamlanmayan taslak durumundaki başvurular, belirtilen şartları taşımayan, eksik ve okunamayan bilgi/belgesi olan adayların
başvuruları kabul edilmeyecektir. (Online olarak yapılan başvurular için istenen tüm bilgi ve belgeler gerektiğinde Rektörlüğümüzce adaylardan fiziksel
olarak istenebilecektir.)
4) İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı bilgi/belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvurusu geçersiz sayılacak ve atamaları
yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış ise iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Gerekirse ilgililer hakkında yasal işlemler yapılacaktır.
5) Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
6) Ön değerlendirme ve giriş sınavı sonrası yapılan nihai değerlendirme sonuçları Üniversitemizin http://www.harran.edu.tr internet adresinde ilan
edilecektir.
7) Üniversitemizin web adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğinde olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

E) BAŞVURULARDA İSTENİLEN BELGELER:
1) Başvuru Formu (Gerekli evraklar bölümünden temin edilecektir.)
2) Özgeçmiş
3) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
4) Vesikalık fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş olmalı)
5) Güncel Sabıka Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge de kabul edilir)
6) Erkek adaylar için güncel askerlik durum belgesi (Askerlik Şubelerinden veya e-Devlet üzerinden alınacak karekodlu belge)
7) Yabancı dil sınav belgesi (Yabancı dil şartı aranan kadrolar için eşdeğerliliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınava ait doğrulama kodunu
gösterir sonuç belgesi)
8) ALES sonuç belgesi (doğrulama kodlu internet çıktısı) ALES sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 (beş) yıl için geçerlidir.
9) Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti veya e-Devlet üzerinden alınan karekodlu çıktısı
10) Lisans transkriptinin aslı veya noter onaylı sureti veya e-Devlet üzerinden alınan karekodlu çıktısı
11) Yüksek lisans veya doktora öğrenci belgesi istenen kadrolar için söz konusu belgenin aslı veya noter onaylı sureti veya e-Devlet üzerinden alınan
karekodlu çıktısı
12) Tezli yüksek lisans mezuniyeti istenen kadrolar için söz konusu belgenin aslı veya noter onaylı sureti veya e-Devlet üzerinden alınan karekodlu
çıktısı
13) Dış ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar diplomalarının denkliğinin YÖK Başkanlığınca onaylandığını gösterir belge.
14) İlgili Kurum Onaylı hizmet belgesi (Halen bir kurumda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar verecektir.)
15) Tecrübe şartı istenen kadrolar için tecrübe durumunu gösterir isme veya ilgili makama yazılmış ıslak imzalı ve onaylı yazının aslı ile SGK
barkodlu hizmet dökümü
16) Tam Teşekküllü Sağlık Kurulu Raporu (Yazılı sınavı kazanıp ataması açıktan yapılacak adaylardan atama sırasında istenecektir.)
SINAV TAKVİMİ:
1) İlk Başvuru Tarihi : 19 Temmuz 2022
2) Son Başvuru Tarihi : 02 Ağustos 2022
3) Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi : 11 Ağustos 2022
4) Giriş Sınavı Tarihi : 17 Ağustos 2022
5) Nihai Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi : 22 Ağustos 2022
6) Başvuru Adresi : https://ilan.harran.edu.tr/Default.aspx
7) Sonuçların ilan adresi : http://www.harran.edu.tr

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ…

Reklamlar

By 1a - Künye Haber

"ben de yazıyorum, diyenler yazdı; biz siziz..." Şiir, Öykü, Deneme, Tefrika... Edebiyat, Felsefe, Psikoloji... Ekonomi, Muhasebe, Maliye... Etkinlik, Duyuru, Haber... diğer yazılarınız http://kunyeonline.com web sitemizde yayılacaktır. Yayınlanan her gönderi facebook, twitter, tumblr ve linkedln hesaplarımızda yayınlanır. Yayınlanacak metni kunyeonline@gmail.com adresimize mail gönderebilir ya da üye olarak sizler yayınlayabilirsiniz. ÖNEMLİ KURAL: 1-Kişi hak ve hürriyetlerine saygılı dinî, siyasî ve her ne sebeple olursa olsun hakaret içermeyen her türlü yazı yayınlayabilirsiniz. 2-Yazmak, yayınlamak, abone olmak, okumak, yorum yapmak, beğeni ve kaynak belirtilerek paylaşmak, ÜCRETSİZDİR. HESAP OLUŞTURMAK İÇİN TIKLAYINIZ:https://kunyeonline.com/kayit-ol-register/

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: