Loading

16 Nisan 2022 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31811

YÖNETMELİK

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI DİSİPLİN YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 27/7/2017 tarihli ve 30136 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Disiplin Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin başlığında yer alan “uyarı” ibaresi “ikaz” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve almakta olduğu pozisyon tazminatının 6 ay süre ile yüzde 1-10 oranında kesileceğinin” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “11” ibaresi “1” şeklinde, ikinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan “aldığı” ibaresi “almasını gerektiren eylem veya davranışta bulunması nedeniyle ceza aldığı” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“i) İçinde bulunulan yılın Ocak ayına ait tam brüt ücretini aşan tutarda ücreti haczedilmek, maiyetinden borç almak veya bu kişileri kefil göstermek.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendi yürürlükten kaldırılmış, (f) bendinde yer alan “T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı adına” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, (r) bendinde yer alan “aldığı” ibaresi “almasını gerektiren eylem veya davranışta bulunması nedeniyle ceza aldığı” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“s) Beraber çalıştığı iş arkadaşlarına karşı; kasıtlı ve sistematik olarak baskı, hakaret ve tehdit edici uygulamalarda bulunmak, haklarında açık ve kesin kanıtlara dayanmayan rapor düzenlemek; aşağılama, küçümseme, dışlama, kişiliğini ve saygınlığını zedeleme, ırk, dil, din, cinsiyet ayrımı, engelli olma durumu ve benzeri nedenlerle iş arkadaşlarını yıldırma gibi mobbing kapsamındaki eylemlerde bulunmak.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fırkasının (j) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (k) bendinde yer alan “aldığı” ibaresi “almasını gerektiren eylem veya davranışta bulunması nedeniyle ceza aldığı” şeklinde değiştirilmiştir.

“j) 8 inci maddenin ikinci fıkrasının (ç), (d), (f), (g), (ğ), (h), (ı), (i), (j), (k), (l), (m) ve (s) bentlerinde belirlenen eylem ve davranışlar nedeniyle daha önce herhangi bir ceza aldığı halde, söz konusu hükümleri ihlal edici davranışta bulunmak.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “aldığı” ibaresi “almasını gerektiren eylem veya davranışta bulunması nedeniyle ceza aldığı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Disiplin cezalarının uygulanması

MADDE 13- (1) Disiplin cezaları verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder ve derhal uygulanır.

(2) Daha önce pozisyon tazminatı tamamen kesilmiş bulunan veya pozisyon tazminatı olmayan personele yapılacak pozisyon tazminatı kesintileri, pozisyon tazminatı almaya başladıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren uygulanır.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci ve beşinci fıkraları yürürlükten kaldırılmış, üçüncü fıkrasında yer alan “ve Şube Yönetim Komitelerince” ibaresi “tarafından” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) 8 inci, 9 uncu ve 10 uncu maddelerde yazılı disiplin cezalarının kesinleşmesi Banka personelini atamaya yetkili organın onayına bağlıdır.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Maiyetinden birinin disiplinsizlik teşkil edebilecek bir fiilini veya Banka personeli sıfatıyla bağdaşmayacak tutum ve davranışını herhangi bir şekilde öğrenen disiplin amiri, fiili ya da hali öğrendiği tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde durumu İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne bildirir.

(2) Disiplin soruşturması denetim elemanları tarafından yapılır.

(3) 29/1/2022 tarihli ve 31734 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Denetim Yönetmeliği hükümleri saklıdır.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmış, aynı maddenin altıncı fıkrasında yer alan “dört” ibaresi “iki” şeklinde değiştirilmiş ve yedinci fıkrasında yer alan “ve Şube Yönetim Komitelerince” ibaresi “tarafından” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “, Şube Yönetim Komitelerince verilen disiplin cezaları ise şube müdürlükleri” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 21- (1) Bütün disiplin cezaları Banka personelinin özlük dosyasına işlenir. Ancak, uyarma ve kınama cezalarından herhangi birini alan veya 5 inci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca yazılı olarak ikaz edilen Banka personeli bu cezalardan sonuncusunun veya yazılı ikazın verildiği tarihten itibaren üç yıl içinde başka bir disiplin cezası almamış ise, yazılı olarak talepte bulunması halinde bu tarihten önce aldığı uyarma ve kınama cezaları ile yazılı ikaz özlük dosyasından silinir ve bu husus Banka personeline yazıyla bildirilir.”

MADDE 14- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 15- Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.

Reklamlar

By 1a - Künye Haber

"ben de yazıyorum, diyenler yazdı; biz siziz..." Şiir, Öykü, Deneme, Tefrika... Edebiyat, Felsefe, Psikoloji... Ekonomi, Muhasebe, Maliye... Etkinlik, Duyuru, Haber... diğer yazılarınız http://kunyeonline.com web sitemizde yayılacaktır. Yayınlanan her gönderi facebook, twitter, tumblr ve linkedln hesaplarımızda yayınlanır. Yayınlanacak metni kunyeonline@gmail.com adresimize mail gönderebilir ya da üye olarak sizler yayınlayabilirsiniz. ÖNEMLİ KURAL: 1-Kişi hak ve hürriyetlerine saygılı dinî, siyasî ve her ne sebeple olursa olsun hakaret içermeyen her türlü yazı yayınlayabilirsiniz. 2-Yazmak, yayınlamak, abone olmak, okumak, yorum yapmak, beğeni ve kaynak belirtilerek paylaşmak, ÜCRETSİZDİR. HESAP OLUŞTURMAK İÇİN TIKLAYINIZ:https://kunyeonline.com/kayit-ol-register/

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: