Loading

26 Haziran 2022 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31878

TEBLİĞ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

KATI YAKITLI ORTAM ISITICILARININ ÇEVREYE DUYARLI TASARIM GEREKLİLİKLERİNE DAİR TEBLİĞ (2015/1185/AB) (SGM: 2022/29)

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı; 50 kW veya altında nominal ısıl güce sahip katı yakıtlı ortam ısıtıcılarının piyasaya arzı ve hizmete sunulması ile ilgili çevreye duyarlı tasarım gerekliliklerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 50 kW veya altında nominal ısıl güce sahip katı yakıtlı ortam ısıtıcılarını kapsar.

(2) Bu Tebliğ;

a) Sadece ağaçsı olmayan biyokütle yakmaya göre tasarlanmış katı yakıtlı ortam ısıtıcılarını,

b) Sadece dış ortam kullanımı için tasarlanmış katı yakıtlı ortam ısıtıcılarını,

c) Doğrudan ısıl gücü, nominal ısıl güçteki doğrudan ve dolaylı ısıl gücün toplamının %6’sından düşük olan katı yakıtlı ortam ısıtıcılarını,

ç) Fabrikada monte edilmemiş olan veya sahada monte edilecek fabrika üretimi bileşenleri ya da parçaları tek bir imalatçıdan temin edilmemiş olan katı yakıtlı ortam ısıtıcılarını,

d) Hava ısıtıcı ürünlerini,

e) Sauna sobalarını,

kapsamaz.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Tebliğ; 5/3/2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanununa ve 23/6/2010 tarihli ve 2010/643 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Tebliğde geçen;

a) AB: Avrupa Birliğini,

b) Ağaçsı biyokütle: Kütük, yontulmuş odun, pelet şeklindeki sıkıştırılmış odun, briket şeklindeki sıkıştırılmış odun ve talaş dahil olmak üzere ağaçlardan, çalılardan ve ağaçsılardan oluşan biyokütleyi,

c) Ağaçsı olmayan biyokütle: Saman, fil otu, kamışlar, çekirdek içleri, tahıllar, zeytin çekirdekleri, zeytin küspesi ve fındık kabukları dahil ağaçsı biyokütle haricindeki biyokütleyi,

ç) Bacasız katı yakıtlı ortam ısıtıcısı: Yanma ürünlerini ürünün yerleştirildiği ortama veren katı yakıtlı ortam ısıtıcısını,

d) Bacaya açılan katı yakıtlı ortam ısıtıcısı: Ürün ile baca veya şömine ağzı arasında izolasyon bulunmayan, yanma ürünlerinin yanma odasından bacaya veya boruya kısıtlama olmaksızın geçmesini sağlayan, bacanın altına veya şömine içerisine yerleştirilmesi amaçlanmış katı yakıtlı ortam ısıtıcısını,

e) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

f) Biyokütle: Balıkçılık ve su ürünleri dahil olmak üzere, bitkisel ve hayvansal maddelerin dahil olduğu tarım, ormancılık ve ilgili sanayilerden gelen biyolojik kökenli ürünler, atıklar ve kalıntıların biyolojik olarak ayrıştırılabilir kısımları ile endüstriyel ve kentsel atıkların ayrıştırılabilir kısımlarını,

g) Dış ortam kullanımı için tasarım: Ürünün dış ortam koşullarında olası kullanımı da dahil olmak üzere kapalı alanların dışında güvenli kullanım için uygun olmasını,

ğ) Diğer uygun yakıt: Kurulum yapanlara ve nihai kullanıcılara yönelik kullanım kılavuzunda, imalatçıların ve tedarikçilerin erişime açık internet sitelerinde teknik tanıtım materyal ve reklamlarında bahsedilen, imalatçının talimatlarına göre katı yakıtlı ortam ısıtıcısında kullanılabilen, tercih edilen yakıt haricindeki her türlü katı yakıtı,

h) Doğrudan ısıl güç: Üründen ısı transfer akışkanına ısı çıkışı hariç olmak üzere, üründen kaynaklı veya ürün tarafından ısının taşınım ve yayınımı ile havaya verilen ve kW cinsinden ifade edilen ürünün ısıl gücünü,

ı) Dolaylı ısıl güç: Ürünün doğrudan ısıl gücünü oluşturan aynı ısı üretim süreciyle ısı transfer akışkanına aktarılan ve kW cinsinden ifade edilen ürünün ısıl gücünü,

i) Dolaylı ısıtma işlevselliği: Ürünün, toplam ısıl gücünün bir kısmını ısı transfer sıvısına, ortam ısıtması veya evsel sıcak su üretimi şeklinde kullanım için aktarabilme kabiliyetini,

j) Eşdeğer model: Aynı imalatçı tarafından piyasaya arz edilmiş başka bir model olarak, Ek-II’de yer alan Tablo-1’de belirtilen aynı teknik parametrelere sahip olarak piyasaya arz edilen modeli,

k) Hava ısıtma ürünü: Bulunduğu kapalı ortamda sıcaklığı insan vücut sıcaklığına uygun belli bir seviyeye getirmek ve bunu korumak için hava hareketi sağlayan bir cihaz aracılığıyla havayı dağıtan, belli bir yere takılarak, sabitlenerek ya da duvara monte edilmiş olarak kullanılmak üzere tasarlanan ve yalnızca kanallı bir çıkış ile hava bazlı ısıtma sistemine ısı sağlayan ürünü,

l) Katı fosil yakıt: Taş kömürü ve kuru buhar kömürü, kok kömürü, düşük sıcaklıklı kok kömürü, bitümlü kömür, linyit, harmanlanmış fosil yakıtlar, fosil yakıt karışımları veya fosil yakıt ile biyokütle karışımları ve bu Tebliğin amacı doğrultusunda turba kömürü dahil olmak üzere biyokütle haricindeki katı yakıtı,

m) Katı yakıt: Katı biyokütle ve katı fosil yakıtlar da dahil olmak üzere normal oda sıcaklıklarında katı halde bulunan yakıtı,

n) Katı yakıtlı ortam ısıtıcısı: Bulunduğu kapalı ortamda sıcaklığı insan vücut sıcaklığına uygun belli bir seviyeye getirmek ve bu seviyeyi korumak için doğrudan ısı transferi veya bir sıvıya ısı transferi ile birlikte doğrudan ısı transferi yoluyla ısı yayan, diğer ortamlara bir ısı çıkışı ile birleşmesi muhtemel olan ve katı yakıtları doğrudan ısıya dönüştüren bir veya daha fazla ısı üreteci ile donatılmış bir cihazı,

o) Komisyon: Avrupa Komisyonunu,

ö) Kuzine: Katı yakıtlı ortam ısıtıcısı ile yemek hazırlamakta kullanılacak bir pişirme ocağı ve bir fırının ya da ikisinin birden işlevini birleştiren ve bir bacaya veya şömine ağzına bağlanmış olan veya yanma ürünlerinin tahliyesi için bir baca kanalına ihtiyaç duyan, katı yakıtlar kullanan bir katı yakıtlı ortam ısıtıcısını,

p) Minimum ısıl güç (Pmin): İmalatçının beyan ettiği şekilde, katı yakıtlı ortam ısıtıcısı en düşük ısıl güce ayarlı olarak çalıştırıldığında doğrudan ısıl güç ve varsa dolaylı ısıl gücün toplamından oluşan, kW cinsinden ısıl gücü,

r) Nominal ısıl güç (Pnom): İmalatçının beyan ettiği şekilde, katı yakıtlı ortam ısıtıcısı uzun bir süre boyunca muhafaza edilebilecek en yüksek ısıl güce ayarlı olarak çalıştırıldığında doğrudan ısıl güç ve varsa dolaylı ısıl güç toplamından oluşan, kW cinsinden ısıl gücü,

s) Önü açık katı yakıtlı ortam ısıtıcısı: Yanma sonucu ortaya çıkan ürünlerin tahliyesi için bir baca kanalına ihtiyaç duyan ya da bir bacaya veya şömine girişine açılan, ürünün ateş haznesinin ve yanma sonucu ortaya çıkan gazların ürünün yerleştirildiği ortamdan yalıtılmadığı katı yakıtlı ortam ısıtıcısını,

ş) Önü kapalı katı yakıtlı ortam ısıtıcısı: Yanma sonucu ortaya çıkan ürünlerin tahliyesi için bir baca kanalına ihtiyaç duyan ya da bir bacaya veya şömine girişine açılan, ürünün ateş haznesinin ve yanma sonucu ortaya çıkan gazların ürünün yerleştirildiği ortamdan yalıtıldığı katı yakıtlı ortam ısıtıcısını,

t) Partikül madde (PM): Baca gazının, gaz fazında dağılmış haldeki çeşitli biçim, yapı ve yoğunluktaki partiküllerini,

u) Sauna sobası: Kuru veya ıslak sauna veya benzer ortamlara monte edilen veya bu ortamlarda kullanılacağı beyan edilen katı yakıtlı ortam ısıtıcısını,

ü) Tercih edilen yakıt: İmalatçının talimatlarına göre katı yakıtlı ortam ısıtıcısı için tercihen kullanılacak tek katı yakıtı,

v) Yönetmelik: 23/6/2010 tarihli ve 2010/643 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliği,

ifade eder.

(2) Bu Tebliğ eklerinin amaçları bakımından ilave tanımlar Ek-I’de belirtilmiştir.

Çevreye duyarlı tasarım gereklilikleri ve zaman çizelgesi

MADDE 5- (1) Katı yakıtlı ortam ısıtıcılarının çevreye duyarlı tasarım gereklilikleri Ek-II’de belirtilmiştir.

Ekleri için tıklayınız.

(2) Katı yakıtlı ortam ısıtıcıları, 1/6/2023 tarihinden itibaren Ek-II’de belirtilen gereklilikleri sağlar.

(3) Çevreye duyarlı tasarım gerekliliklerine uygunluk, Ek-III’te belirtilen yöntemlere uygun olarak ölçülür ve hesaplanır.

Uygunluk değerlendirmesi

MADDE 6- (1) Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında atıfta bulunulan uygunluk değerlendirme işlemleri, aynı Yönetmeliğin Ek-IV’ünde belirtilen iç tasarım kontrolü ya da Ek-V’inde belirtilen yönetim sistemidir.

(2) Yönetmeliğin 10 uncu maddesi gereği uygunluk değerlendirmesi amaçları doğrultusunda teknik dosya, bu Tebliğin Ek-II’sinin 3 üncü maddesinde belirtilen bilgileri içerir.

(3) Bir modelin teknik dosyasında yer alan bilgilerin, tasarım veya diğer modellerden ekstrapolasyon ile veya her ikisi yoluyla elde edildiği durumlarda; teknik dosya bu hesaplamaların ya da ekstrapolasyonun veya her ikisinin detaylarını ve hesaplamaların doğruluğunu teyit etmek için imalatçılar tarafından yürütülen testlerin ayrıntılarını içerir. Bu gibi durumlarda teknik dosya, teknik dosyada yer alan bilgilerin aynı temelden elde edildiği tüm diğer modellerin bir listesini de içerir.

Piyasa gözetimi ve denetimi amaçlı doğrulama yöntemi

MADDE 7- (1) Bakanlık, bu Tebliğin Ek-II’sinde belirtilen gerekliliklere uygunluğun sağlanması amacıyla Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında atıfta bulunulan piyasa gözetimi ve denetimi kontrollerini gerçekleştirirken bu Tebliğin Ek-IV’ünde belirtilen doğrulama yöntemini uygular.

Gösterge niteliğindeki ölçütler

MADDE 8- (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihte piyasada bulunan en iyi performans gösteren katı yakıtlı ortam ısıtıcıları için gösterge niteliğindeki ölçütler Ek-V’te düzenlenmiştir.

Danışma Kurulu işlemleri

MADDE 9- (1) Bakanlık, bu Tebliğ ile ilgili olarak enerji verimliliği, partikül madde emisyonları (PM), gaz halindeki organik bileşik emisyonları (OGC), karbonmonoksit emisyonları (CO) ve azot oksit emisyonları (NOx) ile ilgili çevreye duyarlı tasarım gerekliliklerini sıkılaştırmaya, doğrulama toleranslarını değiştirmenin ve üçüncü taraf belgelendirmesini uygulamaya koymanın gerekli olup olmadığı hususlarında çalışmalar yapmak üzere Avrupa Komisyonu tarafından kurulan Danışma Kurulu toplantılarına katılım sağlar.

Avrupa Birliği mevzuatına uyum

MADDE 10- (1) Bu Tebliğ, 2009/125/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifini Katı Yakıtlı Ortam Isıtıcılarının Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklilikleri Bakımından Uygulayan 24 Nisan 2015 tarihli ve 2015/1185/AB sayılı Komisyon Tüzüğünün 02015R1185 sayılı ve 9/1/2017 tarihli AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanan konsolide hali dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliği, partikül madde emisyonları, gaz halindeki organik bileşik emisyonları, karbonmonoksit ve azot oksit emisyonları ile ilgili ulusal mevzuata uygun olmaları kaydıyla 1/6/2023 tarihinden önce yurt içinde imal edilmiş ve/veya serbest dolaşıma giriş işlemleri tamamlanmış katı yakıtlı ortam ısıtıcıları için bu Tebliğ hükümlerince belirlenen gereklilikler aranmaz ve bu ısıtıcılar 1/6/2023 tarihine kadar piyasaya arz edilebilir ve hizmete sunulabilir.

Yürürlük

MADDE 11- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız.

Reklamlar

By 1a - Künye Haber

"ben de yazıyorum, diyenler yazdı; biz siziz..." Şiir, Öykü, Deneme, Tefrika... Edebiyat, Felsefe, Psikoloji... Ekonomi, Muhasebe, Maliye... Etkinlik, Duyuru, Haber... diğer yazılarınız http://kunyeonline.com web sitemizde yayılacaktır. Yayınlanan her gönderi facebook, twitter, tumblr ve linkedln hesaplarımızda yayınlanır. Yayınlanacak metni kunyeonline@gmail.com adresimize mail gönderebilir ya da üye olarak sizler yayınlayabilirsiniz. ÖNEMLİ KURAL: 1-Kişi hak ve hürriyetlerine saygılı dinî, siyasî ve her ne sebeple olursa olsun hakaret içermeyen her türlü yazı yayınlayabilirsiniz. 2-Yazmak, yayınlamak, abone olmak, okumak, yorum yapmak, beğeni ve kaynak belirtilerek paylaşmak, ÜCRETSİZDİR. HESAP OLUŞTURMAK İÇİN TIKLAYINIZ:https://kunyeonline.com/kayit-ol-register/

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: