Loading

24 Mayıs 2022 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31845

YÖNETMELİK

Millî Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığından:

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ORDU EVLERİ, ASKERÎ GAZİNOLAR, KIŞLA GAZİNOLARI VE VARDİYA YATAKHANELERİ İLE EĞİTİM MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 20/8/2000 tarihli ve 24146 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri Ordu Evleri, Askerî Gazinolar, Kışla Gazinoları ve Vardiya Yatakhaneleri ile Eğitim Merkezleri Yönetmeliğinin adı “Ordu Evleri, Askerî Gazinolar, Kışla Gazinoları ve Vardiya Yatakhaneleri ile Eğitim Merkezleri Yönetmeliği” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu Yönetmelik, ordu evleri, askerî gazinolar, kışla gazinoları ve vardiya yatakhaneleri ile özel, yerel ve kış eğitim merkezlerini kapsar.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen;

a) Asıl hak sahibi: Üyeleri,

b) Askerî gazino: Hak sahiplerinin ücreti karşılığında barınma, beslenme, moral, konaklama, günlük ve çeşitli ihtiyaçlarının karşılandığı, eğitim, seminer, konferans, sempozyum gibi faaliyetler icra edilebilen, hak sahipliği durumuna göre kategorilendirilen ve tesis imkânlarına göre sınıflandırılan kışla sınırları dışındaki teşkilleri,

c) Brüt satış kârı: Aylık net satışlar ile satılan mal ve hizmetin maliyeti arasındaki olumlu farkı,

ç) Eğitim merkezi: Özel, yerel ve kış eğitim merkezlerini,

d) Eğitim merkezi komutanı: Özel, yerel ve kış eğitim merkezi komutanını,

e) Gayrisafi hâsılat: Tek düzen muhasebesi gelir tablosunda bulunan gelirler (brüt satışlar, diğer faaliyetlerden olağan gelir/kârlar ve olağan dışı gelir/kârlar) toplamından (İhtiyaç Değerlendirme ve Kaynak Tahsis Komisyonu tarafından yapılan tahsisler, diğer tesislerden aktarılan varlıklar hariç) hiçbir gider ve maliyet unsuru düşülmeden, elde edilen değerleri,

f) Günübirlik giriş: Tesislerin otel, motel bölümleri hariç diğer imkânlarından yararlanılmasını,

g) Hak sahibi: Üyeler ve üyelerin anne, baba, eşleri ile Ordu Evleri, Askerî Gazinolar, Kışla Gazinoları ve Vardiya Yatakhaneleri ile Eğitim Merkezlerine ilişkin hususları düzenleyen Yönergede kapsamı belirtilen çocukları ve kardeşlerini,

ğ) İhtiyaç değerlendirme ve kaynak tahsis komisyonu: Millî Savunma Bakanlığı hesaplarında toplanan üye aidatı ve kart gelirleri kaynağını tahsis eden komisyonu,

h) İkmal planı: Tesislerin demirbaş yenileme, bina ve tesisin işletilmesi, onarımı ve tadilâtı gibi öngörülebilen ihtiyaçlarının yapılabilmesi için tahmini yıllık gelir durumuna göre hazırlanan yıllık harcama planını,

ı) İşletme: Tesislerin bünyesinde bulunan ve gelir ile giderleri ayrı işletme defteri ile takip edilen birimleri,

i) Kış eğitim merkezi: Personelin kış şartlarında hayatta kalma, kaçma ve kurtulma eğitimlerinin yapılması, belirli aralıklarla kış sporları konusunda eğitilmesi, personel ve ailelerinin dinlendirilerek moral ve motivasyonuna katkı sağlanması amacıyla ve Millî Savunma Bakanlığının izni ile açılıp işletilen, Yönergede belirtilen esaslara göre personele merkezden tahsis edilen merkezleri,

j) Kışla gazinosu: Hak sahiplerinin ücreti karşılığında barınma, beslenme, moral, konaklama, günlük ve çeşitli ihtiyaçlarının karşılandığı, eğitim, seminer, konferans, sempozyum gibi faaliyetler icra edilebilen, hak sahipliği durumuna göre kategorilendirilen ve tesis imkânlarına göre sınıflandırılan kışla sınırları içerisindeki teşkilleri,

k) Millî Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlar: Millî Savunma Bakanlığı merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Millî Savunma Üniversitesi ile Harita Genel Müdürlüğünü,

l) Ordu evi: 4/1/1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 98 inci maddesi gereğince kurulup işletilen, hak sahipliği durumuna göre kategorilendirilen ve tesis imkânlarına göre sınıflandırılan kışla sınırları içerisinde veya dışarısındaki tesis ve teşkilleri,

m) Özel eğitim merkezi: 211 sayılı Kanunun 99 uncu maddesi gereğince, belirli zamanlarda özel askerî eğitimlerin yapılması, personelin dinlendirilerek moral ve motivasyonuna katkı sağlanması amacıyla ve Millî Savunma Bakanlığının izni ile açılıp işletilen, Yönergede belirtilen esaslara göre personele merkezden tahsis edilen merkezleri,

n) Personel: Millî Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlarda görev yapan kişileri,

o) Şube müdürü: Tesislerin bünyesindeki her bir alt tesis müdürünü,

ö) Tesis: Ordu evi ve bağlı şubelerini, askerî gazino, kışla gazinosu ve vardiya yatakhanesi ile özel, yerel ve kış eğitim merkezlerini,

p) Tesislerden istifade: Tesislerin otel, motel bölümleri dâhil her türlü imkânından yararlanılmasını,

r) Tesis kategorisi: Tesislerden istifade edecek personel statüsüne göre belirlenen grupları,

s) Tesis müdürü: Ordu evi, askerî gazino, kışla gazinosu ve vardiya yatakhanesi müdürü ile özel, yerel ve kış eğitim merkezi komutanını,

ş) Tesis sınıfı: Alınacak ücretlerin tespiti maksadıyla tesis imkânlarının puanlanarak sınıflarının belirlenmesini,

t) Üye: Subay, ilgili mevzuatı gereği protokolde rütbe karşılığı general veya subay olanlar, Millî Savunma Üniversitesinde istihdam edilen sivil öğretim elemanı, astsubay ve bunların aidat ödeyen emeklilerini,

u) Vardiya yatakhanesi: Askerî gazino ve kışla gazinoları dışındaki, hak sahiplerinin ücreti karşılığında öncelikle barınma olmak üzere konaklama, beslenme, günlük ve çeşitli ihtiyaçlarının karşılandığı, hak sahipliği durumuna göre kategorilendirilen ve tesis imkânlarına göre sınıflandırılan kışla sınırları içerisinde veya dışarısındaki teşkilleri,

ü) Yerel eğitim merkezi: Belirli zamanlarda özel askeri eğitimlerin yapılması, personelin dinlendirilerek moral ve motivasyonuna katkı sağlanması amacıyla ve Millî Savunma Bakanlığının izni ile açılıp işletilen, Yönergede belirtilen esaslara göre personele tahsis edilen merkezleri,

v) Yönerge: Ordu Evleri, Askerî Gazinolar, Kışla Gazinoları ve Vardiya Yatakhaneleri ile Eğitim Merkezlerine ilişkin hususları düzenleyen Yönergeyi,

y) Yönetim kurulu: Ordu evleri, askerî gazinolar, kışla gazinoları ve vardiya yatakhaneleri ile özel, yerel ve kış eğitim merkezlerinin yönetim kurullarını,

ifade eder.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yer alan “Genelkurmay Başkanlığınca tespit olunur ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 6- Personelin; sosyal ve moral ihtiyaçlarını karşılamak, dayanışmayı artırmak, meslekî, sosyal gelişmelerini mümkün kılacak imkânları hazırlamak ve barınma da dâhil olmak üzere ihtiyaçlarını karşılamak, çeşitli eğitim, seminer, konferans, sempozyum gibi hizmetlerde kullanılmak maksadıyla, 211 sayılı Kanunun 98 inci maddesine göre; bölgenin ihtiyaç durumu, personelin yoğunluğu ile birlik veya kurumun yararı değerlendirilerek Millî Savunma Bakanlığının izni ile; orduevi ve bağlısı şubeler, askerî gazino, kışla gazinosu ve vardiya yatakhanesi kurulabilir. Kuruluş ve işleyişe dair usul ve esaslar Millî Savunma Bakanlığınca belirlenir.

211 sayılı Kanunun 99 uncu maddesi gereğince, belirli zamanlarda özel askerî eğitimlerin yapılması, personelin dinlendirilerek moral ve motivasyonuna katkı sağlanması amacıyla, Millî Savunma Bakanlığının izni ile özel, yerel ve kış eğitim merkezleri açılabilir. Kuruluş ve işleyişe dair usul ve esaslar Millî Savunma Bakanlığınca belirlenir.

Tesisler, askerî binalar olup askerî mahal vasıf ve mahiyetini haizdir.

Tesisler, ihtiyaç hâlinde aynı üst komutanlıklara/makama bağlı olmak kaydıyla diğer bir tesis bünyesinde işletilebilir.

Ordu evleri ve şubeleri, askerî gazinolar, kışla gazinoları ve vardiya yatakhaneleri ile özel, yerel ve kış eğitim merkezlerinden, bu birimlerin teşkilat bağlantısına göre;

a) Millî Savunma Bakanlığı hizmet birimi bünyesindekiler, ilgili birimin bağlı olduğu Bakan Yardımcısı,

b) Genelkurmay Başkanlığı Karargâhı ve bağlısı müşterek teşkillerin bünyesindekiler, Genelkurmay II nci Başkanı,

c) Kuvvet Komutanlıkları bünyesindekiler, Kuvvet Komutanı,

ç) Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindekiler, Jandarma Genel Komutanı,

d) Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindekiler, Sahil Güvenlik Komutanı onayı ile kapatılır.

Herhangi bir sebeple kapatılması gereken tesislerin nakit, mal, demirbaş ve belgeleri, tesisin bağlı olduğu Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca verilecek emre göre tesisin bağlı olduğu makama/komutanlığa ait diğer bir tesise devredilebilir. Kapatılacak tesis varlıklarının Millî Savunma Bakanlığı veya farklı bir kuvvet, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığına ait tesise devredilmesi ise ilgili bakanlığın müsaadesi ile olur. Sonuç hakkında bir ay içerisinde silsileler yolu ile bağlı bulunulan Kuvvet Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığına, Millî Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne ve ilgili Teftiş Kurulu Başkanlığına bilgi verilir.

Kapatılan tesisin varlıkları devralan tesis tarafından ilgili muhasebe hesaplarına kaydedilir.

Savaş, doğal afetler, toplumsal olaylar gibi olağanüstü durumlarda ihtiyaç duyulması hâlinde, bu tesisler öncelik personelde olmak üzere geçici iskân yerleri olarak kullanılabilir.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “komutanlıklarca” ibaresi “komutanlıklarca/makamlarca”, aynı bentte yer alan “komutanlıklara” ibaresi “komutanlıklara/makamlara” şeklinde, (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “komutanlığı” ibaresi “komutanlığı/makamı” şeklinde, aynı bendin (5) numaralı alt bendinde yer alan “komutanlık” ibaresi “komutanlık/makam” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (c) bendinde yer alan “Genelkurmay Başkanlığı tarafından” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “komutanı” ibaresi “komutanı/amiri” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye dördüncü fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“Üyelerden kendileri ve hak sahibi aile fertleri adına üye aidatı alınır. Hak sahipleri dışında giriş kartı verilerek tesislerden istifade edeceklerden ise kart ücreti alınır. Ordu evi veya ordu evi şubeleri, askerî gazinolar, kışla gazinoları ve vardiya yatakhaneleri ile özel, yerel ve kış eğitim merkezleri, Yönergede belirtilen usuller doğrultusunda; istifade edecek personele göre kategorilere, imkânlarına göre de sınıflara ayrılabilir.

Üyeler dışında, kimlerin hangi tesislerden istifade edeceği, istifade şekli ve bu kişilerden alınacak giriş kartı ücreti Millî Savunma Bakanlığı tarafından belirlenir.

Yabancı ülke silahlı kuvvetler mensupları, Millî Savunma Bakanlığının belirleyeceği esaslar dâhilinde tesislerden faydalandırılabilir.

Millî Savunma Bakanlığı tarafından uygun görülen kişiler, verilecek özel giriş kartları ile Yönergede belirtilecek tesislere günübirlik olarak girebilirler. Ayrıca, Yönergede belirtilen makamlar tarafından uygun görülen kişilere verilecek giriş kartları sadece bulunduğu garnizondaki ordu evi ve askerî gazinolar ile bu makamlar tarafından belirlenen kışla gazinolarından günübirlik istifade için geçerlidir.”

“Millî Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlarda görev yapan 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personel, görev için gittikleri yerlerde eşi ve çocukları ile birlikte bu Yönetmelik kapsamındaki tesislerden faydalanırlar.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 11- Tesislere giriş, giriş kartları, kıyafet, emniyet, tesislerden istifade, tertip, düzen ve hizmet esasları, Millî Savunma Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslara göre yürütülür.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ordu evi ve bağlı şubeleri, askerî gazinolar, kışla gazinoları, vardiya yatakhaneleri ve bunların müştemilatı, özel, yerel ve kış eğitim merkezleri kurumlar vergisinden muaftır. Bu muafiyet, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca yapılacak vergi kesintilerini (gelir vergisi ve kurumlar vergisi) ve 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 9 uncu maddesi çerçevesinde yapılması gereken katma değer vergisi tevkifatını kapsamaz.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “Maliye” ibareleri “Hazine ve Maliye” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu kapsamda yatırılan hazine payı tutarları, yatırıldıkları ay sonuna kadar alındı belgesi ile birlikte ilgilisine göre Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilir.”

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “komutanlıklarca” ibaresi “komutanlıklarca/makamlarca” şeklinde, “birlik komutanlığına” ibaresi “makamlara/birlik komutanlığına” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci, üçüncü ve beşinci fıkralarında yer alan “Millî Savunma Bakanlığı Teftiş Dairesi Başkanlığınca” ibareleri “Millî Savunma Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığınca” şeklinde, aynı fıkralarda yer alan “Sahil Güvenlik Komutanlığı Teftiş Heyeti Başkanlığınca” ibareleri “Sahil Güvenlik Komutanlığı Denetleme Teftiş ve Tetkik Başkanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının kendi bağlısı bir tesisten;

1) Kendi bağlısı diğer bir tesise sermaye ve gelir aktarımı için tesisin teşkilat bağlantısına göre ilgili Bakan Yardımcısı, Genelkurmay II nci Başkanı, Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı veya Sahil Güvenlik Komutanı onayıyla yapılacak aktarımlardan,

2) Kendi bağlısı olmayan diğer bir tesise sermaye ve gelir aktarımı için ise ilgili Bakanın müsaadesiyle yapılacak aktarımlardan,”

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 21/A maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tesislerin kiraya verilmesi işlemleri hakkındaki usul ve esaslar 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa uygun olarak hazırlanacak Yönerge ve/veya Tip Sözleşmesi doğrultusunda gerçekleştirilir.”

MADDE 16- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 22- Subay, ilgili mevzuatı gereği protokolde rütbe karşılığı general veya subay olanlar, Millî Savunma Üniversitesinde istihdam edilen sivil öğretim elemanı ile astsubayların aylık, taban aylık ve kıdem aylık toplamından oluşan brüt maaşından birlik mutemetlerince, Millî Savunma Bakanlığınca belirlenen oranda üye aidatı kesilerek açtırılan banka hesabına yatırılır. Bu oran binde birden az olamaz. Emekli üyeler ise tesislere girebilmek için her yıl yayımlanan üye aidat çizelgesine göre aidatlarını Millî Savunma Bakanlığınca açılan hesaba yatırırlar.

Üyeler haricinde, tesislerden yararlanacak kişilerden alınacak kart ücretleri, Millî Savunma Bakanlığınca açılan banka hesabına yatırılır.

Toplanan üye aidatları ve kart ücretleri, kart üretim giderleri, tesislerin tefriş, bakım ve onarımı ile mal ve hizmet alımına ilişkin ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılır. Bu maksatla;

a) Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca uygun görülen tesislerin ihtiyaçları Millî Savunma Bakanlığına bildirilir.

b) Talep edilen ihtiyaçların karşılanması, toplanan üye aidatları ve kart ücretlerinin tahsisi işlemleri, İhtiyaç Değerlendirme ve Kaynak Tahsis Komisyonu tarafından yürütülür. Bu komisyonun teşkili, işleyişi ile sekretarya hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar Yönerge ile belirlenir.

c) Komisyonca tahsis edilen kaynak, ilgili tesisin muhasebe kayıtlarına kaydedilir.”

MADDE 17- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Zimmet, görevi ihmal ve benzeri suçlardan kaynaklandığı iddia edilen alacaklara ilişkin dava dosyaları, takip ve tahsilinin yapılması için ilgilisine göre Millî Savunma Bakanlığına, Jandarma Genel Komutanlığına veya Sahil Güvenlik Komutanlığına iletilir.”

MADDE 18- Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “komutanlığın” ibaresi “komutanlığın/makamın” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 19- Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Orduevleri, askerî gazinolar, kışla gazinoları veya vardiya yatakhaneleri ile özel, yerel ve kış eğitim merkezlerinin kendi gelirlerinden gerçekleştirecekleri mal ve hizmet alımları, yapım işleri ile bunlardan sağlanan kaynaktan yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işleri 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine ve bu Kanunda sağlanan istisnalara göre yürütülür.”

“f) Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı bütçesinden gelen ödeneklerle yapılacak alımlar garnizon satın alma komisyon başkanlıklarınca yapılır. Birden fazla satın alma komisyonu bulunan illerde ise, alımı yapacak komisyon başlangıçta garnizon komutanı tarafından belirlenir.”

MADDE 20- Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Peçete, kürdan, kolonya, kolonyalı mendil ile tuz, sirke, ketçap, hardal, mayonez, limon, yağ gibi işletme gideri olarak kabul edilen malzemeler ile yemek pişirilen ve yemek yenilen ıslak ve kuru mekânların temizliğinde kullanılan tuvalet kağıdı, sıvı sabun gibi her türlü kimyevî temizleyici, ağartıcı, parlatıcı, sertlik giderici dahil, her türlü malzeme için çıplak maliyetin üzerine, yüzde on beşe (%15) kadar işletme gideri ilâve edilir. İşletme faturaları ayrı yerde muhafaza edilir ve genel giderlere dâhil edilmez.”

“e) Tesislerdeki yatak, oda, motel, havuz, düğün salonu, salon kiraları ile kart ve günübirlik giriş ve benzeri ücretler her yıl Millî Savunma Bakanlığı tarafından tespit edilecek fiyatlara göre uygulanır. Bunların dışında tesislerde verilen, ütü, çamaşır yıkama, terzi, berber, internet, otopark gibi hizmetler ile çay, kahve, bitki çayı ve benzeri sıcak içeceklerin ücretleri piyasa koşulları dikkate alınarak, ekonomik olacak şekilde Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.”

MADDE 21- Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “komutanlıklar” ibaresi “komutanlıklar/makamlar” şeklinde, dördüncü fıkrasında yer alan “komutanlığın” ibaresi “komutanlığın/makamın” şeklinde değiştirilmiştir.

“Tesislerde muayene heyeti, tesis müdürü tarafından görevlendirilen biri başkan, biri işin uzmanı, biri alım heyetinde görevli olmayan mal sorumlusundan olmak üzere en az üç ve tek sayıda kişi ve yedek üyelerden oluşur. Muayene işlemi 19/12/2002 tarihli ve 24968 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik, 19/12/2002 tarihli ve 24968 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği ve 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliğine uygun olarak yapılır. Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı bütçesinden alınan malların muayenesi ise garnizon veya birlik muayene komisyonunca yapılır.”

MADDE 22- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Yönetmeliğin uygulanmasında sorumluluk

Ek Madde 1- Bu Yönetmeliğin uygulamasından doğacak tereddütler derhal Millî Savunma Bakanlığının ilgili birimlerine bildirilir. Millî Savunma Bakanlığı bu tereddütleri gidermeye yetkilidir.”

MADDE 23- Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 34- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.”

MADDE 24- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 25- Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı birlikte yürütür.

 

Reklamlar

By 1a - Künye Haber

"ben de yazıyorum, diyenler yazdı; biz siziz..." Şiir, Öykü, Deneme, Tefrika... Edebiyat, Felsefe, Psikoloji... Ekonomi, Muhasebe, Maliye... Etkinlik, Duyuru, Haber... diğer yazılarınız http://kunyeonline.com web sitemizde yayılacaktır. Yayınlanan her gönderi facebook, twitter, tumblr ve linkedln hesaplarımızda yayınlanır. Yayınlanacak metni kunyeonline@gmail.com adresimize mail gönderebilir ya da üye olarak sizler yayınlayabilirsiniz. ÖNEMLİ KURAL: 1-Kişi hak ve hürriyetlerine saygılı dinî, siyasî ve her ne sebeple olursa olsun hakaret içermeyen her türlü yazı yayınlayabilirsiniz. 2-Yazmak, yayınlamak, abone olmak, okumak, yorum yapmak, beğeni ve kaynak belirtilerek paylaşmak, ÜCRETSİZDİR. HESAP OLUŞTURMAK İÇİN TIKLAYINIZ:https://kunyeonline.com/kayit-ol-register/

Bir Cevap Yazın

%d