Loading

19 Temmuz 2022 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31897

YÖNETMELİK

Anadolu Üniversitesinden:

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 6/2/2019 tarihli ve 30678 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anadolu Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Yıllık sistemin uygulandığı programlarda yaz okulu açılmaz. Yıllık sistemin uygulandığı programlarda öğrenci, başka bir yükseköğretim kurumundan yaz okulunda ders alamaz. Ancak dönemlik sistem esasına göre alınan mesleki seçmeli ve seçmeli dersler ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin (ı) bendi kapsamındaki dersler için yaz okulu açılabileceği gibi, bu dersler Anadolu Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği uyarınca başka bir yükseköğretim kurumundan da yaz okulunda alınabilir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yabancı dil hazırlık sınıfı hariç azami öğrenim süreleri; 2 yıllık ön lisans programları için 8 yarıyıl/4 yıl, 4 yıllık lisans programları için 14 yarıyıl/7 yıl, 5 yıllık lisans programları için ise 16 yarıyıl/8 yıldır. Azami süreler sonunda da mezun olamayan öğrencilerden, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü ve 46 ncı madde hükümlerine göre ödemekle yükümlü oldukları katkı payı/öğrenim ücreti tahsil edilir. Anadal diploma programından mezuniyet hakkını elde eden ancak ikinci anadal diploma programını henüz tamamlayamayan öğrencinin öğrenim süresi; ikinci anadal diploma programına kayıt yaptırdığı eğitim-öğretim yılı esas alınmak üzere 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c) fıkrasında belirtilen azami süredir. Bu öğrenciye; anadal programından mezun olduğu dönemin sonunda, anadal diploma programının diploması verilir. Çift anadal programında kayıtlı olan öğrencilerden ise diploma programının öğrenim süresi sonrasında ve ikinci anadalını tamamlaması için verilen 1 yıllık ek sürenin sonrasındaki yarıyıllar/yıllar için bu madde hükümlerine göre katkı payı/öğrenim ücreti alınır.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bir programda, herhangi bir ders için ilgili birim kurulu kararı ve Senatonun onayıyla önkoşul konulabilir. Bir dersin önkoşulunun yerine getirilebilmesi için o dersle bağlantılı dersin/derslerin en az bir kez alınması ve derse/derslere devam koşulunun yerine getirilmiş olması ve öğrencinin dersten/derslerden en az DD harf notu alması gerekir.”

“(5) Staj/stajlar; öğrencinin tercih edeceği ilgili kamu kurumları/kuruluşları ile özel kuruluşlarda, Senato tarafından kabul edilen ilgili yönerge çerçevesinde yapılır. Uygulamalı derslerle ilgili esaslar ise ilgili birim kurulu kararıyla belirlenir.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Öğrenci, kayıtlı olduğu her bir program için danışmanının onayını almak kaydıyla güz ve bahar yarıyıllarında en çok 45 AKTS (çift diploma programları için en çok 70 AKTS), yıllık sistemde her öğretim yılında en çok 90 AKTS ve yaz okulunda açılan derslerden ise en çok 20 AKTS (çift diploma programları için en çok 40 AKTS) kredilik derse kayıt yaptırabilir. Yaz okulu sonu itibarıyla mezun olma durumundaki öğrenci ise yaz okulunda en çok 25 AKTS kredilik derse kayıt yaptırabilir. Bu kredilere, diğer yükseköğretim kurumlarından alınan dersin/derslerin kredileri de dâhildir.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Diğer üniversitelerden ders alma ve kurum dışı öğrenci kabulü”

“(2) Öğrenciler, kayıt olduğu yıldaki programın taban puanının eşit veya yüksek olması kaydıyla, Anadolu Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği uyarınca diğer yükseköğretim kurumlarının yaz okulundan Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde, ilgili birimin yönetim kurulunun önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulunun kararıyla ders/dersler alabilir.

(3) Alınan dersin/derslerin kredi ve notlarının transferi, ilgili birim yönetim kurulu kararıyla yapılır.

(4) Yurt içindeki/yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarından alınan notların Üniversitenin harf notlarına dönüştürülmesine ilişkin esaslar Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(5) Başka bir yükseköğretim kurumunda ön lisans veya lisans programına kayıtlı olan öğrenci; kayıtlı olduğu birim yönetim kurulunun önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayıyla ekle/sil haftası sonuna kadar kurum dışı öğrenci olarak kayıt yaptırabilir.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Dönem/yıl içi değerlendirmelerin başarı notuna katkısı %30’dan az, %60’tan fazla olamaz. Sadece dönem sonu/yıl sonu sınavı yapılan uygulamalı derslerde, dönem sonu/yıl sonu sınavının başarı notuna katkısı %100’dür. Tek ders sınavı dışındaki tüm sınavlarda öğrencilerin başarı notlarının hesaplanmasında yarıyıl/yıl içi etkinliklerinden alınan puanlar dikkate alınır. Ancak tek ders sınavının ve azami süre sonrasındaki ek sınavların başarı notuna katkısı % 100’dür.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(7) Yıllık programlarda, yıl sonunda 2,00 GNO’yu sağlayamayan öğrenci “Tekrar” durumuna düşer. Tekrar durumuna düşen öğrenci FF, YZ ve DZ harf notu olan dersleriyle birlikte tekrara düştüğü öğretim yılındaki harf notu CC’nin altında olan dersleri de bir sonraki öğretim yılında tekrar etmek zorundadır. Tekrar ettiği öğretim yılı sonunda 2,00 GNO’yu sağlayan öğrencinin ders tekrarı sona erer.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin dördüncü bölümünün başlığı “Yüksek Onur ve Onur Öğrencisi, Kayıt Silme ve Çeşitli Belgeler” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1- (1) 19 uncu maddenin yedinci fıkrası, 2022-2023 eğitim-öğretim yılından önce kayıt yaptıran öğrencilere uygulanmaz.”

MADDE 11- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12- Bu Yönetmelik hükümlerini Anadolu Üniversitesi Rektörü yürütür.

Reklamlar

By 1a - Künye Haber

"ben de yazıyorum, diyenler yazdı; biz siziz..." Şiir, Öykü, Deneme, Tefrika... Edebiyat, Felsefe, Psikoloji... Ekonomi, Muhasebe, Maliye... Etkinlik, Duyuru, Haber... diğer yazılarınız http://kunyeonline.com web sitemizde yayılacaktır. Yayınlanan her gönderi facebook, twitter, tumblr ve linkedln hesaplarımızda yayınlanır. Yayınlanacak metni kunyeonline@gmail.com adresimize mail gönderebilir ya da üye olarak sizler yayınlayabilirsiniz. ÖNEMLİ KURAL: 1-Kişi hak ve hürriyetlerine saygılı dinî, siyasî ve her ne sebeple olursa olsun hakaret içermeyen her türlü yazı yayınlayabilirsiniz. 2-Yazmak, yayınlamak, abone olmak, okumak, yorum yapmak, beğeni ve kaynak belirtilerek paylaşmak, ÜCRETSİZDİR. HESAP OLUŞTURMAK İÇİN TIKLAYINIZ:https://kunyeonline.com/kayit-ol-register/

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: