Loading

Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek birinci maddesi ile Kamu Kurum ve
Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına
İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları ile diğer kamu kurum
ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip,
tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atamayerleştirme iş ve işlemleri ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında
kura ile yapılacaktır.
Bu kura eczacı unvanlı adaylar için 1. yerleştirme ve 2. yerleştirme olarak iki ayrı
yerleştirme şeklinde yapılacak olup diğer unvan ve branşlar için sadece 2. yerleştirme işlemi
uygulanacaktır.
• 1. Yerleştirmede ‘Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu için yabancı dil yeterliliğine
sahip ve yüksek lisans veya doktora programlarından mezun olmuş eczacı unvanlı personel alımı’
yapılacaktır
• 2. Yerleştirmede ‘Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve
kuruluşları için eczacı, uzman diş tabibi, diş tabibi, tabip ve uzman tabip unvanında personel
alımı’ yapılacaktır.


A- GENEL ESASLAR
1) Başvurular, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde
(https://yhgm.saglik.gov.tr/) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e-Devlet kapısı
kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak kura takviminde belirtilen süreler içinde yapılacaktır.
2) Kura yeri ve saati (https://yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinden ilan edilecektir.
3) Başvuru yapacak adaylar, kura takviminde belirtilen tarihler arasında PBS üzerinden
başvuru formunu elektronik ortamda doldurup tercihlerini kaydedip kesinleştireceklerdir.
Kesinleştirme işlemi yapıldıktan sonra başvuru bilgileri ve tercihlerde değişiklik
yapılamayacaktır. Kesinleştirilmeyen başvurular dikkate alınmayacaktır.
4) Kesinleştirilen başvuru formu fiziki evrak olarak ayrıca gönderilmeyecektir.
5) 2527 sayılı Kanun kapsamında bulunan Türk soylu yabancıların Nüfus ve Vatandaşlık
İşleri Genel Müdürlüğünce tutulan nüfus kütüğüne kayıtlı olduklarına dair belgeyi başvuru
sistemi üzerinden elektronik ortamda kaydetmeleri gerekmektedir.
6) Eczacı unvanı dışındaki diğer unvan ve branşa sahip adaylar sadece 2. yerleştirme için
tercih yapabilecek olup en fazla on (10) adet tercihte bulunabileceklerdir. Genel kura ile
yerleşmek istediğini belirten adaylar, tercihlerine yerleşememesi halinde boş kalan münhallere
genel kura ile yerleştirilecektir.
Eczacı unvanlı adaylardan bu ilan metninin ‘C’ kısmında belirtilen şartları taşıyanlar 1.
Yerleştirme ‘Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu için yabancı dil yeterliliğine sahip ve yüksek
lisans veya doktora programlarından mezun olmuş eczacı unvanlı personel alımı’ için
başvurabileceği gibi, istekleri halinde her iki yerleştirme (1.yerleştirme ve/veya 2.yerleştirme) için
tercihte bulunabileceklerdir. Bu durumda olan adaylardan 1.yerleştirmede yerleşenler
2.yerleştirmeye dahil edilmeyecektir. 1. yerleştirmede yerleşemeyenler ile bu ilan metninin ‘C’
kısmında belirtilen şartları taşımayanların 2. yerleştirmeye ait tercihleri mevcut ise 2.
yerleştirmeye katılacaklardır. Bu kişiler açılan münhallerden 1. yerleştirme için en fazla bir (1)
adet, 2. yerleştirme için ise en fazla on (10) adet tercihte bulunabilecektir. 2. yerleştirmede genel
kura ile yerleşmek istediğini belirten adaylar, tercihlerine yerleşememesi halinde boş kalan
münhallere genel kura ile yerleştirilecektir. 1.yerleştirmede genel kura seçeneği bulunmayacaktır.
7) Kura başvurusunda bulunup başvurusunu iptal ettirmek isteyenler, 31 Mayıs 2022 Salı
– 14 Haziran 2022 Salı saat 18:00’e kadar PBS üzerinden elektronik ortamda kura başvurusunu
iptal edebilirler. Kura başvurusunu iptal ettirenler bu kuraya yeniden başvuruda bulunamazlar.
8) İnceleme neticesinde uygun görülmeyen başvurular, ret gerekçeleri ile birlikte tebligat
yerine geçmek üzere PBS üzerinden ilan edilerek, elektronik ortamda itirazlar alınacak ve
neticeleri PBS üzerinden ilan edilecektir.
9) Devlet memurluğundan çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden atanmalarında 657
sayılı Devlet Memurları Kanununun 97 nci maddesindeki süreler dikkate alınır. Ancak, bu
durumda olanlardan, kura son başvuru tarihi itibari ile engel hallerinin bitimine bir ay kalmış
olanların başvuruları kabul edilecektir.
10) Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları kadrolarına yerleşen adayların atama
tebligatında, adayın başvuruda belirttiği adres esas alınacaktır.
11) Kura sonucu herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşenler, kura sonuçlarının
ilanından itibaren bir yıl süreyle tekrar kuraya başvuramayacaklardır.
12) İlan metninde belirtilen şartlara uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.
Başvuruları sehven kabul edilip kura ile yerleştirilmiş olanların atamaları yapılmayacak, atamaları
yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
13) Belgeleri eksik olan veya hatalı başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz
sayılacaktır.
14) Kura sonrasında Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar kadrolarına yerleşen adaylar
hakkında arşiv araştırması yapılacak olup, arşiv araştırmaları sonuçlandıktan sonra atamaları
yapılacaktır. Arşiv araştırması olumsuz sonuçlananların ataması yapılmayacak, yapılmış olsa dahi
iptal edilecektir.


B- KURAYA BAŞVURABİLECEK ADAYLAR VE ARANAN ŞARTLAR
1) Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel
şartları taşımaları gerekmektedir.
2) Bakanlık ve Bağlı Kuruluşları ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun
4/A maddesine tabi Devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan
eczacı, diş tabibi ve uzman diş tabipleri,
3) İlk defa veya yeniden atanmak isteyen ve 3359 sayılı Kanun gereği Devlet Hizmeti
Yükümlülüğü bulunmayan tabip ve uzman tabipler,
4) Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna tabi devlet memuru olarak çalışanlar
dışındaki diğer statülerde görev yapan ve kura son başvuru tarihi itibariyle Devlet Hizmeti
Yükümlülüğünü tamamlamış olan tabip ve uzman tabipler,
5) Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş ve en geç 30 Mayıs 2022 Pazartesi günü
saat 18:00’e kadar Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından diploma uzmanlık tescilleri
yapılmış olan uzman (TUTG) ve uzman diş tabipleri,
6) Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş diş tabibi ve eczacılar, (T.C. Sağlık
Bakanlığı diploma tescilleri ile ilgili hizmet veren ve e-Devlet kapısı http://www.turkiye.gov.tr
üzerinden erişilen Sağlık Bakanlığı Doktor Bilgi Bankasında başvuru yapılan unvanda
mezuniyetlerinin tescil edildiğine dair kaydı olmayan diş tabibi ve eczacıların; mezun olduklarını
gösteren geçici mezuniyet belgesi veya diploma suretini başvuru sistemi üzerinden elektronik
ortamda kaydetmeleri, ayrıca yurtdışı diplomasına sahip olanların ise denklik belgelerini
elektronik ortamda sisteme kaydetmeleri gerekmektedir.)
7) 5335 sayılı Kanun’un 30 uncu maddesi, 5947 sayılı Kanun’un 18 inci maddesi
kapsamında, emekli olan tabip ve uzman tabipler Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluş kadrolarını
tercih ederek başvurabilirler. (Aynı kanun gereği emekli tabip ve uzman tabipler Bakanlığımız
sağlık tesisleri dışındaki kurumlara yerleşseler dahi atamaları gerçekleştirilmeyecektir.)


C-TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU İÇİN AÇILAN MÜNHAL YERLERE
BAŞVURUDA BULUNACAK ADAYLARIN YABANCI DİL YETERLİLİK BELGESİNE VE
BELİRTİLEN ALANLARIN HERHANGİ BİRİNDE YÜKSEK LİSANS VEYA DOKTORA
PROGRAMINI TAMAMLADIKLARINA DAİR BELGEYE SAHİP OLMALARI
GEREKMEKTEDİR.
Bu adayların ayrıca;
1) Eczacılık fakültesi mezunu olduğuna dair diploma veya geçici mezuniyet belgesini,
2) Yabancı dil sınavından (YDS, KPDS, ÜDS veya ÖSYM tarafından eş değerliği kabul
edilen sınavlardan herhangi birinden ) en az 60 puan alındığını gösterir belgeyi,
3) Analitik Kimya, Biyofarmasötik ve Farmakokinetik, Farmasötik Kimya, Farmakoloji,
Farmakognozi, Farmasötik Toksikoloji, Farmasötik Teknoloji, Farmasötik Biyoteknoloji, Klinik
Eczacılık, Ruhsatlandırma alanlarının herhangi birinden yüksek lisans veya doktora programını
tamamladıklarına dair belgeyi, başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda kaydetmeleri
gerekmektedir.
4) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu için açılan münhal yerleri tercih edenlerden bu
madde kapsamındaki şartları taşımayanların, bu tercihleri silinecek olup varsa diğer tercihleri
dikkate alınarak kuraya alınacaktır.
D-KURAYA BAŞVURAMAYACAKLAR
1) Devlet hizmeti yükümlüsü olan tabip ve uzman tabipler,
2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları
taşımayanlar,
3) Emekli olan eczacı, diş tabibi ve uzman diş tabipleri,
4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak Sağlık Bakanlığı ve Bağlı
Kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında halen görev yapmakta olanlar,
5) 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40 ıncı maddesinde
belirtilen yaş haddini doldurmuş olanlar,
6) 4924 sayılı Kanun kapsamında sözleşmeli olarak çalışanlar,
7) 4924 sayılı Kanun kapsamında sözleşmeli olarak çalışanlardan bu ilan metninin Resmi
Gazete’de yayınlanmasından sonra görevinden ayrılanlar, (PBS üzerinden başvuru yapmış olsalar
dahi başvuruları kabul edilemeyecek ve kuraya alınmayacaklardır.)
8) Başvuruda bulunacak adayların ilan edilen unvan ve branşlara göre en üst öğrenim
durumuna uygun unvan ve branşta başvuru yapmaları gerekmekte olup, alt öğrenim durumuna
göre başvuruda bulunanlar. (Örneğin yan dal uzmanlık tescili bulunan uzman tabiplerin ana dal
uzmanlık branşına veya tabip unvanına, uzman tabip tescili olanların tabip unvanına, uzman diş
tabibi tescili olanların ise diş tabibi unvanına başvurması halinde başvuruları kabul
edilmeyecektir.)


E-ATAMAYA ESAS İSTENEN BELGELER
Kura sonrasında Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar kadrolarına yerleşen adayların
atama işlemlerinin tamamlanması için aşağıda belirtilen atamaya esas belgeler başvuru dilekçeleri
ile birlikte; ilan edilen takvim çerçevesinde yerleştikleri kurumun ekte belirtilen adresinde olacak
şekilde kargo ile gönderilecek veya elden teslim edilecektir.
a) Adli sicil durumunu beyan eden imzalı dilekçe.
b) Askerlikle ilişiklerinin olmadığına dair durumunu beyan eden imzalı dilekçe. (Bakaya
olanların atamaları yapılmayacaktır)
c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını beyan eden
imzalı dilekçe.
d) Vesikalık fotoğraf. (son altı ay içerisinde çekilmiş 6 adet)
e) Mal bildirim formu.
f) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta iken görevlerinden ayrılmış
olanların, en son çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı hizmet cetveli.
g) Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde
çalışanlar kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belge (Kamu kurum ve kuruluşlarında
sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine
dair belgeyi atamaları yapıldıktan sonra göreve başlayacakları sağlık tesisine teslim etmelidirler.)


SAĞLIK BAKANLIĞI KADRO VE POZİSYONLARINA YERLEŞEN ADAYLAR
ATAMAYA ESAS BELGELERİNİ AŞAĞIDA BELİRTİLEN ADRESE TESLİM
EDECEKLERDİR.
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001 Cad. No:9 06800
Çankaya/ANKARA
İletişim: 0 (312) 585 10 00


TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU
Söğütözü Mahallesi 2176. Sokak No:5 P.K. 06520 Çankaya/ANKARA
İletişim: 0 (312) 218 30 00
DİĞER KURUMLARIN KADRO VE POZİSYONLARINA YERLEŞEN ADAYLAR
İSE ATAMAYA ESAS BELGELERİNİ ATANDIKLARI KURUMA TESLİM
EDECEKLERDİR.
2022 YILI 2. DÖNEM İLK DEFA VE YENİDEN ATAMA KURASI TAKVİMİ

Reklamlar

By 1a - Künye Haber

"ben de yazıyorum, diyenler yazdı; biz siziz..." Şiir, Öykü, Deneme, Tefrika... Edebiyat, Felsefe, Psikoloji... Ekonomi, Muhasebe, Maliye... Etkinlik, Duyuru, Haber... diğer yazılarınız http://kunyeonline.com web sitemizde yayılacaktır. Yayınlanan her gönderi facebook, twitter, tumblr ve linkedln hesaplarımızda yayınlanır. Yayınlanacak metni kunyeonline@gmail.com adresimize mail gönderebilir ya da üye olarak sizler yayınlayabilirsiniz. ÖNEMLİ KURAL: 1-Kişi hak ve hürriyetlerine saygılı dinî, siyasî ve her ne sebeple olursa olsun hakaret içermeyen her türlü yazı yayınlayabilirsiniz. 2-Yazmak, yayınlamak, abone olmak, okumak, yorum yapmak, beğeni ve kaynak belirtilerek paylaşmak, ÜCRETSİZDİR. HESAP OLUŞTURMAK İÇİN TIKLAYINIZ:https://kunyeonline.com/kayit-ol-register/

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: