16 Mart 2022 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31780

YÖNETMELİK

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasından:

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI SERBEST MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK BÜROLARI TESCİL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 11/3/2006 tarihli ve 26105 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Serbest Mühendislik Müşavirlik Büroları Tescil Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde; (i) bendinde yer alan “Mesleki faaliyet denetimi: Oda tarafından, SHKMMB” ibaresi “MFD: Mesleki faaliyet denetimi, Oda tarafından, şirket ve büro” şeklinde “yetkisi” ibaresi “yetkisinin” şeklinde ve “HKMO tarafından düzenlenen TİP Sözleşmenin kullanılıp kullanılmadığını” ibaresi “SHKMMB’nin HKMO tarafından tanımlanan TİP Sözleşmeler veya 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında düzenlenen sözleşmeyi kullanıp kullanmadığını” şeklinde; (k) bendinde yer alan “Kartı” ibaresi “Belgesi” şeklinde, “onaylattığı” ibaresi “aldığı” şeklinde değiştirilmiştir.

“ç) SHKM: 17/6/1938 tarihli ve 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanunun verdiği yetkiye dayanarak SHKMMH’den birini veya bir kaçını ücreti karşılığında, kendi hesabına veya kamu kurum ve kuruluşları dışında bir kişi veya kuruluş ile ortak yapan ve HKMO’ya yıllık tescilini yaptırmış, vergiye tabii HKM’yi,”

“f) Tescil Belgesi: SHKMMB’nin HKMO’ya ilk kez tescili yapıldığında Oda tarafından verilen, SHKMMB’nin tescili aktif olduğu süre içerisinde SHKMMH’yi yapmaya yetkili olduğunu belirten  ve hisse sahibi HKM’lerin isimlerinin yazıldığı, şekli ve içeriği Oda Yönetim Kurulunca belirlenen belgeyi,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“r) Çizgisel mühendislik yapılarının etüdü ve projelendirilmesi kapsamında yapılacak harita üretimi, güzergah belirleme, ölçme ve güzergah tasarım hizmetleri.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) SHKMMH yapmak üzere HKMO’dan Tescil Belgesi almış SHKM’ler, aynı amaç doğrultusunda kurulmuş diğer tüzel kişiliklere ortak olamazlar. Ayrıca;

a) Aynı amaç doğrultusunda kurulmuş diğer tüzel kişiliklerde,

b) Kamu kurum kuruluşlarında ve diğer tüzel kişiliklerde,

HKM olarak çalışamazlar.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Büroların tescili, yıllık tescil yenileme işlemlerinin yapılması ve kapatılması

MADDE 7- (1) SHKMMH yapmak üzere büroların tescil edilmesinde, yıllık tescil yenileme işlemlerinin yapılmasında ve kapatılmasında aşağıdaki belgeler istenir.

a) İlk kayıt için:

1) Tip Başvuru Formu.

2) İlk kaydın yapılacağı yıl içerisinde alınmış vergi mükellefi olduğuna dair belge.

3) SHKM’nin SGK Hizmet Döküm Belgesi.

4) SHKM adına varsa büro veya şirkete ait HKMO tarafından verilen kapanış yazısı.

b) Yıllık tescil yenileme için:

1) Son alınan Tescil Yenileme Belgesi.

2) Tescil yenileme işleminin yapılacağı yıl içerisinde alınmış vergi mükellefi olduğuna dair belge.

3) SHKM’nin SGK Hizmet Döküm Belgesi.

c) Kapama için:

1) Dilekçe.

2) Tescil Belgesi, Tescil Yenileme Belgesi ve HKMO tarafından verilen kaşe.

3) Vergi Dairesinden kapama yazısı.

ç) Oda kayıtlarında tescili kapatılan büroların yeniden tescil işlemlerinde (a) bendindeki koşullar aranır.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “tarafından” ibaresinden sonra gelmek üzere “ya da bir veya birden fazla HKM ile birlikte sadece TMMOB’ye bağlı diğer meslek odalarının üyesi mühendis, mimar ve şehir plancıları ile” ibaresi eklenmiş; aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “SHKMMB’nin” ibaresi “Şirketin” şeklinde ve “hissesinin” ibaresi “hissesi” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Şirketlerin tescili, yıllık tescil yenileme işlemlerinin yapılması ve kapatılması

MADDE 9- (1) SHKMMH yapmak üzere şirketlerin tescil edilmesinde, yıllık tescil yenileme işlemlerinin yapılmasında ve kapatılmasında aşağıdaki belgeler istenir.

a) İlk kayıt için:

1) Tip Başvuru Formu.

2) İlk kaydın yapılacağı yıl içerisinde alınmış vergi mükellefi olduğuna dair belge.

3) Birden çok ortaklı şirketlerde, hisse sahibi HKM’nin, SHKMMH’den sorumlu teknik müdür olduğunu da belirten Şirket Ana Sözleşmesinin yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi.

4) TMMOB’ye bağlı Oda üyesi ortaklar için ilgili Odadan alınan üye Oda sicil kayıt belgesi.

5) SHKM’ler adına varsa büro veya şirkete ait HKMO tarafından verilen kapanış yazısı.

b) Yıllık tescil yenilemesi için:

1) Son alınan Tescil Yenileme Belgesi.

2) Tescil yenileme işleminin yapılacağı yıl içerisinde alınmış vergi mükellefi olduğuna dair belge.

3) Ticaret sicil memurluğundan alınan ve son ortaklık hisse durumunu gösteren belge veya beyan edilen ortaklık hisse durumunun Odaca tespiti.

4) Şirket Ana Sözleşmesinde herhangi bir değişiklik olması hâlinde değişikliğin yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi.

5) TMMOB’ye bağlı Oda üyesi ortaklar için ilgili Odadan alınan üyelik belgesi.

c) Kapama için:

1) Dilekçe.

2) Tescil Belgesi, Tescil Yenileme Belgesi ve HKMO tarafından verilen kaşe.

ç) Oda kayıtlarında tescili kapatılan şirketlerin yeniden tescil işlemlerinde (a) bendindeki koşullar aranır.

(2) Kayıt, yenileme ve kapama işlemleri için istenen belgelerin aslı sunulur. Gerekli olan belgenin sureti veya fotokopisi HKMO yetkilisi tarafından onaylanır.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İrtibat bürosu veya şube açılması, tescili ve yıllık tescil yenilemeleri

MADDE 10- (1) Büroların veya şirketlerin irtibat bürosu veya şube açabilmesi ve yıllık onayı aşağıdaki kurallara göre yapılır.

a) Bürolar için:

1) Bürolar şube açamaz, ancak her büro en fazla bir irtibat bürosu açabilir.

2) İrtibat büroları; büro merkezinin dışında HKMO’nun iznini alarak açılır.

3) İrtibat bürolarında en az bir HKM sürekli çalışmak zorundadır.

4) İrtibat bürosunda ücretle çalıştırılan HKM’ye veya HKM’lere, HKMO Asgarî Ücretinden daha az ücret ödenmediği belgelenmelidir.

5) İrtibat bürosunda çalışan HKM için irtibat bürosunun açıldığı ilçe idari sınırları içerisinde alınmış ikametgâh belgesi istenir.

6) İrtibat bürosu HKMO’ya kayıt edildikten ve tescili yapıldıktan sonra açılır.

b) Şirketler için:

1) Ana Sözleşmede “Şube veya İrtibat Bürosu açabilir” ibaresi olmalıdır.

2) Şirketler, şubelerini veya irtibat bürolarını HKMO’nun iznini alarak açabilirler.

3) Şirketler, en fazla şirket ortağı SHKM’nin sayısı kadar Şube veya İrtibat Bürosu açabilirler.

4) Şube veya irtibat bürosunda en az bir HKM sürekli olarak çalışmak zorundadır.

5) Şube veya irtibat bürosunda ücretle çalıştırılan HKM’ye veya HKM’lere HKMO Asgarî Ücretinden daha az ücret ödenmediği belgelenmelidir.

6) SHKMMB şubesinde çalışan HKM için şubenin açıldığı ilçe idari sınırları içerisinde alınmış ikametgâh belgesi istenir.

7) Şube veya irtibat bürosu HKMO’ya kayıt edildikten ve tescili yapıldıktan sonra açılır.

(2) SHKMMB’ler ile birlikte şube veya irtibat bürosunun da yıllık tescil yenilemesi yapılır.

(3) Bu Yönetmelik hükümleri şubeler ve irtibat büroları için de uygulanır.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin başlığı ile birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tescil ve tescil yenileme ücreti”

“(1) Tescil, yenileme ve tescil belgesi değişim ücretleri her yıl için HKMO Genel Kurulunca belirlenir.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ğ) HKMO Yönetim Kurulu, SHKMMB’lerin kullanacağı kaşenin ebatları, yazı fontu, büyüklüğü ve içeriğine ilişkin standartları belirler.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “işlemi” ibaresi “başvurusu” şeklinde değiştirilmiş aynı bende “Bu tarihten sonra yapılan başvurularda; başvuru tarihinden yıl sonuna kadar geçerli tescil yenileme belgesi verilir.” cümlesi eklenmiş; aynı fıkranın (d) bendi yürürlükten kaldırılmış; aynı fıkranın (ğ) bendinde yer alan “temsilciliğine” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya meslekî faaliyet denetimi yapmakla görevlendirilen harita ve kadastro mühendislerine, il veya ilçe temsilcisine ve/veya yardımcılarına” ibaresi eklenmiş, aynı fıkranın (ı) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ı) SHKMMB’lerin talebe bağlı üreteceği işler için, Genel Kurul tarafından belirlenen maktu TİP Sözleşme belge ücreti ve mesleki faaliyet denetim bedeli her bir SHKMMB için ayrı ayrı uygulanır. İhaleli işlerde her iş için bir defaya mahsus alınacak olan MFD maktu ücreti, o işte birden fazla ortak olması durumunda, MFD ücretine her bir ortak başına (birinci ortak hariç) maktu ücretin yüzde yirmisi eklenerek tek bir ücret şeklinde herhangi bir ortaktan tahsil edilir.”

“o) SHKMMB’ler ebatları, yazı fontu, büyüklüğü ve içeriğine ilişkin standartları Oda Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kaşeyi kullanmak zorundadır.”

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine “Tescil yenileme tarihi olarak başvuru tarihi yazılır.” cümlesi eklenmiş, aynı fıkranın (ç) bendi yürürlükten kaldırılmış ve (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Kaydı askıya alınan SHKMMB’lerin takvim yılı içerisinde tescilini yenilememesi durumunda takip eden yılın Ocak ayı sonunda HKMO Yönetim Kurulu kararıyla kaydı kapatılır.”

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kartı” ibaresi “Belgesi” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 14- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 15- Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

 

By Hasan Akbal

Şair, Yazar, Editör, Fotoğrafçı... Çorum İskilip doğumlu. Bülent Ecevit Üniversitesi Maliye Bölümü Mezunu. Yine aynı Üniversitenin Maliye Anabilim Dalında ve İstanbul Üniversitesi Maliye Anabilim Dalında Yüksek lisans yapıyor. Şiir ve denemeleri, Bülent Ecevit Üniversitesi Maliye Bülteni, Bülent Ecevit Üniversitesi Kampüsün Sesi Gazetesi, Zonguldak Halkın Sesi Gazetesi, Çorum Yayla Haber, Aşkın E Hali Dergisi, Gökyüzü Dergisi, Çorum Bidergi, Halk Edebiyatı Dergisi, www.kunyeonline.com, kunyeedebiyat.blogspot.com ve kendi bloğu olan (hasanakbalnet.blogspot.com) ile bir çok internet sitesinde yayımlandı. Künye Edebiyat E Dergi’yi kurdu. Genel yayın yönetmeni ve imtiyaz sahibidir. İstanbul’da yaşayan yazar edebiyatla ilgili söyleşilere ve yazı çalışmalarına katılıyor.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: