Loading

Ekleri için tıklayınız.

26 Haziran 2022 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31878

TEBLİĞ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

ORTAM ISITICILARININ ÇEVREYE DUYARLI TASARIM GEREKLİLİKLERİNE DAİR TEBLİĞ (2015/1188/AB) (SGM: 2022/32)

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 50 kilowatt (kW) veya altında nominal ısıl güce sahip ev tipi ortam ısıtıcılarının veya ürünün kendisinin ya da tek bir bölümünün 120 kW veya altında nominal ısıl güce sahip ticari ortam ısıtıcılarının piyasaya arzına ve hizmete sunulmasına ilişkin çevreye duyarlı tasarım gerekliliklerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ; 50 kW veya altında nominal ısıl güce sahip iç ortam ısıtıcılarını veya ürünün kendisinin ya da tek bir bölümünün ısıl 120 kW veya altında nominal ısıl güce sahip ticari ortam ısıtıcılarını kapsar.

(2) Bu Tebliğ;

a) Yakıt ya da elektrikli kompresörler vasıtasıyla ısı üretmek için buhar sıkıştırma ya da sorpsiyon döngüsü kullanan ortam ısıtıcılarını,

b) Isı taşınımı veya ısı yayınımı yoluyla insanların belirli bir termal konforuna ulaşmak ve bu konforu sürdürmek amacıyla iç mekân ısıtması dışındaki amaçlar için belirlenmiş ortam ısıtıcılarını,

c) Yalnızca dış mekânda kullanım için belirlenmiş ortam ısıtıcılarını,

ç) Doğrudan ısıl gücü, nominal ısıl güçte doğrudan ve dolaylı ısıl güç toplamının yüzde altısından daha az olan ortam ısıtıcılarını,

d) Hava ısıtma ürünlerini,

e) Sauna sobalarını,

f) Bağımlı ısıtıcıları,

kapsamaz.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Tebliğ; 5/3/2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanununa ve 23/6/2010 tarihli ve 2010/643 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Tebliğde geçen;

a) AB: Avrupa Birliğini,

b) Azami sürekli ısıl güç (Pmax,c): İmalatçı tarafından beyan edildiği gibi, uzun bir süre boyunca sürekli olarak korunabilen maksimum ısıl güç ayarında çalıştığında, kW cinsinden ifade edilen bir elektrikli ortam ısıtıcısının beyan edilen ısıl gücünü,

c) Bacasız ısıtıcı: Yanma ürünlerini, ürünün yerleştirildiği ortama veren, parlak ortam ısıtıcı dışında gaz veya sıvı yakıt kullanan bir ortam ısıtıcısını,

ç) Bacaya açılan ısıtıcı: Ürün ile baca veya şömine ağzı arasında izolasyon bulunmayan, yanma ürünlerinin yanma odasından bacaya veya boruya kısıtlama olmaksızın geçmesini sağlayan, bacanın altına veya şömine içerisine yerleştirilmesi amaçlanmış gaz ya da sıvı yakıtlı ortam ısıtıcısını,

d) Bağımlı ısıtıcı: Ürünün kurulduğu odanın ısı emisyonunu düzenlemek amacıyla ürünün bir parçası olmayan ancak ürüne pilot tel, kablosuz, güç hattı iletişimi veya eşdeğer bir teknikle bağlanan harici bir ana denetleyiciden sinyal alması gereken ve kendi başına çalışma kapasitesine sahip olmayan bir elektrikli ortam ısıtıcısını,

e) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

f) Bataryalı (ısı depolu) ortam ısıtıcısı: Biriken yalıtılmış bir çekirdeğe ısı depolamak ve birikim aşamasından sonra birkaç saat boyunca ısıyı boşaltmak için tasarlanmış bir elektrikli ortam ısıtıcısını,

g) Borulu ısıtıcı bölümü: Bağımsız çalışması için gereken tüm unsurları içeren ve dolayısıyla diğer borulu ısıtıcı sistem parçalarından bağımsız olarak test edilen borulu bir ısıtma sisteminin bir parçasını,

ğ) Borulu ısıtıcı sistem: Tek bir brülörden daha fazlasını içeren, bir brülördeki yanma ürünlerinin bir diğer brülörü besleyebildiği ve çoklu brülörlerin yanma ürünlerini tek bir egzoz fanından tahliye eden borulu bir ortam ısıtıcısını,

h) Borulu ortam ısıtıcısı: Baş seviyesinin üzerinde, ısıtılacak nesnelerin yakınına kurulan, ortamı öncelikle içinden yanan ürünlerin geçişi ile ısınan boru veya borulardan yayılan kızılötesi radyasyon vasıtasıyla ısıtan ve bir baca kanalıyla yanan ürünleri tahliye eden; bir brülör ile donatılmış gaz veya sıvı yakıt kullanan ortam ısıtıcısını,

ı) Dış ortam kullanımı için tasarım: Ürünün dış ortam koşullarında olası kullanımı da dahil olmak üzere kapalı alanların dışında güvenli kullanım için uygun olmasını,

i) Doğrudan ısıl güç: Üründen ısı transfer akışkanına ısı çıkışı hariç olmak üzere, üründen kaynaklı veya ürün tarafından ısının taşınım ve yayınımı ile havaya verilen ve ürünün kW cinsinden ifade edilen ısıl gücünü,

j) Dolaylı ısıl güç: Ürünün doğrudan ısıl gücünü oluşturan aynı ısı üretim süreciyle ısı transfer akışkanına aktarılan ve ürünün kW cinsinden ifade edilen ısıl gücünü,

k) Dolaylı ısıtma işlevselliği: Ürünün toplam ısıl gücünün bir kısmını ısı transfer akışkanına, ortam ısıtması veya evsel sıcak su üretimi şeklinde kullanım için aktarabilme kabiliyetini,

l) Elektrikli görünür yanma radyant ortam ısıtıcısı: Isıtma elemanının ısıtıcının dışından görülebildiği ve normal kullanımda en az 650 °C sıcaklığa sahip bir elektrikli ortam ısıtıcısını,

m) Elektrikli ortam ısıtıcısı: Isı üretmek için elektriğin Joule etkisini kullanan ortam ısıtıcısını,

n) Elektrikli radyant ortam ısıtıcısı: Isı yayan unsuru kullanım yerine yöneltilmiş, böylece ısıl radyasyonu ısıtılacak olanları doğrudan ısıtan ve ısı yayan unsuru içeren ızgaranın sıcaklık artışı normal kullanımda en az 130 °C olan ve/veya diğer yüzeyler için sıcaklık artışı en az 100 °C olan bir elektrikli ortam ısıtıcısını,

o) Elektrikli sabit ortam ısıtıcısı: Isıl enerjiyi biriktirmeyi amaçlamayan, belirli bir yere sabitlenerek veya sağlam bir şekilde yerleştirilerek ya da duvara monte edilerek kullanılması için tasarlanmış, binanın yapısına ya da dış cephe kaplamasına entegre edilmemiş olan elektrikli ortam ısıtıcısını,

ö) Elektrikli taşınabilir ortam ısıtıcısı: Elektrikli sabit ortam ısıtıcısı, bataryalı ortam ısıtıcısı, yerden elektrikli ortam ısıtıcısı, elektrikli radyant ortam ısıtıcısı, elektrikli görünür yanma ortam ısıtıcısı ya da bağımlı ısıtıcı olmayan ortam ısıtıcısını,

p) Eşdeğer model: Aynı imalatçı tarafından piyasaya arz edilmiş başka bir model olarak, Ek-II’de yer alan Tablo 1, Tablo 2 ya da Tablo 3’te belirtilen aynı teknik parametrelere sahip olarak piyasaya arz edilen modeli,

r) Ev tipi ortam ısıtıcısı: Ticari ortam ısıtıcıları dışında kalan ortam ısıtıcısını,

s) Gaz yakıtlı ortam ısıtıcısı: Gaz yakıt kullanan, önü açık olan ya da önü kapalı olan ortam ısıtıcısını,

ş) Hava ısıtma ürünü: Bulunduğu kapalı ortamda sıcaklığı insan vücut sıcaklığına uygun belli bir seviyeye getirmek ve bunu korumak için hava hareketi sağlayan bir cihaz aracılığıyla havayı dağıtan, belli bir yere takılarak, sabitlenerek ya da duvara monte edilmiş olarak kullanılmak üzere tasarlanan ve yalnızca kanallı bir çıkış ile hava bazlı ısıtma sistemine ısı sağlayan ürünü,

t) Komisyon: Avrupa Komisyonunu,

u) Minimum ısıl güç (Pmin): İmalatçının beyan ettiği şekilde, ortam ısıtıcısı en düşük ısıl güce ayarlı olarak çalıştırıldığında, doğrudan ısıl güç ve varsa dolaylı ısıl gücün toplamından oluşan, kW cinsinden ısıl gücü,

ü) Nominal ısıl güç (Pnom): İmalatçının beyan ettiği şekilde, ortam ısıtıcısı uzun bir süre boyunca muhafaza edilebilecek en yüksek ısıl güce ayarlı olarak çalıştırıldığında, doğrudan ısıl güç ve varsa dolaylı ısıl güç toplamından oluşan, kW cinsinden ısıl gücü,

v) Ortam ısıtıcısı: Bulunduğu kapalı ortamda sıcaklığı insan vücut sıcaklığına uygun belli bir seviyeye getirmek ve bu seviyeyi korumak için; doğrudan ısı transferi veya bir akışkana ısı transferi ile birlikte doğrudan ısı transferi yoluyla ısı yayan, diğer ortamlara bir ısı çıkışı ile birleşmesi muhtemel ve sırasıyla Joule etkisini kullanarak veya yakıtların yanması ile elektriği, gazı veya sıvı yakıtları doğrudan ısıya dönüştüren bir veya daha fazla ısı üreteci ile donatılmış bir cihazı,

y) Önü açık ortam ısıtıcısı: Yanma sonucu ortaya çıkan ürünlerin tahliyesi için bir baca kanalına ihtiyaç duyan ya da bir bacaya veya şömine girişine açılan, ürünün ateş haznesinin ve yanma sonucu ortaya çıkan gazların ürünün yerleştirildiği ortamdan yalıtılmadığı gaz ya da sıvı yakıt kullanan ortam ısıtıcısını,

z) Önü kapalı ortam ısıtıcı: Yanma sonucu ortaya çıkan ürünlerin tahliyesi için bir baca kanalına ihtiyaç duyan ya da bir bacaya veya şömine girişine açılan, ürünün ateş haznesinin ve yanma sonucu ortaya çıkan gazların ürünün yerleştirildiği ortamdan yalıtıldığı gaz ya da sıvı yakıt kullanan ortam ısıtıcısını,

aa) Parlak ortam ısıtıcısı: Baş seviyesinin üzerinde, kullanım yerine doğru olacak şekilde monte edilen böylelikle brülörün ısı emisyonun ısıtılacak nesneleri, ağırlıklı olarak kızılötesi radyasyonla, doğrudan ısıttığı ve bulunduğu alana yanma ürünlerini yayan, bir brülör ile donatılmış gaz veya sıvı yakıt kullanan ortam ısıtıcısını,

bb) Sauna sobası: Kuru veya ıslak sauna veya benzer ortamlara monte edilen veya bu ortamlarda kullanılacağı beyan edilen ısıtıcıyı,

cc) Sıvı yakıtlı ortam ısıtıcısı: Sıvı yakıt kullanan, önü açık ya da kapalı bir ortam ısıtıcısını,

çç) Ticari ortam ısıtıcısı: Parlak ortam ısıtıcısını ya da borulu ortam ısıtıcısını,

dd) Yerden elektrikli ortam ısıtıcısı: Bina yapısında veya dış cephe kaplamasında kullanılmak üzere binaya entegre edilerek kullanılması için tasarlanmış bir elektrikli ortam ısıtıcısını,

ee) Yönetmelik: 23/6/2010 tarihli ve 2010/643 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliği,

ifade eder.

(2) Ek-II’den Ek-V’e kadar olan eklerin amaçları bakımından ilave tanımlar, Ek-I’de belirtilmiştir.

Çevreye duyarlı tasarım gereklilikleri ve zaman çizelgesi

MADDE 5- (1) Ortam ısıtıcılarının çevreye duyarlı tasarım gereklilikleri Ek-II’de belirtilmiştir.

(2) Ortam ısıtıcıları, 1/6/2023 tarihinden itibaren Ek-II’de yer alan gereklilikleri sağlar.

(3) Çevreye duyarlı tasarım gerekliliklerine uygunluk, Ek-III’te belirtilen yöntemlere uygun olarak ölçülür ve hesaplanır.

Uygunluk değerlendirmesi

MADDE 6- (1) Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında atıfta bulunulan uygunluk değerlendirme işlemleri, aynı Yönetmeliğin Ek-IV’ünde belirtilen iç tasarım kontrolü veya Ek-V’inde belirtilen yönetim sistemidir.

(2) Yönetmeliğin 10 uncu maddesi gereği uygunluk değerlendirmesi amaçları doğrultusunda teknik dosya, bu Tebliğin Ek-II’sinin 3.2 nci maddesinde belirtilen bilgileri içerir.

(3) Bir modelin teknik dosyasında yer alan bilgilerin, tasarım veya diğer eşdeğer cihazlardan ekstrapolasyon ile veya her ikisi yoluyla elde edildiği durumlarda; teknik dosya bu hesaplamaların ya da ekstrapolasyonun veya her ikisinin detaylarını ve hesaplamaların doğruluğunu teyit etmek için imalatçılar tarafından yürütülen testlerin ayrıntılarını içerir. Bu gibi durumlarda teknik dosya, teknik dosyada yer alan bilgilerin aynı temelden elde edildiği tüm diğer eşdeğer modellerin bir listesini de içerir.

Piyasa gözetimi ve denetimi için doğrulama yöntemleri

MADDE 7- (1) Bakanlık, bu Tebliğin Ek-II’sinde belirtilen gerekliliklere uygunluğun sağlanması amacıyla, Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen piyasa gözetim ve denetim kontrollerini gerçekleştirirken bu Tebliğin Ek-IV’ünde belirtilen doğrulama yöntemini uygular.

Gösterge niteliğinde ölçütler

MADDE 8- (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihte piyasada bulunan en iyi performansa sahip ortam ısıtıcıları için gösterge niteliğindeki ölçütler Ek-V’te düzenlenmiştir.

Danışma Kurulu işlemleri

MADDE 9- (1) Bakanlık, bu Tebliğ ile ilgili olarak enerji verimliliği ve azot oksit emisyonları (NOx) ile ilgili çevreye duyarlı tasarım gerekliliklerini sıkılaştırmaya gerek olup olmadığı, doğrulama toleranslarını değiştirmenin gerekli olup olmadığı, ortam ısıtıcılarının mevsimsel alan ısıtma enerji verimliliğini değerlendirmek için kullanılan düzeltme faktörlerinin geçerliliği, üçüncü taraf belgelendirmesini uygulamaya koymanın gerekli olup olmadığı hususlarında çalışmalar yapmak üzere Avrupa Komisyonu tarafından kurulan Danışma Kurulu toplantılarına katılım sağlar.

Avrupa Birliği mevzuatına uyum

MADDE 10- (1) Bu Tebliğ, 2009/125/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifini Ortam Isıtıcılarının Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklilikleri Bakımından Uygulayan 28 Nisan 2015 tarihli ve (AB) 2015/1188 sayılı Komisyon Tüzüğünün 02015R1188 sayılı 09/01/2017 tarihli AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanan konsolide hali dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliği ve azot emisyonları ile ilgili ulusal mevzuata uygun olmaları kaydıyla 1/6/2023 tarihinden önce yurt içinde imal edilmiş ve/veya serbest dolaşıma giriş işlemleri tamamlanmış ortam ısıtıcıları için bu Tebliğ hükümlerince belirlenen gereklilikler aranmaz ve bu ısıtıcılar 1/6/2023 tarihine kadar piyasaya arz edilebilir ve hizmete sunulabilir.

Yürürlük

MADDE 11- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız.

Reklamlar

By 1a - Künye Haber

"ben de yazıyorum, diyenler yazdı; biz siziz..." Şiir, Öykü, Deneme, Tefrika... Edebiyat, Felsefe, Psikoloji... Ekonomi, Muhasebe, Maliye... Etkinlik, Duyuru, Haber... diğer yazılarınız http://kunyeonline.com web sitemizde yayılacaktır. Yayınlanan her gönderi facebook, twitter, tumblr ve linkedln hesaplarımızda yayınlanır. Yayınlanacak metni kunyeonline@gmail.com adresimize mail gönderebilir ya da üye olarak sizler yayınlayabilirsiniz. ÖNEMLİ KURAL: 1-Kişi hak ve hürriyetlerine saygılı dinî, siyasî ve her ne sebeple olursa olsun hakaret içermeyen her türlü yazı yayınlayabilirsiniz. 2-Yazmak, yayınlamak, abone olmak, okumak, yorum yapmak, beğeni ve kaynak belirtilerek paylaşmak, ÜCRETSİZDİR. HESAP OLUŞTURMAK İÇİN TIKLAYINIZ:https://kunyeonline.com/kayit-ol-register/

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: