2 Haziran 2022 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31854

YÖNETMELİK

Türkiye İstatistik Kurumundan:

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMET BİRİMLERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YETKİLERİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 7/5/2020 tarihli ve 31120 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Hizmet Birimlerinin Kuruluş, Görev ve Yetkilerine Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (ç) ve (ğ) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“a) Ağ ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı.”

“ç) Veri Yönetişimi Daire Başkanlığı.”

“ğ) Metaveri Sistemleri ve Sınıflamalar Daire Başkanlığı.”

“p) Bilgi Dağıtım ve İletişim Daire Başkanlığı.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ağ ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı

MADDE 5- (1) Ağ ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Veri ve bilginin elektronik güvenliği ile gizliliğinin sağlanması, yedeklenmesi ve arşivlenmesi için gerekli tedbirleri almak.

b) Kurumun ihtiyaç duyduğu ağ, sistem, veri ve donanım altyapılarını, veri sistemlerini ve veri merkezlerini planlamak, kurmak, işletmek, bunların güvenliğini ve sürekliliğini sağlamak.

c) Bilişim donanımı temin süreçlerinin koordinasyonunu sağlamak, bunların tamir ve bakım hizmetlerini sağlamak, son kullanıcılara bu konuda teknik destek hizmeti vermek.

ç) Görev alanına giren konularda uluslararası standart ve metodolojik gelişmeleri izlemek ve çalışmalarında uygulamak.

d) Görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası proje çalışmalarını yürütmek.

e) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Veri Yönetişimi Daire Başkanlığı

MADDE 8- (1) Veri Yönetişimi Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Farklı kaynaklardan elde edilen verinin istatistik üretim süreci için kullanılabilir hale getirilmesini sağlamak.

b) Kurumsal verilerin analize ve dağıtıma hazır hale getirilmesi sürecinde birimlere teknik destek sağlamak.

c) Kurum içinde kullanılmakta olan iş zekası sistemlerini yönetmek, kullanımı konusunda ilgili birimlere danışmanlık sağlamak.

ç) Büyük veri ve yapay zeka projeleri yürütmek.

d) Veri gizliliği uygulama standartlarını belirlemek ve yürütmek.

e) Görev alanına giren konularda uluslararası standart ve metodolojik gelişmeleri izlemek ve çalışmalarında uygulamak.

f) Görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası proje çalışmalarını yürütmek.

g) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Metaveri Sistemleri ve Sınıflamalar Daire Başkanlığı

MADDE 13- (1) Metaveri Sistemleri ve Sınıflamalar Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Kurumun metaveri yönetim sistemini yönetmek ve teknik danışmanlık vermek.

b) İstatistiksel ürün yönetim sistemini kurmak ve yönetmek.

c) Ulusal düzeyde istatistiki sınıflamalar oluşturmak ve Resmi İstatistik Programı kapsamında kullanılmasını sağlamak.

ç) Resmi İstatistik Programı kapsamında üretilen istatistiklerin üretiminde kullanılacak ulusal ve uluslararası sınıflamalar konusunda teknik destek ve danışmanlık vermek.

d) Veriyi tanımlayacak ulusal metaveri sistemlerinin oluşturulmasında kullanılacak standartları ve/veya bilgi modellerini belirlemek, uygulamak ve kurumlar arası koordinasyon ile uygulanmasını sağlamak.

e) Kurumun süreç yönetim sistemini tasarlamak, uygulanmasını sağlamak ve süreç analizi çalışmalarını yapmak ve yönetmek.

f) Görev alanına giren konularda uluslararası standart ve metodolojik gelişmeleri izlemek ve çalışmalarında uygulamak.

g) Görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası proje çalışmalarını yürütmek.

ğ) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (e), (f), (g), (ğ), (h), (ı) ve (i) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğe 23 üncü maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Bilgi Dağıtım ve İletişim Daire Başkanlığı

MADDE 23/A- (1) Bilgi Dağıtım ve İletişim Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Kurumun dağıtım politikasını belirlemek ve bu politikanın uygulanmasını sağlamak.

b) Veri/bilgi, yayım taleplerini karşılamak.

c) Yayın standartlarını belirlemek ve bu standartların uygulanmasını sağlamak.

ç) Yayın ve Dağıtım Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek.

d) Resmi İstatistik Programını hazırlamak, izlemek, değerlendirmek, raporlamak, bu konudaki koordinasyon ve bilgi akışını sağlamak.

e) Ulusal Veri Yayımlama Takvimini hazırlanmak, yayımlamak ve güncelliğini sağlamak.

f) Kütüphane ve dokümantasyon hizmetlerini yürütmek.

g) Görev alanına giren konularda uluslararası standart ve metodolojik gelişmeleri izlemek ve çalışmalarında uygulamak.

ğ) Görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası proje çalışmalarını yürütmek.

h) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 26- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı yürütür.”

MADDE 9- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10- Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı yürütür.

 

By 1a - Künye Haber

"ben de yazıyorum, diyenler yazdı; biz siziz..." Şiir, Öykü, Deneme, Tefrika... Edebiyat, Felsefe, Psikoloji... Ekonomi, Muhasebe, Maliye... Etkinlik, Duyuru, Haber... diğer yazılarınız http://kunyeonline.com web sitemizde yayılacaktır. Yayınlanan her gönderi facebook, twitter, tumblr ve linkedln hesaplarımızda yayınlanır. Yayınlanacak metni kunyeonline@gmail.com adresimize mail gönderebilir ya da üye olarak sizler yayınlayabilirsiniz. ÖNEMLİ KURAL: 1-Kişi hak ve hürriyetlerine saygılı dinî, siyasî ve her ne sebeple olursa olsun hakaret içermeyen her türlü yazı yayınlayabilirsiniz. 2-Yazmak, yayınlamak, abone olmak, okumak, yorum yapmak, beğeni ve kaynak belirtilerek paylaşmak, ÜCRETSİZDİR. HESAP OLUŞTURMAK İÇİN TIKLAYINIZ:https://kunyeonline.com/kayit-ol-register/

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: