12 Şubat 2022 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31748

TEBLİĞ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:

YAPI SAHİPLERİ İLE YAPI DENETİMİ HİZMET SÖZLEŞMESİ İMZALAYACAK YAPI DENETİM KURULUŞLARININ ELEKTRONİK ORTAMDA BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 –  29/12/2018 tarihli ve 30640 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Sahipleri ile Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmesi İmzalayacak Yapı Denetim Kuruluşlarının Elektronik Ortamda Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ğ) Yapı grubu: Yapı için bu Tebliğ hükümlerine göre Bakanlıkça elektronik ortamda yapı denetim kuruluşu görevlendirilmesi yapılması gereken grubu,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, beşinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “Yönetmelikte belirtilen” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, on birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan “üç” ibareleri “dört” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(1) Yapı denetim kuruluşları aşağıda belirtilen yapı gruplarında;

a) Yönetmeliğin 26 ncı maddesine göre I. grup içinde yer alan yapıların oluşturduğu I. yapı grubu için,

b) Yönetmeliğin 26 ncı maddesine göre II. grup içinde yer alan yapıların oluşturduğu II. yapı grubu için,

c) Yönetmeliğin 26 ncı maddesine göre III. grup içinde yer alan yapıların oluşturduğu III. yapı grubu için,

ç) Bu fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen yapı gruplarından hangisinde yer alırsa alsın inşaat alanı 500 metrekareyi geçmeyen yapıların oluşturacağı IV. yapı grubu için,

ayrı ayrı sıralanır.”

“(15) Yapının, birinci fıkranın (ç) bendi kapsamında kalıp kalmadığına ilişkin yapılacak değerlendirmede;

a) Küme yapılarda küme yapı içerisinde kalan tüm yapıların inşaat alanı,

b) Yapı denetimi hizmet sözleşmesi fesihli işlerde onaylı fesih seviyesinden sonra yapının kalan inşaat alanı,

dikkate alınır.

(16) I., II., III. ve IV. yapı grubuna giren yapılar için; beşinci, altıncı ve yedinci fıkralar ile 8 inci maddenin dokuzuncu fıkrası uyarınca yürütülecek işlemlerde Yönetmelik ile belirlenen birim maliyet konusunda, Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde yer alan ve o yapının yapı denetim hizmet sözleşmesi bedeli hesabında kullanılması gereken birim maliyet dikkate alınır.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasında yer alan “Altıncı fıkra, yedinci” ibaresi “Yedinci” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Mevcut gruplarda ve yeni oluşturulacak grupta ilk sıralama işlemleri

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte 7 nci maddenin birinci fıkrası kapsamında her bir yapı grubu için ayrı ayrı yapılacak ilk sıralamada;

a) 7 nci maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamında yapı denetim kuruluşlarının sıralanmasında, I., II. ve III. grupların mevcut puanlamaları ve sıralamaları ile bu Tebliğ hükümleri dikkate alınarak işlemlere devam edilir.

b) 7 nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi kapsamında yeni oluşturulan IV. yapı grubu için sıralamaya girmesi mümkün olan yapı denetim kuruluşlarının puanı sıfır kabul edilir ve belge numarası küçükten büyüğe doğru sıralanır.”

MADDE 5 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

29/12/2018

30640

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

30/5/2019

30789

2-

26/10/2019

30930

3-

27/8/2021

31581

 

By Hasan Akbal

Şair, Yazar, Editör, Fotoğrafçı... Çorum İskilip doğumlu. Bülent Ecevit Üniversitesi Maliye Bölümü Mezunu. Yine aynı Üniversitenin Maliye Anabilim Dalında ve İstanbul Üniversitesi Maliye Anabilim Dalında Yüksek lisans yapıyor. Şiir ve denemeleri, Bülent Ecevit Üniversitesi Maliye Bülteni, Bülent Ecevit Üniversitesi Kampüsün Sesi Gazetesi, Zonguldak Halkın Sesi Gazetesi, Çorum Yayla Haber, Aşkın E Hali Dergisi, Gökyüzü Dergisi, Çorum Bidergi, Halk Edebiyatı Dergisi, www.kunyeonline.com, kunyeedebiyat.blogspot.com ve kendi bloğu olan (hasanakbalnet.blogspot.com) ile bir çok internet sitesinde yayımlandı. Künye Edebiyat E Dergi’yi kurdu. Genel yayın yönetmeni ve imtiyaz sahibidir. İstanbul’da yaşayan yazar edebiyatla ilgili söyleşilere ve yazı çalışmalarına katılıyor.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: