Loading

16 Nisan 2022 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31811

YÖNETMELİK

Karadeniz Teknik Üniversitesinden:

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FINDIK-ÇAY UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Karadeniz Teknik Üniversitesi Fındık-Çay Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fındık-Çay Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Karadeniz Teknik Üniversitesi Fındık-Çay Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Karadeniz Teknik Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5- (1) Merkezin amacı; fındık ve çay bitkisi ile ilgili Ülkemizde ve yurt dışında yapılan bilimsel ve teknolojik gelişmeleri, araştırmaları, değişimleri, yenilikleri ve ürünleri Üniversite bünyesine ve fındık ve çay tarımı yapan bölgelere ulaştırmak, yerel ve ülkesel olarak fındık ve çay üretimi ile ilgili sorunları ve çözüm yöntemlerini araştırarak öneriler sunmak, fındığın ve çayın üretim olanaklarını artırarak doğal florasını canlı tutmak, yeni çoğaltma tekniklerini uygulamalı olarak yörede fındık ve çay üretimi ile uğraşan kişi, kurum ve kuruluşlara öğretmek, bölgede ihtiyaç duyulan anaç-kalem ve aşılı fidan ihtiyaçlarını karşılamada yardımcı olmak, kişi, kurum ve kuruluşlar ile iş birliği içerisinde fındık ve çay üretiminin bilimsel yöntemlere ve piyasanın kalite kriterlerine uygun şekilde yapılmasını sağlamak, teknik personel, öğrenci, çiftçi gibi kişilere düzenlenecek bilimsel eğitim programları ile destek olmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Dünyada ve Türkiye’deki fındık ve çay bitkisinin yetiştiriciliği, ıslahı, çoğaltılması, zararlılarla mücadele, bakım ve diğer kültürel işlemlerle ilgili hizmet vermek.

b) Fındık ve çay tarımının bilimsel yöntemler ve piyasaya uygun şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla saha, literatür ve laboratuvar araştırmaları yapmak.

c) Kalkınma planlarının öngördüğü konularda karşılaşılabilecek araştırma ve geliştirme sorunlarına çözüm yolları aramak, bu amaçla araştırmacı ve uygulayıcı kuruluşlar arasında köprü görevini üstlenmek.

ç) Fındık ve çay alanında çalışan araştırmacıların çalışmalarında kurumsal koordinasyonu sağlamak.

d) Türkiye’de fındık ve çay ile ilgili çeşitli alanlarda bilimsel araştırma yapmak, materyal ve uygulama alanı oluşturmak, araştırma ve uygulamaları teşvik etmek, yapılan araştırmaların duyurulması amacıyla konferans, seminer, çalıştay gibi etkinlikler düzenleyerek bu programlara ve araştırmalara akademik destek sağlamak.

e) Fındığın sadece meyvesiyle değil, iç ve dış kabuğu ile ve çayın sadece toplanan filizinin işlenmesi ile değil, hasat ve işlenmesinin son aşamasına kadar tüm materyallerin ekonomiye katkısını sağlamak amacıyla değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

f) Üniversitenin önlisans, lisans, lisansüstü ve birleştirilmiş öğretim programlarında yer alan ilgili ders ve uygulamalara materyal ve çalışma alanı sağlamak.

g) Doğada yayılan fındık ve çay üzerine faydalı ve zararlı mikroorganizmalar ile ilgili bilimsel çalışmalar yapmak, bunların zararlıları ile ilgili çözümler üretmek ve bu konularda üreticiyi bilgilendirmek.

ğ) Ülkemizdeki fındık ve çay popülasyonlarının varlığını korumak ve arttırmak, stres faktörlerine dayanıklı bireyler üreterek fındığın ve çayın zararlılara karşı direncini artırmak ve bu konuda ilgili kurumlarla iş birliği yapmak.

h) Fındık ve çay üreticilerinin ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile aşılı ve aşısız fındık-çay fidanı materyali temin etmek, çöğür üretimi için yerli ve yabancı çeşitlerden tohum temin etmek, varsa çimlenme engellerini gidermek, yerli ve yabancı ilgili kurumlarla bilimsel iş birliğini sağlamak.

ı) Ülkemizde üretimi yapılan fındık ve çay taksonlarından yeni kültür varyeteleri, fromlar, hibritler, klonlar oluşturarak üretimini sağlamak.

i) Ülkemizde ve dünyada bahçe kültüründe kullanılan ve kullanım potansiyeli bulunan farklı fındık ve çay çeşitlerinin teminini ve üretimini sağlamak.

j) Kamu kurumları ve özel kuruluşlarla iş birliği yaparak Merkeze bağlı doğal Türk fındığı ve Türk çayı kapsamında ticari fındık-çay yetiştirme alanları geliştirmek, Türkiye’nin fındık ve çay türlerinin tanıtımı konusunda uzmanlarla ve kamunun ilgili kesimlerinde yetkili kişilerle beraber eğitimler vermek ve bu yolla ülke turizmi, ülke ekonomisi ve tanıtımına katkıda bulunmak.

k) İstekleri halinde kişi ve kuruluşlara, fındık ve çay bahçesi kurma konusunda destek olmak, danışmanlık hizmetleri vermek, aşılı ve aşısız fındık ve çay fideleri, sertifikalı aşı kalemleri ve anaçlarının temininde iş birliği yapmak.

l) İlköğretim ve ortaöğretim çağındaki gençler başta olmak üzere, yöre halkının fındık ve çay üretimi, geliştirilmesi, popülasyonlarının korunması konularında bilinçlendirilmesi hususunda eğitim çalışmaları yapmak.

m) İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak ulusal ve uluslararası araştırma destek programlarına projeler sunmak.

n) Yapılacak her türlü bilimsel çalışmanın sonuçlarını dergi, kitap, web sitesi ve bilgi paylaşım yollarıyla yayımlamak.

o) Merkezin amaçlarına uygun olarak danışmanlık hizmetleri vermek ve diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8- (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili Üniversitenin aylıklı öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

b) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak.

c) Merkezin idari işlerini yürütmek.

ç) Yurt içinde ve yurt dışında ilgili merkez ve kuruluşlarla iş birliği yaparak, amaca uygun projeler ve karşılıklı iş birliği imkânlarını geliştirmek.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı durumlarda, yerine bir müdür yardımcısını, müdür yardımcısının da olmadığı hallerde, Yönetim Kurulu üyelerinden birini vekil bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

Müdür yardımcıları ve görevleri

MADDE 9- (1) Müdürün önerisi üzerine, Üniversite öğretim üyeleri arasından iki kişi, Rektör tarafından üç yıl süre için müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcılarının görevi, Müdürün görev süresinin bitmesiyle sona erer.

(2) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:

a) Merkezle ilgili konularda Müdüre yardım etmek.

b) Müdürün bulunmadığı durumlarda kendisine vekâlet etmek ve Yönetim Kurulu üyesi olarak çalışmalarda bulunmak.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 10- (1) Yönetim Kurulu; Müdürün önerisi üzerine Üniversitenin ilgili birimlerinde görevli öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen dört üye, Müdür ve müdür yardımcılarından oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi doldurmak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir. Yönetim Kurulu kararları Rektörün onayına sunulur.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az bir kez salt çoğunlukla toplanır ve oy çokluğuyla karar alır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış olur. Üç kez izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katılmayanın üyeliği Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilebilir.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma düzenini tespit etmek.

b) Merkezin amaçları doğrultusunda başvuruları inceleyerek uygun görülenleri ve destekleme şeklini karara bağlamak.

c) Mevcut imkânları değerlendirerek uygulama ve araştırma alanları konusunda ayrıntılı kararlar almak.

ç) Merkezce desteklenen araştırma ve uygulamalarla ilgili telif, patent ve benzeri haklara ait esasları, ilgili mevzuat hükümlerine göre tespit etmek.

d) Yılsonu faaliyet raporunu hazırlamak.

e) Müdürün getireceği diğer konuları karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 11- (1) Danışma Kurulu; Merkezin çalışma alanlarında faaliyet gösteren, ulusal veya uluslararası alanda uzman, teorik veya pratik bilgi birikimine sahip altı kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Üyelik süresi tamamlanan üye yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir sebeple boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye seçilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında yılda en az bir kez toplanır ve tüm kararlarını toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile alır.

(3) Danışma Kurulunun görevi, Merkezin faaliyetlerinin yürütülmesinde ve geliştirilmesinde Yönetim Kurulu ve Müdüre önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12- (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

Reklamlar

By 1a - Künye Haber

"ben de yazıyorum, diyenler yazdı; biz siziz..." Şiir, Öykü, Deneme, Tefrika... Edebiyat, Felsefe, Psikoloji... Ekonomi, Muhasebe, Maliye... Etkinlik, Duyuru, Haber... diğer yazılarınız http://kunyeonline.com web sitemizde yayılacaktır. Yayınlanan her gönderi facebook, twitter, tumblr ve linkedln hesaplarımızda yayınlanır. Yayınlanacak metni kunyeonline@gmail.com adresimize mail gönderebilir ya da üye olarak sizler yayınlayabilirsiniz. ÖNEMLİ KURAL: 1-Kişi hak ve hürriyetlerine saygılı dinî, siyasî ve her ne sebeple olursa olsun hakaret içermeyen her türlü yazı yayınlayabilirsiniz. 2-Yazmak, yayınlamak, abone olmak, okumak, yorum yapmak, beğeni ve kaynak belirtilerek paylaşmak, ÜCRETSİZDİR. HESAP OLUŞTURMAK İÇİN TIKLAYINIZ:https://kunyeonline.com/kayit-ol-register/

Bir Cevap Yazın

%d