25 Haziran 2022 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31877

YÖNETMELİK

Nükleer Düzenleme Kurumundan:

NÜKLEER DÜZENLEME KURULU ÜYELERİ VE NÜKLEER DÜZENLEME KURUMU PERSONELİNİN UYACAKLARI MESLEKİ VE ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Nükleer Düzenleme Kurulu Başkanı ve üyeleri ile Nükleer Düzenleme Kurumu personelinin görevlerini yerine getirirken uyacakları mesleki ve etik ilkeleri belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 5/3/2022 tarihli ve 7381 sayılı Nükleer Düzenleme Kanununun 22 nci maddesinin ikinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: Nükleer Düzenleme Kurumu ve Nükleer Düzenleme Kurulu Başkanını,

b) Düzenleyici kontrol altında olan kişiler: Nükleer Düzenleme Kurumunun yürüttüğü düzenleme, değerlendirme, yetkilendirme ve denetleme faaliyetleri ile yaptırımlara muhatap gerçek ve tüzel kişileri,

c) Kurul: Nükleer Düzenleme Kurulunu,

ç) Kurum: Nükleer Düzenleme Kurumunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Mesleki ve Etik İlkeler

Mesleki ve etik ilkeler

MADDE 4- (1) Başkan ve Kurul üyeleri ile Kurum personeli görevlerini yerine getirirken mesleki yetkinlik, yeterlilik, özen ve titizlik, dürüstlük, tarafsızlık, nesnellik ve eşitlik ilkelerine uygun hareket eder ve çıkar çatışmalarından kaçınır.

(2) Kurum personeli, işe başlarken meslekî ve etik ilkelere uygun davranışta bulunmayı taahhüt eder ve altı ay içinde durumunu ilkelere uygun hale getirir.

(3) Kurum personeli, Kurumun amaçlarına uygun bir şekilde görevlerini yerine getirebilmek için mesleki bilgi, beceri ve bireysel yeteneklerini sürekli geliştirmeye gayret eder.

(4) Kurum personeline mesleki ve etik ilkelere yönelik eğitim verilir ve bu eğitimin güncel tutulması sağlanır.

Çıkar çatışmasından kaçınma

MADDE 5- (1) Başkan ve Kurul üyeleri ile Kurum personeli görevleri sırasında ve görevleri ile ilişkili olarak kendilerinin, aralarındaki evlilik bağı kalkmış olsa bile eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının, evlatlıklarının ve evlat edinenlerinin çıkarlarının söz konusu olabileceği her türlü durumdan ve çıkar çatışması kapsamına giren menfaatlerden kaçınır.

(2) Kurum personeli, görevlerini tarafsız bir şekilde yürütmesini engelleyecek muhtemel veya mevcut çıkar çatışmasının farkına varır varmaz durumu üstlerine bildirir.

(3) Başkan ve Kurul üyeleri ile Kurum personeli hangi sebeple olursa olsun kamu görevinden ayrıldıktan sonra, ayrıldığı tarihten önceki iki yıl içinde görev yaptığı hizmet birimlerinin görev ve faaliyet alanıyla ilgili konularda, ayrıldığı tarihten başlayarak üç yıl süreyle doğrudan doğruya veya dolaylı olarak, Kurumun düzenleyici kontrolü altında olan tüzel kişiler bünyesinde görev alamaz.

Sır saklama yükümlülüğü

MADDE 6- (1) Başkan ve Kurul üyeleri ile Kurum personeli, görevleri sırasında öğrendikleri sırlar ile ilgililere ve üçüncü kişilere ilişkin gizli kalması gereken bilgileri kanunen açıkça yetkili kılınan merciler dışında hiçbir kurum, kuruluş veya kişiye açıklayamaz; kendilerinin veya başkalarının yararına veya üçüncü kişilerin zararına kullanamaz. Bu yükümlülük Başkan, Kurul üyeleri ve Kurum personelinin Kurumdan ayrılmaları halinde de devam eder.

(2) Başkan tarafından yetkilendirilmeksizin, Kurul üyeleri ve Kurum personeli çalışmaları ve görevleri ile ilgili olarak basın ve yayın organlarına beyan ve açıklamalarda bulunamaz.

Düzenleyici kontrol altında olan kişilerin hizmetlerinden yararlanmaya ilişkin yasaklar

MADDE 7- (1) Başkan ve Kurul üyeleri ile Kurum personeli, görevin gerektirdiği mutat mekân ve demirbaşlar ile ulaşım imkânları dışında, Kurumun düzenleyici kontrolü altında olan kişilerin olanaklarından ücretsiz olarak yararlanamaz.

(2) Başkan, Kurul üyeleri ve Kurum personeli ile bunların eş ve velayetleri altındaki çocukları, Kurumun düzenleyici kontrolü altında olan kişilerden, kamuya ilan edilenden daha avantajlı koşullarda mal ve hizmet alımında bulunamaz, başkaları adına daha avantajlı mal ve hizmet alımına aracılık edemez.

(3) Başkan, Kurul üyeleri ve Kurum personeli ile bunların eş ve velayeti altındaki çocukları, Kurumun düzenleyici kontrolü altında olan kişilerle doğrudan ya da dolaylı olarak ortaklık payı edinemez. Miras, pay bölünmesi, birleşme gibi irade dışı değişimler sebebi ile bu fıkra kapsamında ortaklık payı elde edilmesi halinde bu durumun yedi gün içerisinde Kuruma bildirilmesi zorunludur.

Kurum personelinin Kurum dışı çalışmalarına ilişkin yasaklar

MADDE 8- (1) Kurum personeli;

a) Ticaretle uğraşamaz,

b) Serbest meslek faaliyetinde bulunamaz,

c) Periyodik yayınlarda makale, bilimsel amaçlı yazı gibi eserlerin yayımlanması halleri hariç olmak üzere, fikri hak oluşturan eserlerini Kurumun düzenleyici kontrolü altında olan kişilere bastıramaz ve bu kişilere satışına aracılık edemez,

ç) Kurumun düzenleyici kontrolü altında olan kişiler veya bunların çalışanları tarafından her ne amaçla olursa olsun kurulmuş veya kurulacak kooperatiflere üye olamaz.

(2) Aşağıdaki faaliyet, iş, eylem, çalışma ve görevler birinci fıkrada sayılan yasaklar dışındadır:

a) Asli görevlerini aksatmayacak şekilde ve Başkanın uygun görüşü çerçevesinde bilimsel amaçlı yapılan yayın, ders ve konferans ücretleri ile alınan telif hakları.

b) Asli görevlerini aksatmayan bilimsel veya akademik amaçlı hakemlikler ve mahkemelerce ve/veya savcılıklarca verilen bilirkişilik görevleri.

c) Üyesi olunan yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri, site ve apartman, okul aile birliği, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve kanunla kurulmuş yardım sandıklarının yönetim, denetim ve disiplin kurulları üyelikleri.

ç) Bilimsel araştırma ve geliştirme, eğitim ve yayın faaliyetlerinde bulunmak, üyelerinin mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik dayanışma ve gelişimini sağlamak amacıyla kurulan vakıf ve derneklerin yönetim, denetim ve disiplin kurulları üyelikleri.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 9- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarla ilgili olarak 13/4/2005 tarihli ve 25785 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(2) Mesleki ve etik ilkelerin uygulanmasında karşılaşılan tereddütleri gidermeye Kurul yetkilidir.

Diğer hükümler

MADDE 10- (1) Kurum personeli, mesleki ve etik ilkelerle ilgili olarak Kuruma verilmesi gereken bütün belgelerde gerçeğe uygun beyanda bulunmak zorundadır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 11- (1) 20/6/2019 tarihli ve 30807 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nükleer Düzenleme Kurulu Üyeleri ve Nükleer Düzenleme Kurumu Personelinin Uyacakları Mesleki ve Etik İlkeler Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 12- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Nükleer Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

 

By 1a - Künye Haber

"ben de yazıyorum, diyenler yazdı; biz siziz..." Şiir, Öykü, Deneme, Tefrika... Edebiyat, Felsefe, Psikoloji... Ekonomi, Muhasebe, Maliye... Etkinlik, Duyuru, Haber... diğer yazılarınız http://kunyeonline.com web sitemizde yayılacaktır. Yayınlanan her gönderi facebook, twitter, tumblr ve linkedln hesaplarımızda yayınlanır. Yayınlanacak metni kunyeonline@gmail.com adresimize mail gönderebilir ya da üye olarak sizler yayınlayabilirsiniz. ÖNEMLİ KURAL: 1-Kişi hak ve hürriyetlerine saygılı dinî, siyasî ve her ne sebeple olursa olsun hakaret içermeyen her türlü yazı yayınlayabilirsiniz. 2-Yazmak, yayınlamak, abone olmak, okumak, yorum yapmak, beğeni ve kaynak belirtilerek paylaşmak, ÜCRETSİZDİR. HESAP OLUŞTURMAK İÇİN TIKLAYINIZ:https://kunyeonline.com/kayit-ol-register/

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: