Loading

26 Haziran 2022 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31878

TEBLİĞ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

KATI YAKITLI KAZANLARIN ÇEVREYE DUYARLI TASARIM GEREKLİLİKLERİNE DAİR TEBLİĞ (2015/1189/AB)

(SGM: 2022/33)

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı; endüstriyel emisyonlarla ilgili mevzuat saklı kalmak kaydıyla; Katı Yakıtlı Kazanların Enerji Etiketlemesi ile Katı Yakıtlı Kazan, Ek Isıtıcılar, Sıcaklık Kontrol Cihazları ve Güneş Enerjisi Cihazları Ambalajlarına İlişkin Tebliğ (2015/1187/AB) (SGM: 2022/31)’de tanımlandığı üzere, ek ısıtıcılar, sıcaklık kontrol cihazları ve güneş enerjisi cihazlarıyla kombine edilmiş paketlerine entegre edilenler de dahil olmak üzere, 500 kilowatt (kW) veya daha düşük nominal ısıl güce sahip katı yakıtlı kazanların piyasaya arzı ve hizmete sunulması ile ilgili çevreye duyarlı tasarım gerekliliklerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, katı yakıtlı kazan paketleri, ek ısıtıcı paketleri, sıcaklık kontrol cihazı paketleri ve güneş enerjisi cihazı paketlerine entegre edilenler de dahil olmak üzere, 500 kW veya daha düşük nominal ısıl güce sahip katı yakıtlı kazanları kapsar.

(2) Bu Tebliğ;

a) Yalnızca sıcak içme veya kullanma suyu sağlamak için ısı üreten kazanları,

b) Buhar veya hava gibi gaz halindeki ısı aktarım ortamını ısıtmaya ve dağıtmaya yarayan kazanları,

c) Azami elektrik gücü 50 kW veya üzerindeki katı yakıtlı kojenerasyon kazanlarını,

ç) Ağaçsı olmayan biyokütle yakıtlı kazanları,

kapsamaz.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Tebliğ; 5/3/2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanununa ve 23/6/2010 tarihli ve 2010/643 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Tebliğde geçen;

a) AB: Avrupa Birliğini,

b) Ağaçsı biyokütle: Kütük, yontulmuş odun, pelet şeklindeki sıkıştırılmış odun, briket şeklindeki sıkıştırılmış odun ve talaş dahil olmak üzere, ağaçlardan, çalılardan ve ağaçsılardan oluşan biyokütleyi,

c) Ağaçsı olmayan biyokütle: Saman, fil otu, kamışlar, çekirdek içleri, tahıllar, zeytin çekirdekleri, zeytin küspesi ve fındık kabukları dahil, ağaçsı biyokütle haricindeki biyokütleyi,

ç) Ağaçsı olmayan biyokütle kazanı: Tercih edilen yakıt olarak ağaçsı olmayan biyokütle kullanan ve bunun için listelenmiş diğer uygun yakıtlar arasında, ağaçsı biyokütle, fosil yakıt ya da biyokütle ve fosil yakıt karışımı bulunmayan biyokütle kazanını,

d) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

e) Biyokütle: Balıkçılık ve su ürünleri dahil olmak üzere, bitkisel ve hayvansal maddelerin dahil olduğu tarım, ormancılık ve ilgili sanayilerden gelen biyolojik kökenli ürünler, atıklar ve kalıntıların biyolojik olarak ayrıştırılabilir kısımlarının yanı sıra, endüstriyel ve kentsel atıklarının ayrıştırılabilir kısımlarını,

f) Biyokütle kazanı: Tercih edilen yakıt olarak biyokütle kullanan katı yakıtlı kazanı,

g) Diğer uygun yakıt: Kurulum yapanlara ve nihai kullanıcılara yönelik kullanım kılavuzunda, imalatçıların ücretsiz erişilebilen internet sitelerinde, teknik tanıtım materyal ve reklamlarında bahsedilen, imalatçının talimatlarına göre katı yakıtlı kazanda kullanılabilen, tercih edilen yakıt haricindeki her türlü katı yakıtı,

ğ) Fosil yakıt: Taş kömürü, linyit kömürü, kok kömürü, bitümlü kömür ve bu Tebliğin amaçları doğrultusunda turba kömürü dahil olmak üzere biyokütle haricindeki yakıtı,

h) Katı yakıt: Katı biyokütle ve katı fosil yakıtlar da dahil olmak üzere, normal oda sıcaklıklarında katı halde bulunan yakıtı,

ı) Katı yakıtlı ısı üreteci: Katı yakıtlı kazanın katı yakıtların yanması ile ısı üreten parçasını,

i) Katı yakıtlı kazan: Bir veya daha çok kapalı ortamın iç sıcaklığını istenilen seviyeye getirmek ve bu seviyeyi korumak için çevreleyen ortama, ısı kaybı nominal ısıl gücünün %6’sını geçmeyecek şekilde, su bazlı merkezi ısıtma sistemine ısı sağlayan bir veya birden fazla katı yakıtlı ısı üreteciyle donatılmış bir cihazı,

j) Katı yakıtlı kojenerasyon kazanı: Aynı anda ısı ve elektrik üretme kabiliyetine sahip olan katı yakıtlı kazanı,

k) Komisyon: Avrupa Komisyonunu,

l) Mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliği (ηs): Katı yakıtlı kazanın sağladığı, belirlenmiş bir ısıtma mevsimine ait ortam ısıtma ihtiyacı ile bu ihtiyacı karşılamak için gereken yıllık güç tüketimi arasındaki yüzde cinsinden oranı,

m) Nominal ısıl güç (Pr): Tercih edilen yakıt ile kapalı ortamların ısıtılması sağlanırken, katı yakıtlı kazandan elde edileceği beyan edilen ve kW cinsinden ifade edilen ısıl gücü,

n) Partikül madde: Baca gazının, gaz fazında dağılmış haldeki çeşitli biçim, yapı ve yoğunluktaki partiküllerini,

o) Su bazlı merkezi ısıtma sistemi: Bina ısıtması veya bölgesel ısıtma şebekeleri dahil olmak üzere, binaların veya bunların bir kısmı içerisindeki kapalı ortamların ısıtılması amacıyla merkezi olarak üretilen ısıyı, ısı yayan cihazlara dağıtmak için ısı aktarım maddesi olarak su kullanan bir sistemi,

ö) Tercih edilen yakıt: İmalatçının talimatlarına göre kazan için tercihen kullanılacak tek katı yakıtı,

p) Yönetmelik: 23/6/2010 tarihli ve 2010/643 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliği,

ifade eder.

(2) Bu Tebliğ eklerinin amaçları bakımından, ilave tanımlar Ek-I’de belirtilmiştir.

Çevreye duyarlı tasarım gereklilikleri ve zaman çizelgesi

MADDE 5- (1) Katı yakıtlı kazanların çevreye duyarlı tasarım gereklilikleri Ek-II’de belirtilmiştir.

(2) Katı yakıtlı kazanlar, 1/6/2023 tarihinden itibaren Ek-II’nin 1 inci ve 2 nci bölümlerinde belirtilen gereklilikleri sağlar.

(3) Çevreye duyarlı tasarım gerekliliklerine uygunluk, Ek-III’te belirtilen yöntemlere uygun olarak ölçülür ve hesaplanır.

Uygunluk değerlendirmesi

MADDE 6- (1) Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında atıfta bulunulan uygunluk değerlendirme işlemleri, Yönetmeliğin Ek-IV’ünde belirtilen iç tasarım kontrolünü ya da Yönetmeliğin Ek-V’inde belirtilen yönetim sistemini ifade eder.

(2) Yönetmeliğin 10 uncu maddesi gereği uygunluk değerlendirmesi amaçları doğrultusunda teknik dosya, bu Tebliğin Ek-II’sinin 2.1 inci maddesinin (c) fıkrasında belirtilen bilgileri içerir.

Piyasa gözetimi ve denetimi amaçlı doğrulama yöntemi

MADDE 7- (1) Bakanlık, bu Tebliğin Ek-II’sinde belirtilen gerekliliklere uygunluğun sağlanması amacıyla Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında atıfta bulunulan piyasa gözetimi ve denetimi kontrollerini gerçekleştirirken bu Tebliğin Ek-IV’ünde belirtilen doğrulama yöntemini uygular.

Gösterge niteliğindeki ölçütler

MADDE 8- (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihte piyasada mevcut olan en iyi performans gösteren katı yakıtlı kazanlar için gösterge niteliğindeki ölçütler Ek-V’te düzenlenmiştir.

Danışma Kurulu işlemleri

MADDE 9- (1) Bakanlık, bu Tebliğ ile ilgili olarak 1000 kW’ya kadar ısıl güce sahip olan katı yakıtlı kazanların bu Tebliğe dahil edilip edilmeyeceği; ağaçsı olmayan biyokütle kazanlarının belirli tipteki kirletici emisyonlarına ilişkin çevreye duyarlı tasarım gereklilikleri; enerji verimliliği, partikül madde emisyonları, gaz halindeki organik bileşik emisyonları, karbonmonoksit emisyonları ile ilgili çevreye duyarlı tasarım gerekliliklerini sıkılaştırmaya gerek olup olmadığı, doğrulama toleranslarını değiştirmenin gerekli olup olmadığı, üçüncü taraf belgelendirmesini uygulamaya koymanın gerekli olup olmadığı hususlarında çalışmalar yapmak üzere Komisyon tarafından kurulan Danışma Kurulu toplantılarına katılım sağlar.

Avrupa Birliği mevzuatına uyum

MADDE 10- (1) Bu Tebliğ, 2009/125/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifini Katı Yakıtlı Kazanların Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklilikleri Bakımından Uygulayan 28 Nisan 2015 tarihli ve (AB) 2015/1189 sayılı Komisyon Tüzüğünün 02015R1189 sayılı ve 09/01/2017 tarihli AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanan konsolide hali dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliği ve azot emisyonları ile ilgili ulusal mevzuata uygun olmaları kaydıyla 1/6/2023 tarihinden önce yurt içinde imal edilmiş ve/veya serbest dolaşıma giriş işlemleri tamamlanmış katı yakıtlı kazanlar için bu Tebliğ hükümlerince belirlenen gereklilikler aranmaz ve bu ısıtıcılar 1/6/2023 tarihine kadar piyasaya arz edilebilir ve hizmete sunulabilir.

Yürürlük

MADDE 11- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Reklamlar

By 1a - Künye Haber

"ben de yazıyorum, diyenler yazdı; biz siziz..." Şiir, Öykü, Deneme, Tefrika... Edebiyat, Felsefe, Psikoloji... Ekonomi, Muhasebe, Maliye... Etkinlik, Duyuru, Haber... diğer yazılarınız http://kunyeonline.com web sitemizde yayılacaktır. Yayınlanan her gönderi facebook, twitter, tumblr ve linkedln hesaplarımızda yayınlanır. Yayınlanacak metni kunyeonline@gmail.com adresimize mail gönderebilir ya da üye olarak sizler yayınlayabilirsiniz. ÖNEMLİ KURAL: 1-Kişi hak ve hürriyetlerine saygılı dinî, siyasî ve her ne sebeple olursa olsun hakaret içermeyen her türlü yazı yayınlayabilirsiniz. 2-Yazmak, yayınlamak, abone olmak, okumak, yorum yapmak, beğeni ve kaynak belirtilerek paylaşmak, ÜCRETSİZDİR. HESAP OLUŞTURMAK İÇİN TIKLAYINIZ:https://kunyeonline.com/kayit-ol-register/

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: