Loading

5786 sayılı Yasa ile değişik 3568 sayılı Yasa ve 19 Ağustos 2014 tarih ve 29093 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile değişen
16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış “Yeminli Mali Müşavirlik ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği” hükümlerine göre, düzenlenen Yeminli
Mali Müşavirlik Sınavları aşağıda belirtilen tarihlerde Ankara’da yapılacaktır.
2022/2. Dönem YMM Sınav Tarihleri : 20 – 29 Ağustos 2022

 • İlk kez sınava katılacaklar için başvuru tarihleri : 13 Haziran – 4 Temmuz 2022
 • Tekrar sınava katılacaklar için başvuru tarihleri : 27 Haziran – 18 Temmuz 2022
  İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adayların, 4 Temmuz 2022 tarihi itibariyle sınava
  katılım için gerekli olan hizmet sürelerini fiilen tamamlamış olmaları gereklidir.
  Sınav başvuruları ön başvuru şeklinde TESMER Otomasyon Sistemi(TEOS) üzerinden
  alınacaktır.
  ▪ İlk kez sınava katılacak adayların, TEOS üzerinden ön başvuru yaptıktan sonra bu
  belgenin yazıcı çıktısını, sınav başvuru dosyası ile birlikte PTT veya kargo yolu ile
  Başkanlığımıza göndermeleri gerekmektedir.
  ▪ Sınav süresi devam eden adaylardan tekrar sınava katılacak adayların ise TEOS
  üzerinden başvuru yapmaları yeterlidir.
  İlk kez sınava girmek isteyen adayların, sınav başvuru dosyalarını yukarıda belirtilen son
  başvuru günü mesai saati bitimine kadar kargo veya PTT yolu ile “Türkiye Serbest Muhasebeci
  Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB)-Temel Eğitim ve Staj
  Merkezi (TESMER) İncek Kızılcaşar Mah. 2669. Sok. No: 19 Gölbaşı – Ankara” adresine
  göndermeleri gerekmektedir.
  Tekrar sınava girecek adayların ise son başvuru günü saat 23.59’a kadar TEOS üzerinden
  sınav başvurusunu yapmış olmaları yeterlidir. Süresi içerisinde başvuru yapmayanlar sınava
  alınmayacaktır.
  SINAVLARA İLİŞKİN ESASLAR
  Yeminli Mali Müşavirlik Sınavına girebilmek için:
  Sınavlara girecek adaylarda; Kanunun 4’üncü maddesindeki genel ve 9’ uncu maddedeki
  özel şartları taşımaları yanında 45’ inci madde ve 48’ inci maddenin ikinci fıkrasının (c), (d), (e)
  bentleri ile 49 uncu maddesinde belirtilen durumların bulunmaması gerekir.
  Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı;
  ▪ İleri Düzeyde Finansal Muhasebe,
  ▪ Finansal Yönetim,
  ▪ Yönetim Muhasebesi,
  ▪ Denetim, Raporlama ve Meslek Hukuku,
  ▪ Revizyon,
  ▪ Vergi Tekniği,
  ▪ Gelir Üzerinden Alınan Vergiler,
  ▪ Harcama ve Servet Üzerinden Alınan Vergiler,
  ▪ Dış Ticaret ve Kambiyo Mevzuatı,
  ▪ Sermaye Piyasası Mevzuatı,
  Konularından yapılır.
  BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
  Sınava katılabilmek için gerekli koşulları taşıyan adayların;
  1) Sınav Başvuru Dosyası (SMMM – YMM Odalarından alınabilir.)
  2) Nüfus Kayıt Örneği (e-Devlet kapısı üzerinden alınabilir.)
  3) Mezun Belgesi (e-Devlet kapısı üzerinden alınabilir.)
  Mezun belgesi e-Devlet kapısında bulunmayan adaylar aşağıdaki belgelerden herhangi
  birisini sunabilirler:
  ▪ Noter onaylı diploma veya noter onaylı geçici mezuniyet belgesi (Arka sayfasında
  kimlik bilgileri bulunması halinde arka sayfa da onaylatılacaktır.)
  ▪ Yabancı Yüksek Öğretim Kurumlarından alınmış diplomalar için Yüksek Öğretim
  Kurumu’ndan alınacak denklik belgesi,
  4) Adli Sicil Belgesi (e-Devlet kapısı üzerinden alınabilir.) Adli sicil kaydı olanlardan
  mahkeme kararı fotokopisi,
  5) 1 Adet Biyometrik fotoğraf (50mmx60mm)
  6) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ruhsat Fotokopisi
  7) Bağımlı çalışanlardan Oda Kayıt Belgesi, serbest çalışanlardan Faaliyet Belgesi,
  (Kayıtlı olduğu SMMM Odasından alınabilir.)
  8) Taahhütname,
  9) Özel sektörde bağımlı olarak çalışanlardan “Oda Giriş Ücreti ve Maktu Aidatın Tam
  Ödendiğine Dair Belge” (Kayıtlı olunan SMMM Odasından alınabilir.)
  10) Kanunda belirtilen 10 yıllık çalışma süresini gösterir aşağıdaki belgeler:
  a–1) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik faaliyetini serbest olarak sürdürenlerden,
  mükellefiyeti süresince bağlı olduğu vergi dairelerinin tümünden alınacak; mükellefiyetin
  konusunu, başlangıç ve bitiş tarihlerini gösteren (Devam edenler için devam ettiğine dair) belge
  ile affa uğramış olsalar dahi kaçakçılık suçlarından dolayı hüküm giymiş olunmadığını gösterir
  belge,
  a–2) Mesleki faaliyetini Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ortaklığı (A.Ş, Ltd.)
  biçiminde sürdürenlerden; yukarıdaki (a–1) maddedeki belgeye ek olarak şirket ortağı, şirket
  müdürü ya da yönetim kurulu üyesi olduğunu gösterir ticaret sicil gazetesi ve şirket genel imza
  sirküleri örneği,
  b–1) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik faaliyetini, Serbest Muhasebeci Mali
  Müşavirlik veya Yeminli Mali Müşavirlik bürolarında bağımlı çalışarak sürdürenlerden; işe giriş
  bildirgesi ve sigortalı hizmet dökümü (SGK onaylı veya barkodlu), büro sahibinin ruhsat
  fotokopisi,
  b–2) Mesleki faaliyetini Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik veya Yeminli Mali
  Müşavirlik ortaklığı (AŞ, Ltd.) biçimindeki iş yerlerinde bağımlı çalışarak sürdürenlerden,
  şirketin ticaret sicil gazetesi (İlgili dönemi kapsayan), işe giriş bildirgesi ve sigortalı hizmet
  dökümü (SGK onaylı veya barkodlu),
  b–3) Ticari işletmelerde bağımlı çalışanlardan; işe giriş bildirgesi, sigortalı hizmet
  dökümü (SGK onaylı veya barkodlu), çalışma süresini kapsayan şirketin ticaret sicil gazetesi
  (A.Ş’lerde genel kurul gazeteleri) ve görev tanım yazısı (İlgili firmadan alınabilir.)
  c) Kanunun 9.maddesinde belirtilen vergi inceleme yetkisine haiz olarak çalışanlardan
  kurumlarından alınan hizmet belgesi (SMMM belgesi olmayanlardan yukarıda yer alan 6,7 ve
  9’ncu maddelerdeki belgeler aranmaz.)
  d) Kanunda belirtilen bilim dallarında öğretim üyeliği veya görevliliği yapmış olanlardan
  kurumlarından alınan hizmet belgesi (SMMM belgesi olmayanlardan yukarıda yer alan 6,7 ve
  9’ncu maddelerdeki belgeler aranmaz.)
  e) TÜRMOB tarafından gerekli görülen diğer belgeler,
  Sınava girecek adayların, sınav giderleri karşılığı olarak başvurdukları her sınav için ders
  başına 275,00 ₺ ödemeleri, ilk defa sınava katılacakların ise toplam 2.750,00 ₺ ödemeleri gerekir.
  Sınav bedelleri, TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezi’nin (TESMER) aşağıda yer alan banka
  hesaplarından birisine ödenebileceği gibi kredi kartı ile sınav başvurusu sırasında TESMER
  Otomasyon Sistemi üzerinden de ödenebilir.
  Banka bilgileri;
  ▪ İş Bankası Ankara-Dikmen Şubesi 487 269
  ▪ Halk Bankası Ankara / Yenişehir Şubesi 16000 140
  DAHA ÖNCE SINAVA KATILAN ADAYLARDA ARANACAK BELGELER
  16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sınav
  Yönetmeliği’nin “Tekrar Sınava Girebilme” başlıklı 21.maddesinin (Değişik Madde 19.08.2014 /
  29093 Resmi Gazete) 1.fıkrasına göre, Yeminli Mali Müşavirlik sınavında başarılı olamayanlar,
  ilk sınav tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde yılda 3 kez açılacak tüm sınavlara girebilirler. Sınav
  süresi hiçbir nedenle uzatılamaz.
  Sınavda başarılı olamayanların, tekrar sınava girebilmek için sınav giderleri karşılığı
  olarak öngörülen bedeli ödedikten sonra TESMER Otomasyon Sistemi üzerinden sınav
  başvurularını yapmaları gerekir.
  BELGELERİN GÖNDERİLMESİ VE KABUL EDİLMESİ
  1) Yasada öngörülen genel ve özel şartları taşıyanlardan Yeminli Mali Müşavirlik
  Sınavına katılmak isteyenlerin yukarıda belirtilen belgeleri son başvuru tarihi mesai saati bitimine
  kadar “Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği
  (TÜRMOB)-Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) İncek Kızılcaşar Mah. 2669. Sok. No: 19
  Gölbaşı – Ankara” adresine elden veya posta ile göndermeleri gerekmektedir (Postada meydana
  gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır). Gerçeğe aykırı beyanda bulundukları
  anlaşılanların, sınavı kazanmış dahi olsalar, İzin Belgeleri (Ruhsatları) iptal edilecektir.
  2) Başvuru formundaki soruların bir veya birkaçını yanıtsız bırakanlar ile belgeleri eksik
  olanların başvuruları dikkate alınmayacaktır.
  3) Sınavın yapılacağı yerler ve sınav programı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler
  Odalarının ve TÜRMOB – TESMER’in internet sitelerinde duyurulacaktır.
  4) Sınav Giriş belgeleri, http://belge.tesmer.org.tr adresinden yazıcı çıktısı olarak
  alınabilecektir.
  5) Sınav sırasında, Sınav Giriş Belgesi ve geçerli kimlik belgesi (T.C Nüfus Cüzdanı, T.C
  Kimlik Kartı, Geçici Kimlik Belgesi, Süresi geçerli pasaport) yanında bulunmayanlar sınava
  alınmayacaktır.
  6) Sınav listelerinde yer almayanlar sınava alınmayacaktır.
  7) Sınav giderleri karşılığı olarak öngörülen bedeli ödemeyenler ile başvurusu olmayanlar
  sınava alınmayacaktır.
  8) Sınav Başvuru belgeleri geri verilmeyecektir.
  9) Sınava başvurup, katılmayanların sınav bedeli iade veya mahsup edilmeyecektir.
  İlan olunur
Reklamlar

By 1a - Künye Haber

"ben de yazıyorum, diyenler yazdı; biz siziz..." Şiir, Öykü, Deneme, Tefrika... Edebiyat, Felsefe, Psikoloji... Ekonomi, Muhasebe, Maliye... Etkinlik, Duyuru, Haber... diğer yazılarınız http://kunyeonline.com web sitemizde yayılacaktır. Yayınlanan her gönderi facebook, twitter, tumblr ve linkedln hesaplarımızda yayınlanır. Yayınlanacak metni kunyeonline@gmail.com adresimize mail gönderebilir ya da üye olarak sizler yayınlayabilirsiniz. ÖNEMLİ KURAL: 1-Kişi hak ve hürriyetlerine saygılı dinî, siyasî ve her ne sebeple olursa olsun hakaret içermeyen her türlü yazı yayınlayabilirsiniz. 2-Yazmak, yayınlamak, abone olmak, okumak, yorum yapmak, beğeni ve kaynak belirtilerek paylaşmak, ÜCRETSİZDİR. HESAP OLUŞTURMAK İÇİN TIKLAYINIZ:https://kunyeonline.com/kayit-ol-register/

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: