Loading

12 Haziran 2022 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31864

YÖNETMELİK

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinden:

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ GIDA VE TARIMSAL ÜRETİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 4/4/2021 tarihli ve 31444 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Gıda ve Tarımsal Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5- (1) Merkezin amaçları; ilgili mevzuat hükümleri kapsamında Üniversite bünyesinde gıda ve tarımsal üretim alanlarında yürütülecek uygulama, araştırma, eğitim ve yayın faaliyetlerini koordine etmek, ilgili akademik birimlerin eğitim-öğretim, gezi, inceleme, staj, proje ve tez çalışması gibi faaliyetlerine destek vermek, gıda işleme, modern yetiştirme ve ıslah yöntemleri uygulayıp geliştirmek, bunları üretici ve öğrencilere tanıtmak ve gerektiğinde onları eğitmek, bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkı sağlayacak iş birliği mekanizmaları kurmak ve sürdürülebilir hale getirmek için gerekli olan kurumsal ortamı oluşturmaktır.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversitede gıda ve tarımsal üretim araştırmaları ile ilgili meslek yüksekokulları, fakülte ve enstitülerin ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim programlarında öngörülen uygulama, staj, tez ve araştırma projeleri için uygun yer, materyal ve hizmet sağlamak.

b) Erzincan ili ve Doğu Anadolu Bölgesi ile ilgili gıda ve tarımsal üretim konularında projeler üretmek ve gerekli çalışmaları yapmak.

c) Bilimsel ve teknolojik yenilikleri takip ederek gıda ve tarımsal üretim alanında, temel ve teknolojik uygulamalar yapmak ve bu alanlardaki çalışmalara destek olmak.

ç) Islah çalışmaları yapmak, nitelikli damızlık hayvan materyalleri üretimi için gerekli bilimsel altyapıyı kurmak, gen bankası oluşturmak veya oluşturulmasına katkı sağlamak.

d) Gıda ve tarımsal üretime ilişkin proje ve rapor hazırlamak, analizler yapmak, danışmanlık ve bilirkişilik hizmetleri vermek, eğitim programları düzenlemek ve bu konularda birimler arasında koordinasyon sağlamak.

e) Gıda üretimine ilişkin kamu ve özel sektör iş birliğinde bulunmak, proje desteği almış bilimsel araştırmaları desteklemek, yürütmek veya gerektiğinde ortak olmak.

f) Merkezin amaçları doğrultusunda her türlü yayın yapılmasına imkan sağlamak, veri ve dokümantasyon merkezi oluşturmak, ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, panel, konferans, sempozyum, çalıştay, kurs ve seminer tarzında eğitim amaçlı programlar düzenlemek, ilgili kamu ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği ve araştırma imkanlarını geliştirmek.

g) Araştırmacılara araştırma materyali, çalışma alanı sağlamak ve araştırma-geliştirme faaliyetlerini desteklemek.

ğ) Merkezin amaçlarına uygun benzeri diğer faaliyetlerde bulunmak.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8- (1) Müdür; Merkezin faaliyetleri ve amaçlarına uygun alanlarda çalışan Üniversitenin kadrolu öğretim elemanları arasından, üç yıl için Rektör tarafından görevlendirilir. Müdürün önerisi ile Üniversitenin kadrolu öğretim elemanları arasından olmak üzere Merkezin faaliyetlerine uygun alanlarda çalışan en fazla üç müdür yardımcısı Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür ve yardımcılarının görevlerine Rektör tarafından son verilebilir. Müdür ve yardımcıları aynı usulle tekrar görevlendirilebilir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11- (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve Müdürün teklifi ile Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen altı öğretim elemanı olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Görevi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir. Yönetim Kuruluna Müdür başkanlık yapar.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda Merkezin faaliyet ve yönetimiyle ilgili kararlar almak, alınan kararların uygulanmasını ve denetimini sağlamak.

b) Müdürlük tarafından hazırlanan yıllık faaliyet raporlarını incelemek ve karara bağlamak.

c) Merkezin çalışma usul ve esaslarını belirlemek, kısa, orta ve uzun vadeli planlar yapmak.

ç) Müdürün gündeme alacağı diğer konuları görüşüp karara bağlamak.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 13- (1) Danışma Kurulu, Rektörün belirleyeceği ilgili rektör yardımcısı başkanlığında toplanır. Rektör yardımcısının katılmadığı toplantılara Müdür başkanlık yapar.

(2) Müdür ve Yönetim Kurulunun önerisi ile Üniversite içerisinden ve istekleri halinde kamu ve özel sektör kuruluşlarının temsilcileri arasından olmak üzere, üç yıllık süre ile görevlendirilen kişilerden oluşur.

(3) Danışma Kurulu, ilgili rektör yardımcısı ve Müdür dahil olmak üzere en az yedi en çok on beş üyeden oluşur.

(4) Danışma Kurulu, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. İlgili rektör yardımcısı, gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir.”

MADDE 8- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9- Bu Yönetmelik hükümlerini Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü yürütür.

Reklamlar

By 1a - Künye Haber

"ben de yazıyorum, diyenler yazdı; biz siziz..." Şiir, Öykü, Deneme, Tefrika... Edebiyat, Felsefe, Psikoloji... Ekonomi, Muhasebe, Maliye... Etkinlik, Duyuru, Haber... diğer yazılarınız http://kunyeonline.com web sitemizde yayılacaktır. Yayınlanan her gönderi facebook, twitter, tumblr ve linkedln hesaplarımızda yayınlanır. Yayınlanacak metni kunyeonline@gmail.com adresimize mail gönderebilir ya da üye olarak sizler yayınlayabilirsiniz. ÖNEMLİ KURAL: 1-Kişi hak ve hürriyetlerine saygılı dinî, siyasî ve her ne sebeple olursa olsun hakaret içermeyen her türlü yazı yayınlayabilirsiniz. 2-Yazmak, yayınlamak, abone olmak, okumak, yorum yapmak, beğeni ve kaynak belirtilerek paylaşmak, ÜCRETSİZDİR. HESAP OLUŞTURMAK İÇİN TIKLAYINIZ:https://kunyeonline.com/kayit-ol-register/

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: