Loading

14 Nisan 2022 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31809

YÖNETMELİK

Millî Savunma Bakanlığından:

ORDU HİZMET HAYVANLARI SERTİFİKASYON YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Millî Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlarda faaliyet gösteren ordu hizmet hayvanlarının çalışma ile sınav usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Millî Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlar bünyesinde faaliyet gösterecek ordu hizmet hayvanlarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 4/1/1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 71 inci maddesi ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 508 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Askerî at: Askerî birliklerde özel amaçlar için eğitilip kullanılan farklı ırk ve branşlardaki atları, 

b) Askerî köpek: Askerî amaçlar için eğitilip kullanılan değişik ırklara ait köpeklerin genel bir ifadesi olup; eğitildikleri ihtisas dallarına göre arama, devriye, keşif, intikal, emniyet, iz takip, mayın arama, bomba arama, patlayıcı madde arama, narkotik/uyuşturucu madde arama ve benzeri görevlerde kullanılan köpeği,

c) Askerî köpek eğitici personel: Askerî köpeğin bakım, eğitim ve kullanımından sorumlu olan ve askerî köpeği yönlendirecek düzeyde eğitimi bulunan kişiyi,

ç) Askerî köpek timi: Bir askerî köpek ile onun eğiticisi, kullanıcısı ve sorumlusundan oluşan ikiliyi,

d) Bakanlık: Millî Savunma Bakanlığını,

e) Binici: Binicilik temel kursunu başarıyla tamamlamış kişiyi,

f) Branş sertifikası: Belirlenmiş standartlarda yapılan görev yapabilirlik ve yeniden görev yapabilirlik testlerinde başarılı olan at ve köpek timlerine verilen ve atlar için beş yıl, köpek timleri için bir yıl geçerliliği olan sertifikayı,

g) Değerlendirmeci: Atların ve köpek timlerinin sertifikasyonu için oluşturulan görev yapabilirlik ve yeniden görev yapabilirlik komisyonlarında ve diğer sınav komisyonlarında; sınavların değerlendirilmesinden sorumlu olarak görevlendirilen ve öngörülen şartlara sahip kişiyi,

ğ) Görev yapabilirlik komisyonu: Ordu hizmet hayvanları ihtisas eğitimlerini tamamlamasından sonra ilk defa görev yapabilirliklerini onaylayan komisyon olup ordu hizmet hayvanları üretim ve eğitim merkezi komutanlıkları bünyesinde teşkil edilen komisyonları, 

h) Görev yapabilirlik sınavı: Ordu hizmet hayvanlarının ihtisas eğitimlerini tamamlamasını müteakip görev yerlerine sevk edilmeden önce sertifikalandırılması amacıyla yapılan sınavı,

ı) Millî Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlar: Millî Savunma Bakanlığı merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Millî Savunma Üniversitesi ile Harita Genel Müdürlüğünü,

i) Ordu hizmet hayvanları: Askerî amaçlar için kullanılan ve bu yönde eğitim alan ve envanterde kayıtlı hayvanı,

j) Yeniden görev yapabilirlik komisyonu: Daha önce sertifikasyonu yapılmış ordu hizmet hayvanları (askerî köpekler için tim halinde) görev yapabilirliklerini belirli şartlarda ve periyotlarda test edip onaylayan komisyonu,

k) Yeniden görev yapabilirlik sınavı: Daha önce sertifikasyonu yapılmış ordu hizmet hayvanlarının (askerî köpekler için tim halinde) görev yapabilirliklerinin belirli şartlarda ve periyotlarda test edilip onaylanması maksadıyla yapılan sınavı,

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM

Askerî Atların Çalışma, Sınav Usul ve Esasları

Askerî atların çalışma esasları

MADDE 5- (1) Görev yapabilirlik sınavlarına katılacak atlara, kimlik belirlemesi için çip takılır.

(2) Atların kaydı için envanterinde bulunduğu birlik tarafından, kimlik, sağlık, eğitim ve görevleriyle ilgili bilgilerinin bulunduğu kayıt defteri tutulur.

(3) Atların, görev yapmasına engel bir durum bulunması halinde, durumu en kısa sürede envanterinde kayıtlı olduğu birliğe bildirilir.

Genel esaslar

MADDE 6- (1) Sınava giriş için atların temel eğitimleri ile sınava gireceği branşlara yönelik eğitim alması şartı aranır. 

(2) Atlara ihtisas eğitimine müteakip görev yapabilirlik sınavı yapılır. Yapılan görev yapabilirlik sınavından sonra beş yılda bir yeniden görev yapabilirlik sınavı yapılır.

(3) Branşlara ait eğitim ve görev gereklilikleri ile görev yapabilirlik ve yeniden görev yapabilirlik sınavlarının uygulanış ve değerlendirme esasları Bakanlık tarafından belirlenir. 

(4) Sınavda başarılı olan atlara sertifika verilir. Verilen sertifikalar beş yıl geçerlidir.

(5) Sertifika almaya hak kazanan atların kayıtları envanterinde bulunduğu birliklerce tutulur ve birliğin bağlı olduğu Komutanlığa bildirilir.

Görev yapabilirlik ve yeniden görev yapabilirlik komisyonlarının oluşumu

MADDE 7- (1) Atlar için bu sınavlar, ordu hizmet hayvanları üretim ve eğitim merkezi komutanlıkları bünyesinde teşkil edilen en az üç personelden oluşan sınav komisyonu tarafından yapılır. 

(2) At sınav komisyonunda görev alacak değerlendirmecilerde aşağıdaki şartlar aranır:

a) Binicilik temel kursunu başarı ile tamamlamış olması.

b) Kadrosunda at bulunan birliklerde asgari iki yıl görev yapmış olması. 

c) Etki altında kalmadan değerlendirme yapacak yapıda olması. 

ç) Sınavı yapılacak branş kadrolarında çalışmış binici personel olması.

Görev yapabilirlik ve yeniden görev yapabilirlik komisyonunun görevleri

MADDE 8- (1) Atların sertifikasyonu için oluşturulacak komisyonun görevleri şunlardır:

a) Atlar için sınav açılmasını ve başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlar, araç, gereç ve malzeme standartlarını belirler. 

b) At eğitimi konusunda gelişme ve yenilikleri inceleyerek uygulama esasları değişikliklerini ilgili at eğitim merkezlerine teklif eder. 

c) Millî Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlar bünyesinde faaliyet gösteren atların çalışmalarında etkinliğin sağlanabilmesi amacıyla kontrol ve denetim yapar.

ç) Atların yurt içi ve yurt dışından aldığı belgelerin standartlara uygunluğunu tespit eder ve onaylar.

Sınav

MADDE 9- (1) Atlar için yapılacak sınavlar; eğitim yeterlilik sınavı ve görev yeterlilik sınavı olmak üzere iki aşamadan oluşur.  

(2) Eğitim yeterlilik sınavını başarıyla tamamlayan atlar, branşlarında görev yeterlilik sınavlarına girme hakkına sahiptir. Görev yeterlilik sınavlarını geçen atların almış olduğu sertifika beş yıl geçerli sayılır.

(3) Sınavlarda başarısız olanlar geri beslemeye alınır. Gelişme kaydettiği takdirde sınav tekrarlanır. Sınavın tekrarına veya hayvanın hizmet dışına çıkarılmasına sınav komisyonu tarafından karar verilir.

(4) Atlar için yapılacak sınavlar bu Yönetmeliğe istinaden hazırlanacak olan ve sınav kılavuzlarını içeren yönergeye göre icra edilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Askerî Köpek Timlerinin Çalışma, Sınav Usul ve Esasları

Askerî köpek timlerinin çalışma esasları

MADDE 10- (1) Görev yapabilirlik sınavlarına katılacak köpeklere, kimlik belirlemesi için çip takılır.

(2) Köpeklerin kaydı için envanterinde bulunduğu birlik tarafından; kimlik, sağlık, eğitim ve görevleri ile ilgili bilgilerinin bulunduğu kayıt defteri tutulur. 

(3) Askerî köpek timleri kayıt defteri bilgilerini ve meydana gelen değişiklikleri yeniden görev yapabilirlik komisyonuna ve envanterinde kayıtlı olduğu birliğe bildirmekle yükümlüdür. 

(4) Askerî köpek timi ekipmanları ile her an göreve hazır halde bulunur.

(5) Askerî köpek eğiticisi/kullanıcısı/sorumlusu, kendisi veya köpeğin görev yapmasına engel bir durum bulunması halinde, durumu en kısa sürede bağlı bulunduğu Komutanlığa bildirir. Denetlemelerde bu durumun tespit edilmesi halinde, görev yapamayacak durumda bulunan askerî köpek timi, yeniden görev yapabilirlik komisyonu tarafından bağlı bulunduğu Komutanlığa bildirilir.

Genel esaslar

MADDE 11- (1) Sınavlara giriş için köpeklerin sınava girecekleri branşlara yönelik eğitim alması şartı aranır.

(2) Eğitim gördüğü branşta yetişen köpeklere uygulanacak görev yapabilirlik sınavı ihtisas eğitimlerini tamamlamasını müteakip görev yerlerine sevk edilmeden önce görev yapabilirlik komisyonu tarafından uygulanır. 

(3) Branşlara ait eğitim ve görev gereklilikleri ile görev yapabilirlik ve yeniden görev yapabilirlik sınavlarının uygulanış ve değerlendirme esasları Bakanlık tarafından belirlenir. 

(4) Yeniden görev yapabilirlik sınavı, yeniden görev yapabilirlik komisyonu tarafından yılda bir defa uygulanır. Sınavda başarılı olan köpeklere verilecek sertifika bir yıl geçerlidir. Yaş, sağlık ve benzeri konular haricinde yeniden görev yapabilirlik sınavında başarısız olan askerî köpek timleri bağlı bulunduğu köpek eğitim merkezinde tekrar belirlenen süre kadar tazeleme eğitimine tabi tutulur. Tazeleme eğitimi bitiminde eğitimi veren köpek eğitim merkezinde kurulan görev yapabilirlik ve yeniden görev yapabilirlik komisyonunca tekrar sınava tabi tutulur. Başarılı olan köpeklerin sertifikaları bir yıl geçerlidir. Sınavın tekrarı veya hayvanın hizmet dışına çıkarılmasına sınav komisyonu tarafından karar verilir.

(5) Geçerli sertifikası bulunmayan askerî köpek timlerinin görev almasına izin verilmez. 

(6) Faaliyet gösteren tüm askerî köpek timlerinin kayıtları envanterinde bulunduğu birliklerce tutulur.

Görev yapabilirlik ve yeniden görev yapabilirlik komisyonu oluşumu

MADDE 12- (1) Köpeklerin ihtisas eğitimini müteakip belirlenen standartlarda görev yapabilirliğini test edip onaylamak amacıyla köpek eğitim merkezlerinde oluşturulacak görev yapabilirlik komisyonu; biri ilgili branş uzmanı olmak üzere en az üç değerlendirmeciden oluşur. Komisyon başkanlığını en kıdemli personel yapar. 

(2) Daha önce sertifikasyonu yapılmış askerî köpek timlerinin görev yapabilirliklerini belirli şartlarda ve periyotlarda test edilip onaylamak amacıyla oluşturulan yeniden görev yapabilirlik komisyonu; askerî köpek timinin birinci sicil üstü, köpek eğitim merkezinden görevlendirilen köpek eğitiminde uzman personelle birlikte en az üç değerlendirmeciden oluşur. Komisyon başkanlığını en kıdemli personel yapar.

Değerlendirmeci seçimi

MADDE 13- (1) Askerî köpek timleri sınav komisyonlarında görev alacak değerlendirmecilerde aşağıdaki şartlar aranır:

a) Köpek eğitimi konusunda uzman olması.

b) Etki altında kalmadan değerlendirme yapacak yapıda olması. 

c) Uzman üye olarak köpek eğitim merkezlerinden görevlendirilecek olan değerlendirmecilerin konu ile ilgili köpek eğitimi konusunda görev yapan personel olması.

Görev yapabilirlik ve yeniden görev yapabilirlik komisyonunun görevleri

MADDE 14- (1) Köpek timlerinin sertifikasyonu için oluşturulacak komisyonun görevleri şunlardır:

a) Askerî köpek timleri için sınav açılmasını ve başarılı olanlarına sertifika verilmesini sağlar, araç, gereç ve malzeme standartlarını belirler. 

b) Köpek eğitim konusundaki gelişme ve yenilikleri inceleyerek uygulama esasları değişikliklerini köpek eğitim merkezlerine teklif eder.

c) Askerî köpek timlerinin çalışmalarında etkinliğin sağlanabilmesi amacıyla kontrol ve denetim yapar.

ç) Köpeklerin yurt içi ve yurt dışından aldığı belgelerin standartlara uygunluğunu tespit eder ve onaylar.

d) Branş sertifikasına sahip olan köpeklerin amaçları dışında kullanıldıkları tespit edildiğinde sıralı komutanlıklara bildirilerek sertifikalarını iptal eder.

Sınav

MADDE 15- (1) Tüm branşlardaki askerî köpek timleri için yapılacak görev yapabilirlik ve yeniden görev yapabilirlik sınavları; eğitim yeterlilik sınavı ve görev yeterlilik sınavı olmak üzere iki aşamadan oluşur. 

(2) Eğitim yeterlilik sınavını başarı ile tamamlayan askerî köpekli tim, görev yeterlilik sınavına iki yıl süre içerisinde girme hakkına sahiptir. Görev yeterlilik sınavını geçen askerî köpek timlerinin almış olduğu sertifika bir yıl geçerli sayılır.

(3) Askerî köpek timlerine ait sınavlar bu Yönetmeliğe istinaden hazırlanacak olan ve sınav kılavuzlarını içeren yönergeye göre icra edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ordu Hizmetlerinde Kullanılacak Diğer Hayvanlar

Diğer hayvanlar

MADDE 16- (1) Ordu hizmet hayvanları kapsamında at ve köpek dışında ihtiyaç duyulması halinde envantere alınacak ve eğitilerek ordu hizmetlerinde kullanılacak diğer hayvanlar da bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine tabi tutulur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hayvanların korunması

MADDE 17- (1) Millî Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlar bünyesinde faaliyet gösterecek ordu hizmet hayvanlarının üretim, eğitim, bakım, görev ve sertifikasyon sınav faaliyetleri 24/6/2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun icra edilir.

Denetim

MADDE 18- (1) Ordu hizmet hayvanlarının üretim ve eğitim merkezlerince oluşturulan görev yapabilirlik ve yeniden görev yapabilirlik sınav komisyonları planlı/plansız denetim yapabilir.

Sağlık kontrolü

MADDE 19- (1) Ordu hizmet hayvanlarının rutin sağlık kontrolleri Millî Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşlarında yer alan kurumlarda görev yapan veteriner hekim tarafından aylık, altı aylık ve yıllık dönemler halinde yapılarak kayıt altına alınır. Millî Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşlarında yer alan kurumlarda görev yapan veteriner hekim veya yeterli tedavi ünitesi bulunmayan yerlerde hayvanların muayene ve tedavisi sırayla; bölgedeki askerî hayvan klinikleri, kamu veya üniversite veteriner hekimleri veya hayvan hastaneleri tarafından yapılır. Bu da yoksa muayene ve tedavi hizmeti temin edilebilir.  

(2) Atlar için on beş yaş, köpekler için dokuz yaş üst sınır olarak kabul edilir. On beş yaşın üzerindeki atlara sertifikasyon testi uygulanmaz. Köpeklerden dokuz yaşını tamamlamış olanlardan; kullanıcısı ve birlik komutanı tarafından görev süresi uzatılması teklif edilenler veya askerî köpek timinin bağlı bulunduğu Komutanlıkça yapılan denetlemelerde belirlenenler, yeniden görev yapabilirlik komisyonu tarafından fizikî kondisyon, eğitim ve sağlık yönünden incelenerek uygun görülenlerin göreve devam etmesine izin verilebilir. Bu süre hiçbir suretle on bir yaşın üzerine çıkmaz.

Ulaşım

MADDE 20- (1) Ordu hizmet hayvanlarının göreve yönelik ulaşımları, binici/eğitici ve ordu hizmet hayvanının yerinin ayrı olduğu özel tasarımlı araçlarla sağlanır. Araç bulunmadığı takdirde at nakilleri yapılmaz, köpek nakilleri için köpeğin ebadının iki katı büyüklüğündeki özel taşıma kafesleri kullanılır.

(2) Acil ulaşım gerektiren görevlerde ve güvenlik nedeniyle at ve köpek nakilleri hava yolu ile yapılabilir.

Görevlendirme 

MADDE 21- (1) Ordu hizmet hayvanları ile aynı branşta faaliyet yürüten diğer kurum ve kuruluşlarla ortak çalışma ve eğitim faaliyetleri yürütülebilir. Bu durum kurumlar arasında yapılacak protokolle belirlenir.

(2) Görev yapabilirlik ve yeniden görev yapabilirlik sınavlarında başarılı olan arama köpekleri afet ve acil durumlarında, talep edilmesi halinde canlı aramaya yönelik faaliyetleri icra etmek üzere Millî Savunma Bakanlığınca görevlendirilir.

(3) Arama köpek timlerinin afet ve acil durum hallerinde görevlendirilmesi durumunda, köpekli timler Valilik/Garnizon Komutanlığı emrinde faaliyet gösterir. 

Diğer hükümler 

MADDE 22- (1) Ordu hizmet hayvanlarının branş ve diğer eğitimleri; ihtiyaç duyulduğu takdirde Millî Savunma Bakanlığı dışında diğer kamu kurum ve kuruluşlarının imkânlarından istifade edilerek karşılanabilir. Bu kapsamda eğitim aldığı kurum tarafından verilen sertifika, görev yapabilirlik ve yeniden görev yapabilirlik komisyonları tarafından verilen sertifika gibi geçerli olur.

Yönetmeliğin uygulanmasında sorumluluk

MADDE 23- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasından doğacak tereddütleri gidermeye Millî Savunma Bakanlığı yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 24- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 25- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.

 

Reklamlar

By 1a - Künye Haber

"ben de yazıyorum, diyenler yazdı; biz siziz..." Şiir, Öykü, Deneme, Tefrika... Edebiyat, Felsefe, Psikoloji... Ekonomi, Muhasebe, Maliye... Etkinlik, Duyuru, Haber... diğer yazılarınız http://kunyeonline.com web sitemizde yayılacaktır. Yayınlanan her gönderi facebook, twitter, tumblr ve linkedln hesaplarımızda yayınlanır. Yayınlanacak metni kunyeonline@gmail.com adresimize mail gönderebilir ya da üye olarak sizler yayınlayabilirsiniz. ÖNEMLİ KURAL: 1-Kişi hak ve hürriyetlerine saygılı dinî, siyasî ve her ne sebeple olursa olsun hakaret içermeyen her türlü yazı yayınlayabilirsiniz. 2-Yazmak, yayınlamak, abone olmak, okumak, yorum yapmak, beğeni ve kaynak belirtilerek paylaşmak, ÜCRETSİZDİR. HESAP OLUŞTURMAK İÇİN TIKLAYINIZ:https://kunyeonline.com/kayit-ol-register/

Bir Cevap Yazın

%d