Loading

14 Mayıs 2022 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31835

YÖNETMELİK

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

DOĞAL GAZ PİYASASI DAĞITIM VE MÜŞTERİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 3/11/2002 tarihli ve 24925 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (25), (26), (27) ve (28) numaralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“25) Otomatik hacim düzeltici (Hacim dönüştürme cihazı): Sayaçtan ölçülen doğal gazın hacmini; standart şartlar ile doğal gazın basıncı, sıcaklığı ve özelliklerine göre düzelterek gösteren ölçüm cihazını,

26) Ölçü Aletleri Mevzuatı: 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu ile 5/3/2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu ve bu Kanunlara dayanılarak çıkarılan düzenlemeleri,

27) Ön ödemeli sayaç: Müşterinin bedelini daha önceden ödediği miktarda veya tutarda doğal gaz kullanımına imkân veren, Ölçü Aletleri Mevzuatına göre piyasaya arz edilen ve dağıtım şirketinin sistemine uyum sağlayan sayacı veya ön ödemeli sayaç dönüşüm kiti vasıtasıyla dönüştürülen mekanik sayacı,

28) Sayaç: Müşterilerin doğal gaz tüketimini ölçen Ölçü Aletleri Mevzuatına göre piyasaya arz edilmiş ve dağıtım şirketinin sistemine uyum sağlayan sayacı,”

“45) Ön proje: Doğal gaz yakıt sistemli olarak inşa edilmek üzere inşaat ruhsatı almış binalar için ilgili dağıtım şirketine ibraz edilen ve onaylanan projeyi,

46) Mesafeli sözleşme: 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve anılan Kanun uyarınca çıkarılan mevzuat kapsamında uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle kurulan sözleşmeyi,

47) Ön ödemeli sayaç dönüşüm kiti: Mekanik sayacı ön ödemeli sayaca dönüştürmek amacıyla haricen monte edilen cihazı,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 29- Dağıtım şirketleri, yatırım faaliyetleri sürecinde ilgili mevzuata göre düzenlenen yıllık bilanço ve gelir tablosuyla, gerek görülen diğer ek mali tabloları, 27/5/2014 tarihli ve 29012 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği hükümleri kapsamında Kuruma sunmakla yükümlüdür.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 36- Dağıtım şirketi, sorumluluk alanında bulunan tüketicileri talep etmeleri halinde, dağıtım şebekesine bağlamakla yükümlüdür. Ancak bağlantı yapma yükümlülüğü, dağıtım şirketinin tasarrufu altındaki sistemin bağlantı yapmaya imkân veren kapasitede olmasına ve bağlantının teknik ve ekonomik olarak mümkün olması yanında talep sahibinin ilgili ve diğer mevzuatta öngörülen işlemleri yapmasına bağlıdır. Dağıtım şirketinin, sorumluluk alanı dışına bağlantı yapabilmesi Kurum izni ile mümkündür.

Dağıtım şirketine yapılacak bağlantı talepleri; bağımsız bölüm maliki, binanın veya tesisin sahibi ya da bunların yetkili temsilcilerince yapılır. Dağıtım şirketi, bağlantı talebini en geç on beş gün içinde değerlendirir ve talebi uygun bulması durumunda bağlantının gerçekleştirilmesi için gereken işlemleri yapar, uygun bulmaması halinde ise gerekçelerini yazılı olarak talep sahibine bildirir. Diğer mevzuattan kaynaklanan belgelerin geçerli ve doğru olarak mevzuata uygun şekilde tesliminden bağlantı başvurusunda bulunan talep sahibi sorumludur. Bağlantı anlaşmasında sorumluluğun talep sahibinde olduğu belirtilir. Talebi uygun bulunan talep sahibi ile bağlantı anlaşması imzalanır veya mesafeli sözleşme yapılır.

Bağlantı hattı, servis hattı ve sayacın mülkiyetinin dağıtım şirketine devriyle ilgili hususlar talep sahibi ile dağıtım şirketi arasında yapılacak bağlantı anlaşmalarında yer alır. Birden fazla bağımsız bölümün bulunduğu yapılarda ilk yapılan bağlantı anlaşması sonrasında ilgili adresten gelen bağlantı talepleri için yapılacak bağlantı anlaşmalarında bağlantı bedeli ve sayacın devriyle ilgili hususlar dışında ilk bağlantı anlaşması kapsamında tesis edilen bağlantıya dair hususlar yer almayabilir. Her bağımsız bölümün bağlantı bedeli, bölüme ait bağlantı anlaşma başvurusu sırasında başvuru sahibinden, merkezi ısıtma sistemi bağlantı anlaşma başvurusu esnasında her bir bağımsız bölüm adına yapı yönetiminden tahsil edilir.

Bağlantı anlaşmalarının yapılması esnasında dağıtım şirketi tarafından tüm başvuru sahiplerine, iç tesisatın yapımı için anlaşacakları sertifikalı firmalar ile yapacakları sözleşmelerde işin geciktirilmesi, eksik yapılması ya da hiç yapılmaması durumlarında tarafların mağdur olmaması için özel hukuk yoluna başvurabileceklerine ilişkin, açıklayıcı bilgilendirme yapılır.

Abone bağlantı bedeli, bağlantı anlaşmasının yapılması sırasında bir defaya mahsus olmak üzere tahsil edilir ve servis hattının imalatına başlandıktan sonra bu bedelin iadesi yapılamaz. Servis hattının yapımına başlanmamış ise talep sahibinin başvurusu ile 5 (beş) iş günü içerisinde abone bağlantı bedeli iade edilir. Aynı adresle ilgili daha önce bağlantı bedeli alınmış ise bu bedel tekrar alınamaz. Servis hattı yapımına ilişkin, ilgili kurum ve kuruluşlara yapılacak izin başvuruları, abone bağlantı bedelinin tahsilinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde tamamlanır. İlgili mercilerin başvuruyu belli tarihlerde kabul ettiği durumlarda dağıtım şirketi gecikmeden sorumlu tutulmaz. Servis hattı, abone bağlantı bedelinin tahsilinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde tamamlanır, ancak talep sahibinin kabul etmesi kaydıyla bu süre doksan güne kadar uzatılabilir. Gerekli izinlerin alınamaması sebebiyle 90 (doksan) gün içerisinde servis hattının tamamlanamayacak olması halinde, süre bitiminden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde abone bağlantı bedeli iade edilir. Başvuru sahibinin abone bağlantı bedelinin iade edilmesini istemediğine dair yazılı başvuru yapması halinde talep edene kadar iade yapılmaz. Bağlantı bedelinin iadesinde güvence bedelinin iadesinde uygulanan güncelleme yöntemi geçerlidir. İlgili merciler tarafından kazı izinlerinin verildiği tarihte sürenin bitimine 30 (otuz) günden daha az süre kalmış ise tüketiciye bilgi verilerek servis hattı 30 (otuz) gün içerisinde tamamlanır.

Abone bağlantı bedelinin taksitli olmasını talep eden müşterilere abone bağlantı bedeli kredi kartına en az 3 (üç) eşit taksit yapılır. Bu fıkra kapsamındaki ödemeler hakkında kredi kartlarına ilişkin yürürlükte olan ilgili mevzuat hükümleri uygulanır ve oluşan finansman maliyetleri tarife kapsamında dikkate alınmaz.

Yapı veya tesiste değişiklik yapılması sonucunda ortaya çıkabilecek maliyetler ilgili mevzuata göre mülk sahibi gerçek veya tüzel kişi tarafından karşılanır.

Serbest tüketicilerin bağlantı bedelinin hesaplanmasında abonelerin bağlantı bedeli hesap yönteminin kullanılması, sadece aynı binada yer almaları ve tüm bina bağlantısının tek bir bağlantı hattı veya servis hattı ile sağlanmasının zorunlu olması durumunda mümkündür.

Aynı yerleşkede serbest tüketiciler ve abonelerin bir arada bulunması durumunda şebekeye bağlantısı ayrı olarak yapılması zorunlu olan tüketiciler ile aynı yerleşkede bulunup yerleşke içi hatlarla tüketicilerin bina hat girişlerinin ayrıştığı durumlarda serbest tüketiciler ve abonelerin bağlantı bedelleri ilgili mevzuatta belirtilen kendi usullerince hesaplanır.

Bağlantı talebi reddedilen talep sahibi, dağıtım şirketinin kararının kendisine ulaştığı tarihten itibaren altmış gün içinde Kuruma yazılı olarak başvurarak bağlantının teknik ve ekonomik olarak mümkün olup olmadığının tespitini isteyebilir. Bağlantı talebine ilişkin teknik ve ekonomik değerlendirme ancak dağıtım şebekesinin ulaştığı cadde veya sokaklarda yapılabilir. Kurul, dağıtım şirketinin konu hakkındaki savunmasını aldıktan sonra, bu maddede belirtilen esasların ihlal edildiğinin tespit edilmesi halinde, dağıtım şirketi Kurulun bu konuda vereceği karara uymak zorundadır. Kurulun bağlantı talebinin teknik ve ekonomik olmadığına karar vermesi halinde talep sahibinin maliyetleri üstlenmesi kaydıyla bağlantı tesis edilir.

Serbest tüketicilerin bağlantı hattı, bedeli kendilerine ait olmak üzere, dağıtım şirketinin uygun göreceği yerden şebekeye bağlanacak şekilde, serbest tüketicinin seçimine bağlı olarak dağıtım şirketine veya sertifika sahibi kişilere aşağıdaki esaslar çerçevesinde yaptırılır:

a) Serbest tüketiciler tarafından dağıtım şirketine veya sertifika sahibi kişilere yaptırılan bağlantı hattının mülkiyeti dağıtım şirketine bağlantı anlaşması kapsamında bilabedel devredilir ve dağıtım şebekesi olarak kabul edilir. Serbest tüketicinin bu fıkrada düzenlenen hak ve yükümlülüklerine bağlantı anlaşmasında yer verilir.

b) Serbest tüketiciler, bağlantı hattı taleplerinde, gelecek tüketim öngörüleri de dahil olmak üzere tüketim ihtiyacını yazılı olarak dağıtım şirketine bildirir ve bağlantı hattı ile ilgili tüm çalışmalarda serbest tüketicilerin bildirdiği tüketim ihtiyacı esas alınır. Bağlantı hattının, sertifika sahibi firmalara yaptırılmak istenmesi durumunda dağıtım şebekesine bağlantı noktası, hat güzergâhı, boru çapı ve uzunluğu, ilgili ekipmanları ile hat imalatına yönelik diğer nitelikleri belirlemeye dağıtım şirketi yetkilidir. Dağıtım şirketleri tarafından rekabeti engelleyici davranışlarda bulunulamaz ve başvuru sırasında bağlantı hattının sertifika sahiplerine de yaptırılabileceği konusunda ilgili serbest tüketiciye gerekli bilgilendirmeler dağıtım şirketince yapılır. Serbest tüketicinin bağlantı hattını sertifika sahibine yaptırmak istemesi durumunda; sertifika sahibinin belirlediği bağlantı hattı bedeli, dağıtım şirketinin ilgili bağlantı hattı için belirlediği bedelden yüksek olamaz. Dağıtım şirketinin belirlediği bağlantı hattı bedeli, ilgili tarife yılı yatırım harcaması maliyetleriyle uyumlu olmalıdır.

c) Dağıtım şirketinin geleceğe yönelik bölgesel tüketim ve yatırım öngörüleri çerçevesinde serbest tüketici için belirlenen bağlantı hattı kapasitesinden daha yüksek kapasitede yatırım yapılacak olması halinde; ileride bu hatta ilave yapılacak her türlü ilk bağlantıda ya da ilave bağlantı yapılmaması halinde en geç üç yıl içerisinde, serbest tüketicinin tüketim ihtiyacının üzerinde imal edilmiş olan bağlantı hattının bedeli, yıpranma süresi dikkate alınmaksızın dağıtım şirketi tarafından ilgili serbest tüketiciye ödenir.

d) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce imalatı yapılmış olan hatlara bağlantı yapılacak olması halinde, serbest tüketicilerin tüketim ihtiyacı üzerinde katlandıkları maliyetler, bir defaya mahsus olmak üzere dağıtım şirketi tarafından ilgili serbest tüketicilere ödenir.

e) Bu fıkra kapsamında ilgili serbest tüketicilere ödenecek bedeller; defter değeri üzerinden bağlantı hattının tamamlanma tarihi dikkate alınarak öncelikle varsa ödenmiş katılım payları düşüldükten sonra kalan bedel üzerinden her yıl %10 oranında yıpranma payı düşülerek hesaplanır. Bu hesaplama kapsamındaki maliyetler ve katılım payları TÜFE dikkate alınarak güncellenir. Hesaplanacak bedel en fazla bir yıl içerisinde ilgili serbest tüketiciye ödenir ve bu süre için yıpranma payı düşülmez.

Bağlantı ve servis hatlarının test ve kontrolü dağıtım şirketince tamamlanır ve işletmeye alınır.

Dağıtım şirketi, işlettiği tüm servis ve bağlantı hatlarının bakım, onarım ve iyileştirilmesinden sorumludur. Dağıtım şirketi bu kapsamdaki işlemler için bir bedel alamaz.

Doğal gaz bağlantısı yapılmış bir adreste mevcut servis hattı değişmeksizin, müşterinin isteğiyle servis kutusunun sökülmesi ve/veya yeniden takılması durumunda dağıtım şirketi tarafından ilgili müşteriye servis kutusu söküm bedeli yansıtılır. Bu bedel Kurul tarafından belirlenir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 37- İç tesisatların projelendirilmesi ve yapımı, bağımsız bölüm maliki, binanın veya tesisin sahibi ya da bunların yetkili temsilcileri tarafından sertifika sahiplerine yaptırılır. Sertifika sahibi firma ile başvuru sahipleri arasında yapılacak işin kapsamı ve koşullarını belirleyen bir sözleşme imzalanır. İlgili mevzuat çerçevesinde dağıtım şirketi tarafından belirlenen asgari hükümleri içeren örnek sözleşme ve sigorta poliçesi dağıtım şirketinin internet sitesinde yayımlanır. Ön proje dosyaları hariç, bu sözleşmenin bir kopyası, ilgili sigorta poliçesi ve sertifikalı firmanın tesisatın imalatını yapacağı tarih aralığı ile imalatı yapacak personel bilgisi sertifika sahibinin projenin onayı için dağıtım şirketine vereceği müracaat dosyasında veya dijital onay sisteminde yer alır. Sunulan tarih aralığı veya personel bilgisinde değişiklik olması halinde 3 (üç) iş günü içerisinde dağıtım şirketine bilgi verilir. Dağıtım şirketi veya projeyi yapan firma dışında dağıtım şirketi adına çalışan sertifika sahipleri projeyi kendilerine teslim edilen tarihi takiben aboneler için 5 (beş) iş günü içerisinde kontrol eder. Kontrol sonucu uygun projeler onaylanır, uygun olmayan projeler ise projelerin reddedilme sebepleri ilgili sertifika sahibine dijital platform kullanıldığı durumlarda aynı gün, aksi takdirde 2 (iki) gün içerisinde bildirilir. İç tesisat ve/veya dönüşüm projesinin onaya sunulmasından önce iç tesisatı yapacak olan firma sözleşme kapsamındaki tüm yükümlülüklerini içerecek şekilde Kurul tarafından belirlenen sigortalamaya ilişkin sorumluluklarını yerine getirir. Sigortanın bu maddede yer alan iç tesisatın imalat süresini ve devreye alınması işleminden başlamak üzere bir yıl boyunca yapılan iç tesisat ile ilgili çıkabilecek tüm sorunları kapsaması zorunludur. Sigorta poliçesinin gerekli şartları kapsamaması halinde dağıtım şirketi tarafından müşteri ve ilgili firma bilgilendirilir ve poliçe düzeltilene kadar iç tesisat projesi onaylanmaz. Ayrıca, dağıtım şirketince proje onayı yapılmadan sertifikalı firma tarafından iç tesisat imalatına başlanamaz ve dağıtım şirketince onaylanan projelerde yapılacak tüm değişiklikler proje tadilatı olarak değerlendirilir.

Sertifikalı firmanın müşteri ile imzaladığı sözleşme hükümleri içerisindeki taahhütlerinin sigorta poliçesinde belirtilen mücbir sebepler hariç olmak üzere herhangi bir nedenle sözleşme süresi içinde tamamlanamaması halinde yürütülecek işlemler ve doğal gaz iç tesisat onayı ve işletmeye alınması konusunda sertifika sahibi ile dağıtım şirketlerinin takip edeceği usul ve esaslar Kurul tarafından belirlenir.

Dağıtım şirketi, yaptırılan iç tesisatı ilgili mevzuat hükümlerine göre, tesisatın kontrol ve onayı için kendisine yapılan müracaat tarihinden itibaren en geç 7 (yedi) iş günü içinde kendi teknik personeline veya iç tesisatı yapan firma dışında kendi adına çalışan sertifika sahiplerine kontrol ettirir ve uygun bulması halinde onaylar. Uygun bulmaması halinde ise, tespit edilen hata ve eksiklikler giderildikten sonra, kontrol ve testlere ilişkin işlemler yeniden yapılır. İç tesisatın ilgili mevzuat ve standartlara uygun olarak yapılmasından ve test edilmesinden sertifika sahibi, kontrolünden ise dağıtım şirketi sorumludur. Dağıtım şirketi iç tesisat yapım süreçlerinde karşılaşılabilecek sorunları engelleyici uyarı ve bilgilendirmeleri yapar.

İç tesisata gaz verilmesi; ilk abonelik sözleşmesinin imzalanmasından sonra yakıcı cihazların tesis edilmiş olması şartıyla, dağıtım şirketi yetkilisi veya tesisatın kontrolü için yetkilendirdiği sertifikalı firma yetkilisi, iç tesisatın yapım ve/veya montajından sorumlu olan sertifikalı firma yetkilisi ve müşterinin birlikte imzaladığı tesisatın imalatını yapan usta bilgisinin de yer aldığı bir tutanakla kayıt altına alınır.

İç tesisata gaz verilmesi öncesinde sertifikalı firma tarafından imalatı yapılan tesisata ilişkin teknik rapor hazırlanır ve bu rapor tesisatın kontrol edilmesi esnasında müşteriye teslim edilir. Bu raporda asgari olarak tesisatın yapılmasında yetkili mühendis, tesisatı yapan usta/ustalar, kullanılan malzeme, tesisatın basınç sınıfı bilgileri yer alır. Tesisata gaz verildikten sonra yakıcı cihaz değişimi de dahil olmak üzere proje tadilatı gerektiren tüm işlemlerde devreye alma dağıtım şirketinin tüm iç tesisatı kontrolü ile tesisata uygunluk vermesinden sonra sağlanır.

Yakıcı cihaz değişikliklerinde; dağıtım şirketine daha önce sunulan proje kapsamında cihazın tipinde, yerleşiminde veya kapasitesinde değişiklik olmaması halinde dağıtım şirketleri tarafından hazırlanan yakıcı cihaz değişim formunun cihaz değişimini yapan firma tarafından doldurulması ve dağıtım şirketi yetkilisinin kontrolü şartıyla proje tadilatı olmadan değişim yapılabilir. Yakıcı cihaz devreye alma işlemi dağıtım şirketi yetkilisinin tesisat kontrolü ile sağlanır. Yakıcı cihaz değişim formunun bir nüshası müşteriye bırakılır. Dağıtım şirketi tarafından müşterinin tesisatına ilişkin bilgiler güncellenir.

Doğal gaz yakıt sistemli olarak projelendirilerek inşa edilecek binalarda, diğer mevzuat gereğince ilgili dağıtım şirketine onayı için ibraz edilen proje dağıtım şirketi tarafından ön proje olarak kabul edilir ve gerekli kontroller yapılarak onaylanır. Bu aşamada dağıtım şirketi, binanın inşası sürecinde doğal gaz iç tesisatının standartlara uygun yapılmasını teminen bilgilendirme yapar. Ancak, ön projenin onaylanması sonrasında tesisatın sertifikalı firma tarafından imalatına başlanmadan önce imalatı yapacak olan sertifikalı firmanın dağıtım şirketine bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen müracaat dosyasını sunması gerekir. Sunulacak dosya içerisinde daha önce kabulü yapılmış ön projede herhangi bir değişiklik bulunmasa dahi proje onay için tekrar sunulur.

Herhangi bir nedenle müşteri ile sertifikalı firma arasındaki sözleşmenin iptali halinde, sözleşme iptalinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde sertifikalı firma dağıtım şirketine iptal edilen sözleşme, iç tesisat numarası, iptal gerekçesi hakkında bilgi verir ve herhangi bir ekipman teslim almışsa dağıtım şirketine teslim eder. Dağıtım şirketi iptal edilen sözleşme ile ilgili olarak müşteri ile iletişime geçer ve konu hakkında bilgi verir. Ayrıca, proje onay sürecinde olup başvuru tarihinden itibaren üzerinden 5 (beş) yıl geçen iç tesisat projeleri dağıtım şirketi tarafından iptal edilir ve projeyi sunan firmaya bilgi verilir.

Dağıtım şirketleri tüketicilerin proje sunum, onay ve gaz açım işlemlerine ait süreçleri internet sitelerinde takip edebilmesine olanak sağlayacak bir sistemi internet siteleri bünyesinde kurar. Ayrıca, dağıtım şirketleri kendi dağıtım bölgelerinde faaliyet göstermekte olan sertifikalı firmaların sunduğu proje sayısı, ilk kontrolde proje onay sayısı, ilk kontrolde proje onay yüzdesi, kontrol edilen tesisat sayısı, ilk kontrolde onay sayısı, ilk kontrolde onay yüzdesi olmak üzere 6 (altı) kalem üzerinden sertifikalı firmaların son 6 (altı) aylık performans değerlendirme tablosunu yayımlar. Konut ve endüstriyel tesisatlar için ayrı ayrı oluşturulan tabloya yeni sertifika alan firmalar azami 15 (on beş) iş günü içerisinde eklenir. Bu tablo her 6 (altı) ayda bir yenilenir.

Bu madde kapsamında ilgili dağıtım şirketinin alacağı tüm bedeller Kurul tarafından belirlenir.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 38- İlk abonelik esnasında yapılacak abonelik sözleşmesi; iç tesisat proje onayını müteakip ilgili ve diğer mevzuat kapsamında gerekli belgelerin dağıtım şirketine ibrazı ve ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenmiş güvence bedelinin tahakkuku ve/veya tahsili ile imzalanır veya mesafeli sözleşme yapılır. Abonelik sözleşmesi, doğal gazı fiilen kullanacak olan gerçek veya tüzel kişi veya bunların yetkili temsilcileriyle yapılır. İlk abonelikte 37 nci madde çerçevesinde abonenin doğal gazı kullanıma açılır. İlk abonelikten sonra aynı adreste yapılacak tüm yeni abonelik işlemlerinde ise; doğal gazın kullanıma açılması iç tesisatın dağıtım şirketi veya kendi adına çalışan sertifikalı şirketlerce abonelik sözleşmesinin yapılmasından itibaren 5 (beş) gün içinde kontrol edilmesinden sonra yapılır. Yapılacak kontrol neticesinde, tesisatın uygun bulunmaması halinde, dağıtım şirketinin tespitleri doğrultusunda tesisata ilişkin eksiklikler ilgisine göre sertifikalı firmalar ve/veya müşteriler tarafından giderilerek tesisat mevzuata uygun hale getirilir. Bu durumda tesisatı uygun hale getiren sertifikalı firma ve/veya müşteri tarafından dağıtım şirketine yapılacak başvurudan sonra tesisat 5 (beş) iş günü içinde kontrol edilir ve doğal gaz kullanıma açılır. Tüzel kişilere ait vergi kimlik numaraları Gelir İdaresi Başkanlığından e-vergi levhası sorgulaması yoluyla, ticaret sicil bilgileri ise ilgili Ticaret Sicil Müdürlüğünden ticaret sicil sorgulaması yoluyla teyit edilir.

Dağıtım şirketi tarafından sözleşmesiz olarak doğal gaz kullanıldığının ve fiili olarak tüketimi gerçekleştiren kişinin somut belgeler ile tespit edildiği durumlarda, tüm mali yükümlülükler ilgili kişiye tahakkuk ettirilir. Adreste ikamet etmekte olan doğal gaz kullanıcılarının değişimi, ödeme yöntemine bağlı sayaç tipi değişimi veya vergi numarası gibi sözleşmede yer alan esas unsurlardan birinin değişimi halinde yeni sözleşme imzalanır.

Dağıtım şirketi tarafından, sözleşmenin yapılması esnasında, uygulanacak fiyatlandırma esasları ve sözleşme hükümleri ile güvenli gaz kullanımı, acil durumlar ve tüketicinin telefon ve e-posta bilgilerini güncel tutacağı, dağıtım şirketi sisteminde kayıtlı telefona ve/veya e-posta adresine yapılacak bildirimlerin geçerli sayılacağı hakkında bilgileri kapsayan bir doküman talep sahibine teslim edilir veya iletilir. Dağıtım şirketi müşterilerini konut, ticari, sanayi ve benzeri olmak üzere gruplandırır ve bu müşteri grupları ile mevzuat hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla standart tip sözleşme yapar. Yapılacak tüm standart tip sözleşmelerin birer örneği dağıtım şirketinin internet sitesinde yayımlanır.

Abonenin vefatı halinde diğer mirasçılardan herhangi bir itiraz gelmediği takdirde, vefat eden abonenin eşi, dağıtım şirketinde mevcut bulunan güvence bedeli aktarılarak ve ilave bir güvence bedeli alınmaksızın abone yapılır.

Taşıma hizmeti sözleşmesi; dağıtım şirketinin tedarikçilerle, teslim hizmeti sözleşmesi ise dağıtım şirketinin serbest tüketici ve tedarikçilerle doğal gazın devir teslimi için yaptığı sözleşmelerdir. Bu sözleşmelerde ilgili mevzuat çerçevesinde taraflarca serbestçe belirlenen hükümler yer alır. Sözleşme metinleri üzerinde mutabık kalınamadığı durumlarda Kurul tarafından belirlenen sözleşme metinleri imzalanır. Serbest tüketiciler ile tedarikçiler arasında imzalanacak sözleşmelerin süreleri taraflar arasında serbestçe belirlenir.

Tüketiciler dağıtım şirketlerine bildirdikleri mobil, sabit ve elektronik iletişim kanallarını ve gerek görülmesi halinde vergi numarasını güncel tutar. Dağıtım şirketlerinin sistemlerinde kayıtlı mobil, sabit ve/veya elektronik iletişim kanallarına yaptığı bildirimler geçerli sayılır.

Dağıtım şirketi ile tüketiciler arasında yapılacak sözleşmelerde, ilgili mevzuata aykırı hükümler yer alamaz.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 39- Dağıtım şirketi, alacaklarını garanti altına alabilmek amacıyla, mekanik sayaç kullanan abonelerden, abonelerin tercihlerine göre nakit veya kredi kartına, peşin ya da taksitli olarak bir defaya mahsus olmak üzere güvence bedeli tahsil edebilir. Ancak ön ödemeli sayaç kullanan abonelerden güvence bedeli alınmaz. Herhangi bir gerekçe ile abonelik esnasında güvence bedeli alınmamış ise daha sonra aynı adres için yeni sözleşme yapılana kadar bu bedel talep edilemez. Güvence bedelinin taksitli olmasını talep eden müşterilere tercihlerine göre güvence bedeli ödemesi için vade farksız en az 6 (altı) eşit taksit yapılır. Bu fıkra kapsamındaki bedellerin faturaya yansıtılması yerine kredi kartı kullanılarak ödenmesi halinde, kredi kartlarına ilişkin yürürlükte olan ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Güvence bedeli, doğal gazı fiilen kullanmak üzere sözleşme yapan kişilerden veya bunların yetkili temsilcilerinden alınır.

Güvence bedelleri ile bunların hesaplanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurul tarafından belirlenir.

Abonelik sözleşmesi sona eren abonenin dağıtım şirketinde bulunan güvence bedeli, tüm borçların ödenmiş olması ve nakit olarak alınan güvence bedellerinin ise ilgili mevzuat çerçevesinde güncelleştirilmesi kaydıyla, abonelik sözleşmesinin sona ermesine ilişkin talep tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde aboneye veya onun yetkili temsilcisine iade edilir.

Serbest tüketiciler güvence bedeli olarak nakit yerine banka kesin teminat mektubu da verebilir. Serbest tüketicilerden güvence bedeli alınıp alınmayacağı ve koşulları imzalanacak sözleşmeler kapsamında ilgili mevzuata aykırı olmamak kaydıyla serbestçe belirlenir.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sayaçlar, dağıtım şirketinin mülkiyetinde olup abone bağlantı bedeli dışında hiçbir bedel alınmadan dağıtım şirketince temin edilerek sisteme dahil edilir. Sayaçların muayenesi ile tamir ve ayar işlemleri Ölçü Aletleri Mevzuatı kapsamında yapılır.

Sayaçların takılması, sökülmesi, değiştirilmesi, kontrolü ve benzeri her türlü işlem dağıtım şirketi tarafından yapılır veya yaptırılır. Sayaçlar hiçbir koşulda tüketicilere teslim edilmez. Bununla birlikte sayacın sertifikalı firmalar tarafından tesis edileceği durumlarda, sayaçlar müşteri sözleşmesinin imzalanması sonrasında sertifikalı firmalar tarafından dağıtım şirketinden tutanakla teslim alınır. Abone sayaçlarında meydana gelen ve gaz arzının sürdürülmesini engelleyen tüm arıza ve sorunlar dağıtım şirketine arıza bildirimi yapıldıktan sonra 24 (yirmi dört) saati geçmeyecek şekilde en kısa sürede giderilir. Müşteri, sayaca hiçbir şekilde müdahale etmemekle ve sayacı dağıtım şirketinin erişimini engellemeyecek şekilde korumakla yükümlüdür. Sayaçlara dışarıdan yapılan müdahale sonucu oluşacak zarar ve ziyan müşteri tarafından karşılanır. Bu durumda dağıtım şirketi tarafından hazırlanacak müdahale/hasar raporu ve yerinde tutulacak tutanak esas alınır.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Müşteri tüketimlerinin saatlik takibinin yapılabildiği, bir veya birden çok cihazın tek bir sayaç ile ölçümü yapılan tesislerde, sayaçların ölçüm kapasiteleri altında çekiş yapıldığının tespiti ve tüketicilere bildirilmesi halinde, sayaçların asgari ölçüm kapasiteleri dikkate alınarak ölçüm miktarlarında düzeltme yapılır. Düzeltme sonucu ortaya çıkan bedel müşteri tarafından ödenir. Bu durumlarda tüketiciye ölçüm sistemi hakkında dağıtım şirketi tarafından bilgilendirme yapılır. Tüketicinin tercihine bağlı olarak ve maliyetinin tüketici tarafından karşılanması kaydıyla ölçüm kapasitesi veya hassasiyeti uygun sayaç tesis edilir.

Faturalandırmaya esas olarak kullanılan veriler isteyen tüketicilerin erişebileceği ve asgari olarak geriye dönük son 5 (beş) yılı kapsayacak şekilde dağıtım şirketlerinin internet sitesinde yayımlanır.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Serbest tüketicilerin kullanmakta oldukları ölçüm ekipmanlarının herhangi bir nedenle devre dışı kalması veya arızalanması halinde, bu ekipmanların devre dışı kaldığı süredeki tüketim miktarlarının hesaplanmasında öncelikle taraflar arasında imzalanmış olan sözleşme hükümleri çerçevesinde işlem yürütülür. Ancak sözleşmede belirlenmiş bir yöntem bulunmaması halinde üretim kapasitesindeki değişimler de dikkate alınarak sırasıyla;

1- Teçhiz edilmiş ise kontrol amaçlı ölçüm ekipmanları,

2- Sayacın akredite kuruluşlarca test ve kontrolü sonucunda belirlenen ölçüm toleransı dışındaki sapma yüzdesi,

3- Gaz mühendisliği teknolojisi doğrultusunda manuel olarak yapılabilecek hesaplamalar,

4- Geçmiş dönem benzer şartlardaki doğal gaz kullanım miktarlarının ortalaması,

5- Tespit edilebilmesi durumunda arıza öncesi ve arıza sonrası benzer şartlardaki en yakın döneme ait tüketim ortalamaları,

ile işlem yapılır. Doğal gazı sadece ısınma amaçlı kullanan serbest tüketicilere ise (b) bendi hükümleri uyarınca işlem yapılır.

b) Aboneler için ise; son iki yılın aynı aylarına, aylık değer tespit edilememesi halinde çeyrek dönemlerine rastlayan doğal gaz kullanım miktarlarının ortalaması esas alınır. Bu ortalama, benzer tüketim eğilimine sahip diğer müşteriler emsal alınmak suretiyle hesaplanan aynı dönemdeki tüketimlerin ortalaması ile kıyaslanır. Müşterinin tüketim ortalamasının; emsal alınan müşterilerin ortalamasından fazla olması halinde, emsal alınan müşterilerin tüketim ortalaması, az olması halinde ise, müşterinin kendi tüketim ortalaması esas alınarak sayacın ölçüm yapmadığı veya yanlış ölçüm yaptığı dönem tüketimleri hesaplanır ve tahakkuk ettirilir. Müşteriye ilişkin geçmiş yıla ait veri olmaması durumunda, hesaplamalar, benzer tüketim eğilimine sahip diğer müşterilere ilişkin veriler dikkate alınarak yapılır.

c) Sayacın ölçüm yapamadığı veya yanlış ölçüm yaptığı süre; iç tesisatın işletmeye alınması, iç tesisatın kontrol edilmesi, sayaç muayenesi, sayaç açma-kapama, sayaç değiştirme, sayaç sökme-takma ve abonelik sözleşmesi imzalanması işlemlerinden en son yapılan işlem tarihi ile sayacın ölçüm yapmadığı veya yanlış ölçüm yaptığının tespit edildiği tarih arasındaki süre veya bu süreler bir yıldan uzun ise son bir yıllık süredir. Faturaya itiraz durumunda, tüketicinin itiraza konu dönemdeki elektrik ve su faturaları dikkate alınarak düzeltme yapılabilir.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Dağıtım şirketi, sayaçların sağlıklı işleyişini bir yılı geçmemek kaydıyla düzenli olarak kontrol eder. Sayacın 3516 sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda dağıtım şirketi tarafından, her türlü ayar ve bakımı için periyodik olarak muayene ettirilmesi esastır. Ölçü Aletleri Mevzuatı hükümleri doğrultusunda; sayaçların muayenesinin, gerektiğinde ise tamir ve ayarının yaptırılması ve izin verilen hata sınırları içinde çalışmasının sağlanması dağıtım şirketinin sorumluluğundadır.”

“Müşterinin adresinde bulunmadığı durumlarda sayaçla ilgili olarak, dağıtım şirketi tarafından herhangi bir işlem yapılmış ise müşteri adresine bildirim bırakılır ve müşterinin sistemde kayıtlı telefonuna kısa mesaj ile bilgi verilir. Müşteri, gerekiyorsa bildirim ile birlikte dağıtım şirketine müracaat eder.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 44- Dağıtım şirketince;

a) Müşterinin belli bir süre için doğal gazı kullanmak istememesi halinde o döneme kadar tükettiği doğal gazın bedelini ödemesi şartıyla üç gün içinde,

b) Müşterinin; faturasının son ödeme tarihinden itibaren on beş gün içerisinde ödenmemesi halinde fatura borcundan dolayı doğal gaz kesintisi yapılacağının en az 3 (üç) iş günü önceden kısa mesaj, telefon, e-posta, adrese ihbarname, fatura altında bildirim ve benzeri yöntemlerden en az ikisi yoluyla haber verilmesi kaydıyla,

c) Mahkeme veya Kurul Kararına istinaden ya da kaçak veya usulsüz doğal gaz kullanıldığının tespiti halinde,

d) Müşteriden kaynaklanan nedenlerle sayacın en az iki fatura dönemi okunamamasından dolayı dağıtım şirketince bırakılan bildirime üç iş günü içinde cevap verilmemesi halinde,

e) 63 üncü maddedeki hallerde,

f) Bina kolon tesisatında tadilat gerekmesi durumunda,

g) Üst üste üç faturalandırma döneminde tüketiciden kaynaklanan nedenlerle ulaşılamayan sayaçlar için dağıtım şirketince aboneye yapılan bildirim neticesinde durumun belgelendirilmesi şartıyla, üç gün içinde sayacın ulaşılabilir duruma getirilmemesi durumunda,

h) Periyodik kontrollerde müşteriden kaynaklanan nedenlerden dolayı üç defa arka arkaya iç tesisatın kontrolünün yapılamaması durumunda,

ı) Yıllık sayaç kontrollerinde veya dağıtım şirketi tarafından gerçekleştirilen saha kontrollerinde müşteriden kaynaklanan nedenlerden dolayı bildirim bırakılması şartıyla üç defa arka arkaya sayacın kontrolünün yapılamaması durumunda,

i) Güvence bedelinin taksitlendirilmesi halinde, taksitlerden herhangi birinin son ödeme tarihinden itibaren on beş gün içerisinde ödenmemesi durumunda, doğal gaz kesintisi yapılacağının en az 3 (üç) iş günü önceden kısa mesaj, telefon, e-posta, ihbarname, fatura altında bildirim ve benzeri yöntemlerden en az ikisi yoluyla haber verilmesi suretiyle,

j) İlgili mevzuat gereğince, haberleşme sistemi veya otomatik hacim düzeltici tesis edilmesine veya güvence bedeli uygulamaları konusunda belirlenen güncellemeye ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde ilgili serbest tüketiciye doğal gaz arzının durdurulacağına dair gerekli bildirimlerin 1 (bir) ay önceden yapılmış olması kaydıyla,

k) Diğer mevzuattan kaynaklanan zorunlu hallerde,

doğal gaz kesilerek hizmet durdurulur ve bu hususlar müşteri sözleşmesinde belirtilir. Hizmeti durdurulan sayaçların okuması da 48 inci madde hükümleri kapsamında yapılır.

Birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen ödenmemiş faturalara esas tüketim miktarının hesaplanan karşılığının G4 sayaçlar için belirlenen sayaç açma-kapama bedelinin 3 (üç) katını geçmemesi halinde gaz arzı durdurulamaz. Ancak faturanın 3 (üç) ay ödenmemesi halinde miktara bakılmaksızın (b) bendinde belirtilen yöntemle gerekli bildirimlerin yapılması kaydıyla doğal gaz kesilerek hizmet durdurulabilir. Ayrıca;

1) 65 yaş üstü tüketicilerin,

2) Hayati risk taşıyacak şekilde sürekli cihaza bağlı olarak yaşayan ve raporları dağıtım şirketine ibraz edilen bireylerin ikamet ettikleri adreslerdeki tüketicilerin,

3) Diğer mevzuattaki kriterleri taşıyan şehit aileleri ve muharip/malul gazi tüketicilerin,

bir aboneliğine ait faturanın en az üç dönem ödenmemesi ve dağıtım şirketi tarafından (b) bendinde belirtilen yöntemle gerekli bildirimlerin yapılması kaydıyla gaz arzı durdurulabilir. Borcun ödenmesine ilişkin taksitlendirme talep edilmesi halinde dağıtım şirketi tarafından 4 (dört) eşit taksit yapılır.

Birinci fıkranın (c) ve (e) bentleri hariç, doğal gaz hizmet kesintileri mesai saatleri içinde ve resmi tatil günleri dışında yapılır. Konut müşterileri için cuma günleri ve resmi tatillerin başladığı günden önceki gün kesinti yapılamaz. Ayrıca yukarıda belirtilen hizmet kesintileri ile ilgili olarak gönderilecek bildirim açık ve kolay anlaşılabilir bir şekilde düzenlenir, içeriğinde hizmet durdurma tarihi ve gerekçesi ile bu konuda daha fazla bilgi alınabilmesi için dağıtım şirketinin telefon numaraları yer alır.

Doğal gaz hizmet kesintisi yapıldığında, tüketicinin adresine hizmetin durdurulduğuna dair gerekçeli bildirim bırakılır. Ayrıca, tüketici telefonuna kısa mesaj ile bildirim gönderilir.”

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 45- Doğal gazı kesilen müşterinin, yükümlülüklerini yerine getirmesi ve dağıtım şirketine başvurusu üzerine, 44 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) ve (e) bentleri hariç müşteriye 24 (yirmi dört) saati geçmeyecek şekilde en kısa sürede yeniden doğal gaz verilir. 44 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) ve (e) bentlerinde tanımlanan durumlarda ise, bu süre söz konusu durumun ortadan kalkmasından itibaren başlar. Ancak, gerekiyorsa iç tesisatın kontrol ve testlerine ilişkin işlemler bu süre içinde yeniden yapılır. Doğal gazı 44 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (e), (f), (h), (ı) ve (k) bentleri hariç diğer hükümlerine göre kesilen müşteriden, ilgili yıl için Kurul tarafından belirlenen sayaç açma kapama bedeli alınır.”

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 46- Müşteri sözleşmesi;

a) Müşterinin veya müşteri nam ve hesabına yetkili temsilcisinin dağıtım şirketine başvurusu üzerine,

b) Müşterinin dağıtım şirketine olan borcunu son ödeme tarihinden itibaren üç ay süre ile ödememesi halinde,

c) Müşterinin vefatının tespiti halinde,

d) Müşterinin tüzel kişiliğinin sona ermesi halinde,

e) Müşterinin, sözleşmesini sona erdirmeksizin sözleşmeye konu adresten ayrıldığının tespit edilmesi durumunda,

f) Dağıtım şirketi tarafından güvence bedelinin taksitlendirilmesi halinde, herhangi bir taksitin üç ay süre ile ödenmemesi durumunda,

g) 1 (bir) yıl içerisinde 3 (üç) defa usulsüz doğal gaz kullanımı tespit edilmesi durumunda,

dağıtım şirketince en geç 3 (üç) iş günü içinde sona erdirilir. Ancak 44 üncü maddenin ikinci fıkrası kapsamındaki tüketiciler için bu fıkranın (b) bendinde belirtilen süre 6 (altı) ay olarak uygulanır.

Hesap tasfiyesinden sonra on yıl içinde geri alınmayan müşteri alacakları ilgili yıl sonunda irat kaydedilmek üzere dağıtım şirketi tarafından ilgili il defterdarlığı vasıtasıyla Hazineye aktarılır.

Sözleşmesi sona erdirilen veya erdirilecek olan müşterinin kapama vanası uygun aparat ile kapatılır ve doğal gaz arzı durdurulur. Müşteri sayacının kapama anındaki son ölçüm değeri bir tutanakla tespit edilir, fotoğrafı çekilerek arşivlenir, tespit edilen bu değer üzerinden tahakkuk işlemi yapılır ve varsa müşterinin diğer borçları ve alacakları hesaplanarak müşteri hesabı tasfiye edilir.

Müşterinin alacağı varsa, abonelik sözleşmesinin müşteri tarafından sona ermesine ilişkin talep tarihinden veya dağıtım şirketi tarafından resen sona erdirildiği tarihten itibaren en geç 15 (on beş) gün içerisinde müşteriye veya onun yetkili temsilcisine ödenir.

Abonenin, sözleşmesini sona erdirmeksizin ikamet ettiği adresten ayrılması durumunda, söz konusu adrese taşınan gerçek ve tüzel kişi ile yeni bir abonelik sözleşmesi yapılır. Ayrıca aynı adreste başka abonelerin daha önceki dönemlere ilişkin tüketimlerinden kaynaklanan borçları yeni abonenin üstlenmesi talep edilemez.”

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Müşteri şikâyetleri, bilgilendirme ve diğer hizmetler

Madde 47- Müşteri, doğal gaz kullanımı ile ilgili her türlü şikâyetini dağıtım şirketinin müşteri hizmetleri birimine yapar. Müşteri şikâyetini şahsen, yazılı olarak, telefonla, faksla veya internet aracılığıyla yapabilir. Dağıtım şirketi, şikâyetleri, başvuru tarihinden itibaren şikâyetin niteliğine göre en geç on beş gün içinde müşterinin talebi dikkate alınarak başvurunun yapıldığı usul ile cevaplar ve/veya gerekli işlemleri yapar. Müşteri şikâyetleri ve yapılan işlemler dağıtım şirketi tarafından kayıt altına alınır ve talep halinde Kuruma iletilir.

Dağıtım şirketleri tarafından, tüketicilere yönelik yirmi dört saat kesintisiz hizmet verecek şekilde çağrı merkezi kurulur. Dağıtım şirketleri tüketicilere yönelik çağrı hizmetleri ile ilgili olarak hizmet alımı yapabilirler. Dağıtım şirketlerinin faaliyet konuları ile ilgili olarak itiraz, şikâyet ve taleplere ilişkin bilgilendirme ve yönlendirme konularında kullanıcılara yardımcı olmak üzere kuracakları çağrı merkezinde yapılan görüşmeler sesli kayıt altına alınır. Çağrı merkezi, arayan kişinin operatöre kolay ulaşabilmesine imkân vermelidir. Çağrı merkezine yapılan aramalar ve çağrı merkezi tarafından yapılan geri aramalara ilişkin çağrı merkezi sistemi üzerinde yapılan tüm işlemler kayıt altına alınır. Cevap ve bilgilendirme için yapılacak geri dönüşler arayan kişinin talebine uygun olarak e-posta, telefon veya kısa mesaj yoluyla ya da yazılı olarak yapılır. Ayrıca, çağrı merkezi aramalarına ilişkin tüm işlem kayıtları ve ses kayıtları ile çağrı merkezi sisteminin işleyişini etkileyen yetkilendirme, ayarlama, güncelleme, menü ağacı değişiklikleri, anons değişiklikleri gibi işlemlere ilişkin kayıtlar asgari 1 (bir) yıl çağrı merkezi sisteminde doğrudan erişilebilir biçimde ve ilave olarak asgari 5 (beş) yıl da yedekleme ünitelerinde saklanır.

Dağıtım şirketleri internet sitelerinde tüketicilerin şikâyetlerini iletebilecekleri, kolay erişim sağlanabilen, yapılan başvuruların tüketiciler tarafından takip edilmesine olanak sağlayan ve tüketici tarafından şikâyete konu belgeyi yüklemeye imkân veren bir “Şikâyet Başvuru Sistemi” oluşturur. Bu kapsamda oluşturulan kayıtlar 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında gerekli önlemler alınarak 5 (beş) yıl süreyle muhafaza edilir.

Dağıtım şirketleri, tüketicilerin dağıtım şirketlerine bildirdikleri mobil, sabit ve elektronik iletişim bilgilerini ve fatura bildirim tercihlerini güncellemelerine imkân verecek bir sistem kurar. Dağıtım şirketinin kurduğu bu sistemde müşteriler tarafından değiştirilen bilgilerin güncelliği, doğruluğu ve sorumluluğu müşteriye aittir. Bu sistem tahmini fatura hesabı ile asgari son 3 (üç) yıla ilişkin tüketimlerin sorgulanmasına imkân sağlamalı ve sistemde tüketicinin geriye dönük faturaya esas bilgileri bulunmalıdır. Dağıtım şirketleri ihtiyaç görülecek diğer bilgilere de bu sistemde yer verir.

Dağıtım şirketleri, tüketicilerin yeterli, güvenli, sürekli ve kolay bir şekilde hizmet almalarını ve hizmet seçeneklerini öğrenmelerini teminen, gerekli bilgilendirme faaliyetini yerine getirmekle yükümlüdür.

Tüketicilerin bilgilendirilmesi görevi ilgili dağıtım şirketi tarafından uygun kanallar vasıtasıyla yürütülür. Dağıtım şirketleri tarafından tüketicilere ücretsiz olarak broşür, katalog gibi araçlar dağıtılabilir ve/veya e-posta veya kısa mesaj gönderilebilir. Bu madde kapsamında yapılacak bilgilendirmeler, ayrıca internet sitesi üzerinden de kolayca ulaşılabilecek bir biçimde yayımlanır.

Dağıtım şirketi tarafından tüketicilerin yaptıkları başvurular göz önünde bulundurularak internet sitesinde “Sıkça Sorulan Sorular” kısmı oluşturulur. Ayrıca dağıtım şirketinin internet sitesinde tüketim faturalarının, güvence bedelinin ve abone bağlantı bedelinin hesaplanabileceği modüller oluşturulur.

Dağıtım şirketlerinin müşteri hizmetleri merkezlerinde engelli ve 65 yaş üstü vatandaşların erişiminin kolaylaştırılması için rampa, uygun gişe, kapı ve tutunma çubukları gibi gerekli düzenlemeler yapılır. 65 yaş üstü vatandaşlar ile raporlarını dağıtım şirketine ibraz eden engelli vatandaşların çağrı merkezine ulaşımlarında öncelik tanınır ve taleplerinin karşılanmasında gerekli özen gösterilir. Dağıtım şirketi, engelli raporunun kendisine ibrazından sonra en geç 3 (üç) gün içerisinde öncelik verilmesi için gereken işlemleri tamamlar.

Tüketicilerin kişisel kusurları haricinde oluşan ve Kurul tarafından belirlenecek kapsamda, lisans ve sertifika sahiplerinin uygulamalarından kaynaklanan tüketici mağduriyetlerinin tazminine ilişkin usul ve esaslar Kurul tarafından belirlenir.”

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 48- Dağıtım şirketi, tüketicilerin sayaç endekslerini müşteri bazında bir önceki okuma tarihine göre artı-eksi beş günden fazla sapma olmayacak şekilde, aylık okur veya okutur. Abonenin sayaç okuma tarihlerinin değiştirilmesini talep etmesi ve talebin dağıtım şirketince uygun bulunması, ilk faturalama, sayaç değişimi veya borcundan dolayı ara tahakkuk çıkarılması hallerinde bu kriter bir defaya mahsus olarak aranmaz. Uzaktan okuma imkânı bulunan tüketicilerin sayaçları ise ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde her ayın sonunda okunur ve tüketim bilgileri tüketicilere e-posta ile iletilir.

Herhangi bir gerekçe ile tüketicilerin ilk okuma ve son okuma arasındaki fatura okuma süresinin bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen sürenin altında kalması halinde fatura ödeme süresi asgari 25 (yirmi beş) gün olarak uygulanır. Bununla birlikte ilk okuma ve son okuma arasındaki fatura okuma süresi bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen sürenin üzerinde olması halinde tüketim tutarı tüketiciye en az 2 (iki) fatura döneminde tahakkuk ettirilir ve tahakkuk ettirilen tutarlara vade farkı uygulanmaz.

Dağıtım şirketi, doğal gaz satış miktarını son okuma tarihindeki ile bir önceki okuma tarihi arasındaki iki endeksin farkını alarak bu Yönetmeliğin 41 inci maddesine göre hesaplar ve tahakkuk bu değer üzerinden yapılır. Ancak, dağıtım şirketi, 50 (elli) metreküpe ulaşmayan aylık tüketimleri o dönem için faturalandırmama hakkına sahiptir. Doğal gaz kullanım faturaları metreküp ve kWh enerji miktarı bazında müşteriye fatura edilir. Tüketim faturalarında okuma periyotlarına göre hesaplanacak gün bazında ağırlıklı ortalama perakende satış fiyatı kullanılarak tahakkuk yapılır.

Doğal gaz tüketim faturalarında doğal gaz kullanımı ile ilgili olmayan herhangi bir bedel yer alamaz. Faturalarda yer alabilecek hususlar Kurul tarafından belirlenebilir.

Dağıtım şirketi faturayı, son ödeme tarihinden en az 10 (on) gün önce müşteri adresine bırakır veya fatura tüketici tercihlerine göre faks, e-posta, e-fatura, e-arşiv fatura gibi kanallar ile iletilebilir. Ancak ödeme süresi her halükarda 5 (beş) iş gününden az olamaz.

Dağıtım şirketinin tercihi halinde 15 Mayıs – 15 Ekim arasındaki dönemde konut ve ısınma amaçlı tüketiciler için sayaç okumaları azami 2 (iki) ayda bir yapılabilir. Ayrıca bu durumdaki tüketiciler için önceki ve sonraki dönem faturalarında bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen sürelere uygun faturalandırma yapılır. Bu uygulamayı yapan şirketler tarafından uygun kanallar vasıtasıyla tüketicilere gerekli bilgilendirmeler yapılır.

Doğal gaz dağıtım şirketlerinin tercihlerine bağlı olarak; aynı adreste geriye dönük en az 12 (on iki) aylık tüketimleri olan ve talepte bulunan müşteriler için sabit aylık ödeme sistemine geçilebilir. Dağıtım şirketleri aylık okumaları bu maddenin birinci fıkrasında belirlenen şekilde yapar ve tüketim bilgilerini müşterilere iletir. Müşteri ile dağıtım şirketi arasında mahsuplaşma dönemi yıllık olarak belirlenir. Belirlenen dönem sonunda gerçekleşen toplam ödeme tutarı ile toplam tüketilen miktar karşılığı tutar üzerinden mahsuplaşma yapılır. Mahsuplaşmada enflasyon güncellemesi dikkate alınır. Sabit aylık ödeme miktarının ilk belirlenmesinde müşterinin son bir yıl içindeki tüketimlerinin aylık ortalaması dikkate alınır. Sabit aylık ödeme miktarı her mahsuplaşma dönemi sonunda gerçekleşen tüketim miktarlarına göre güncellenir. Müşteri istediği zaman sabit aylık ödeme sistemini dağıtım şirketi ile mahsuplaşarak sonlandırabilir. Bu uygulamayı yapacak olan dağıtım şirketi Kuruma uygulama yöntemi ile ilgili olarak bildirim yapar.

Sayacın okunamaması durumunda dağıtım şirketi tarafından müşteri adresine bırakılacak veya müşterinin dağıtım şirketinde kayıtlı olan iletişim kanallarına bildirilecek endeks bildirim belgesi en geç 3 (üç) gün içerisinde müşteri tarafından doldurulup dağıtım şirketine ulaştırılır veya dağıtım şirketinin uygun göreceği mobil, sabit veya elektronik iletişim kanalları ile endeks bilgisini dağıtım şirketine bildirir. Müşterinin kusuru dışında sayaç endeksinin belirlenememiş olması durumunda fatura bedeli, sayacın okunamadığı aylardaki perakende satış fiyatlarının, düzeltme katsayısının ve üst ısıl değerin ortalaması alınarak hesaplanan değerler ile hesaplanır ve okunamayan ay sayısı kadar taksitlendirilir.

Dağıtım şirketi, ön ödemeli sayaç kullananlar için kolaylıkla ulaşılabilecek ve şehir yerleşiminin yoğun olduğu yerlerde yeterli sayıda bedelsiz işlem yapacak doğal gaz yükleme merkezleri kurar veya bu kapsamda hizmet alır. Ayrıca tüketici tercihine bağlı olarak hizmet bedeli karşılığı işlem yapan yükleme imkânı sağlayan merkezlerle anlaşabilir veya yükleme imkânı sağlayan cihazlar tesis edebilir.

Doğal gaz yükleme merkezleri, hafta içi günlerde asgari 08.30-18.30 saatleri arasında hizmet verir. Acil durumlar göz önünde bulundurularak bu saatler dışında nöbetçi doğal gaz yükleme merkezlerinin hizmet vermesi sağlanır.”

MADDE 16- Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 49- Faturada belirtilen doğal gaz tüketim bedeli, faturada yazılı bulunan yerlere belirtilen ödeme günleri içinde ödenir. Zamanında ödenmeyen faturaya konu tüketim bedeline gecikme zammı/bedeli dağıtım şirketi tarafından gecikmeye konu fatura ile birlikte peşin olarak veya bir sonraki faturaya eklenerek tahsil edilir. Son ödeme tarihinden sonra yapılan ödemeler için sözleşmede belirtilen gecikme zammı oranı günlük olarak uygulanır. Serbest tüketiciler için faturanın son ödeme tarihi ve gecikme zammı oranı taraflarca sözleşmede belirlenir. Gecikme zammı oranı, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranını aşamaz.

Dağıtım şirketi şebeke büyüklüğü ve tüketici sayısına uygun olarak dağıtım bölgesi içerisinde yeterli sayıda bedelsiz işlem yapacak ödeme merkezi kurar veya bedelsiz ödeme yapılabilecek ödeme merkezleri ile anlaşır. Bedelsiz ödeme yapılabilecek tüm merkezlere ilişkin bilgiyi internet sitesinde ve faturanın arka yüzünde yayımlar. Tüketiciler kendi tercihleri ile hizmet bedeli karşılığı hizmet veren kuruluşlara ödeme yapabilir ancak, dağıtım şirketleri ödeme merkezleri arasındaki rekabeti engelleyici hiçbir faaliyette bulunamaz.

Dağıtım şirketleri Kurulun uygun görmesi ve tüketicilerin rızasının alınması kaydıyla alternatif okuma, tahakkuk ve ödeme yöntemleri uygulayabilir. Ancak bu ödeme yöntemleri için tüketiciler mecbur tutulamaz.

Fatura bedelinin zamanında ödenmemesi nedeniyle doğal gazı kesilen müşteri, ödemediği fatura bedelini, gecikme zammı ve sayaç açma-kapama masraflarıyla birlikte ödeyerek yeniden doğal gaz verilmesini dağıtım şirketinden talep edebilir. Bu durumda dağıtım şirketi, müşterinin talebini 45 inci madde hükümlerine göre yerine getirir. Dağıtım şirketi açma-kapama bedelini sayacın açılmasından sonraki ilk faturada tahsil edebilir.”

MADDE 17- Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “son ödeme tarihine kadar” ibaresi “1 (bir) yıl içerisinde” olarak, aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “beş” ibaresi “5 (beş)” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 18- Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş, aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “beş” ibaresi “5 (beş)” olarak değiştirilmiştir.

“Bu fıkra için belirlenen süre geriye dönük olarak 1 (bir) yılı aşamaz.”

MADDE 19- Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 52- Dağıtım veya ölçüm sistemine ya da tesisata herhangi bir şekilde müdahale edilerek tüketimin doğru tespit edilmesini engellemek suretiyle, tüketimin eksik veya hatalı ölçülerek ya da hiç ölçülmeden veya yasal şekilde tesis edilmiş sayaçtan geçirilmeden mevzuata aykırı bir şekilde tüketilmesi, kaçak doğal gaz kullanımı olarak kabul edilir. Kaçak doğal gaz kullanımının tespit edilmesinde, dağıtım şirketinin tespitini doğru bulgu ve belgelere dayandırması ve tüketici haklarının ihlal edilmemesi esastır.

Kaçak doğal gaz kullanıldığının tespit edilmesi halinde, dağıtım şirketi tarafından fotoğraf, video ve benzeri uygun kayıt araçlarıyla görüntü alınarak tutanak düzenlenir ve arşivlenir. Dağıtım şirketi tarafından kaçak kullanımın engellenmesi için gereken önlemler alınır.

Kaçak doğal gaz kullanımının tespiti halinde, ölçüm ve kontrol sonuçlarına göre düzenlenen belgelere dayanılarak hesaplanmak suretiyle kullanım süresi ve bu süre içerisinde tüketilen doğal gaz miktarı dikkate alınarak dağıtım şirketi tarafından bu fiili işleyene veya yararlanana tahakkuk ettirilecek bedel içerisine, sebep olunan zarar ve ziyan, hesaplama ile elde edilen doğal gaz miktarı karşılığı bedel ve hesaplanan bu miktarın 2 (iki) katı karşılığı kaçak kullanım bedeli yansıtılır. Kaçak kullanımın aynı tüketici tarafından iki yıl içerisinde tekrarı halinde her bir tekrarda kaçak kullanım bedeli katsayısı bir öncekinin 2 (iki) katı olarak uygulanır.”

MADDE 20- Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiş, dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Ayrıca, sözleşme sahibinin her türlü hukuki ve mali sorumluluğu üstlendiğine dair dağıtım şirketine yazılı bir taahhütname vermesi kaydıyla aynı adreste yaşayan birinci dereceye kadar alt soy ve üst soy ile eş için kendi adına sözleşme yapmadan yapılan kullanımlar usulsüz kullanım sayılmaz. Bu durumlarda fiili kullanıcının bilgileri dağıtım şirketi tarafından kayıt altına alınarak sistemlerinde gerekli güncellemeler yapılır.”

“Birinci fıkranın (d) bendindeki hallerde, onaysız yapılan tadilat neticesinde tesisata ilave cihaz eklenmesi ile tüm yakıcı cihazların toplam kapasitesinin kullanılan sayacın ölçüm aralığını aşması halinde durumun tüketiciye bildirilmesi kaydıyla, yapılan tadilat tarihinden itibaren tüm tüketim faturaları kullanılan tüm yakıcı cihazların toplam kapasitesi esas alınarak bulunan yeni değer ile adreste bulunan sayacın azami ölçüm kapasitesi arasındaki farka göre tahakkuk ettirilir. Tadilat tarihinin üzerinden 1 (bir) yıldan çok süre geçmesi halinde son 1 (bir) yıllık süre üzerinden işlem yapılır.”

“Usulsüz kullanım tespiti durumunda fiili kullanıcıya Kurul tarafından belirlenen usulsüz kullanım bedeli yansıtılır.”

MADDE 21- Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 54- Kaçak ve usulsüz doğal gaz kullanımına ilişkin olarak;

a) Tespit,

b) Süre,

c) Tüketim miktarı hesaplama,

d) Tahakkuk,

e) Ödeme,

yöntemleri ile diğer usul ve esaslar Kurul tarafından belirlenir.”

MADDE 22- Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (i) ve (o) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“b) Sorumluluk alanında talebe uygun kapasiteyi sağlar, değişen doğal gaz talebine ve şehrin imar planlarının gerektirdiği nüfus yoğunluğuna göre mevcut şebekeyi genişletir, iyileştirir veya yeni şebeke yatırımı planlanmasını yapar ve uygular, yıllık yatırım planlamalarını ilgili yılın ilk çeyreği sonuna kadar hazırlar ve talep edilmesi halinde yatırım planlamaları hakkında doğru bilgilendirme yapar.

c) Yerel itfaiye ve güvenlik kuruluşlarını doğal gaz ve uygulamaları konusunda eğitir ve bunlarla uyum içinde çalışır, talep halinde söz konusu kuruluşların tatbikatlarına katılır.”

“i) Müşterilerini belirli bir marka ya da şirkete yönlendiremez, rekabeti bozucu uygulamalar yapamaz.”

“o) Dağıtım bölgesinde müşterisi olan tedarikçilere iletim şebekesi üzerinden verilen hizmetler ve iletim şebekesinin işletimi için gerekli olan verileri, iletim şirketinin talebi ve Kurumun onayı ile belirlenen zaman aralıklarında ve kapsamda vermekle yükümlüdür.”

“p) Kurum tarafından talep edildiği takdirde veya gerekli görülen hallerde bu Yönetmelik kapsamındaki hizmetleri elektronik ortamda ve e-Devlet üzerinden sunar.

r) Dağıtım şebekesine ilişkin deplase işlemleri sebebiyle oluşan maliyetlerin gerektiğinde tarife hesaplamalarında dikkate alınmasına ilişkin kriterler Kurul tarafından belirlenir.

s) Acil müdahale hizmetleri için hizmet alamaz. Bunun haricinde hizmet alınamayacak diğer hususlar Kurul tarafından belirlenir.”

MADDE 23- Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“d) Yıllık ve beş yıllık bakım programları oluşturarak periyodik bakım ve yedek parça stokunu planlar. Bu planlara uygun bakımları yaparak raporlarını tutar ve talep halinde Kuruma verir,”

“f) Tüketicilere güvenli ve kesintisiz gaz arzının sağlanmasını teminen, dağıtım şebekesinin ve şebeke işletmeciliğinde kullanılan ekipmanların yerinde fiziki kontrollerini ve bakım onarımını ilgili mevzuat, standartlar ve üretici firma tavsiyelerine uygun olarak dağıtım bölgesinin özelliklerine göre planlar ve uygular.

g) Dağıtım şebekesinde oluşan büyük çapta hasar ve gaz kesintilerinde, dağıtım şirketi şebeke içerisinde gerekli doğal gaz akışları ile alakalı operasyonları yapar ve alternatif gaz arzı imkânlarını da değerlendirerek iletim şirketi ve Kuruma bilgi verir.”

MADDE 24- Aynı Yönetmeliğin 60 ıncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Dağıtım şirketi, güvenlik açısından olası kaçakların tespiti ve bunun için gerekli tedbirlerin alınması amacıyla asgari yılda iki defa olmak üzere kaçak kontrolü yapar ve sonuçlarını kayıt altına alır. Kaçak tarama sonucunda gereği halinde şebekeye müdahale edilir.”

MADDE 25- Aynı Yönetmeliğin 61 inci maddesinin üçüncü, dördüncü, beşinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Dağıtım şirketi, ihbarları kayıt edecek personeli ve kullanılacak acil müdahale araçlarından en az birini personeli ile birlikte yirmi dört saat hazır durumda tutar. Acil müdahale gerektiren ihbarlara, abone sayısı beş binin altında olan ve şehir merkezi ile en yakın işletme merkezine karayolu mesafesi on beş km üstünde olan genişleme yoluyla dağıtım bölgesine dahil edilen yerleşim yerleri için en geç 30 (otuz) dakika içinde, dağıtım bölgesindeki diğer yerleşim yerleri için ise en geç 15 (on beş) dakika içinde ulaşacak organizasyonu yapar. Arıza sayısı ve sıklığına bağlı olarak yeterli sayıda bakım-onarım personelinin iş başında olmasını sağlar.

Dağıtım şirketi, acil müdahale personelini dağıtım şebekesine ilişkin asgari olarak arıza ve hasar tespiti ile onarımı, alet, cihaz ve ekipmanların kullanımı, iş emniyeti tedbirleri, tespit edilemeyen veya giderilemeyen arıza ve hasar hallerinde uygulanacak usuller konusunda eğitir veya eğitim almasını sağlar. Bu konularda mesleki yeterlilik belgesi olmayan personel, acil müdahale faaliyetlerinde çalıştırılamaz.

Acil müdahale merkezi; ihbarda bulunan kişileri, ihbar konusu olay karşısında nasıl davranacakları ve acil müdahale ekibinin kaç dakika içinde olay yerine ulaşabileceği gibi hususlarda bilgilendirir. Gerektiğinde güvenlik, itfaiye, acil sağlık merkezleri ve ilgili lisans sahibi ve/veya kuruluşlar ile bağlantı kurar.”

“Acil müdahale hizmetleri ücretsiz verilir. Ancak, dağıtım şebekesine üçüncü şahıslar veya diğer altyapı kuruluşları tarafından hasar verilmesi durumunda, meydana gelen zarar, hasar veren tarafından karşılanır. Bununla birlikte, acil müdahale sonucunda iç tesisatta yapılacak tamir ve tadilat müşterinin sorumluluğundadır.”

MADDE 26- Aynı Yönetmeliğin 66 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 66- Tüketim miktarı Kurul tarafından belirlenen miktarın üzerinde olan serbest tüketiciler, tedarikçi seçme hakkını kullanan serbest tüketiciler ve Kurul tarafından belirlenecek diğer serbest tüketiciler dağıtım şirketinin bildirim tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde sevkiyat kontrol merkezi ile haberleşme sistemlerini dağıtım şirketinin belirlediği kriterler çerçevesinde bedeli kendilerine ait olmak üzere tesis eder. Serbest tüketicinin haberleşme sistemini bildirim tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde tesis etmemesi halinde haberleşme sistemi dağıtım şirketi tarafından tesis edilerek serbest tüketiciye fatura edilir. Serbest tüketicilerin diğer mevzuata göre ekonomik ömrünü doldurmuş otomatik hacim düzelticileri ve haberleşme imkânı sağlayacak sistemleri ile ilgili olarak bu maddedeki usul ile yenileme yapılır. Tesis edilen bu sistemlerin işletimi, ilgili standartlara uygunluğu ve siber güvenlik yükümlülükleri dağıtım şirketinin sorumluluğunda olup tüm bakım, onarım, haberleşme ve işletme masrafları dağıtım şirketi tarafından karşılanır.”

MADDE 27- Aynı Yönetmeliğin 67 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Dağıtım şirketi, dengeli ve emniyetli doğal gaz akışının temini için boru hatlarında, şehir içi bölge istasyonlarında ve vanalarda en fazla on beş günlük periyotlarda basınç kontrolleri yapar ve bu kontrollere ilişkin raporları muhafaza eder.”

MADDE 28- Aynı Yönetmeliğin 68 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 68- Dağıtım şirketi, sayaçların muayenesi ile tamir ve ayar işlemlerini, Ölçü Aletleri Mevzuatına göre yapar veya yaptırır. Sayaçların mevzuatta belirtilen periyotlara ve üretici firmaların tavsiyelerine uygun olarak kalibrasyonunu yapar, rapor tutar ve muhafaza eder. Doğal gaz dedektörlerinin, üretici firmaların tavsiyelerine uygun periyotlarda kalibrasyonunun yapılmasını sağlar. Ayrıca ölçüm sisteminde kullanılmakta olan diğer ekipmanın kalibrasyonu da ilgili mevzuat, standartlar, eğer ilgili mevzuat ve standart yok ise üretici tavsiyelerine göre yapılır.”

MADDE 29- Aynı Yönetmeliğin 70 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“4646 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca doğal gaz dağıtım şirketlerinin dağıtım bölgelerine ilave edilecek yeni genişleme bölgelerinde yerleşim yeri belediyesince doğal gaz dağıtım şirketine yatırım yapılması talebinde bulunulması halinde; ilgili dağıtım şirketinden teminat, kontrollük hizmet bedeli, kaplama bedeli, zemin/alan tahrip bedeli, hafriyat döküm bedeli ve benzeri adlarla herhangi bir bedel alınmaz ve altyapı kazı alanının üst kaplamaları ilgili belediye tarafından bedelsiz olarak yapılır.”

MADDE 30- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçici Madde 11- Dağıtım şirketleri, bu maddeyi ihdas eden Yönetmelik hükümleri uyarınca altyapılarında ve/veya sistemlerinde yapılması gereken işlemleri bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 (altı) ay içerisinde tamamlamakla yükümlüdür.”

MADDE 31- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 32- Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

Reklamlar

By 1a - Künye Haber

"ben de yazıyorum, diyenler yazdı; biz siziz..." Şiir, Öykü, Deneme, Tefrika... Edebiyat, Felsefe, Psikoloji... Ekonomi, Muhasebe, Maliye... Etkinlik, Duyuru, Haber... diğer yazılarınız http://kunyeonline.com web sitemizde yayılacaktır. Yayınlanan her gönderi facebook, twitter, tumblr ve linkedln hesaplarımızda yayınlanır. Yayınlanacak metni kunyeonline@gmail.com adresimize mail gönderebilir ya da üye olarak sizler yayınlayabilirsiniz. ÖNEMLİ KURAL: 1-Kişi hak ve hürriyetlerine saygılı dinî, siyasî ve her ne sebeple olursa olsun hakaret içermeyen her türlü yazı yayınlayabilirsiniz. 2-Yazmak, yayınlamak, abone olmak, okumak, yorum yapmak, beğeni ve kaynak belirtilerek paylaşmak, ÜCRETSİZDİR. HESAP OLUŞTURMAK İÇİN TIKLAYINIZ:https://kunyeonline.com/kayit-ol-register/

Bir Cevap Yazın

%d