Loading

Ekleri için tıklayınız.

26 Haziran 2022 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31878

TEBLİĞ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

ORTAM ISITICILARININ ENERJİ ETİKETLEMESİNE DAİR TEBLİĞ

(2015/1186/AB) (SGM: 2022/30)

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı; 50 kilowatt (kW) veya altında nominal ısıl güce sahip ortam ısıtıcılarının enerji etiketlemesine ve bunlara ait ilave ürün bilgilerine dair gereklilikleri belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 50 kW veya altında nominal ısıl güce sahip olan ortam ısıtıcılarını kapsar.

(2) Bu Tebliğ;

a) Elektrikli ortam ısıtıcılarını,

b) Yakıt ya da elektrikli kompresörler vasıtasıyla ısı üretmek için buhar sıkıştırma ya da sorpsiyon döngüsü kullanan ortam ısıtıcılarını,

c) Yalnızca ağaçsı olmayan biyokütlenin yanması için belirlenen katı yakıtlı ortam ısıtıcılarını,

ç) Isı konveksiyonu veya ısı radyasyonu yoluyla insanların belirli bir termal konfora ulaşmak ve bu konforu sürdürmek amacıyla iç mekan ısıtması dışındaki amaçlar için belirlenmiş ortam ısıtıcılarını,

d) Yalnızca dış mekanda kullanım için belirlenmiş ortam ısıtıcılarını,

e) Doğrudan ısıl gücü, nominal ısıl güçteki doğrudan ve dolaylı ısıl gücün toplamının %6’sından daha az olan ortam ısıtıcılarını,

f) Fabrikada monte edilmemiş olan veya sahada monte edilecek fabrika üretimi bileşenleri ya da parçaları tek bir imalatçıdan temin edilmemiş olan katı yakıtlı ortam ısıtıcılarını,

g) Parlak ortam ısıtıcılarını ve borulu ortam ısıtıcılarını,

ğ) Hava ısıtma ürünlerini,

h) Sauna sobalarını,

kapsamaz.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Tebliğ, 5/3/2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanununa ve 1/3/2021 tarihli ve 3584 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Tebliğde geçen;

a) AB: Avrupa Birliğini,

b) Ağaçsı biyokütle: Kütük, yontulmuş odun, pelet şeklindeki sıkıştırılmış odun, briket şeklindeki sıkıştırılmış odun ve talaş dahil olmak üzere ağaçlardan, çalılardan ve ağaçsılardan oluşan biyokütleyi,

c) Ağaçsı olmayan biyokütle: Saman, fil otu, kamışlar, çekirdek içleri, tahıllar, zeytin çekirdekleri, zeytin küspesi ve fındık kabukları dahil ağaçsı biyokütle haricindeki biyokütleyi,

ç) Bacasız ısıtıcı: Yanma ürünlerini ürünün yerleştirildiği ortama veren, parlak ortam ısıtıcı dışında gaz veya sıvı yakıt kullanan bir ortam ısıtıcısını,

d) Bacaya açılan ısıtıcı: Ürün ile baca veya şömine ağzı arasında izolasyon bulunmayan, yanma ürünlerinin yanma odasından bacaya veya boruya kısıtlama olmaksızın geçmesini sağlayan, bacanın altına veya şömine içerisine yerleştirilmesi amaçlanmış gaz ya da sıvı yakıtlı ortam ısıtıcısını,

e) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

f) Biyokütle: Balıkçılık ve su ürünleri dahil olmak üzere, bitkisel ve hayvansal maddelerin dahil olduğu tarım, ormancılık ve ilgili sanayilerden gelen biyolojik kökenli ürünler, atıklar ve kalıntıların biyolojik olarak ayrıştırılabilir kısımlarının yanı sıra endüstriyel ve kentsel atıkların ayrıştırılabilir kısımlarını,

g) Borulu ortam ısıtıcısı: Baş seviyesinin üzerinde, ısıtılacak nesnelerin yakınına kurulan, ortamı öncelikle içinden yanan ürünlerin geçişi ile ısınan boru veya borulardan yayılan kızılötesi radyasyon vasıtasıyla ısıtan ve bir baca kanalıyla yanan ürünleri tahliye eden, bir brülör ile donatılmış gaz veya sıvı yakıt kullanan ortam ısıtıcısını,

ğ) Dış ortam kullanımı için tasarım: Ürünün dış ortam koşullarında olası kullanımı da dahil olmak üzere kapalı alanların dışında güvenli kullanım için uygun olmasını,

h) Diğer uygun yakıt: Kurulum yapanlara ve nihai kullanıcılara yönelik kullanım kılavuzunda, imalatçıların erişime açık internet sitelerinde, teknik tanıtım materyal ve reklamlarında bahsedilen, imalatçının talimatlarına göre ortam ısıtıcısında kullanılabilen, tercih edilen yakıt haricindeki yakıtı,

ı) Doğrudan ısıl güç: Üründen ısı transfer akışkanına ısı çıkışı hariç olmak üzere, üründen kaynaklı veya ürün tarafından ısının taşınım ve yayınımı ile havaya verilen ve kW cinsinden ifade edilen ürünün ısıl gücünü,

i) Dolaylı ısıl güç: Ürünün doğrudan ısıl gücünü oluşturan aynı ısı üretim süreciyle ısı transfer akışkanına aktarılan ve kW cinsinden ifade edilen ürünün ısıl gücünü,

j) Dolaylı ısıtma işlevselliği: Ürünün toplam ısıl gücünün bir kısmını ısı transfer akışkanına ortam ısıtması veya evsel sıcak su üretimi şeklinde kullanım için aktarabilme kabiliyetini,

k) Elektrikli ortam ısıtıcısı: Isı üretmek için elektriğin Joule etkisini kullanan ortam ısıtıcısını,

l) Eşdeğer model: Aynı tedarikçi tarafından piyasaya arz edilmiş başka bir model olarak, Ek-V’te yer alan Tablo 2 ya da Tablo 3’te belirtilen aynı teknik parametrelere sahip olarak piyasaya arz edilen modeli,

m) Fosil katı yakıt: Taş kömürü, kuru buhar kömürü, kok kömürü, düşük sıcaklık kok kömürü, bitümlü kömür, linyit, harmanlanmış fosil yakıtlar, fosil yakıt karışımları veya fosil yakıt ile biyokütle karışımları ve bu Tebliğin amacı doğrultusunda turba kömürü dahil olmak üzere biyokütle haricindeki katı yakıtı,

n) Gaz yakıtlı ortam ısıtıcısı: Gaz yakıt kullanan, önü açık ya da kapalı olan ortam ısıtıcısını,

o) Hava ısıtma ürünü: Bulunduğu kapalı ortamda sıcaklığı insan vücut sıcaklığına uygun belli bir seviyeye getirmek ve bunu korumak için hava hareketi sağlayan bir cihaz aracılığıyla havayı dağıtan; belli bir yere takılarak, sabitlenerek ya da duvara monte edilmiş olarak kullanılmak üzere tasarlanan ve yalnızca kanallı bir çıkış ile hava bazlı ısıtma sistemine ısı sağlayan ürünü,

ö) Katı yakıt: Katı biyokütle ve katı fosil yakıtlar da dahil olmak üzere, normal oda sıcaklığında katı halde bulunan yakıtı,

p) Katı yakıtlı ortam ısıtıcısı: Katı yakıt kullanan önü açık veya kapalı bir ortam ısıtıcısını ya da kuzineyi,

r) Komisyon: Avrupa Komisyonunu,

s) Kuzine: Katı yakıtlı ortam ısıtıcısı ile yemek hazırlamakta kullanılacak bir pişirme ocağı ve bir fırının ya da ikisinin birden işlevini birleştiren ve bir bacaya veya şömine ağzına bağlanmış olan veya yanma ürünlerinin tahliyesi için bir baca kanalına ihtiyaç duyan, katı yakıtlar kullanan bir katı yakıtlı ortam ısıtıcısını,

ş) Minimum ısıl güç (Pmin): Tedarikçinin beyan ettiği şekilde, ortam ısıtıcısı en düşük ısıl güce ayarlı olarak çalıştırıldığında doğrudan ısıl güç ve varsa dolaylı ısıl gücün toplamından oluşan, kW cinsinden ısıl gücü,

t) Nominal ısıl güç (Pnom): Tedarikçinin beyan ettiği şekilde, ortam ısıtıcısı uzun bir süre boyunca muhafaza edilebilecek en yüksek ısıl güce ayarlı olarak çalıştırıldığında, doğrudan ısıl güç ve varsa dolaylı ısıl güç toplamından oluşan kW cinsinden ısıl gücü,

u) Ortam ısıtıcısı: Bulunduğu kapalı ortamda sıcaklığı insan vücut sıcaklığına uygun belli bir seviyeye getirmek ve bu seviyeyi korumak için doğrudan ısı transferi veya bir akışkana ısı transferi ile birlikte doğrudan ısı transferi yoluyla ısı yayan, diğer ortamlara bir ısı çıkışı ile birleşmesi muhtemel ve sırasıyla Joule etkisini kullanarak veya yakıtların yanması ile elektriği, gazı, sıvı veya katı yakıtları doğrudan ısıya dönüştüren bir veya daha fazla ısı üreteci ile donatılmış bir cihazı,

ü) Önü açık ortam ısıtıcısı: Yanma sonucu ortaya çıkan ürünlerin tahliyesi için bir baca kanalına ihtiyaç duyan ya da bir bacaya veya şömine girişine açılan, ürünün ateş haznesinin ve yanma sonucu ortaya çıkan gazların ürünün yerleştirildiği ortamdan yalıtılmadığı gaz, sıvı veya katı yakıt kullanan ortam ısıtıcısını,

v) Önü kapalı ortam ısıtıcı: Yanma sonucu ortaya çıkan ürünlerin tahliyesi için bir baca kanalına ihtiyaç duyan ya da bir bacaya veya şömine girişine açılan, ürünün ateş haznesinin ve yanma sonucu ortaya çıkan gazların ürünün yerleştirildiği ortamdan yalıtıldığı gaz, sıvı veya katı yakıt kullanan ortam ısıtıcısını,

y) Parlak ortam ısıtıcısı: Baş seviyesinin üzerinde, kullanım yerine doğru olacak şekilde monte edilen böylelikle ağırlıklı olarak kızılötesi radyasyon olan brülörün ısı yayılımı ısıtılacak nesneleri doğrudan ısıtabilen ve bulunduğu alanda yanma ürünlerini yayabilen, bir brülör ile donatılmış gaz veya sıvı yakıt kullanan ortam ısıtıcısını,

z) Sauna sobası: Kuru veya ıslak sauna veya benzer ortamlara monte edilen veya bu ortamlarda kullanılacağı beyan edilen ısıtıcıyı,

aa) Sıvı yakıtlı ortam ısıtıcısı: Sıvı yakıt kullanan, önü açık ya da kapalı bir ortam ısıtıcısını,

bb) Tercih edilen yakıt: Tedarikçinin talimatlarına göre ortam ısıtıcısı için tercihen kullanılacak tek yakıtı,

cc) Yakıt ateşlemeli ortam ısıtıcısı: Önü açık ortam ısıtıcısı, önü kapalı ortam ısıtıcısı ya da kuzineden herhangi birini,

çç) Yönetmelik: 1/3/2021 tarihli ve 3584 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliğini,

ifade eder.

(2) Ek II’den Ek-IX’a kadar olan eklerin amaçları bakımından, ilave tanımlar Ek-I’de belirtilmiştir.

Tedarikçilerin yükümlülükleri ve zaman çizelgesi

MADDE 5- (1) Katı yakıt kullanan bacasız ısıtıcılar veya katı yakıt kullanan bacaya açılan ısıtıcılar dışında kalan ortam ısıtıcılarını piyasaya arz eden veya hizmete sunan tedarikçiler 1/6/2023 tarihinden itibaren bu fıkra kapsamındaki ortam ısıtıcıları için aşağıdaki hükümleri yerine getirir:

a) Ek-II’de düzenlenen enerji verimliliği sınıflarına uygun, Ek-III’ün 1 inci bölümünde belirtilen bilgileri içeren ve aynı bölümde belirlenen formatta basılı bir etiket sağlanır.

b) Ek-II’de düzenlenen enerji verimliliği sınıflarına uygun, Ek-III’ün 1 inci bölümünde belirtilen bilgileri içeren ve aynı bölümde belirlenen formatta bir elektronik etiket satıcılara temin edilir.

c) Ek-IV’e uygun olan bir ürün bilgi formu sağlanır.

ç) Ek-IV’e uygun olan bir elektronik ürün bilgi formu satıcılara temin edilir.

d) Ek-V’te düzenlenen teknik dosya, talep edilmesi halinde Bakanlığa, AB üyesi ülkelere ve Komisyona sunulur.

e) Bu fıkra kapsamındaki belirli bir ortam ısıtıcısı ile ilgili olan ve enerjiyle ilgili bilgiler veya fiyat bilgisi içeren her türlü reklam, o modelin enerji verimliliği sınıfına bir referans içerir.

f) Bu fıkra kapsamındaki belirli bir ortam ısıtıcısı modeli ile ilgili olan ve ona özgü teknik parametreleri açıklayan herhangi bir teknik tanıtım materyali, söz konusu model için enerji verimliliği sınıfına bir referans içerir.

(2) Katı yakıt kullanan bacasız ısıtıcıları veya katı yakıt kullanan bacaya açılan ısıtıcıları piyasaya arz eden veya hizmete sunan tedarikçiler 1/6/2023 tarihinden itibaren bu fıkra kapsamındaki ortam ısıtıcıları için aşağıdaki hükümleri sağlar:

a) Ek-II’de düzenlenen enerji verimliliği sınıflarına uygun, Ek-III’ün 1 inci bölümünde düzenlenen bilgileri içeren ve aynı bölümde belirlenen formatta basılı bir etiket sağlanır.

b) Ek-II’de düzenlenen enerji verimliliği sınıflarına uygun, Ek-III’ün 1 inci bölümünde düzenlenen bilgileri içeren ve aynı bölümde belirlenen formatta bir elektronik etiket satıcıya temin edilir.

c) Bu fıkra kapsamındaki ortam ısıtıcıları için, Ek-IV’e uygun olan bir ürün bilgi formu sağlanır.

ç) Bu fıkra kapsamındaki ortam ısıtıcı modeli için, Ek-IV’e uygun olan bir elektronik ürün bilgi formu satıcıya temin edilir.

d) Ek-V’te düzenlenen teknik dosya, talep edilmesi halinde Bakanlığa, AB üyesi ülkelere ve Komisyona sunulur.

e) Bu fıkra kapsamındaki belirli bir ortam ısıtıcısı ile ilgili olan ve enerjiyle ilgili bilgiler veya fiyat bilgisi içeren her türlü reklam, o modelin enerji verimliliği sınıfına bir referans içerir.

f) Bu fıkra kapsamındaki belirli bir ortam ısıtıcısı modeli ile ilgili olan ve ona özgü teknik parametreleri açıklayan herhangi bir teknik tanıtım materyali, söz konusu model için enerji verimliliği sınıfına bir referans içerir.

Satıcıların sorumlulukları

MADDE 6- (1) Ortam ısıtıcılarının satıcıları aşağıdaki yükümlülükleri yerine getirir:

a) Her ortam ısıtıcısı, 5 inci maddeye uygun olarak satış noktasında açıkça görülebilir bir şekilde ortam ısıtıcısının ön dış tarafında tedarikçi tarafından temin edilen etiketi bulundurur.

b) Satışa, kiraya veya taksitli satışa sunulan ortam ısıtıcıları, nihai kullanıcının teşhir edilen ürünü görmesinin beklenmediği durumlarda Ek-VI’ya uygun olarak tedarikçi tarafından sunulan bilgilerle pazarlanır ancak teklifin internet üzerinde yapılması durumlarda Ek-VII’de yer alan hükümler uygulanır.

c) Belirli bir ortam ısıtıcısı modeli için fiyat veya enerji ile ilgili bilgileri içeren herhangi bir reklam, söz konusu modelin enerji verimliliği sınıfına bir referans içerir.

ç) Belirli bir ortam ısıtıcısı modeli ile ilgili olarak, bu modele özgü teknik parametreleri açıklayan herhangi bir teknik tanıtım materyali, bu modelin enerji verimliliği sınıfına bir referans içerir.

Ölçüm ve hesaplama yöntemleri

MADDE 7- (1) 5 inci ve 6 ncı maddeler uyarınca sağlanan bilgiler, Ek-VIII’de belirtilen gelişmiş en son teknoloji ölçüm ve hesaplama yöntemleri dikkate alınarak güvenilir, doğru ve tekrarlanabilir ölçüm ve hesaplama yöntemleri ile elde edilir.

Piyasa gözetimi ve denetimi amaçlı doğrulama yöntemi

MADDE 8- (1) Bakanlık, ortam ısıtıcıların beyan edilen enerji verimliliği sınıfının uygunluğunu değerlendirirken Ek-IX’da yer alan yöntemi uygular.

Danışma Kurulu işlemleri

MADDE 9- (1) Bakanlık, bu Tebliğ kapsamında, Avrupa Komisyonu tarafından çalışmalar yapmak üzere kurulan Danışma Kurulu toplantılarına katılım sağlar.

Avrupa Birliği mevzuatına uyum

MADDE 10- (1) Bu Tebliğ, 2010/30/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifini Ortam Isıtıcılarının Enerji Etiketlemesi Bakımından Tamamlayan 24 Nisan 2014 tarihli ve 2015/1186 (AB) sayılı Yetki Devrine Dayanan Komisyon Tüzüğünün 02015R1186 sayılı ve 7/3/2017 tarihli AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanan konsolide hali dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

Yürürlük

MADDE 11- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız.

Reklamlar

By 1a - Künye Haber

"ben de yazıyorum, diyenler yazdı; biz siziz..." Şiir, Öykü, Deneme, Tefrika... Edebiyat, Felsefe, Psikoloji... Ekonomi, Muhasebe, Maliye... Etkinlik, Duyuru, Haber... diğer yazılarınız http://kunyeonline.com web sitemizde yayılacaktır. Yayınlanan her gönderi facebook, twitter, tumblr ve linkedln hesaplarımızda yayınlanır. Yayınlanacak metni kunyeonline@gmail.com adresimize mail gönderebilir ya da üye olarak sizler yayınlayabilirsiniz. ÖNEMLİ KURAL: 1-Kişi hak ve hürriyetlerine saygılı dinî, siyasî ve her ne sebeple olursa olsun hakaret içermeyen her türlü yazı yayınlayabilirsiniz. 2-Yazmak, yayınlamak, abone olmak, okumak, yorum yapmak, beğeni ve kaynak belirtilerek paylaşmak, ÜCRETSİZDİR. HESAP OLUŞTURMAK İÇİN TIKLAYINIZ:https://kunyeonline.com/kayit-ol-register/

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: