4 Mart 2022 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31768

TEBLİĞ

Rekabet Kurumundan:

REKABET KURULUNDAN İZİN ALINMASI GEREKEN BİRLEŞME VE DEVRALMALAR HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2010/4)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2022/2)

 

MADDE 1- 7/10/2010 tarihli ve 27722 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/4)’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“e) Teknoloji teşebbüsleri: Dijital platformlar, yazılım ve oyun yazılımı, finansal teknolojiler, biyoteknoloji, farmakoloji, tarım kimyasalları ve sağlık teknolojileri alanlarında faaliyet gösteren teşebbüsleri veya bunlara ilişkin varlıkları,”

MADDE 2- Aynı Tebliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7­- (1) 5 inci maddede belirtilen bir birleşme veya devralma işleminde;

a) İşlem taraflarının Türkiye ciroları toplamının yedi yüz elli milyon TL’yi ve işlem taraflarından en az ikisinin Türkiye cirolarının ayrı ayrı iki yüz elli milyon TL’yi veya

b) Devralma işlemlerinde devre konu varlık ya da faaliyetin, birleşme işlemlerinde ise işlem taraflarından en az birinin Türkiye cirosunun iki yüz elli milyon TL’yi ve diğer işlem taraflarından en az birinin dünya cirosunun üç milyar TL’yi,

aşması halinde söz konusu işlemin hukuki geçerlilik kazanabilmesi için Kuruldan izin alınması zorunludur.

(2) Türkiye coğrafi pazarında faaliyet gösteren veya ar-ge faaliyeti olan ya da Türkiye’deki kullanıcılara hizmet sunan teknoloji teşebbüslerinin devralınmasına ilişkin işlemlerde; birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde yer alan iki yüz elli milyon TL eşikleri aranmaz.”

MADDE 3- Aynı Tebliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9-  (1) Mali kurumlarda ciro olarak;

a) Bankalar için; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından çıkarılan ve 28/6/2012 tarihli ve 28337 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğ çerçevesinde istenen gelir tablosunda yer alan;

1) Faiz veya kâr payı gelirleri,

2) Alınan ücret ve komisyonlar,

3) Temettü gelirleri,

4) Ticari kâr/zarar (net),

5) Diğer faaliyet gelirleri,

b) Finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri için; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından çıkarılan ve 24/12/2013 tarihli ve 28861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde istenen gelir tablosunda yer alan;

1) Esas faaliyet gelirleri,

2) Diğer faaliyet gelirleri,

c) Aracı kurumlar ve portföy yönetim şirketleri için; Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkarılan ve 13/6/2013 tarihli ve 28676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) çerçevesinde istenen ayrıntılı gelir tablosunda yer alan;

1) Hasılat,

2) Finans sektörü faaliyetleri hasılatı,

i) Ücret, prim, komisyon ve diğer hizmet gelirleri,

ii) Portföy işletmeciliği faaliyetinden elde edilen gelir,

3) Esas faaliyetlerden diğer gelirler,

4) Yatırım faaliyetlerinden gelirler,

5) Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların karlarından paylar,

6) Finansman gelirleri,

ç) Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri için; Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği veya Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından yayımlanan ya da Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından teyit edilmek üzere birleşme veya devralmaya konu şirketler tarafından kamuya açıklanmış en son finansal tablo ya da verilere göre;

1) Sigorta şirketlerinde yurt içi direkt prim üretimi (brüt),

2) Reasürans şirketlerinde yurt içi direkt prim üretimi (brüt),

3) Emeklilik şirketlerinde toplam katkı payı tutarı, toplam fon tutarı ile hayat dalında da faaliyet gösteren emeklilik şirketleri için ayrıca yurt içi direkt prim üretimi (brüt),

d) Diğer mali kurumlar için;

1) Faiz ve benzeri gelirler,

2) Menkul kıymetlerden elde edilen gelirler,

3) Komisyonlar,

4) Finansal faaliyetlerden elde edilen net kâr,

5) Diğer faaliyet gelirleri,

toplamı kabul edilir.”

MADDE 4- Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “elden veya posta ile” ibaresinden sonra gelmek üzere “yahut e-Devlet üzerinden” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5- Aynı Tebliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Başta hâkim durum yaratılması ya da mevcut bir hâkim durumun güçlendirilmesi olmak üzere ülkenin bütününde yahut bir kısmında etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılması sonucunu doğuran birleşme veya devralmalara izin verilmez.”

MADDE 6- Aynı Tebliğin eki ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 7- Bu Tebliğ yayımı tarihinden iki ay sonra yürürlüğe girer.

MADDE 8- Bu Tebliğ hükümlerini Rekabet Kurumu Başkanı yürütür.

 

Eki için tıklayınız.

 

Reklamlar

By Hasan Akbal

Şair, Yazar, Editör, Fotoğrafçı... Çorum İskilip doğumlu. Bülent Ecevit Üniversitesi Maliye Bölümü Mezunu. Yine aynı Üniversitenin Maliye Anabilim Dalında ve İstanbul Üniversitesi Maliye Anabilim Dalında Yüksek lisans yapıyor. Şiir ve denemeleri, Bülent Ecevit Üniversitesi Maliye Bülteni, Bülent Ecevit Üniversitesi Kampüsün Sesi Gazetesi, Zonguldak Halkın Sesi Gazetesi, Çorum Yayla Haber, Aşkın E Hali Dergisi, Gökyüzü Dergisi, Çorum Bidergi, Halk Edebiyatı Dergisi, www.kunyeonline.com, kunyeedebiyat.blogspot.com ve kendi bloğu olan (hasanakbalnet.blogspot.com) ile bir çok internet sitesinde yayımlandı. Künye Edebiyat E Dergi’yi kurdu. Genel yayın yönetmeni ve imtiyaz sahibidir. İstanbul’da yaşayan yazar edebiyatla ilgili söyleşilere ve yazı çalışmalarına katılıyor.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: