13 Haziran 2022 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31865

YÖNETMELİK

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesinden:

HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ VE

ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Teknoloji ve Araştırma-Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Teknoloji ve Araştırma-Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (MARGEM): Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Teknoloji ve Araştırma-Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörünü,

ç) Senato: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Senatosunu,

d) Üniversite: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5- (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversitenin tüm birimlerindeki araştırmacıların kullanımına uygun laboratuvar olanaklarını sağlamak.

b) Laboratuvarın, sanayinin ihtiyacına cevap verebilmesi için gerekli araştırmaları yapmak ve bunları sanayiye tanıtmak.

c) Kamu kurumları ve özel kuruluşların ileri teknolojilerde araştırma, ürün geliştirme ve üretim aşamalarında ihtiyaç duydukları test ve ölçüm isteklerini karşılamak.

ç) Teknolojik gelişmeleri sürekli izleyerek laboratuvarlardaki cihazların günün koşullarına uygun olarak geliştirilmesini sağlamak.

d) Merkezin tanıtımını gerçekleştirmek.

e) Merkezin altyapı ve teknik eleman ihtiyacının karşılanması ve sürdürülmesi ile ilgili çalışmalar yapmak.

f) Üniversitenin proje yürütme potansiyelini artırmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Araştırma, inceleme, uygulama ve geliştirme çalışmaları ve projeleri için gerekli test ve ölçümleri yapmak.

b) İlgili ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile iş birliği yapmak, ortak çalışmaları özendirmek, organize etmek, konferans, kongre ve bilimsel toplantılar düzenlemek ve yayın yapmak.

c) Merkezin yurt içi ve yurt dışı kalite yönetim sistemleri ile akreditasyon çalışmalarını yürütmek.

ç) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında kalite yönetim sistemleri sertifikaları vermek için gerekli çalışmaları yürütmek.

d) Kamu kurumları ve özel kuruluşlara danışmanlık, test ve ölçüm hizmeti vermek üzere gerekli birimlerle koordinasyonu sağlamak.

e) Üniversite tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8- (1) Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından en fazla üç Müdür yardımcısı görevlendirilebilir. Müdür yardımcıları, Müdüre yardımcı olmak ve laboratuvarlar arası koordinasyonu sağlamak ile görevlidir. Müdürün görevi başında olmadığı zamanlarda yerine Müdür yardımcılarından ya da Yönetim Kurulu üyelerinden biri vekâlet eder. Vekâlet süresi altı aydan fazla sürerse, yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür yardımcılarının görevleri de kendiliğinden sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9- (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Merkez çalışmalarının yürütülmesini sağlamak.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve bu kurula başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak.

ç) Merkezin ve Merkeze bağlı birimler ile idari personelin düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak.

d) Merkezin ayni, mali ve teknik ihtiyaçlarını Yönetim Kurulu ile planlayarak gerekçeleriyle birlikte Rektörlüğe rapor etmek.

e) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyaçlarını planlamak, gerekçeleriyle birlikte Rektörlüğe rapor etmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10- (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen beş üye olmak üzere toplam altı üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kuruluna Müdür başkanlık eder. Yönetim Kurulu Müdürün çağrısı üzerine toplanır. Kararlar salt çoğunlukla alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararları almak.

b) Merkezle ilgili mevzuat taslaklarını hazırlayarak Senatonun onayına sunmak.

c) Müdür tarafından Rektörlüğe sunulmak üzere hazırlanan bütçe önerisini incelemek ve onaylamak.

ç) Merkezin, profesyonel sertifikalı eğitim programlarına katılanlara vereceği sertifika konusundaki ilkeleri belirlemek ve Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezine bildirmek.

d) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilkelerini saptamak ve protokollerini hazırlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkez birimleri

MADDE 12- (1) Merkez çalışmalarını iş bölümü çerçevesinde yürütmek üzere Müdürün önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararıyla Merkezin çalışma alanlarında Merkez birimleri kurulabilir. Merkez birimlerinin çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulunca belirlenir.

Personel ihtiyacı

MADDE 13- (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 14- (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, donanım ve demirbaş Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 15- (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 16- (1) 20/5/2011 tarihli ve 27939 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mustafa Kemal Üniversitesi Teknoloji ve Araştırma–Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 17- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

By 1a - Künye Haber

"ben de yazıyorum, diyenler yazdı; biz siziz..." Şiir, Öykü, Deneme, Tefrika... Edebiyat, Felsefe, Psikoloji... Ekonomi, Muhasebe, Maliye... Etkinlik, Duyuru, Haber... diğer yazılarınız http://kunyeonline.com web sitemizde yayılacaktır. Yayınlanan her gönderi facebook, twitter, tumblr ve linkedln hesaplarımızda yayınlanır. Yayınlanacak metni kunyeonline@gmail.com adresimize mail gönderebilir ya da üye olarak sizler yayınlayabilirsiniz. ÖNEMLİ KURAL: 1-Kişi hak ve hürriyetlerine saygılı dinî, siyasî ve her ne sebeple olursa olsun hakaret içermeyen her türlü yazı yayınlayabilirsiniz. 2-Yazmak, yayınlamak, abone olmak, okumak, yorum yapmak, beğeni ve kaynak belirtilerek paylaşmak, ÜCRETSİZDİR. HESAP OLUŞTURMAK İÇİN TIKLAYINIZ:https://kunyeonline.com/kayit-ol-register/

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: