Loading

14 Haziran 2022 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31866

YÖNETMELİK

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden:

HAVALİMANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 23/8/2016 tarihli ve 29810 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Havalimanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği (SHY-22)’nin adı “Havalimanları/Havaalanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği (SHY-22)” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 14/10/1983 tarihli ve 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununun 44 üncü maddesi, 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 437 nci, 441 inci ve 796 ncı maddeleri ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 477 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (i) ve (ö) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“i) Hava tarafı: Havalimanında/havaalanında pistleri, taksi yolları, apron ve bunlara bitişik sahaları, hava araçlarının kalkmasını, inmesini ve yer manevralarını yapmasını, hava araçlarının yakıt, bakım ve diğer ihtiyaçlarının karşılanmasını ve yük ile yolcu indirilip bindirilmesini temin edici tesisleri ve belirli durumlarda doğrudan uçuş faaliyeti amacıyla kullanılan bina ve yapıları veya bunların bazı kısımlarını ve bu bölümlerin hepsine girişin kontrollü olduğu yerleri,”

“ö) Kara tarafı: Bir havalimanında/havaalanında doğrudan uçuş faaliyetlerine dâhil olmayan terminal binalarını, diğer tüm yapıları, kullanımlı veya boş sahaları içine alan ve avan projede ya da master planda gösterilen; hava araçlarının yakıt, bakım ve diğer ihtiyaçlarının karşılanmasını, yolcuların ve hizmet alan veya hizmet üreten diğer kullanıcıların sağlık, eğitim, ibadet, alışveriş, ofis, depo, konaklama, ulaşım, iletişim ve buna benzer tüm ihtiyaçlarını karşılayıcı alanları da içerebilecek olan alanlar ve bölgeler ile Bakanlıkça uygun görülecek olan yüksek katma değerli diğer tesisleri de içerebilen alanlar ve bölgeleri kapsayan, ana giriş yolu/yolları kontrol noktasından başlayarak hava tarafı dışında kalan havalimanı/havaalanı bölümünü,”

“y) Havalimanı/havaalanı: Karada ve su üzerinde, belirlenen sınırlar içerisindeki, hava tarafı ve kara tarafından müteşekkil tüm alanları,”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ı) Uçuş operasyon hizmeti için C grubu çalışma ruhsatı alacak olan kuruluşların, temsil hizmeti çalışma ruhsatına ve Genel Müdürlüğe çalışma ruhsatı için başvuru yaptığı yıldan bir önceki yıla ait toplam yolcu trafiği en fazla olan yedi havalimanından/havaalanından en az beşinde gözetim ve yönetim hizmeti çalışma ruhsatına sahip olması gerekir. Uçuş operasyon hizmeti vermek isteyen A veya C grubu çalışma ruhsatına sahip kuruluşların Genel Müdürlüğe çalışma ruhsatı almak için başvuru yaptığı yıldan bir önceki yıla ait toplam yolcu trafiği en fazla olan iki havalimanı/havaalanı ile sivil hava trafiğine açık en az üç uluslararası havalimanı/havaalanı olmak üzere toplam en az beş havalimanında/havaalanında uçuş operasyon hizmeti çalışma ruhsatı alması zorunludur.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Yol gösterme (follow-me) hizmeti, hava taşıyıcılarının isteği olması halinde havalimanı/havaalanı işletmecisi tarafından verilir.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde yer alan “altmış” ibaresi “kırk beş” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“o) Havalimanı/havaalanı işletmecisinin çalışma ruhsatına esas denetimine ilişkin personel ve teçhizat tutanağı.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (o) ve (ö) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“o) A grubu çalışma ruhsatına sahip kuruluşlar, kargo ve posta hizmeti için C grubu çalışma ruhsatına sahip kuruluşlar, birden fazla havalimanında/havaalanında ikram servis hizmeti için C grubu çalışma ruhsatına sahip kuruluşlar, uçuş operasyon çalışma ruhsatına ve en az beş havalimanında/havaalanında C grubu temsil, gözetim ve yönetim çalışma ruhsatına sahip kuruluşlar;

1) Çalışma ruhsatı aldığı her havalimanını/havaalanını kapsayacak şekilde, bir kalite yönetim sistemi kurar, uygular ve sürekliliğini sağlar.

2) Bu sistemi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmiş bir belgelendirme kuruluşu tarafından belgelendirir ve faaliyetleri süresince bunu muhafaza eder.

3) Kalite yönetim sisteminden sorumlu bir yönetici belirler ve onaylanmak üzere form 4 belgesi ile birlikte Genel Müdürlüğe sunar. Belirlenecek kalite sorumlusu, A grubu çalışma ruhsatına sahip kuruluşlar, kargo ve posta hizmeti için C grubu çalışma ruhsatına sahip kuruluşlar ve birden fazla havalimanında/havaalanında ikram servis hizmeti veren kuruluşlarda işletmenin faaliyet alanında en az beş yıl, kalite alanında üç yıl tecrübeye sahip olduğunu belgelendirir. C grubu temsil, gözetim ve yönetim çalışma ruhsatına sahip yer hizmetleri kuruluşunda ise işletmenin faaliyet alanında en az üç yıl tecrübeye ve kalite alanında eğitime sahip olduğunu belgelendirir.

ö) A grubu çalışma ruhsatına sahip yer hizmetleri kuruluşu ve birden fazla havalimanında/havaalanında ikram servis hizmeti veren kuruluşlar, çalışma ruhsatı aldıkları her havalimanı/havaalanı için bir yönetici personel atamak zorundadır. Atanacak yönetici personelin, kuruluşun faaliyet alanında en az üç yıl iş tecrübesine sahip olması gerekir. Söz konusu personel iş tecrübesi ile yer hizmetlerine yönelik eğitim bilgilerini belgeleyerek, form 4 belgesini onaylatmak üzere Genel Müdürlüğe sunmak zorundadır.”

“p) Ulusal ve uluslararası gereklilikleri yerine getiremeyen ve 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına hüküm giymiş olan yöneticinin form 4 yetkisini Genel Müdürlük iptal etmeye yetkilidir. Form 4 onayı olmayan yönetici personel havalimanında/havaalanında görev yapamaz.

r) Yer hizmetleri kuruluşu;

1) Yer hizmetleri operasyonlarının, teçhizat bakımlarının, personel gerekliliklerinin ve benzeri faaliyetlerin Genel Müdürlük tarafından belirlenen standartlarda sağlanmasından ilgili mevzuat kapsamında Genel Müdürlüğe karşı tam sorumluluğu olan, kuruluş içerisinde sivil havacılık kurallarının öngördüğü tüm birimlere erişim, denetleme ve konusu ile ilgili talimat verme yetkisi bulunan, ihtiyaç duyulan finansal yetki ile donatılmış bir sorumlu müdür atamalıdır.

2) Bünyesine atanan sorumlu müdür kuruluşun sahibi, ortağı veya (1) numaralı alt bentte belirtilen yetkilere sahip genel müdürü/şirket müdürü olmalıdır. Sorumlu müdürün, kuruluş tarafından tanımlanan ilave şartları da yerine getirmek üzere harcama ve işletmeyi bu hususlarda tek başına temsil edecek yetkiye sahip olması gerekir. Sorumlu müdür, kalite ve emniyet sistem yöneticisi görevlerinden birini üstlenemez.

s) Yer hizmetleri kuruluşunu temsile yetkili en üst makam tarafından form 4 belgesinin onaylatılmak üzere Genel Müdürlüğe sunulması zorunludur. Sorumlu müdür form 4 onayı olmayan kuruluşa çalışma ruhsatı verilmez. Kuruluşun form 4 sahibi yöneticilerinde eksilme olması halinde, kuruluş tarafından altmış gün içerisinde bu Yönetmelikte belirlenen niteliklere sahip personel atamasının gerçekleştirilmesi ve söz konusu personele ait belgelerle birlikte Genel Müdürlüğe form 4 onayı için başvurulması zorunludur.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“j) Birinci fıkranın (b), (g), (ğ), (ı) ve (i) bentlerinden en az birine göre çalışma ruhsatı iptal edilen yer hizmetleri kuruluşuna, iki yıl süre ile bu Yönetmelik kapsamında çalışma ruhsatı verilmez. Çalışma ruhsatı iptal edilen bu kuruluşun sahibi, ortağı veya temsile yetkili yöneticisi, başka bir yer hizmetleri kuruluşunda tekrar kuruluş sahibi, ortağı veya temsile yetkili yöneticisi olamaz.

k) (j) bendinde belirtilen hallerde çalışma ruhsatı iptal edilmiş yer hizmetleri kuruluşunun sahibi, ortağı, temsile yetkili yöneticisi veya form 4 onayı almış sorumlu müdürüne, bir daha form 4 yönetici onayı verilmez.”

MADDE 10- Aynı Yönetmelikte yer alan “havalimanları” ibaresi “havalimanları/havaalanları”, “havalimanı” ibaresi “havalimanı/havaalanı”, “havalimanlarında” ibaresi “havalimanlarında/havaalanlarında”, “havalimanında” ibaresi “havalimanında/havaalanında”, “havalimanlarının” ibaresi “havalimanlarının/havaalanlarının”, “havalimanını” ibaresi “havalimanını/havaalanını”, “havalimanının” ibaresi “havalimanının/havaalanının”, “havalimanlarından” ibaresi “havalimanlarından/havaalanlarından”, “havalimanındaki” ibaresi “havalimanındaki/havaalanındaki”, “havalimanlarındaki” ibaresi “havalimanlarındaki/havaalanlarındaki” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 11- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12- Bu Yönetmelik hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütür.

 

Reklamlar

By 1a - Künye Haber

"ben de yazıyorum, diyenler yazdı; biz siziz..." Şiir, Öykü, Deneme, Tefrika... Edebiyat, Felsefe, Psikoloji... Ekonomi, Muhasebe, Maliye... Etkinlik, Duyuru, Haber... diğer yazılarınız http://kunyeonline.com web sitemizde yayılacaktır. Yayınlanan her gönderi facebook, twitter, tumblr ve linkedln hesaplarımızda yayınlanır. Yayınlanacak metni kunyeonline@gmail.com adresimize mail gönderebilir ya da üye olarak sizler yayınlayabilirsiniz. ÖNEMLİ KURAL: 1-Kişi hak ve hürriyetlerine saygılı dinî, siyasî ve her ne sebeple olursa olsun hakaret içermeyen her türlü yazı yayınlayabilirsiniz. 2-Yazmak, yayınlamak, abone olmak, okumak, yorum yapmak, beğeni ve kaynak belirtilerek paylaşmak, ÜCRETSİZDİR. HESAP OLUŞTURMAK İÇİN TIKLAYINIZ:https://kunyeonline.com/kayit-ol-register/

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: