Loading

6 Nisan 2022 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31801

YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığından:

EV VE SÜS HAYVANLARININ ÜRETİM, SATIŞ, BARINMA VE EĞİTİM YERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 8/10/2011 tarihli ve 28078 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ev ve Süs Hayvanlarının Üretim, Satış, Barınma ve Eğitim Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin adı “Ev Hayvanlarının Üretim, Satış, Barınma ve Eğitim Yerleri Hakkında Yönetmelik” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesinde yer alan “ve süs” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “ve süs” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c), (f), (ğ), (j), (k), (o) ve (p) bentlerinde yer alan “ve süs” ibareleri yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkranın (l) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“l) Kimlik belgesi: Bakanlıkça tanımlanması gereken hayvan türlerine ait bilgileri, sahip bilgisini, mikroçip numarası ve benzeri bilgileri içeren belgeyi,”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“c) Satış yerleri için 5199 sayılı Kanuna göre yerel yönetimler tarafından düzenlenen eğitim sertifikasının aslı veya il müdürlüğünce onaylı fotokopisi.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Bu maddenin uygulanmasına yönelik usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin başlığı “Ev hayvanı satışı” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin birinci fıkrasının birinci cümlesinde ve aynı fıkranın (a) ve (ç) bentlerinde yer alan “ve süs” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası ve üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) İşyerlerinde Bakanlıkça kimliklendirilmesi istenilen türlerin kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınması zorunludur. Kimliklendirme ve kayıt altına alınma işlemlerine dair usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.”

“Kimlik belgesi, 26/2/2018 tarihli ve 30344 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelikte belirtilen içerikte tanzim edilir.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin dokuzuncu ve on birinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, on ikinci fıkrasında yer alan “ve süs” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“(9) Bu Yönetmelik hükümlerine göre iş yerlerinde bulundurulması gereken defterlerden sadece denetim defterinin her bir sayfasının, il müdürlüğü hayvan sağlığı şube müdürlüğü/hayvan sağlığı, yetiştiriciliği ve su ürünleri şube müdürlüğüne numaralandırılarak, mühürletilmesi ve onaylatılması şarttır.”

“(11) Zati ihtiyaç çerçevesinde hayvan sahibi olan gerçek ve tüzel kişiler, ihtiyaç fazlası hayvanlarını bu Yönetmelik kapsamında çalışma izin belgesi almış ev hayvanı üretim ve satış yerlerine devretmeleri halinde, bu işlemin iş yeri yetkililerince devredildiğine dair belgeyi sunmaları zorunludur.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin beşinci ve altıncı fıkralarında yer alan “Bakanlık il veya ilçe müdürlüğüne” ibareleri “il müdürlüğüne” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrası ve ikinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Çalışma izni almış hayvan üretim, satış, barınma ve eğitim yerlerinde, il müdürlüğünün izni olmadan vaziyet planlarında herhangi bir değişiklik veya ilave yapılamaz. Verilen çalışma izni, gerçek veya tüzel kişiler için olup, üzerinde yazılı olan adres, faaliyet alanı/alanları ve faaliyet gösterilen türler için geçerlidir. Bunlardan herhangi birinin değişmesi halinde çalışma izni geçerliliğini kaybeder. Çalışma izninde belirtilen sahip veya unvanın değişmesi hallerinde, durum en az bir ay önceden bir dilekçe ile il müdürlüğüne bildirilir. Dilekçeye, değişikliklerle ilgili bilgi ve belgeler ile çalışma izninin aslı eklenir. İl müdürlüğü çalışma izni üzerinde gerekli düzeltmeyi yapar veya yeniden çalışma izin belgesi düzenler.”

“İl müdürlüğünün uygun görmesi halinde yeniden eski tarih ve sayı ile çalışma izin belgesi düzenlenir.”

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“Satış yerlerinde kedi ve köpek türünün bulundurulması

GEÇİCİ MADDE 2- (1) Sadece ev hayvanı satış yeri çalışma izni olan işyerlerinde, en geç 14/7/2022 tarihine kadar kedi ve köpek türü bulundurulabilir.

Mevcut çalışma izinlerinin yenilenmesi

GEÇİCİ MADDE 3- (1) Bu maddenin yürürlük tarihinden önce alınmış olan çalışma izinleri 31/12/2022 tarihine kadar Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar kapsamında yenisi ile değiştirilir.”

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1, Ek-2, Ek-3 ve Ek-4 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 14- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 15- Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

 

Ekleri için tıklayınız

 

Reklamlar

By 1a - Künye Haber

"ben de yazıyorum, diyenler yazdı; biz siziz..." Şiir, Öykü, Deneme, Tefrika... Edebiyat, Felsefe, Psikoloji... Ekonomi, Muhasebe, Maliye... Etkinlik, Duyuru, Haber... diğer yazılarınız http://kunyeonline.com web sitemizde yayılacaktır. Yayınlanan her gönderi facebook, twitter, tumblr ve linkedln hesaplarımızda yayınlanır. Yayınlanacak metni kunyeonline@gmail.com adresimize mail gönderebilir ya da üye olarak sizler yayınlayabilirsiniz. ÖNEMLİ KURAL: 1-Kişi hak ve hürriyetlerine saygılı dinî, siyasî ve her ne sebeple olursa olsun hakaret içermeyen her türlü yazı yayınlayabilirsiniz. 2-Yazmak, yayınlamak, abone olmak, okumak, yorum yapmak, beğeni ve kaynak belirtilerek paylaşmak, ÜCRETSİZDİR. HESAP OLUŞTURMAK İÇİN TIKLAYINIZ:https://kunyeonline.com/kayit-ol-register/

Bir Cevap Yazın

%d